Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1997 z dne 20. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1997 z dne 20. 3. 1997

Kazalo

853. Spremembe in dopolnitve poslovnika o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, stran 1289.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92) je komisija na seji dne 13. 3. 1997 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
V poslovniku o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 71/93 in 3/95) se v prvem odstavku 4. člena črtajo besede “... v zapečatenih ovojnicah, na katerih je ime in priimek funkcionarja, v negorljivi železni blagajni Državnega zbora”.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se besede “... se lahko odprejo le na seji komisije.” nadomestijo z naslednjim besedilom “...sekretar komisije v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov pregleda in opravi primerjavo z že posredovanimi podatki.”
V celoti se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Doda se nov drugi odstavek:
“Na osnovi tega sekretar komisije pripravi poročilo za sejo komisije. V poročilo se posebej navede primere, pri katerih so bile ugotovljene razlike oziroma pomanjkljivi podatki. O spornih primerih odloča komisija na seji.”
3. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme komisija z dvetretjinsko večino vseh članov in se uporabljajo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-36
Ljubljana, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Rafael Kužnik l. r.

AAA Zlata odličnost