Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2123. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Brezovica, stran 3473.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS) in na podlagi 11. in 12. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Brezovica na 26. redni seji dne 4. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru na območju Občine Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, narave, snage in zunanjega videza objektov in naselij.
2. člen
Občani in obiskovalci Občine Brezovica ne smejo s svojim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka drugih.
Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, neposredno starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
3. člen
Po tem odloku se kaznujejo kot prekršek zoper javni red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita mir, nočni počitek ali delo občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža splošno varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz kraja, ogroža zdravje, čistočo, ovira vzgojo mladine ali kako drugače moti javni red in mir.
II. IZOBEŠANJE IN UPORABA ZASTAV
4. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, lastniki in drugi uporabniki stanovanjskih in drugih poslovnih zgradb v naseljih na območju Občine Brezovica izobesijo na poslovnih in stanovanjskih zgradbah zastavo Republike Slovenije in Občine Brezovica.
Zastave, ki se izobešajo, ne smejo biti obledele, raztrgane, umazane ali zmečkane in morajo biti pravilnih dimenzij.
Pri izobešanju zastav se smiselno uporabljajo določbe zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in odloka o grbu in zastavi Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 31/96).
5. člen
Zastave je potrebno izobesiti na večer pred praznikom, odstraniti pa takoj oziroma najkasneje v roku 48 ur, ko mine razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
Slavoloke, transparente, plakate, panoje in druge priložnostne okraske in obvestila, ki se postavljajo ob posebnih priložnostih, je potrebno odstraniti najkasneje v petih dneh, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.
III. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
6. člen
Vodja javnega shoda oziroma javne prireditve na javnem shodu, javni prireditvi (prireditvah) in poslovodja pravne osebe ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, je dolžan:
1. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač, razen če ni predhodno dovoljeno,
2. poskrbeti, da se mladina do 14. leta starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na prireditvenih prostorih in v gostinskih lokalih,
3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, vzbujajo zgražanje, nadlegujejo ali žalijo občane,
4. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na njih,
5. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi, oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,
6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale predmete, in sicer najpozneje v 24 urah.
7. člen
Igranje zabavnih iger se z odločbo upravnega organa za notranje zadeve v posameznem javnem lokalu prepove, če v enem letu pride do treh kršitev javnega reda in miru. Prepoved je lastnik lokala dolžan izobesiti na vhodu v lokal takoj po pravnomočnosti odločbe. Lastnik lokala je dolžan zagotoviti, da osebje v lokalu skrbi za izvrševanje te odločbe.
8. člen
Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in študentov,
2. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z zakonom prepovedano,
3. ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati udeležence sprevodov,
4. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
5. vznemirjati ali nadlegovati občane v zasebnem prostoru ali na javnem kraju z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem izdelkov,
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dalj kot pet minut,
7. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih, za to neprimernih prostorih,
8. metati petarde in druga pirotehnična sredstva tako, da se moti okolica ali ogroža varnost drugih,
9. vstopiti v zaprte in rezervirane prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, brez dovoljenja, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan,
10. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, ambulant ali drugih javnih ustanov,
11. s preglasnim govorjenjem, petjem, kričanjem, ropotom, hrupom ali drugače motiti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj,
12. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televizijske in radijske programe,
13. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in ostalih zvočnih aparatov, ki jih je treba v nočnem času, to je od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj, prilagoditi na sobno jakost, ter s hrupnim obratovanjem raznih obratovalnic in podjetij v strnjenem naselju tudi v času praznikov in nedelj,
14. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje, postavljati objekte ob cesti (kamni, kontejnerji) oziroma na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah, travnikih, njivah, gozdovih in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom.
15. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejen.
16. prepovedana je košnja z ročnimi motornimi, vrtnimi kosilnicami in žaganje drv ob nedeljah in praznikih v strnjenih naseljih,
17. prepovedano je imeti na prostem psa, ki s svojim laježem brez potrebe in vzroka moti občane pri počitku med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.
9. člen
Prireditve in javni sporedi, ki izjemoma in po posebnem dovoljenju trajajo prek obratovalnega časa oziroma v nočnem času, morajo biti v zaprtih prostorih, tako da se ne moti nočnega miru in počitka drugih ljudi.
Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena lahko dovoli pristojni organ za notranje zadeve upravne enote.
IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
10. člen
Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in zasebno premoženje je prepovedano:
1. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali,
2. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje,
3. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na vozila v javnem prometu,
4. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost ljudi in premoženja,
5. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače onesnažiti ljudi,
6. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali kakršnekoli naprave, ki služijo javnemu namenu,
7. rolkati, kotalkati, smučati, sankati ali se kakorkoli igrati na javnih cestah in drugih površinah, ki temu niso namenjene, razen rolkanje oziroma kotalkanje v organizirani obliki in primerno zavarovano,
8. preprodajati ali vsiljevati predmete ali storitve ter brez dovoljenja krošnjariti po stanovanjih ali na javnih krajih,
9. nadlegovati občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih,
10. organizirati tekmovanja, vaje ali treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa,
11. spuščati pse v javnem okolju, na javnih prostorih, v naseljih ali prometnih površinah brez nadzorstva in brez zaščitne torbice-nagobčnika, izjema so službeni in lovski psi pri lovu,
12. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov za pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
13. kurjenje izven organiziranih kurišč, kuriti ogenj ali sežigati odpadke, tako da to povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini cest, zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,
14. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel,
15. uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke brez dovoljenja lastnika,
16. streljati s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,
17. vlačiti z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltiranih cestah ali javnih poteh ter z delovnimi stroji ali traktorji poškodovati, umazati ali drugače uničevati cestišče oziroma orati njive do ceste ali v cestno telo ter obračanje s traktorji na cestišču,
18. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje.
V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA VIDEZA
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali v vozila javnega prometa, javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališča, v parke in po zelenicah, razen službenih psov ali psov vodičev slepih,
2. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake ali klopi,
3. kopati živali v vodah, kjer se kopajo ljudje,
4. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov,
5. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah ali drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo, tako da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi,
6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov in odlagati mrhovino na območju občine.
7. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi,
8. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko po zemljiščih, ki ogrožajo podtalnico in v bližini naselij.
12. člen
Na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini je prepovedano pustiti motorno vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali poškodovano in zanj nihče ne skrbi.
Če motornega vozila iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv pristojnega organa ne odstrani, pristojni inšpekcijski organ odredi, da se vozilo odstrani na stroške lastnika.
Če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ za komunalne zadeve odredi, da se motorno vozilo iz prvega odstavka tega člena odstrani na stroške Občine Brezovica.
Za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ določi organizacijo, ki bo zadolžena za odstranjevanje motornih vozil iz prvega odstavka tega člena.
Izvajalci servisnih dejavnosti morajo zagotoviti za svoje uporabnike ustrezno število parkirnih prostorov na lastne stroške.
13. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci javnih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da bo očiščen sneg, ki je zapadel ali padel z objektov na ceste, s strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehode za pešce, kanalizacijske jaške in hidrante čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novozapadli sneg,
2. da bodo ob poledici posipani vhodi k poslovnim in stanovanjskim zgradbam s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da bodo odstranjene zastarele napisne table in napisi na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih,
4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih razen nazivov podjetij ali organizacij, napisani v slovenskem jeziku,
5. da se poseka drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.
14. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja,
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
– odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje,
4. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površine.
15. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
16. člen
Zaradi zaščite živali in ptic je prepovedano:
1. rediti živali v neprimernih in slabo vzdrževanih prostorih,
2. mučiti živali s pretepanjem, stradanjem ali z neprimernim načinom ubijanja,
3. transportirati živali z neustreznimi prevoznimi sredstvi,
4. dražiti, plašiti ali ščuvati pse ali druge živali,
5. s kakršnimkoli orožjem ali napravo streljati, vznemirjati ali loviti ptice pevke in uničevati gnezda,
6. dotikati, odnašati ali vznemirjati prosto živeče živali.
VI. VARSTVO PREMOŽENJA IN NARAVE
17. člen
Odnašanje in poškodovanje kraških kapnikov.
18. člen
Kakršno koli odlaganje ali izlivanje v kraške jame.
19. člen
Trasiratnje in izdelava planinskih pešpoti, gozdnih učnih pešpoti, trim steza, smučarskih tekaških prog, kolesarskih stez, zaletišč za padala – jadralna ter drugih objektov, ki povzročajo motnjo v naravnem okolju, brez soglasja lastnikov zemljišč, zavoda za gozdove in občine.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ 500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja prireditve, če ne poskrbi, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (1. točka 6. člena),
2. vodja prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se mladina do 15. leta starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na prireditvenih prostorih in gostinskih lokalih (2. točka 6. člena),
3. vodja javnega shoda ali prireditve, poslovodja in druga odgovorna oseba podjetja ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se odstranijo s prireditvenega prostora ali iz gostinskega lokala osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane (3. točka 6. člena),
4. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne zapre ali izprazni javnega lokala po izteku obratovalnega časa (5. točka 6. člena),
5. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi (5. točka 6. člena) oziroma če ravna v nasprotju z 9. členom tega odloka,
6. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev (1. točka 8. člena),
7. kdor nadleguje in vznemirja občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (5. točka 8. člena),
8. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih (7. točka 8. člena),
9. kdor ravna v nasprotju z 12. in 13. točko 8. člena,
10. kdor ne ravna v skladu z 14. točko 8. člena,
11. kdor ima orožje ali nevarno orodje na prireditvi ali v javnem lokalu (2. točka 10. člena),
12. kdor opusti opravilo ali odstrani objekt ali napravo za varnost ljudi in premoženja (4. točka 10. člena),
13. kdor uniči, poškoduje, popiše ali odstrani napisno tablo, oznako ali napravo za varnost ljudi in premoženja (6. točka 10. člena),
14. kdor preprodaja ali vsiljuje predmete ali storitve ali brez dovoljenja krošnjari po stanovanjih ali na javnih krajih (8. točka 10. člena),
15. kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (9. točka, 10. člena),
16. kdor pusti motorno vozilo iz prvega odstavka 13. člena na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini,
17. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 14. člena,
18. kdor ravna v nasprotju z 18. točko 8. člena.
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 8., 10., 12., 13. in 15. točke tega člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do 1,000.000, odgovorne ali fizične osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 do 500.000 SIT.
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ 500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore ter red in varnost na njih (4. točka 6. člena),
2. vodja prireditve, če po končani prireditvi ne skrbi, da se očisti prireditveni prostor in odstrani postavljene objekte in ostale predmete (6. točka 6. člena),
3. kdor ovira ali moti organizirane sprevode ali vznemirja udeležence sprevodov (3. točka 8. člena),
4. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (4. točka 8. člena),
5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan (9. točka 8. člena),
6. kdor s preglasnim prepevanjem, kričanjem ali kako drugače moti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj (11. točka 8. člena),
7. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, ambulant in drugih javnih ustanov (10. točka 8. člena),
8. kdor ravna v nasprotju z 4. in 5. členom,
9. kdor ravna v nasprotju z določbami 15., 16., 17. in 18. člena,
10. kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako drugače onesnaži ljudi (5. točka 10. člena),
11. kdor med vožnjo vstopa, izstopa ali se obeša na vozila v javnem prometu (3. točka 10. člena),
12. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (18. točka 10. člena),
13. kdor odmetava goreče cigaretne in druge ogorke ali pepel na kraju, kjer je nevarnost požara (14. točka 10. člena),
14. kdor uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke ali vrtne pridelke brez lastnikovega dovoljenja (15. točka, 10. člena),
15. kdor organizira tekmovanje ali trening v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa (10. točka 10. člena),
16. kdor pusti živali na javnem prostoru, naselju ali prometni površini brez nadzorstva in brez zaščitne torbice – nagobčnika (11. točka 10. člena),
17. kdor strelja s fračo, lokom ali drugo napravo, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (16. točka 10. člena),
18. kdor poškoduje, prevrne ali odstrani na javnem mestu postavljen smetnjak ali klop (2. točka 12. člena),
19. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 12. člena,
20. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 12. člena,
21. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 14. člena,
22. kdor ravna v nasprotju s 16. točko 8. člena.
