Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2119. Odlok o ustavnovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped, stran 3466.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 20. 3. 1997 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 22. 10. 1996 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana in Občina Dol pri Ljubljani, s sedežem Videm 48, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: ustanovitelja) ustanavljata javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Pedenjped (v nadaljevanju: vrtec).
O ustanoviteljskih pravicah in dolžnostih odločata Mestni svet mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime vrtca je: Vrtec Pedenjped.
Sedež vrtca je: Cerutova 6, Ljubljana.
3. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirata naslednji enoti vrtca:
1. Enota Makalonca, ki deluje na lokacijah:
– Rjava cesta 1, Ljubljana,
– Cesta V/3 – Polje,
– Cesta VI/1, Novo Polje in
– Šmartinska cesta 284/A, Sneberje.
2. Enota Miškolin, ki deluje na lokacijah:
– Cerutova 6, Ljubljana
– Cerutova 5, Ljubljana,
– Dolsko 85 A,
– Ob Studencu 11 A, Kašelj,
– Papirniški trg 5, Vevče,
– Papirniški trg 7, Vevče in
– Cesta II. grupe odredov 41, Zadvor.
III. PEČAT VRTCA
4. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež vrtca. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI VRTCA
5. člen
Dejavnost vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– H/55.51– storitve menz.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ORGANI VRTCA
6. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovna organa,
– svet staršev.
1. Svet vrtca
7. člen
Organ upravljanja vrtca je svet vrtca.
Svet vrtca odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta Mestni svet mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani tako, da imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana dva predstavnika in Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani enega predstavnika.
Predstavnike delavcev vrtca izvolijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako, da iz vsake enote vrtca izvolijo po dva člana in enega člana izmed upravno administrativnih delavcev vrtca.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
8. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca. S sklepom o razpisu volitev se določijo dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v vrtcu.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta vrtca.
9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta vrtca ima najmanj 10% delavcev vrtca.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami.Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca.
11. člen
Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
12. člen
Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta vrtca najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta vrtca vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta vrtca.
Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj vrtca organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vtrca po postopku, določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnike ravnatelja, ki mu pomagajo pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
16. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovna organa
17. člen
Strokovna organa vrtca sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
4. Svet staršev
18. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak odelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VI. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja vrtec in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanoviteljev.
Vrtec lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Vrtec je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljev s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Vrtec je odgovoren ustanoviteljema za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanoviteljev in drugih javnih sredstev,
– plačil staršev,
– iz donacij in drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost vrtca se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljema.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VRTCA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Enoti vrtca nimata pooblastil v pravnem prometu.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljev predvidena za opravljanje dejavnosti vrtca.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEMA IN VRTCEM
23. člen
Ustanovitelja imata do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti;
– odločata o statusnih spremembah,
– dajeta soglasje k spremembam dejavnosti;
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Vrtec je dolžan ustanoviteljema vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju vrtca.
Vrtec je dolžan posredovati ustanoviteljema podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in statistične namene.
X. JAVNOST DELA
24. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnem delu vrtca starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu vrtca ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI VRTCA
25. člen
Vrtec ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet vrtca, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Vrtec mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe vrtca v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
27. člen
Ustanovitelja bosta medsebojne pravice in obveznosti, ki niso določene s tem odlokom, uredila s pogodbo o skupnem uresničevanju pravic in obveznosti do vrtca v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi opravljajo svoje naloge do uskladitve organizacije vrtca z zakonom oziroma do poteka mandata.
29. člen
Vrtec je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Pedenjped, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/1858/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe sklepa o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih zavodov št. 012-2/92-01 z dne 24. 2. 1992 (Uradni list RS, št. 11/92), ki se nanašajo na Vzgojno-varstveni zavod Pedenjped in
– statut Vzgojno-varstvenega zavoda Pedenjped.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-1/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
Št. 65/96
Dol pri Ljubljani, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost