Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2899. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D), stran 4813.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D)
Razglašam zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. julija 1997 in o njem ponovno odločal na seji 10. septembra 1997.
Št. 001-22-97/97
Ljubljana, dne 10. septembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PROMETNEM DAVKU (ZPD-D)
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 – popravek, 12/93 – odločba US, 71/93 in 16/96) se v 18. členu 14. točka spremeni tako, da glasi:
“14) od novih osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 litra in dieselskega motorja do 1,9 litra oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 litra in dieselskega motorja do 2,2 litra za nove osebne avtomobile z avtomatskim upravljanjem ter od kombi vozil, posebej prirejenih za prevoz invalida na invalidskem vozičku, ki jih največ enkrat v petih letih kupijo izključno za svoj osebni prevoz osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje, neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodno ali trgovsko dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in sicer:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) in po zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76 in 3/80);
– otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev po tretji alinei prvega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alinee oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev po četrti alinei prvega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi potrdila zdravstvenega doma oziroma drugega zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično dejavnost.
V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz osebe, ki je upravičena do oprostitve plačila davka od prometa proizvodov po tej točki.
Če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki prodajo osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo ali ga dajo v rabo komu drugemu pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek od prometa proizvodov v višini davka, ki ni bil plačan ob nakupu oziroma uvozu avtomobila, in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je imela invalidna oseba prometno nesrečo in je bil osebni avtomobil poškodovan za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi plačala davek od prometa proizvodov. Če invalidna oseba umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza avtomobila, smejo zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek od prometa proizvodov.
Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 21/97 – popravek), nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.
Če upravičenci po tej točki niso vozniki, lahko v njihovem imenu za njihove potrebe motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 434-02/91-7/100
Ljubljana, dne 10. septembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost