Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2118. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 3321.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v Republiko Slovenijo iz Romunije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi kateri koli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Romunije in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke, navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto” in posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 50 % od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 45 % od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 5 in 6 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 5 in 6 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje 21 dni po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov, vlagatelja in koristnika blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz Romunije.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95), (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Romunije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 7 k tej uredbi.
Za uporabljene materiale brez porekla se uporabljajo določbe šestega odstavka 15. člena priloge 7 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Romunijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 7 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1501 – za izdelke iz priloge 1 te uredbe;
– 1502 – za izdelke iz priloge 2, 3, 4, 5 in 6 te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1997.
Št. 330-05/97-1
Ljubljana, dne 26. junija 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost