Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2129. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik, stran 3502.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 17. in 52. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet Občine Kamnik na nadaljevanju 26. seje dne 11. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Kamnik.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastajanja,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj”,
7. sortiranje odpadkov na prekladalni postaji.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Kamnik;
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost ali zadeve ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) na podlagi koncesije občine ter
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji), torej pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki.
4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, ločen prevoz posameznih frakcij, sortiranje, pretovarjanje in skladiščenje v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev;
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo (kompostiranje in trženje komposta);
3. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih in
4. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Kamnik je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov po sistemu iz prejšnjega člena tega odloka.
Vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci objektov bivanja, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju Občine Kamnik, morajo biti kot povzročitelji vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte ravnanja iz 3. člena tega odloka.
7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravlja izvajalec po programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Kamnik v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. ODPADKI
8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki (organski):
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki ...);
– vrtni odpadki (trava, listje, vejevje, grmičevje);
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina ...);
2. odpadni papir in karton;
3. odpadno steklo (belo in barvno);
4. odpadne umetne mase in gumiji (polimeri, elastomeri ....);
5. odpadne kovine;
6. les;
7. preostali komunalni odpadki:
– pepel,
– keramika,
– usnje,
– tekstil,
– odpadki in smeti, ki nastajajo pri čiščenju javnih površin,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
8. odpadni gradbeni material, jalovina ter
9. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je potrebno ravnati v skladu s posebnimi predpisi (strupi, kemikalije, barve, topila, laki, fiksir in razvijalne tekočine, hišne kemikalije, sredstva za nego rastlin in uničevanje škodljivcev, z olji umazana sredstva, baterije, stara zdravila, lugi, kisline ...);
10. odpadki, ki nastanejo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih in niso zajeti v osnovne kategorije.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v posodah in zabojnikih iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka na urejenem prostoru, ki je v objektu oziroma na prostem, če v objektu ni dovolj prostora.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, zbirajo odpadke v označenih vrečkah za odpadke iz 4. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka. Povzročitelji si morajo glede na količino odpadkov pri izvajalcu priskrbeti ustrezno število plastičnih vrečk.
Izvajalec lahko v skladu s programom iz 7. člena tega odloka določi tudi skupno odjemno mesto za več povzročiteljev odpadkov, z uporabo skupne posode za odpadke.
10. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode, zabojnike ter plastične vrečke za odpadke skladno s 4. členom tega odloka. Zbirno mesto se nahaja čim bližje nastajanja odpadkov.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor ob robu pločnika ali ceste, s katerega izvajalec redno odvaža odpadke. Odjemna mesta določi izvajalec. Čistijo se v skladu z 12. in 18. členom tega odloka.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega mesta.
V spornih primerih določi odjemno mesto pristojni nadzorni organ občine.
11. člen
Zbirno in odjemno mesto za odpadke mora ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne sme ovirati in ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
12. člen
Zbirno in odjemno mesto vzdržujejo skladno z 11. členom tega odloka ter po navodilih izvajalca, povzročitelji odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest.
13. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca (dostop do odjemnega mesta ob vsakem času, zadostna nosilnost dostopne površine do odjemnega mesta, upoštevajoč osno obremenitev smetarskega vozila).
14. člen
Povzročitelji morajo skladno s programom iz 7. člena tega odloka ter navodili izvajalca odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične in kovinske posode volumna 120, 240 in 1100 litrov,
2. tipizirane kovinske zabojnike volumna 2,5-7 m3,
3. kompostnike za kompostiranje bio-odpadkov iz gospodinjstev,
4. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v programu, samo kolikor se ne morejo uporabiti tipizirane posode iz 1. in 2. točke tega odstavka.
Vrsto in število posod za odpadke določi izvajalec v programu, v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročiteljev ter strukturo in vrsto odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo določi vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
15. člen
Izven posod za odpadke ter izven zbirnih in odjemnih mest, je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo v posode in zabojnike iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka, si morajo povzročitelji proti plačilu priskrbeti označene vrečke iz 4. točke 14. člena tega odloka pri izvajalcu oziroma na prodajnih mestih, ki bodo določena v pravilniku o odvozu komunalnih odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine z odločbo lahko zahteva odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, kolikor pa ta ni znan, pa v breme proračuna občine.
16. člen
V tipizirane posode, zabojnike in vrečke za odpadke je prepovedano zbirati:
1. odpadke v tekočem stanju, ki gredo v kanalizacijo ali na čistilno napravo;
2. kužen material, tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86);
3. večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje, ki se lahko proti odškodnini deponirajo v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole;
4. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki), ki se odlagajo v skladu s 24. členom tega odloka;
5. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov za katere se izvrši odvoz po posebnem naročilu upravljalca.
Prav tako je prepovedano zbiranje odpadkov v nasprotju s programom iz 7. člena tega odloka.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo prepove odlaganje odpadkov iz 1. in 2. točke tega člena.
17. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza odpadkov posode in vrečke za odpadke, razen tipizirane velike zabojnike (2. točka 14. člena), pripeljati oziroma prinesti z zbirnega na odjemno mesto, najkasneje do 5. ure zjutraj.
Povzročitelji so dolžni posode po izpraznitvi vrniti nazaj na zbirno mesto.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za odpadke z zbirnega mesta na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
18. člen
Izvajalec je dolžan prazniti tipizirane posode tako, da kar najmanj ovira promet, da ne onesnaži odjemnega mesta oziroma njegove okolice ter ne poškoduje posode. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ali če se med praznjenjem tipiziranih posod odpadki stresejo, je dolžan za seboj počistiti.
19. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj oziroma najkasneje pa v 6 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti. Odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki, najkasneje v 24 urah.
Pristojni nadzorni organ občine organizatorjem javnih prireditev na prostem z odločbo naloži, da se ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.
20. člen
Povzročitelji so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo pristojnega nadzornega organa občine čistiti in ravnati z njimi kot dober gospodar. Posode za odpadke je po potrebi dolžan razkuževati izvajalec.
Dotrajane posode za odpadke je dolžan nadomeščati izvajalec.
Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so povzročitelji dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Posode za odpadke je dolžan razkuževati izvajalec, ki datum razkuževanja sporoči preko sredstev javnega obveščanja. Povzročitelj mora poskrbeti, da so v času razkuževanja posode prazne in čiste.
Pristojni nadzorni organ občine lahko na podlagi prvega odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naloži čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
21. člen
Posode za odpadke nabavlja, namešča in obnavlja izvajalec na osnovi potrjenega in sprejetega programa iz 7. člena tega odloka.
Izvajalec zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posod.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
22. člen
Izvajalec je dolžan posode, zabojnike in vrečke za odpadke iz 14. člena tega odloka prazniti skladno s programom oziroma razporedom odvoza, ki ga na predlog izvajalca in v soglasju s pristojnim nadzornim organom občine, potrdi Občinski svet občine Kamnik.
Razpored se objavi v javnih občilih in na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati strukturi in količini posameznih odpadkov.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh po prenehanju ovire oziroma praznikih.
23. člen
Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
Manjše količine odpadkov iz 4., 7. in 8. točke 8. člena tega odloka – merilo je prikolica za osebni avto, lahko povzročitelji brezplačno pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Suhadole.
24. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov se izvaja po načelu “od vrat do vrat”. Vsako gospodinjstvo prejme v letu dni dva kupona – dopisnici, s katerima lahko naroči odvoz kovinskih in nekovinskih kosovnih odpadkov. Izvajalec je dolžan v mesecu dni po prejemu kupona – dopisnice, izvršiti odvoz in vsaj tri dni pred dnevom odvoza o tem obvestiti povzročitelja - naročnika.
V času med obema odvozoma občani zbirajo ter hranijo kosovne odpadke doma.
Med kosovne odpadke spadajo večji kosi (pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, stanovanjska oprema), ki se ne morejo oziroma ne smejo zbirati v tipskih posodah.
V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
25. člen
Izvajalec mora odpadke odlagati na za to določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora priskrbeti občina.
26. člen
Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo odpadki, ki jih dovoljuje veljavni poslovnik odlagališča. Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne institucije.
27. člen
Odpadne inertne (nedejavne) gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi in z dovoljenjem pristojnega nadzornega organa občine dopustno uporabiti za izravnave pri urejanju okolij oziroma cestišč (lokacijo določi pristojni nadzorni organ občine glede na dejanske možnosti oziroma potrebe v določenem časovnem obdobju), lahko pa se jih proti odškodnini deponira v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
28. člen
Upravljalec odlagališča s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Soglasje k poslovniku poda Občinski svet občine Kamnik.
29. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalec je dolžan odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
30. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v Center za ravnanje z odpadki Suhadole. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške izvajalec takoj, ko dobi zahtevo pristojnega nadzornega organa občine.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na zahtevo pristojnega nadzornega organa občine in na stroške proračuna občine.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko pristojni nadzorni organ občine izda tako povzročiteljem kot tudi izvajalcu v skladu s prvim odstavkom tega člena.
VI. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
31. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z obsegom in zahtevnostjo programa iz 7. člena tega odloka. Cenik storitev za ravnanje z odpadki potrdi Občinski svet občine Kamnik.
32. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
33. člen
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostornina odpadkov, ki se deponirajo (volumen posode x število praznenj).
34. člen
Za obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki sporočijo povzročitelji izvajalcu podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ta določi.
35. člen
Če povzročitelji v roku, ki ga določi izvajalec, ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
36. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov – pravne osebe morajo skleniti z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov.
VII. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni nadzorni organ občine.
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojnemu nadzornemu organu občine, oziroma posredovati podatki o kršiteljih, če so jim znani.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:
1. ne ravna z odpadki v skladu s 7. členom;
2. ne očisti odjemnega mesta, če ga je pri praznenju posod za odpadke onesnažil (18. člen);
3. ne izvrši del po odločbi pristojnega nadzornega organa občine (20. člen);
4. ne skrbi za nabavo, nameščanje in obnavljanje posod za odpadke (21. člen);
5. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (22. člen);
6. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire, praznika ali višje sile (22. člen);
7. odvaža odpadke z neprimernimi vozili (23. člen);
8. ne postavi posod oziroma zabojnikov na primerna odjemna mesta ter odpadkov ne odvaža v skladnu s 25. členom;
9. odlaga odpadke izven določenega odlagališča, odlaga na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke in odpadke, za katere ni pridobil strokovnega mnenja (30. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v skladu z navodili izvajalca (12. člen);
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, določene v 14. členu;
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča odpadkov (15. člen);
5. odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
6. posode za odpadke ne vrne na zbirno mesto (17. člen);
7. odvaža odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena;
8. odlaga odpadke izven določenega odlagališča iz 30. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz drugega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, organizator kulturne, športne ali druge prireditve na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (19. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 39/93).
Št. 02101-0011/97
Kamnik, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost