Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1487. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A), stran 2044.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDUA) ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 1997.
Št. 001-22-38/97
Ljubljana, dne 5. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-A)
1. člen
V zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) se v poglavju “I. TEMELJNE DOLOČBE” za 6. členom dodata nova 6.a in 6.b člen, ki glasita:
“Povezane osebe in posredne naložbe
6.a člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki so med seboj upravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju.
(2) Za povezane osebe iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti osebe, ki so med seboj povezane:
1. po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci);
2. z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo;
3. po svaštvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci) zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja;
4. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj 20% glasovalnih pravic;
5. tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z najmanj 20% glasovalnih pravic;
6. tako, da tvorijo koncern po zakonu o gospodarskih družbah;
7. kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo, in osebe, ki se štejejo za povezane s člani uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih točkah tega člena.
(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da investicijski sklad oziroma družba za upravljanje ne sme imeti naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na neposredne kot tudi na posredne naložbe.
(4) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane s pravno osebo iz tretjega odstavka tega člena.”
“Posredna pridobitev
6.b člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma druge vrednostne papirje.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba.”
2. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“Pogodba z depozitarjem
17. člen
(1) Družba za upravljanje mora s klirinško depotno družbo skleniti pogodbo, na podlagi katere postane član klirinško depotne družbe in ima v zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če so bili ti papirji izdani v nematerializirani obliki, najmanj naslednje pravice:
– neposredni vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računih investicijskih skladov, ki jih upravlja;
– neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun investicijskih skladov sklenila družba za upravljanje oziroma po njenem pooblastilu borzno posredniška družba.
(2) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da klirinško depotna družba za vsakega od investicijskih skladov, ki ga upravlja družba za upravljanje, odpre poseben račun, na katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena za ta investicijski sklad.
(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne listine, mora družba za upravljanje s pogodbo, ki jo sklene z banko iz 18. člena tega zakona, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih papirjev za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih upravlja.
(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka tega člena mora agenciji na njeno zahtevo posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za račun investicijskih skladov, in ji omogočiti pregled teh stanj.”
3. člen
Četrti odstavek 42. člena se spremeni tako, da glasi:
“(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opraviti nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov ali odhodkov v zvezi z upravljanjem sklada, razen naslednjih:
– izplačil iz naslova davka na dobiček,
– obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada,
– stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšanih za strošek borzno posredniške družbe oziroma banke,
– izplačil po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17. člena tega zakona,
– nadomestila iz 115. člena tega zakona.”.
4. člen
Za 45. členom se dodata nova 45.a in 45.b člen, ki glasita:
“Obveščanje in odločanje investitorjev
45.a člen
(1) Družba za upravljanje mora v roku 30 dni po prejemu poročila pooblaščenega revizorja o reviziji poslovanja vzajemnega sklada vsem imetnikov investicijskih kuponov vročiti izvod povzetka revizijskega poročila ter jih sočasno pisno obvestiti o predlogu za imenovanje članov odbora investitorjev in jih poučiti, da imajo v primeru, če se s predlaganimi člani ne strinjajo, pravico predlagati druge člane.
(2) Člani odbora investitorjev so imenovani, če s tem soglašajo lastniki 70% enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku. Šteje se, da imetnik investicijskega kupona soglaša z imenovanjem članov odbora investitorjev, če v roku 15 dni od prejema obvestila s pisno vlogo ne obvesti družbe za upravljanje, da imenovanju nasprotuje oziroma če v enakem roku s pisno vlogo predlaga imenovanje drugih članov.
(3) Če člani, ki jih je predlagala družba za upravljanje na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, niso imenovani, mora družba za upravljanje v nadaljnjih 15 dneh predlagati imenovanje drugih članov izmed oseb, ki so jih predlagali imetniki investicijskih kuponov.”
“Odbor investitorjev
45.b člen
(1) Vzajemni sklad mora imeti najmanj tričlanski odbor investitorjev.
(2) Člani odbora investitorjev se imenujejo za dobo enega leta in so lahko ponovno imenovani.
(3) Član odbora investitorjev ne more biti član uprave ali nadzornega sveta družbe za upravljanje in s temi osebami oziroma družbo za upravljanje povezane osebe.
(4) Za odbor investitorjev se smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu investicijske družbe, če ni v tem zakonu drugače določeno.”
5. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da glasi:
“(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme družba za upravljanje iz sredstev investicijske družbe plačati naslednje stroške in odhodke:
– izplačila iz naslova davka na dobiček investicijske družbe,
– obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v imenu in za račun investicijske družbe,
– stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšanih za strošek borzno posredniške družbe oziroma banke,
– izplačila po pogodbah, ki jih sklene na podlagi 17. člena tega zakona,
– nadomestila iz 115. člena tega zakona.”.
6. člen
V 93. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
“(2) Investicijski sklad ne sme imeti sredstev v drugačni obliki kot v obliki naložb v tržne vrednostne papirje v skladu s tem zakonom.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena so dopustne tudi naslednje oblike sredstev investicijskih skladov:
– naložbe v obliki bančnih denarnih depozitov, vendar ne več kot 25% vseh sredstev;
– naložbe v netržne vrednostne papirje, vendar ne več kot 10% vseh sredstev vzajemnega sklada oziroma 40% vseh sredstev investicijske družbe;
– terjatve, ki nastajajo pri normalnem poslovanju investicijskih skladov, pri čemer mora družba za upravljanje zagotoviti, da se te terjatve izterjujejo v običajnih rokih, ki veljajo za takojšnjo (sočasno) izpolnitev obveznosti.
(4) Naložbe investicijskega sklada v bančne denarne depozite in netržne vrednostne papirje ne smejo skupno presegati 25% vseh sredstev vzajemnega sklada oziroma 40% vseh sredstev investicijske družbe.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko agencija predpiše, da so dopustne tudi druge oblike finančnih naložb, ki so glede likvidnosti in drugih lastnosti primerljive z naložbami v vrednostne papirje. V takšnem primeru določi agencija tudi največji dopustni obseg naložb investicijskega sklada v posamezne druge oblike finančnih naložb.”
7. člen
Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki glasi:
“Tržni vrednostni papirji
93.a člen
Tržni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi ali drugem trgu vrednostnih papirjev, in ki glede obsega, strukture in kontinuiranosti trgovanja ter lastnosti izdajatelja, izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše agencija.”
8. člen
V 94. členu se črta prvi odstavek, dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
9. člen
(1) V prvem odstavku 95. člena se na koncu stavka pred piko dodajo besede “in z njim povezanih izdajateljev”.
(2) Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da glasi:
“(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima investicijski sklad lahko do 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev, če so vsi navedeni vrednostni papirji tržni vrednostni papirji.”
(3) Tretji in četrti odstavek 95. člena se črtata.
10. člen
(1) Prvi odstavek 97. člena se črta.
(2) Dosedanji drugi odstavek 97. člena, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se na koncu stavka pred piko dodajo besede “in z njim povezanih izdajateljev”.
11. člen
V 111. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:
“(3) Agencija lahko opravi tudi pregled poslovanja z družbo za upravljanje povezanih oseb, če je to potrebno zaradi popolnega pregleda poslovanja družbe za upravljanje.
(4) Za pregled poslovanja iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad družbo za upravljanje.”
12. člen
Za 112. členom se dodata nova 112.a in 112.b člen, ki se glasita:
“Začasna prepoved upravljanja investicijskih skladov
112.a člen
(1) Če agencija v primeru iz prvega odstavka 112. člena tega zakona ugotovi hujše nepravilnosti oziroma kršitve, oziroma če začne postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, lahko družbi za upravljanje začasno prepove upravljanje investicijskih skladov, ki jih upravlja.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja do izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da so nepravilnosti odpravljene, oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za upravljanje.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena agencija tudi:
– naloži družbi za upravljanje, da v roku, ki ne sme biti daljši od treh dni, prenese vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja investicijskega sklada na banko iz 18. člena in ji izroči vso poslovno dokumentacijo investicijskih skladov, ki jih upravlja;
– prepove organizaciji, ki opravlja plačilni promet, izvršitev nalogov pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za prenos denarnih sredstev z računov investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje;
– prepove depozitarju iz 17. člena tega zakona, izvršitev nalogov pooblaščenih oseb družbe za upravljanje za prenos vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje, na druge osebe.
(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko agencija prepove vplačilo in izplačilo investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.
(5) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko agencija namesto banke, s katero je družba za upravljanje sklenila pogodbo iz 18. člena tega zakona, pooblasti drugo banko, oziroma omeji pooblastila banke za upravljanje investicijskih skladov samo na tiste posle, s katerimi ni mogoče odlašati.
(6) S posli iz prejšnjega odstavka, s katerimi ni mogoče odlašati, so mišljeni posli, ki jih je potrebno opraviti, da investicijskemu skladu ne bi nastala škoda.
(7) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.
(8) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi banki, ki za čas trajanja prepovedi prevzame upravljanje investicijskih skladov, ki jih je upravljala družba za upravljanje, organizaciji, ki opravlja plačilni promet in depozitarju iz 17. člena tega zakona.”
“Izvršitev odločbe o začasni prepovedi
112.b člen
(1) Družba za upravljanje mora v roku 3 dni od prejema odločbe iz prvega odstavka 112.a člena, če agencija v odločbi ne določi krajšega roka, prenesti vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja investicijskega sklada na banko iz 18. člena oziroma petega odstavka 112.a člena tega zakona in ji izročiti vso poslovno dokumentacijo.
(2) O prenosu iz prvega odstavka tega člena sestavita družba za upravljanje in banka zapisnik, ki vsebuje zlasti:
– natančen popis stanja vseh sredstev investicijskih skladov na dan prenosa;
– natančen popis izročene poslovne dokumentacije.
(3) Nadzor nad prenosom iz prvega odstavka tega člena opravlja Agencija.
(4) Če družba za upravljanje odkloni sodelovanje pri prenosu ali kako drugače ovira prenos oziroma izročitev poslovne dokumentacije ima agencija glede na okoliščine primera pravico zahtevati tudi pomoč od pristojnega organa za notranje zadeve.”
13. člen
115. člen se spremeni tako, da glasi:
“115. člen
(1) Družbe za upravljanje so dolžne agenciji za opravljanje nadzora po tem zakonu plačati nadomestilo v deležu, določenem s tarifo agencije, ki se izračuna od naslednje osnove:
– povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki jih upravljajo, v preteklem letu;
– razlike med osnovnim kapitalom pooblaščene investicijske družbe in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastninskih certifikatov, revalorizirani za čas od 1. 1. 1993 do 31. 12. preteklega leta.
(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena so družbe za upravljanje dolžne plačati v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, ki dospevajo do petega v vsakem mesecu.
(3) Tarifo iz prvega odstavka tega člena izda agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije.”
14. člen
118. člen se spremeni tako, da glasi:
“Razlogi za odvzem dovoljenja
118. člen
Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v naslednjih primerih:
– če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
– če družba za upravljanje pri upravljanju finančnega premoženja investicijskega sklada huje krši pravila dolžne profesionalne skrbnosti;
– če družba za upravljanje huje krši določbe tega zakona o naložbah investicijskih skladov in omejitve iz 109. člena tega zakona;
– če družba za upravljanje v postopku nadzora ne predloži dokumentacije, ki jo v skladu z drugim odstavkom 111. člena tega zakona zahteva agencija ali kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem;
– če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo iz 112. člena tega zakona;
– če družba za upravljanje krši odločbo o začasni prepovedi opravljanja storitev iz 112.a člena tega zakona;
– če so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti iz 9. in 10. člena tega zakona ali so bile huje kršene omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona.”
15. člen
Za 123. členom se dodajo novi 123.a, 123.b in 123.c členi, ki glasijo:
“Pogojni odvzem dovoljenja
123.a člen
(1) Z odločbo iz 123. člena tega zakona lahko agencija hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če družba za upravljanje v času, ki ga določi agencija, ki pa ne sme biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če družba za upravljanje v določenem roku ne odpravi nepravilnosti v poslovanju oziroma vodenju poslovnih knjig, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja, oziroma ne povrne investicijskemu skladu škode oziroma neupravičene koristi, ki jo je pridobila v zvezi s kršitvami, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi agencija v mejah preizkusne dobe.”
“Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
123.b člen
(1) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če družba za upravljanje v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 123.a člena tega zakona.
(2) Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja o postopku odvzema dovoljenja.”
“Javni opomin
123.c člen
(1) Kadar agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, lahko namesto odvzema dovoljenja izreče družbi za upravljanje javni opomin.
(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni opomin, upošteva agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je družbi za upravljanje že bil izrečen javni opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja.”
16. člen
Za 123.a členom se doda naslov novega poglavja ter nova 123.d in 123.e člena, ki glasita:
“VIII.a NADZOR AGENCIJE NAD DRUGIMI OSEBAMI”
“Uporaba določb o postopku
123.d člen
V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad družbami za upravljanje, če ni v tem poglavju drugače določeno.”
“Nadzor nad drugimi osebami
123.e člen
(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
(2) Če iz podatkov, s katerimi agencija razpolaga, izhaja, da oseba opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za opravljanje dejavnosti pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, izda tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem te dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko agencija še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, zaradi ugotovitve, ali oseba opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov.
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena agencija osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja dejavnosti upravljanja investicijskih skladov ter v katerem se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe.
(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda agencija odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe.
(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena.
(7) Na podlagi pravnomočne odločbe iz petega odstavka tega člena začne pristojno sodišče na predlog agencije postopek likvidacije.”
17. člen
V drugem odstavku 125. člena se besede “17. do 21. člena” nadomestijo z besedami “18. do 21. člena” in črtajo besede “depozitarja iz 17. člena in”.
18. člen
V drugem odstavku 135. člena se besedilo: “v kotacijo na borzi” nadomesti z besedilom: “na organiziran trg vrednostnih papirjev”.
19. člen
(1) V četrtem odstavku 139. člena se besedilo: “v kotacijo na borzi” nadomesti z besedilom: “na organiziran trg vrednostnih papirjev”.
(2) V 139. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki glasi:
“(6) Pri izračunu osnove za provizijo iz drugega odstavka tega člena se povprečna letna čista vrednost sredstev pooblaščene investicijske družbe zmanjša za povprečno letno vrednost neizkoriščenih lastninskih certifikatov.”
20. člen
(1) Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da glasi:
“(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne uporabljajo določbe četrtega odstavka 93. člena, 95. člen in 97. člen tega zakona”.
(2) Drugi odstavek 140. člena se spremeni tako, da glasi:
“(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega zakona so poleg dopustnih oblik sredstev določenih v tretjem odstavku 93. člena tega zakona dopustne tudi naslednje oblike sredstev pooblaščenih investicijskih družb:
– naložbe v nepremično premoženje, ki ga pridobi od Sklada Republike Slovenije za razvoj, pri čemer takšne naložbe ne smejo presegati 20% vseh sredstev pooblaščene investicijske družbe;
– naložbe v netržne delnice izdane v postopku lastninskega preoblikovanja;
– naložbe v druge netržne vrednostne papirje, vendar ne več kot 10% vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe;
– naložbe v poslovne deleže pravnih oseb, ki so opravile lastninsko preoblikovanje.”
21. člen
(1) Družbe za upravljanje so dolžne uskladiti poslovanje investicijskih skladov, ki jih upravljajo, s tem zakonom v roku 3 mesecev po njegovi uveljavitvi, in v tem roku predložiti agenciji pogodbe iz 17. člena zakona.
(2) Družbe za upravljanje so dolžne v tekočem letu, v katerem začne veljati ta zakon, plačati nadomestilo iz prvega odstavka 111.a člena zakona, v višini, ki je sorazmerna obdobju od uveljavitve zakona do izteka tekočega leta.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/9
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost