Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1734. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C), stran 2724.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. maja 1997.
Št. 001-22-43/97
Ljubljana, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE (ZDZFI-C)
1. člen
V zakonu o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95 in 34/96) se za prvim odstavkom 12. člena doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Za zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut se oblikujejo posebne varnostne rezerve, ki se oblikujejo iz zavarovalnih premij in iz dobička, ki ga družba ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja pred temi riziki.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedama “varnostnih rezerv” doda besedilo “ter posebnih varnostnih rezerv”.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedami “iz zavarovalnih poslov” doda besedilo “pred srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki”.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki glasi:
“Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov pred riziki sprememb vrednosti valut.”
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da glasi:
“Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih varnostnih rezerv iz četrtega in petega odstavka tega člena, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in nekomercialnimi riziki ter riziki sprememb vrednosti valut Republika Slovenija, na podlagi proračuna Republike Slovenije.”
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen
Prva alinea tretjega odstavka 27. člena se spremeni tako, da glasi:
“– oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in riziki sprememb vrednosti valut ter “.
3. člen
Za naslovom XI. poglavja PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda nov 28.a člen, ki glasi:
“28. a člen
Sredstva za posebne varnostne rezerve družbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 1997 v višini do 2 milijard tolarjev.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/92-5/8
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti