Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2122. Odlok o postavljanju reklamnih objektov za nameščanje neprometnih znakov v Občini Brezovica, stran 3471.

Občinski svet občine Brezovica je na podlagi zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86, 17/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) ter v skladu s statutom Občine Brezovica je na 26. redni seji, ki je bila 4. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o postavljanju reklamnih objektov za nameščanje neprometnih znakov v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje – nameščanje, vzdrževanje in odstranjevanje reklamnih objektov – oglasnih mest in znakov, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost, obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom, znakov s katerimi se udeležence usmerja k podjetjem oziroma o prireditvah in vseh drugih podobnih znakov, ki predstavljajo vizualne komunikacije (vnaprej: neprometni znaki).
2. člen
Za postavitev reklamnega objekta in za namestitev neprometnega znaka je potrebno dovoljenje, ki ga izda Občina Brezovica, najkasneje v 3 mesecih od prejema vloge.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenje vodi izdajatelj.
3. člen
Pri izdaji dovoljenja za postavitev reklamnega objekta oziroma namestitev neprometnega znaka in s tem povezano izbiro ustreznih lokacij za postavitev ali namestitev, pristojni organ občine upošteva zlasti naslednje kriterije:
– značilnosti objekta oziroma znaka (npr. število, material, oblikovno ustreznost, čitljivost, vpliv na okolje ipd.),
– možnost dostopa do objekta oziroma znaka zaradi vzdrževanja,
– potrebe po ohranitvi značilnih razgledov (vedut),
– varnost in vodljivost voznika,
– obstoječo degradiranost območja (npr. zasičenost doline s tovrstnimi objekti oziroma znaki, zakrivanje degradiranih območij),
– obstoječo zakonodajo.
4. člen
Reklamne objekte postavlja in neprometne znake v Občini Brezovica namešča in odstranjuje od občine pooblaščena oseba.
Izjema je dopustna za 17. člen tega odloka
Reklamne objekte in neprometne znake, ki so locirani v varovalnem pasu magistralne ali regionalne ceste, postavlja in namešča ter odstranjuje upravljalec ceste ali od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev reklamnega objekta ali namestitev neprometnega znaka vloži stranka na Občini Brezovica
Vlogi je potrebno priložiti:
– soglasje lastnika ali posestnika nepremičnine (zemljišča, zgradbe), na kateri bo lociran objekt oziroma znak,
– opis, risbo ali primerek objekta oziroma znak,
– mapno kopijo in posestni list,
– druge priloge na zahtevo občine
II. REKLAMNI OBJEKTI
6. člen
Reklamni objekti (oglasna mesta) so namenski prostori za nameščanje neprometnih znakov. Reklamni objekti so stalni in začasni (prenosni).
Stalni reklamni objekti so reklamni kioski, reklamni stebri in table, na stene pritrjene vitrine, fasade in avtobusna postajališča.
Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti, javna prevozna sredstva ipd.
7. člen
Stalne reklamne objekte je dovoljeno postaviti, vgraditi oziroma pritrditi:
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, samo na območjih in pod pogoji, ki jih določajo ti načrti,
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, pa v skladu z izdanim dovoljenjem,
– v skladu z zahtevami pristojne institucije, ki opravlja nadzor,
– če ni nič predvidenega po gornjih treh alineah – v skladu z mnenjem strokovnjaka – krajinskega arhitekta.
8. člen
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem ter odbor za gospodarstvo – turizem sprejmejo pravilnik, s katerim se opredelijo vizualni in funkcionalni izgled reklamnih objektov in neprometnih znakov ter njihova lokacija. Po potrebi se pridobi mnenje urbanista in arhitekta.
Evidenco o reklamnih objektih vodi Republiška uprava za javne prihodke. Evidenca obsega vse potrebne podatke o objektu (lastništvo, upravljalca, lokacijo, število, datum izdaje dovoljenja).
9. člen
Stalni in začasni reklamni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja. Objekti, ki niso postavljeni v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka ali so postavljeni v nasprotju z izdanim dovoljenjem, se nemudoma odstranijo, kar opravi pooblaščena oseba iz 4. člena tega odloka.
10. člen
Z reklamnimi objekti upravljajo:
– lastniki (17. člen),
– pooblaščena oseba.
Upravljalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati. Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu označena firma upravljalca objekta.
Namenska uporaba in poškodovanje reklamnih objektov, reklam, plakatov in transparentov je prepovedana.
III. NEPROMETNI ZNAKI
11. člen
Neprometni znaki so sporočilne vizualne komunikacije v tej ali oni pojavni obliki (npr. napisi, risbe, slike, fotografije, logotipi, obvestila, plakati, reklame ipd.), ki do te mere posegajo v prostor, da je njihov status potrebno normativno urediti.
12. člen
Neprometni znaki se načeloma nameščajo le na reklamne objekte. Izjeme se opredelijo v izdanem dovoljenju.
Na fasadah zgradb, prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah, drevju, znotraj ali zunaj izložbenih stekel in na drugih objektih, ki ne predstavljajo reklamnega objekta oziroma ki niso urejeni v ta namen, je nameščanje neprometnih znakov prepovedano. Prav tako je prepovedano metanje obvestil, reklam ipd. iz letala.
13. člen
Neprometni znak mora biti estetsko oblikovan in predstavljen tako, da je lahko prepoznaven in se po osnovnih značilnostih jasno loči od prometnih znakov. Pri oblikovanju znaka morajo biti upoštevane značilnosti prostora, v katerem bo postavljen.
Velikost znaka ali skupina znakov na eni lokaciji mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na zmanjšanje varnosti cestnega prometa.
Napisi na neprometnem znaku morajo biti v slovenščini, vsebina pa mora biti v skladu z dobrimi običaji, moralo in okusom. Napisi sporočilno namenjeni tujcem, so lahko tudi v drugih jezikih, ob enakopravni udeležbi slovenščine.
14. člen
Zaradi evidence taksnih obveznosti mora biti na vsakem nameščenem neprometnem znaku žig pooblaščene osebe iz 4. člena tega odloka.
15. člen
Neprometne znake odstrani pooblaščena oseba:
– iz varnostnih razlogov,
– ko preneha razlog, zaradi katerega je bil znak nameščen,
– ko znak ni več primeren, potreben, vzdrževan ali rokovno aktualen,
– če je znak nameščen brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– če lastnik znaka ne izpolnjuje v odloku ali dovoljenju predpisanih obveznosti (npr. če ne plačuje takse ipd.).
V. OSTALE DOLOČBE
16. člen
Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih objektih se ureja z odlokom o komunalnih taksah.
Stroški postavitve reklamnega objekta in nameščanja oziroma odstranitve neprometnega znaka bremenijo stranko (naročnika, upravičenca, lastnika. ...) poleg komunalne takse iz prejšnjega odstavka
Stroški pridobivanja soglasij in dovoljenj prav tako bremenijo stranko.
17. člen
Lastniki zemljišč in zgradb so izjemoma pooblaščeni na lastnih nepremičninah v svoji režiji (vendar po izdanem dovoljenju) postavi reklamni objekt ali namestiti neprometni znak, vendar le v lastne (reklamne oziroma druge sporočilne) namene.
V lastni režiji postavljene objekte in znake so dolžni lastniki redno vzdrževati in obnavljati, sicer se odstranijo na njihove stroške.
18. člen
Za reklamne objekte in neprometne znake, ki so po uveljavitvi tega odloka že postavljeni oziroma nameščeni na območju Občine Brezovica in ustrezajo kriterijem iz tega odloka, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka zahtevati izdajo dovoljenja iz 2. člena tega odloka.
V primeru, da lastnik že postavljenega reklamnega objekta ali nameščenega neprometnega znaka ni zahteval izdajo dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka pooblaščena oseba pristojna za nadzor odredi odstranitev objekta ali znaka na stroške lastnika, lastnik pa bo kaznovan za prekršek po 22. členu tega odloka.
19. člen
Če se lastnik reklamnega objekta ne da ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje nesorazmerno zapleteno in stroškovno prezahtevno, se objekt ali znak odstrani na stroške občine, ki jih je kasneje upravičena izterjati od zavezanca, če se ga naknadno ugotovi.
20. člen
Panoji in plakati z volilno propagandnimi sporočili se lahko postavljajo v skladu s pravilnikom o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov. Organizator jih je dolžan odstraniti v 15 dneh po dnevu glasovanja, sicer jih odstrani pooblaščena oseba na njegove stroške.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja od občine pooblaščena oseba.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna ali fizična oseba, ki:
– postavi reklamni objekt ali namesti neprometni znak, pa predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa (2. člen),
– ima dovoljenje za postavitev reklamnega objekta ali namestitev neprometnega znaka, pa le-tega postavi sam ne pa po pooblaščeni osebi (4. člen),
– postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem (9 in 17. člen),
– kot lastnik oziroma upravljalec reklamnega objekta ne poskrbi za njegovo vzdrževanje (10. člen),
– namerno poškoduje reklamni objekt ali neprometni znak (10. člen),
– namesti neprometni znak na nedovoljeno mesto ali ga vrže iz letala (12. člen),
– postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni znak, ki ne ustreza kriterijem tega odloka oziroma izdanemu dovoljenju (8., 13. in 17. člen),
– na lastni nepremičnini postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni znak za tuj račun in interes (17. člen),
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljeni reklamni objekt ali nameščeni neprometni znak v roku (18. člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 sit se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 21/97
Brezovica, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost