Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2414. Zakon o spremembah zakona o tujcih (ZTuj-A), stran 3989.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o tujcih (ZTuj-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o tujcih (ZTuj-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 1997.
Št. 001-22-79/97
Ljubljana, dne 18. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-A)
1. člen
V zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91) se v prvem odstavku 16. člena beseda “tri” nadomesti z besedo “osem”.
2. člen
Prošnje za dovoljenje za stalno prebivanje, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po tem zakonu.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/91-1/25
Ljubljana, dne 10. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.