Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

47. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Kambodžo, stran 249.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKUPNEGA SPOROČILA O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO KAMBODŽO
1. člen
Ratificira se Skupno sporočilo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Kambodžo, podpisano 16. julija 1996 v New Yorku.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku glasi:
S K U P N O S P O R O Č I L O
O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO KAMBODŽO
Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Kambodže
v želji pospeševati duha vzajemnega razumevanja in razvijati prijateljske vezi in sodelovanje med njunima ljudstvoma in državama, temelječe na Ustanovni listini Združenih narodov in mednarodnem pravu, posebej mednarodnem miru in varnosti, pravni enakosti med državama, spoštovanju državne suverenosti, neodvisnosti, spoštovanju mednarodnih pogodb, ozemeljske nedotakljivosti in nevmešavanja v notranje zadeve države;
sta se sporazumeli, da vzpostavita diplomatske odnose, na ravni veleposlanikov, med dvema državama, skladno z določbami Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, od dne podpisa tega skupnega sporočila.
Vladi sta prepričani, da bo ta sporazum pomembno prispeval k pospeševanju obojestranskih koristi na področju trgovine, gospodarstva, kulture in na drugih področjih med državama.
V dokaz tega sta spodaj podpisana, polno pooblaščena za to, podpisala skupno sporočilo v slovenskem, kmerskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna.
Sklenjeno v New Yorku dne 16. julija 1996.
Za Vlado
Republike Slovenije
Danilo Türk l. r.
Izredni in opolnomočeni
veleposlanik, stalni
predstavnik
Republike Slovenije
pri Združenih narodih
Za Vlado
Kraljevine Kambodže
Sisowath Sirirath l. r.
Izredni in opolnomočeni
veleposlanik, stalni
predstavnik
Kraljevine Kambodže
pri Združenih narodih
J O I N T C O M M U N I Q U E
ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE KINGDOM OF CAMBODIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of Cambodia
Desirous to promote the spirit of mutual understanding and to develop ties of friendship and cooperation between their two peoples and countries, based on the principles of the United Nations Charter and International Law, particularly international peace and security, juridical equality among States, respect for national sovereignty, independence, respect for international treaties, territorial integrity and non-interference in the internal affairs of States;
Have agreed to establish diplomatic relations, at ambassadorial level, between the two countries in accordance with the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, as from the date of signing of this Joint Communique.
Both Governments are confident that this agreement will contribute significantly in promoting mutual benefits in the spheres of commerce, economy, culture and other fields between the two countries.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Joint Communique in Slovenian, Khmer and English languages, whereby the three texts being equally authentic.
Done at New York on this 16th day of July 1996.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Danilo Türk, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary,
Permanent Representative
to the United Nations
For the Government of the
Kingdom of Cambodia
Sisowath Sirirath, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary,
Permanent Representative
to the United Nations
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/96-75/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik
* Besedilo izvirnika v kmerskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina