Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2139. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 3510.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91- I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95, 14/96, 19/96 in 6/97) se v točki 101.c doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Banka ravna v skladu z določbo prejšnjega odstavka tudi v primeru, ko tuja oseba kupi delnice v primarni izdaji.”
2
V točki 101.f se za podtočkama a, in b, doda nova podtočka c, ki se glasi:
“c) Če se s pogodbo o vodenju tolarskega skrbniškega računa tuja oseba in banka dogovorita:
– da se tuja oseba zaveže, da pridobljenih delnic v naslednjih sedmih letih od dneva vknjižbe delnic v korist tuje osebe ne bo odtujila niti z njimi kako drugače razpolagala (npr. z ustanovitvijo zastavne pravice);
– da tuja oseba banko pooblašča, da poda klirinško depotni družbi oziroma družbi, ki vodi delniško knjigo nalog, s katerim naloži tej družbi, da se pri delnicah vknjiži prepoved razpolaganja z delnicami v korist banke za obdobje sedmih let, šteto od vknjižbe delnic v korist tuje osebe, tako, da tem delnicam ni mogoče spremeniti imetnika niti vknjižiti pravic tretjih (npr. zastavne pravice) na teh delnicah, razen če takšen prenos oziroma vknjižbo pravic tretjih pisno dovoli banka v izjemnih primerih (npr. stečaj);
– da sme banka dovoliti prenos delnic oziroma vknjižbo pravic tretjih na teh delnicah, v zvezi s katerimi je vpisana prepoved razpolaganja pred iztekom prepovedi samo v primerih, če se delnice pod enakimi pogoji odsvojijo drugi tuji osebi,
banka nakup vrednostnih papirjev knjiži:
– v breme računa 8810,
– v dobro računa 1081, in
– v breme računa 9943; dolžniki za vrednostne papirje – terjatev iz naslova lastniških vrednostnih papirjev,
– v dobro računa 9993; upniki za vrednostne papirje – obveznost do tuje osebe iz naslova lastniških vrednostnih papirjev.
Banka je dolžna uveljavljati vse pravice, ki izhajajo iz pogodbe o vodenju skrbniškega računa.”
3
V točki 101.g se doda nova podtočka c, ki se glasi:
“Pri prodaji vrednostnih papirjev, ki jih je tuja oseba pridobila na podlagi pogodbe iz točke 101.f, podtočka c, banka knjiži:
– v breme računa                      1081,
– v dobro računa                      8810
 ter razknjiži izvenbilančno evidenco:
– v breme računa 9993,
– v dobro računa 9943.”
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost