Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1997 z dne 4. 7. 1997

Kazalo

2258. Zakon o dopolnitvah zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-B), stran 3746.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (ZSSuk-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junij a1997.
Št. 001-22-64/97
Ljubljana, dne 4. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO (ZSSuk-B)
1. člen
V zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93 in 38/94) se za 15.c členom dodajo novi 15.č, 15.d, 15.e, 15.f in 15.g členi, ki se glasijo:
“15.č člen
Če zoper osebe, ki imajo sedež ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji, teče pravdni ali izvršilni postopek, tožeča stranka ali upnik pa ima sedež ali bivališče v Republiki Sloveniji ali v eni od republik bivše SFRJ ali v drugi državi in je terjatev pridobila s pravdnim poslom ali na podlagi pravnomočne sodne odločbe, sodišče po uradni dolžnosti pravdni postopek prekine oziroma izvršbo odloži.
Pravdni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se prekine z dnem, ko je tožba vročena toženi stranki.
Izvršilni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se še pred odločitvijo o predlogu za izvršbo prekine z dnem, ko sodišče prejme mnenje iz 15.g člena tega zakona.
15.d člen
Po določbah 15.č člena tega zakona sodišče odloča tudi v primeru, ko fizične in pravne osebe niso ravnale ali niso bile upravičene ravnati po 15. členu, tožbeni zahtevek pa je posredno ali neposredno povezan s pravnimi razmerji do subjektov nekdanje federacije, ali s pravnimi razmerji iz naslova statusne odgovornosti do subjektov iz nekdanje SFRJ.
15.e člen
Postopek, prekinjen oziroma odložen s 15.č členom sodišče nadaljuje po uradni dolžnosti po uveljavitvi zakona iz 15.c člena tega zakona.
15.f člen
Če je proti pravni osebi iz 15.č člena uveden stečajni ali likvidacijski postopek, se prenesejo terjatve tujih oseb iz 15.č. člena na sklad.
Sklad nastopa v postopkih, ki jih ureja zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, kot upnik.
Vsa poplačila skladu kot upniku v stečajnem in likvidacijskem postopku se nakažejo na žiro račun sklada.
Terjatve iz prvega odstavka tega člena se prenesejo skladno s sklepom o metodologiji za prevzem terjatev in obveznosti iz naslova nasledstva nekdanje SFRJ na sklad (Uradni list RS, št. 45/94).
15.g člen
Za ugotovitev dejstev iz 15.č, 15.d in 15.f člena sodišče po uradni dolžnosti predhodno pridobi mnenje sklada, ki je podlaga za odločitev.
Za terjatve po členih od 15.č člena do 15.g člena se štejejo obveznosti, nastale do 25. junija 1991.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-6/10
Ljubljana, dne 26. junija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti