Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1996, stran 3506.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/95) je Občinski svet občine Litija na 30. seji dne 28. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 1996, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Litija.
2. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996 izkazuje naslednje stanje:
– prihodki                   1.094,551.193 SIT
– odhodki                    963,230.989 SIT
3. člen
Upoštevaje podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Litija za leto 1996 se v bilanci proračuna ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 131,320.204 SIT.
4. člen
Realizacija odhodkov računa financiranja znaša 17,837.596 SIT. Prihodki, izkazani kot presežek v višini 113,482.608 SIT iz leta 1996 se tako razporedijo za naslednje namene:
1. presežek v višini 80,170.419,34 SIT se razporedi v prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za izvedbo programa del iz sredstev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
2. presežek v višini 976.947,86 SIT se razporedi v prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za dokončanje odprave posledic neurja iz leta 1994 skladno s programom.
3. presežek v višini 4,465.329,72 SIT se razporedi med prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za urejanje kmetijskih zemljišč.
4. presežek finančne izravnave v višini 2,042.000 SIT se razporedi med prihodke proračuna za leto 1996 in se šteje v globel sredstev finančne izravnave za leto 1997.
5. presežek v višini 12,349.658,52 SIT se razporedi med prihodke proračuna za leto 1997 in se namensko porabi za izvedbo programa del iz naslova zbranih sredstev kupnin.
6. nerazporejeni presežek v višini 13,478.252,45 SIT se razporedi v prihodke proračuna Občine Litija za leto 1997.
5. člen
Račun rezervnega sklada Občine Litija izkazuje naslednje stanje:
– prihodki 9,230.503,30 SIT
– odhodki 3,421.866,10 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 5,808.637,20 se prenese v prihodke rezervnega sklada Občine Litija za leto 1997.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter poročilo o porabi sredstev rezerv so sestavni deli tega odloka.
7. člen
Odlok o ZR proračuna Občine Litija za leto 1996 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-102/97
Litija, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost