Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, stran 4178.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena, drugega odstavka 61. člena in šeste alinee 139. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 ter Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve
1. člen
V pravilniku o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
“Službena izkaznica pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) se izdaja delavcem organov za notranje zadeve, ki jih minister za notranje zadeve v skladu s 46. členom zakona o notranjih zadevah določi za pooblaščene uradne osebe in osebam v rezervnem sestavu.”.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
“Obrazec identifikacijske kartice delavcev policije in oseb v rezervnem sestavu poleg podatkov iz 5. člena tega pravilnika pod grbom Republike Slovenije in napisom “Ministrstvo za notranje zadeve” vsebuje še napis “POLICIJA” (obrazec št. 2).”.
3. člen
10. člen se črta.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Delavci organov za notranje zadeve in osebe v rezervnem sestavu iz 1. člena pravilnika, razen delavcev kriminalistične službe, nosijo v službeni izkaznici značko – simbol Ministrstva za notranje zadeve (skica št. 2).”.
5. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve, ki opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.
Predlog za izdajo službene izkaznice za osebo, razporejeno v rezervni sestav, vloži organizacijska enota, pristojna za rezervni sestav.”.
6. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki glasi:
“20.a člen
Službeno izkaznico osebe v rezervnem sestavu hrani organizacijska enota, v katero je oseba razporejena.
Službena izkaznica se izroči osebi v rezervnem sestavu samo za čas, ko je vpoklicana na opravljanje nalog v organe za notranje zadeve.”.
7. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Ob črtanju osebe iz razporeda rezervnega sestava mora organizacijska enota, v katero je oseba razporejena, v roku 15 dni službeno izkaznico vrniti organizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve.”.
8. člen
Izdaja službenih izkaznic oseb v rezervnem sestavu se izvede v 18 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1-832/11-97
Ljubljana, dne 24. julija 1997.
Mirko Bandelj l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost