Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2138. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andraž, stran 3509.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku-prečiščenega besedila (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter odločitve krajanov KS Andraž na referendumu dne 15. 6. 1997, je Svet KS Andraž na seji dne 17. 6. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andraž
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Andraž se po odločitvi krajanov na referendumu dne 15. 5. 1997 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1997 do 31. 7. 2002.
2. člen
Sredstava zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega programa:
– 70% za izgradnjo šole,
– 30% za nakup gasilskega avtomobila in za krajevne potrebe (ceste, vodovod).
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Andraž in občani, ki imajo na območju KS Andraž zgrajene hiše ali počitniške hišice, stalno bivališče pa imajo izven območja KS:
– delavci od mesečnih neto plač oziroma nadomestil ter od plač po pogodbi o delu – po stopnji 1,5%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1%,
– krajani, lastniki kmetijskih zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin – po stopnji 4%,
– zavezanci iz kmetijske dejavnosti, ki se jim odmerja po dejanskem dohodku od osnovnega dohodka – po stopnji 1,5%,
– zavezanci, ki dosegajo dohodek od avtorskih honorarjev, najemnin, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 1,5%,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost – 3% od zavarovalne vsote,
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od popoldanske obrti od davčne osnove – dobička zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%,
– občani, ki imajo na območju KS Andraž zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačajo letno 50 DEM v tolarski protivrednosti.
4. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS – izpostava Žalec.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Andraž dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
Občani, ki imajo stalno prebivališče izven območja KS Andraž plačujejo samoprispevek s položnico enkrat letno. Položnico pošlje KS Andraž.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na zbirnem žiro računu KS Andraž št. 50700-842-062-0082021 – za krajevni samoprispevek.
7. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odtegujejo od osnove za dohodnino po 7. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
8. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet KS Andraž in bo enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1997 dalje.
Andraž, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Andraž
Anton Mešič l. r.

AAA Zlata odličnost