Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997

Kazalo

2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega..., stran 4153.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 36., 37., 38., in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 20. člena statuta Občine Zreče, je Občinski svet občine Zreče na seji dne 7. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
v nadaljevanju:
Spremembe in dopolnitve ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo – Terme Zreče.
1. člen
Spremembe in dopolnitve obravnavajo območje turistično rekreacijskega območja Zreč, nov prizidek k hotelu, nov dovoz in priključek in parkirna mesta.
Spremembe in dopolnitve ZN je izdelal Razvojni center Celje-Planiranje, d.o.o., pod št. proj. 25/97.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo – Terme Zreče se nahajajo v območju veljavnega zazidalnega načrta.
3. člen
Funkcije območja
Dopolni se 3. člen odloka o ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve ZN Nova Dobrova in ZN centra Zreč (Uradni list SRS, št. 30/87 in Uradni list RS, št. 52/93 in 54/93), z novimi odstavki, ki se glasijo:
Vzpostavi se nov dovozni priključek s ceste Zreče–Rogla na južni strani obstoječega hotela do novega vhoda v hotel na južni strani, kjer bo tudi obračališče za avtobuse.
Objekt - prizidek k hotelu bo s svojo arhitekturo vplival na izboljšanje kvalitet v prostoru. Objekt - prizidek bo imel pritličje, štiri etaže in izkoriščeno podstrešje. Streha bo dvokapnica z naklonom 35°, kritina temne barve. Strešne odprtine, kukrli bodo trikotne oblike, vhod v recepcijo bo nadkrit. V pritličju objekta bodo: hala, recepcija, kongresne dvorane in manjši bazen, ki se bo nadaljeval na teraso obstoječega odprtega bazena. Novo parkirišče bo južno od obstoječega parkirišča in bo obsegalo 75–80 parkirnih mest.
Zunanja ureditev obsega površine do objekta blagovnice in avtobusne postaje in bo parkovno urejena z intenzivno ozelenitvijo na južnem robu.
4. člen
V 4. členu odloka se doda:
Pogoji za realizacijo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znotraj meje ZN:
– prizidek objekta in zunanja ureditev bodo priključeni na obstoječe energetsko in komunalno omrežje in naprave v skladu s pogoji upravljalcev,
– za realizacijo nameravanih posegov je potrebno izgraditi nov dovozni priključek s ceste Zreče–Rogla.
5. člen
Zaklanjanje v skladu z občinskim odlokom ni potrebno.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta bodo stalno na vpogled na sedežu Občine Zreče.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba in občinski nadzornik.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/97
Zreče, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.