Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2120. Odlok o taborjenju v Občini Bohinj, stran 3469.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in 7. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 13/81, 42/86), 5. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 61/96 in 35/97) in 9. člena statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 31. redni seji dne 18. junija 1997 sprejel
O D L O K
o taborjenju v Občini Bohinj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa območja, način in pogoje taborjenja v Občini Bohinj.
2. člen
V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. “tabor” je skupek šotorov (tri ali več) za začasno bivanje na prostem;
2. “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za taborjenje oziroma je dovoljeno taboriti;
3. “taboriti” pomeni bivati v šotoru na prostem, ne glede na število šotorov, razen v kampih;
4. “tabornik” je oseba, ki tabori, ne glede na to ali je član taborniške ali druge ustrezne organizacije;
5. “organizator taborjenja” je fizična ali pravna oseba, ki organizira taborjenje, ne glede na to, ali je za to dejavnost registrirana;
6. “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki jih organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote, šole v okviru svojih programov;
7. “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebio organizatorja, čas taborjenja, poimenski seznam članov tabora z letnico rojstva;
8. “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev vseh začasnih objektov, kemičnih stranišč, improviziranih naprav in očiščenje tabornega prostora in odvoz odpadkov.
II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE
3. člen
Na območju Občine Bohinj je dovoljeno, na podlagi upravnega dovoljenja, taboriti na naslednjih začasnih lokacijah:
– območje nad Kredo, na zemljiščih, parc. št. 1105, 1106, 1108/1, 1109, 1110 in 1112/211 k.o. Savica;
– območje pod hotelom Bellevue, na zemljišču, parc. št. 1151/2 k.o. Savica;
– območje Gozdne šole pri Naklovi glavi, na zemljišču, parc. št. 1816/1 k.o. Studor;
– območju na Rudnem polju – Pokljuka, na zemljišču, parc. št. 1003/1 k.o. Gorjuše in
– območje “Strgarjevca” (Ukanc), na zemljiščih parc. št. 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1814/1 in 1815/1, k.o. Ukanc.
Na ostalem območju Občine Bohinj je taborjenje prepovedano.
Izjemoma je dovoljeno taboriti tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javne prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem in taborjenje ne traja dalj kot 14 dni.
Na območjih taborjenja iz prvega in tretjega odstavka tega člena je prepovedano postavljati stalne objekte. Za postavitev začasnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje upravnega organa.
4. člen
Na območjih iz prvega in tretjega odstavka 3. člena tega odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Upravna enota Radovljica.
Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:
– če gre za začasno organizirano skupno bivanje oseb, pod mentorskim vodstvom;
– če je namen tabora vzgojno-izobraževalni.
5. člen
Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– soglasje lastnika zemljišča,
– soglasje upravljalca,
– soglasje Občine Bohinj,
– mnenje javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: TNP), če se namerava taboriti na območju Triglavskega narodnega parka,
– soglasje zdravstvenega inšpektorata.
6. člen
Taborjenje se lahko izvaja pod naslednjimi posebnimi pogoji:
– da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora;
– da se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih stranišč,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi parkiranje na parkiriščih ali v skladu z odredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju.
Splošni in posebni pogoji taborjenja morajo biti navedeni v dovoljenju iz prvega odstavka 4. člena.
7. člen
Organizator taborjenja mora najkasneje 3 dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti Redarsko službo občine Bohinj, katere predstavnik je prisoten pri postavitvi in odstranitvi.
Kolikor se tabor postavlja na območju Triglavskega narodnega parka, je potrebno o tem obvestili tudi naravovarstveno službo TNP.
Organizator taborjenja je dolžan upoštevati navodila redarja občine oziroma navodila naravovarstvenega nadzornika TNP.
Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišče, na svoje stroške, vzpostaviti v prvotno stanje. Kolikor tega ne stori organizator, zemljišče vzpostavi v prvotno stanje, na podlagi odredbe redarja občine ali druge pooblaščene osebe organa, ki je pristojen za nadzor, pooblaščena organizacija na stroške organizatorja.
8. člen
Organizator taborjenja mora v roku 3 dni po pričetku taborjenja pristojnemu organu občine – občinski upravi posredovati dokumentacijo o taboru.
III. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: Redarska služba občine Bohinj, Naravovarstvena nadzorna služba javnega zavoda TNP; pristojne službe Inšpektorata RS, za okolje in prostor in Zdravstvenega inšpektorata RS, ter policija.
10. člen
Pooblaščene osebe organov iz 9. člena tega odloka lahko pri izvrševanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje za taborjenje in dokumentacijo o taboru.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je prepovedano taboriti (3. člen);
2. organizira ali omogoči taborjenje brez dovoljenja Upravne enote Radovljica (prvi odstavek 4. člena);
3. omogoči taborjenje osebam ali skupinam, ki niso člani Zveze tabornikov Slovenije ali Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijskih enot (4. člen);
4. tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni z dovoljenjem (5. in 6. člen);
5. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem ne obvesti Redarsko službo občine Bohinj oziroma Naravovarstveno nadzorno službo TNP (prvi odstavek 7. člena);
2. ne upošteva navodil redarja občine oziroma navodil nadzornika TNP (drugi odstavek 7. člena);
3. pristojnemu organu občine v treh dneh po pričetku taborjenja ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje fizična oseba, če:
1. tabori na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
2. ne vzpostavi zemljišča, na katerem je taboril, v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Na začasnih lokacijah iz prve do četrte alinee prvega odstavka 3. člena tega odloka je dovoljeno taboriti do uskladitve planskih dokumentov Občine Bohinj.
Na območju “Strgarjevca”, iz pete alinee prvega odstavka 3. člena tega odloka je taborjenje dovoljeno do 15. septembra 1997.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-55/97
Bohinjska Bistrica, dne 18. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost