Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997

Kazalo

2501. Odlok o ureditvi plakatiranja v Občini Zreče, stran 4153.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95) in 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38/96), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 7. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvi plakatiranja v Občini Zreče
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Zreče ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Določila tega odloka veljajo v vseh naseljih na območju Občine Zreče.
2. člen
Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table.
Premična plakatna mesta so panoji, prapori in transparenti.
Plakatna mesta niso samostojno stoječi megapanoji.
3. člen
Predlog lokacij plakatnih mest se izdela v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in jih potrdi občinski svet, vrsto in obliko plakatnih mest pa določi pristojna komisija.
Občinska uprava izdela kataster vseh plakatnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakatnega mesta.
4. člen
Župan občine lahko določi izvajalca plakatiranja v občini v soglasju z občinskim svetom.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
Pogoje za opravljanje dejavnosti in način plačila se določi s posebno pogodbo.
5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Metanje letakov brez posebnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Plakatna mesta ter plakate je prepovedano poškodovati in uničiti.
6. člen
Izvajalec oziroma pooblaščena oseba mora v roku pet dni odstraniti vse raztrgane plakate in plakatno mesto očistiti.
V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti pooblaščeno osebo občinske uprave.
7. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča, kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije.
Za kakršnokoli oglaševanje podjetij, društev in drugih organizacij izven območja, navedenega v prvem odstavku tega člena, veljajo določila tega odloka oziroma odloka o komunalnih taksah.
8. člen
Pri nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času priprav na volitve so izvajalci dolžni upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
V času priprav na volitve ima občinska uprava pravico, da v soglasju z županom in občinskim svetom za plakate z volilno propagandnimi sporočili še posebej določi plakatna mesta, njihovo obliko in lokacijo, način in rok odstranitve plakatov ter način plačila.
9. člen
Pred nameščanjem plakatov mora izvajalec vse plakate potrditi z žigom na občinski upravi Občine Zreče in zanje vnaprej plačati takso, določeno z odlokom o komunalnih taksah.
Taksa je dohodek občine in se nakaže na proračun.
10. člen
Občina Zreče s tem odlokom določa, da so humanitarna društva in organizacije oproščeni plačila stroškov objavljanja plakatov, vendar mora biti plakatiranje izvedeno v skladu s tem odlokom.
11. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizične ali pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje, če plakatiranje predhodno ni bilo potrjeno na občinski upravi Občine Zreče.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti plakatiranja opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje izvajalec:
– ki namešča plakate in transparente v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (6. člen),
– če namešča plakate in transparente brez soglasja občinske uprave (9. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 8.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se na kraju samem kaznuje, kdor namešča plakate in transparente v nasprotju s 5. členom tega odloka.
15. člen
Plakatiranje v posameznem naselju se lahko prične, ko bodo v soglasju s krajevno skupnostjo, v kateri se naselje nahaja, postavljena oziroma določena vsa plakatna mesta.
16. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/96
Zreče, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.