Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2507. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A), stran 4170.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. julija 1997.
Št. 001-22-88/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV (ZODPM-A)
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94), se v 2. členu črta prva alinea 4. točke.
V 15. točki se črta druga alinea.
Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: “Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem”.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta besedilo “na razvoj turizma in gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistično takso in druge pristojbine za razvoj turizma.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah, ter druge strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na varstvo arhivskega gradiva.”
4. člen
V 17. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“17.a člen
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem opravlja zadeve, ki se nanašajo na skrb za spremljanje in usmerjanje razvoja malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti, na njihovo pospeševanje z ukrepi sistemske narave ter ukrepi tekoče ekonomske politike in na usklajeno izvajanje le-teh na vseh področjih gospodarskega razvoja; na turistično promocijo Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistično takso in druge pristojbine za razvoj turizma; na druge zadeve malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem začne z delom z dnem zaprisege ministra, pristojnega za malo gospodarstvo in turizem ter hkrati prevzame od Ministrstva za gospodarske dejavnosti delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali naloge iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in naloge spremljanja in usmerjanja razvoja obrti, kot tudi opremo, inventar, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na malo gospodarstvo, turizem, gostinstvo in obrt.
Minister iz prejšnjega odstavka mora najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko ministrstvo začne z delom, izdati akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
7. člen
Vlada mora najkasneje v osmih dneh od dneva uveljavitve tega zakona izdati odlok, s katerim se ustanovi vladna služba, pristojna za evropske zadeve.
Vladna služba, ki prevzame naloge Urada za evropske zadeve, hkrati prevzame od Ministrstva za zunanje zadeve delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v evropske integracijske procese ter na vodenje in usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij, kot tudi opremo inventar, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.
Predstojnik, ki vodi vladno službo iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v enem mesecu od dneva, ko služba začne z delom, izdati akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/93-15/23
Ljubljana, dne 22. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost