Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1997 z dne 3. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1997 z dne 3. 4. 1997

Kazalo

1045. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija, stran 1528.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 6. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Idrija.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Idrija.
Skrajšano ime: OŠ Idrija.
Sedež zavoda: Idrija, Lapajnetova 50.
V sestavo OŠ Idrija sodijo tudi:
– Podružnična šola Godovič,
– Podružnična šola Gore – Dole,
– Podružnična šola Vojsko,
– Podružnična šola Zavratec.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Šolski okoliš
4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih KS: Idrija, Godovič, Dole, Vojsko, Zavratec, za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim programom pa za območje Občin Idrija in Cerkno.
3. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Idrija.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.42 drugo izobraževanje,
– H/55.51 storitve menz,
– K/70.20 dajanje nepremičnin, s katerimi upravlja zavod, v najem,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve (posredovanje, organiziranje gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti),
– G/52.62 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.12 izdajanje časopisov,
– DE/22.15 drugo založništvo (izdajanje fotografij, grafik, obrazcev).
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok in sicer po enega člana izmed strokovnih delavcev razredne stopnje centralne šole, predmetne stopnje, podružničnih šol in podaljšanega bivanja ter enega izmed ostalih delavcev. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer dva predstavnika staršev centralne šole in enega predstavnika staršev podružničnih šol.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
9. člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev zavoda:
Kandidate lahko predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je odpoklican;
– mu preneha delavno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega in občinskega proračuna v skladu z zakoni, iz prispevkov učencev praviloma za nadstandardne storitve, iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s katerimi razpolaga.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VII. JAVNOST DELA
15. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V zadevah, ki niso posebej urejene s tem odlokom se uporabljajo določbe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in zakona o osnovni šoli.
18. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
19. člen
Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-85-00 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o uskladitvi aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki je bil sprejet na seji Skupščine občine Idrija 14. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 21/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60111-1/97
Idrija, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.