23. kdor ne prepreči laježa svojega psa, ki brez potrebe in vzroka moti občane pri počitku med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.
Pravna oseba samostojni podjetnik ali druga oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 4., 6., 8., 9., 10., 11., 17., 22. in 23. točke tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 do največ 1,000.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 do največ 500.000 SIT.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ 500.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. dovoli kartanje ali igranje drugih iger v javnem lokalu ali na drugem javnem mestu, kjer je to z odločbo pristojnega organa prepovedano (7. člen),
2. med obratovalnim časom zaklepa ali kako drugače onemogoča normalno odpiranje vhodnih vrat v trgovskem, gostinskem ali drugem javnem lokalu (11. člen),
3. na tržnici, športnih igriščih, avtobusni postaji ali železniški postaji ali na drugem javnem prostoru zanemari red in čistočo, tako da se kvari videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi (5. točka 12. člena).
Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 10.000 do največ 500.000 SIT.
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ 500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor pusti motorno vozilo z delujočim motorjem v strnjenem stanovanjskem naselju dalj kot 5 minut (6. točka 8. člena),
2. kdor vrže petardo ali podobno pirotehnično sredstvo, tako da moti okolico ali ogroža varnost drugih (8. točka 8. člena),
3. kdor namerno draži, plaši in ščuva živali (1. točka 10. člena),
4. kdor se sanka, smuča, kotalka ali igra na cesti (7. točka 10. člena),
5. kdor prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k steni hiše ali drugega objekta ali na kraj, kjer lahko povzroči škodo ali ovira promet (12. točka 10. člena),
6. kdor privede žival v vozila javnega prometa, javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališče, v parke in zelenice, trgovske in gostinske lokale (1. točka 12. člena),
7. kdor pelje mrhovino, kosti, fekalije in podobne odpadke v vozilih, ki niso zaprta (6. točka 12. člena),
8. kdor vlači z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltnih cestah ali z delovnimi stroji ali traktorji poškoduje, umaže ali drugače uničuje cestišče oziroma orje njive do ceste ali v cestno telo ter obrača s traktorji na cestišču (17. točka 10. člena),
9. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v naravno okolje (17. točka 12. člena),
10. kdor v sušnem obdobje gnoji z gnojnico ali gnojevko (8. točka 12. člena),
11. kdor ravna v nasprotju s 5. točko 14. člena.
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz 2., 6., 8. in 9. točke tega člena odloka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do največ 100.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor ne očisti snega, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehod za pešce, na pločnike, kanalizacijske jaške in hidrante, do
8. ure zjutraj in podnevi sproti ne odstranjuje novozapadlega snega in snega, ki je padel s strehe (1. točka 14. člena),
2. kdor površin ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah ob poledici ne posuje s soljo, peskom ali žaganjem (2. točka 14. člena),
3. kdor kuri ogenj ali sežiga odpadke, tako da to povzroča gost dim in prah, ali na odprtem prostoru v bližini zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pusti ogenj nepogašen (13. točka 10. člena).
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz tega člena odloka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 do največ 500.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za prekršek po 19. členu odloka izterja denarno kazen takoj na kraju samem delavec policije ali pooblaščen inšpektor oziroma komunalni nadzornik.
26. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nadzornik, policijska postaja ali oškodovanec.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 14/75, 42/85, 7/87) odlok o plakatiranju (Uradni list SRS, št. 44/87, 23/88, 10/90) in odlok o ravnanju z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 65/94), na območju ljubljanskih občin.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997.
Št. 20/97
Brezovica, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost