Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1997 z dne 31. 7. 1997

Kazalo

2499. Odlok o lokalnem nadzoru v Občini Zreče, stran 4149.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 –odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –odločba US RS, Uradni list RS 26/97), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 ter Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93 in 66/93), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/90, 38/88, 27/89 ter Uradni list RS, št. 9/91, 4/92, 58/93) in 20. člena statuta Občine Zreče je Občinski svet občine Zreče na seji, dne 7. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o lokalnem nadzoru v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in naloge lokalnega nadzora v Občini Zreče.
2. člen
Lokalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem predpisov Občine Zreče na območju Občine Zreče ter drugih predpisov na podlagi prenesene pristojnosti, ki urejajo naslednja področja:
1. – oskrba s pitno vodo,
2. – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. – ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. – odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. – javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. – urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. – pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
8. – gasilska služba,
9. – izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
10. – urejanje in vzdrževanje pokopališč,
11. – pokopališka in pogrebna dejavnost,
12. – urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
13. – urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
14. – oskrba s plinom,
15. – urejanje javnih parkirišč,
16. – javna razsvetljava v naseljih,
17. – javni potniški promet,
18. – upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
19. – mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
20. – komunalne takse,
21. – turistične takse,
22. – ravnanje s plodno zemljo,
23. – zimska služba,
24. – uporaba zastave in grba,
25. – označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
26. – javni red in mir, in druga področja, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
3. člen
Lokalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe (v nadaljevanju: občinski nadzornik) v obsegu in s pooblastili, ki so določeni s tem odlokom, z odloki Občine Zreče in drugimi splošnimi akti občine ter z drugimi predpisi s področij iz 2. člena tega odloka.
Občinski nadzornik za izvajanje lokalnega nadzora izvaja tudi posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom na podlagi ter v obsegu pooblastil pristojnih ministrstev Republike Slovenije.
II. ORGANIZACIJA
4. člen
Izvajanje lokalnega nadzora spada v pristojnost občinske uprave Občine Zreče (v nadaljevanju: občina).
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občine, ki ga izda župan, se določi število delovnih mest in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje lokalnega nadzora.
Občinski nadzornik mora imeti opravljen preizkus znanja iz zakona o splošnem upravnem postopku.
Posamezne naloge lokalnega nadzora lahko izvajajo tudi drugi delavci občinske uprave občine ali občani s pooblastilom, ki ga izda župan.
5. člen
Občinski nadzornik mora imeti službeno izkaznico ali pooblastilo, da je pooblaščen za izvajanje nadzora, lahko je tudi uniformiran ali nosi druge vidne oznake.
6. člen
Službena izkaznica za opravljanje lokalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi ter plastificirana v velikosti 105 x 70 mm.
Izkaznico izdela po obrazcu, opredeljenem v 7. členu, podjetje po pooblastilu župana Občine Zreče.
7. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
1. Na prvi strani izkaznice je na vrhu desno napisano besedilo “Občina Zreče”, pod njim je vtisnjen grb Občine Zreče, pod grbom pa napis “Službena izkaznica – občinski nadzornik”.
V levem zgornjem delu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm in pečat Občine Zreče.
Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše osebno ime imetnika izkaznice, njegov podpis, registrska številka izkaznice, datum izdaje ter veljavnost izkaznice.
2. Na drugi strani izkaznice je v zgornjem delu naveden predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila imetniku izkaznice za opravljanje občinskega nadzora ter številka in datum izdaje pooblastila.
8. člen
Ne glede na datum veljavnosti, navedenem v obrazcu, veljavnost izkaznice preneha, če imetniku izkaznice preneha pooblastilo. Imetnik mora izkaznico vrniti županu.
9. člen
Izkaznica se zamenja:
– če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime.
10. člen
Pooblastilo, ki ga za opravljanje posameznih nalog lokalnega nadzora izda župan, mora vsebovati vsa določila iz 7. člena tega pravilnika.
11. člen
Priponka je izdelana iz tršega papirja, ki je obdan s plastičnim ovitkom in sponko. V zgornjem desnem kotu je grb Občine Zreče, levo od grba je napis “Občina Zreče”, pod njim pa napis Občinski nadzornik.
Imetnik priponke mora priponko nositi na vidnem mestu.
Poleg priponke mora imeti še pooblastilo ali službeno izkaznico.
III. PRISTOJNOSTI
12. člen
Občinski nadzornik ima pri izvajanju, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost da:
– opozarja na lažje formalne kršitve predpisov,
– daje ustne in pismene naloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– izreka mandatno kazen in jo izterja,
– izda plačilni nalog,
– predlaga uvedbo postopka o prekršku, s področja kršenja občinskih predpisov, ki so v njegovi pristojnosti, naznani gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja,
– opravi dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
13. člen
Fizične in pravne osebe so dolžne občinskemu nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje lokalnega nadzora,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih le-ta nadzira.
14. člen
V primerih, da tisti, ki mu je naložen ukrep (zavezanec) ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski nadzornik določi, da to opravi druga oseba ali organizacija na stroške zavezanca.
Občinski nadzornik lahko zahteva pri svojem delu pomoč organov za notranje zadeve, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik:
– če noče dati potrebnih podatkov ter se nedostojno vede do občinskega nadzornika ob uradnem postopku,
– ki preprečuje občinskemu nadzorniku izvrševanje uradne naloge za katero je pooblaščena ali jo pri tem ovira,
– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa občinskega nadzornika.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo 30.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa 5.000 SIT.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12-38/97
Zreče, dne 7. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.