Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997

Kazalo

2500. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih "Zadrževalniki za posebne namene, Zreče", stran 4150.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 20. člena statuta Občine Zreče je občinski svet na seji dne 7. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih “Zadrževalniki za posebne namene, Zreče”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji “Zadrževalniki za posebne namene, Zreče”. Projekt je izdelal Razvojni center Celje-Planiranje, d.o.o., pod št. projekta 3/97 v mesecu marcu 1997.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena vsebujejo:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SOGLASJA IN MNENJA
1. Vodnogospodarsko podjetje Drava-Ptuj
2. Vodnogospodarsko stališče št. 447-2/1-FV z dne 4. 7. 1994
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, dne 11. 2. 1997
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, št. dop. 02-67/4-95/97-KANA z dne 12. 2. 1997 št. dop. 02-67/2-95/AK z 2. 1995
5. RS, Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Slovenske Konjice, št. dop. 52600-008/97- -0606 z dne 10. 2. 1997
6. Telekom Slovenije, PE Celje, št. dop. 2-0/4/8-1997/NIR z dne 18. 2. 1997
7. Lovska družina Zreče, dne 28. 1. 1997
8. Elektro Maribor, št. dop. Ol-inž.EK/H-288 z dne 24. 2. 1997
9. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, št. dop. 09.-II-6/97 z dne 14. 2. 1997
III. GRAFIČNE PRILOGE
1. Izrez iz DP Občine Slovenske Konjice 1986-2000            M 1:5000
2. Situacija obstoječega stanja z mejo obravnavanega območja       M 1:1000
3. Krajinsko urbanistična situacija                   M 1:1000
4. Cestno prometna situacija                       M 1:1000
5. Komunalno-energetska situacija                    M 1:1000
6. Podolžna profila ceste 1 in ceste 2
7. Normalna profila ceste 1 in ceste 2
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3. člen
Na severu: po južnem robu lokalne ceste Zreče–Križevec
Na zahodu: po vzhodnem robu ceste v Križevec do parcele št. 144/l, kjer poteka po robu dovozne ceste, prečka parcele št. 144/2, 146/2, 135/2, 135/1
Na jugu: prečka parcele št. 133, 524 (potok), 130, 128
Na vzhodu: poteka po zahodnem robu meje ZN Turistično rekreacijskega centra, zahodno od parcele obstoječih apartmajskih hiš, v nadaljevanju pa po vzhodnem robu predvidene dovozne ceste do ceste Zreče–Križevec
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Obravnavano območje je namenjeno izgradnji dveh zadrževalnikov na potoku Koprivnica, rekreaciji, parkovni ureditvi, izgradnji 5–7 stanovanjsko-turističnih objektov, izgradnji lesene razgledne ploščadi na vzhodnem bregu južnega zadrževalnika, sanaciji in urejanju obstoječih stanovanjskih objektov, ureditvi sprehajalnih peš poti in ureditvi komunalne in energetske infrastrukture.
Oba zadrževalnika bosta namenjena potrebam požarne varnosti, ribištvu in turistično rekreativnim potrebam.
5. člen
Gozdne površine
Peš poti v gozdnih površinah je potrebno izbrati tako, da se bodo izogibale večjim skupinam in pomembnejšim drevesom.
Poškodovani deli gozda, gozdni robovi bodo sonaravno urejeni.
IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Zadrževalniki, ribniki
Linija zadrževalnikov-ribnikov je mehko, ledvičasto krožno oblikovana. Robovi, stik voda kopno je mehko zaokrožen, na mestih, kjer bo možen dostop (čolnarjenje, kopanje) bo breg ustrezno utrjen z naravnimi materiali, na ostalih mestih bo ustrezno ozelenjen z obvodno vegetacijo.
Obe pregradi bosta izvedeni v dveh višinskih stopnjah zaradi ustreznejšega vklaplanja v okoliško krajino.
Okoli ribnikov in preko brega na vzhodni strani bodo speljane peš poti, ki bodo povezane s peš potmi v Zreški vasi. Peš poti v območju gozdov se bodo izogibale večjim skupinam in posameznim drevesom. ob poteh je mestoma potrebno postaviti lesene ograje (strmina, varnost).
7. člen
V območju je predvidena lokacija 5–7 objektov, namenjenih bivanju, turističnim kapacitetam (sobe), gostinstvu in uslugam povezanim s turistično zdraviliško dejavnostjo. Objekte je potrebno locirati tako, da se izognejo pomembnejši vegetaciji.
Objekti bodo imeli: delno klet, pritličje, po želji etažo oziroma izkoriščeno podstrešje. Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 10 × 15 do 18 metrov, streha dvokapnica z naklonom 35° in temno kritino. Za vsak objekt posebej je potrebno pridobiti mnenje geologa in pogoje temeljenja.
Vzhodno od južnega zadrževalnika, na bregu, je predvidena izgradnja lesene razgledne ploščadi z bifejem. Napajanje tega objekta bo možno le peš z ustreznimi vozički ali z izgradnjo priročne žičnice od zgornje ceste. Objekt mora biti oblikovan okolju ustrezno.
8. člen
Obstoječe stanovanjske objekte v območju obravnave je možno adaptirati, možni so manjši prizidki. Vse spremembe morajo vplivati na kvalitetnejšo arhitekturo objektov: dvokapnice, nakloni strehe 35°, kritine opečne ali opeki podobne strukture in barve; urejenost funkcionalnih zemljišč, ograje – živice. Vse spremembe – adaptacije, dozidave bodo opredeljene z lokacijsko dokumentacijo.
9. člen
Prometna ureditev
Predvidena je izgradnja varne ceste, ki bo povezovala obstoječo cesto ob vilah z lokalno cesto Zreče–Križevec, ki bo služila dovozu do predvidenih objektov.
Gozdna cesta, ki bo zaradi izgradnje zadrževalnikov prekinjena, bo na delu ohranjenega odcepa od ceste v Križevec do zadrževalnika služila za dostop z vozili za potrebe odvzema vode za gasilna vozila in kot interventni dovoz do jezu med zadrževalnikom.
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Predvidena kanalizacija, poteka po trasi ceste “1”, in je priključena na obstoječi kanal PVC DN 250 mm. Predviden kanal bo izveden iz PVC DN 250 mm. Ko bo znana namembnost predvidenih objektov ob cesti “1”, je potrebno projektno preveriti odvodno sposobnost predvidenega in obstoječega kanala. V primeru, da odvodna sposobnost obstoječega kanala PV C DN 250 mm ne bo zadostovala, je potrebno obstoječi kanal rekonstruirati, oziroma predvideti drugačno navezavo predvidenega kanala na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode s cestišča se vodijo v kanal preko požiralnikov s peskolovi. Požiralnike je potrebno izvesti tako, kot na že izvedeni cesti, na katero se cesta “1” navezuje.
Fekalne vode iz predvidenih objektov se morajo pred izpustom v kanal mehansko očistiti v ustrezno dimenzioniranih greznicah.
Odvodnjo fekalnih vod iz obstoječih objektov se mora urediti tako, da ne bo prišlo do onesnaževanja predvidenih zadrževalnikov.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja mora biti vgrajena v sistem širšega urejanja odvajanja fekalnih odplak in čistilne naprave.
11. člen
Predvidena ureditev:
Za potrebe predvidene pozidave ob cesti “1”, je predvidena izdelava vodovoda PEHD d 90 mm, ki bo navezana na izveden vod PEHD d 90 mm, ki poteka ob obstoječi servisni cesti v počitniškem naselju Zreška vas. Trasa predvidenega vodovoda poteka ob cesti “1”, kot je razvidno iz situacije komunalnih naprav in napeljav. Za potrebe požarne vode ja predviden nadzemni hidrant d 80 mm.
12. člen
Za izgradnjo zadrževalnikov in ureditev elektro omrežja veljajo naslednji pogoji:
– Pred začetkom gradnje zadrževalnikov vode bo potrebno:
* Zgraditi nadomestni 20 kV kablovod od TP Zreče 5 do prvega kotnega A-droga 20 kV daljnovoda TP Zreče 5–Rogla, ki se nahaja izven območja, na katerem so predvideni zadrževalniki vode.
* Odstraniti odsek 20 kV daljnovoda TP Zreče 5–Rogla, ki se nahaja na območju, na katerem so predvideni zadrževalniki vode, skupaj z odklopnim ločilnikom.
– Investitor zadrževalnikov vode mora pridobiti za traso predvidenega kablovoda odstopne izjave lastnikov zemljišč. Odstopne izjave se morajo glasiti na JP Elektro Maribor.
– Za odstranitev 20 kV daljnovoda in gradnjo 20 kV kablovoda je potrebno naročiti projektno dokumentacijo.
– Pri vseh gradbenih delih ob elektroenergetskih napravah mora biti zagotovljen nadzor.
– Investitor izgradnje zadrževalnikov vode krije vse stroške za odstranitev daljnovoda, gradnjo kablovoda, odškodnine za traso kablovoda, za nadzor ter za projektno in oblastveno dokumentacijo.
13. člen
TK omrežje
Obstoječi TK kabel, ki poteka preko območja predvidenega zadrževalnika vode, je potrebno ustrezno zaščititi, oziroma prestaviti. Pogoji zaščite oziroma prestavitve TK omrežja bodo podani v projektu zaščite obstoječega TK omrežja oziroma v soglasju h gradnji.
14. člen
Plinovodno omrežje
Za potrebe predvidene pozidave na severovzhodnem delu obravnavanega območja, bo izveden plinovod, ki bo potekal ob cesti “1”. Vrsta in dimenzije za plinovod bodo prilagojene obstoječemu plinovodu, na katerega se navezujemo.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
15. člen
Elektroomrežje
Pred začetkom izgradnje zadrževalnikov bo potrebno zgraditi nadomestni 20 kV kablovod od TP Zreče 5 do prvega kotnega A-droga 20 kV daljnovoda TP Zreče 5–Rogla, ki se nahaja izven območja, na katerem so predvideni zadrževalniki vode in odstraniti odsek 20 kV daljnovoda TP Zreče 5–Rogla, ki se nahaja na območju, na katerem so predvideni zadrževalniki vode, skupaj z odklopnim ločilnikom.
16. člen
Tolerance
Ribnike-zadrževalnike je možno fazno izgrajevati. Lokacije pregrad, linije bregov ribnikov in njih velikost je ob izdelavi projektov PGD, PZI možno tudi drugače oblikovati v smislu tlorisne oblike in višine pregrad, če se za to izkažejo tehtni razlogi:
– ustreznejše usklajevanje s krajino, nižje pregrade, bolj naravna linija bregov ribnikov.
Tolerance veljajo tudi za ustreznejše izpeljave peš poti. Vse spremembe v okviru toleranc je potrebno urediti v lokacijski dokumentaciji.
VII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za vse objekte je potrebna izdelava lokacijske dokumentacije, na osnovi ustreznih strokovnih podlag (idejni projekti).
18. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Zreče.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in občinski nadzornik.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/97
Zreče, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.