Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1732. Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (ZZF97), stran 2721.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (ZZF97)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (ZZF97), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1997.
Št. 001-22-41/97
Ljubljana, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA POTREBE REPUBLIKE SLOVENIJE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA V LETU 1997 (ZZF97)
1. člen
S tem zakonom se ureja financiranje nalog Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997.
Pri financiranju nalog iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, v nadaljnjem besedilu: ZIPro), kolikor ta zakon ne določa drugače.
2. člen
Za financiranje nalog Republike Slovenije se v obdobju začasnega financiranja uporabljajo sredstva zagotovljena v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 – odločba US, 43/93 – odločba US in 7/93), ki so natančneje opredeljena z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96) in s tem zakonom.
V prvem polletju leta 1997 se za financiranje nalog Republike Slovenije sredstva zagotavljajo tudi za naslednje namene:
--------------------------------------------------------------------------------
Šifra Proračunski uporabnik oziroma     Znesek v  Namen
    ministrstvo              mio SIT
--------------------------------------------------------------------------------
133  Agencija za revidiranje postopkov
    lastninskega preoblikovanja podjetij 10,0    Materialni stroški
1520  Servis skupnih služb vlade      800,0    Materialni stroški,
                             vzdrževanje,investicije
1521  Center vlade za informatiko      150,0    Informatizacija uprave
16   Ministrstvo za finance        150,0    Informatizacija
                       200,0    DURS-materialni stroški
                       3.500,0   Obveznosti do ZPIZ
                       674,0    Obresti
                       630,0    Jamstva
                       1.700,0   Sredstva za izgradnjo
                             avtocest (DARS)
                       800,0    Tekoča proračunska
                             rezerva
17   Ministrstvo za notranje zadeve    350,0    Materialni stroški,
                             vzdrževanje,
                             investicije
18   Ministrstvo za zunanje zadeve     528,0    Predstavništva v tujini
                       78,0    Članarine
19   Ministrstvo za obrambo        121,0    Zdravstveni pregledi
                             nabornikov
                       122,0    Intendantska in druga
                             oprema
                       90,0    Investicijsko
                             vzdrževanje vojne
                             opreme
21   Ministrstvo za gospodarske
    dejavnosti              130,0    Javni zavodi (turizem +
                             RAO)
                       200,0    Plačila storitev
                       180,0    Subvencije - prenova
                             podjetij
                       400,0    Zapiranje rudnikov
                       400,0    Anhovo
                       2.000,0   Dokapitalizacija Sklada
                             za razvoj
23   Ministrstvo za kmetijstvo,
    gozdarstvo in prehrano        1.800,0   Subvencije
                       102,0    Melioracije
24   Ministrstvo za promet in zveze    1.500,0   Slovenske železnice
                       465,0    Žel. povezava z
                             Madžarsko
                       1.600,0   Investicije - ceste
26   Ministrstvo za delo, družino in
    socialne zadeve            1.950,0   Socialni transferi
                             (zaposlovanje)
                       394,0    Javni zavodi
                       400,0    Subvencije (presežni
                             delavci)
                       76,0    Teharje, Kočevski Rog
                       116,0    Investicije
27   Ministrstvo za zdravstvo       270,0    Sekundariji
                       170,0    Javni zavodi
                       60,0    Investicije
33   Ministrstvo za šolstvo in šport    1.000,0   Plače izvajalskih
                             organizacij
                       371,0    Socialni transferi
                       2.261,0   Investicije
34   Ministrstvo za znanost in
    tehnologijo              1.796,0   Javni zavodi
                       233,0    Investicije
35   Ministrstvo za kulturo        160,0    Evropski mesec kulture
                       160,0    Investicije
39   Slovenska akademija znanosti
    in umetnosti             15,0    Investicije
41-51 Pravosodni organi           115,0    Materialni stroški
52   Upravne enote             74,0    Materialni stroški
                   Skupaj 28.301,0
--------------------------------------------------------------------------------
Podrobno razporeditev sredstev po postavkah določi vlada.
3. člen
Če proračun Republike Slovenije za leto 1997 ni sprejet do 30. junija tega leta, se v obdobju začasnega financiranja v drugem polletju leta 1997 odhodki proračuna določijo v višini, ki je v vsakem kvartalu enaka polovici obsega sredstev, določenih za prvo polletje leta 1997 v skladu s prejšnjim členom.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se razporedijo na uporabnike po postavkah in za namene določene s proračunom Republike Slovenije za leto 1996. Podrobno razporeditev sredstev po postavkah določi vlada.
4. člen
Ne glede na določila zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) in določbo 78. člena ZIPro, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije sredstva za graditev avtocest v prvem polletju leta 1997 v višini 10.200,000.000 tolarjev.
Ministrstvo za finance nakaže do 25. dne v mesecu na posebno podpartijo žiro računa proračuna znesek, ki ustreza eni šestini zneska iz prejšnjega odstavka. Razlika med že nakazanimi sredstvi na posebno podpartijo žiro računa proračuna v letu 1997 na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji in zneski določenimi po tem zakonu se poračuna pri nakazilih šestin po uveljavitvi tega zakona.
Če proračun Republike Slovenije za leto 1997 ni sprejet do 30. junija tega leta, se v obdobju začasnega financiranja v drugem polletju leta 1997 sredstva za graditev avtocest zagotavljajo mesečno v višini 1.875,000.000 tolarjev.
5. člen
Obseg sredstev, določen za obdobje začasnega financiranja se lahko poveča za znesek odhodkov potrebnih za financiranje izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z 82. členom ZIPro.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 lahko proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo po prenehanju veljavnosti uredbe in v prihodnjih letih, če je za to že odprta proračunska postavka. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev, iz drugih naslovov pa ne 25% sredstev, določenih v proračunu Republike Slovenije za leto 1996 za te namene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skupaj prevzete obveznosti Direkcije Republike Slovenije za ceste iz naslova plačila storitev ne smejo presegati 50% sredstev, določenih v proračunu Republike Slovenije za leto 1996 za ta namen.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja razporedi sredstva na nove proračunske postavke, če je to potrebno zaradi izvedbe nujnih investicijskih, obnovitvenih in vzdrževalnih del na magistralni in regionalnih cestah ter v objektih za vzgojo in izobraževanje.
7. člen
Zaradi pridobivanja sredstev, ki se namenijo za odplačilni sklad iz 10. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95) lahko ministrstvo, pristojno za finance, odprodaja terjatve Republike Slovenije ter delnice in deleže v gospodarskih družbah, ki niso javna podjetja in v katerih je Republika Slovenija manjšinski delničar oziroma družbenik.
Odprodaja terjatev in kapitalskih vlog iz prejšnjega odstavka se izvrši po postopku zbiranja ponudb. Plačilo terjatev, delnic in deležev je možno le v denarju.
8. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 se Republika Slovenija lahko zadolži do višine 41.000,000.000 tolarjev.
V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94) in dodatna zadolžitev po prvem odstavku 83. člena ZIPro, če je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
9. člen
Vlada Republike Slovenije lahko v obdobju začasnega financiranja odloča o dajanju poroštev na podlagi zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96) za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, pri katerih skupna višina glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja odloča o dajanju poroštev za obveznosti Slovenskih železnic d.d., Ljubljana, iz naslova domačih kreditov, najetih za odplačilo obveznosti do domačih in tujih kreditodajalcev, ki dospejo v letu 1997 in plačilo obveznosti iz poslovanja, pri katerih skupna višina glavnic ne presega 3.000,000.000 tolarjev.
Minister za finance sklene poroštvene pogodbe s kreditodajalci za kredite iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da krediti vključujejo enoletni moratorij za odplačilo glavnice in končno dospelost najmanj tri leta od črpanja posameznega kredita.
10. člen
Občinam, ki so jim bila v obsegu zagotovljene porabe za leto 1996 priznana sredstva po tretjem odstavku 20. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) za nujne investicije, se lahko v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 zagotovijo sredstva za ta namen skladno z merili pristojnih ministrstev.
V obdobju začasnega financiranja se za namen iz prejšnjega odstavka lahko porabi v posameznem obdobju največ sorazmerni delež sredstev, ki je bil v ta namen opredeljen z merili za leto 1996.
11. člen
Sredstva razporejena v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Republike Slovenije za leto 1997.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/97-49/1
Ljubljana, dne 16. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost