Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

36. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije, Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije, Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o dovolitvi tranzita in tranzitnega prevoza bosansko-hercegovskih beguncev, stran 158.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE, MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, NOTRANJIM MINISTRSTVOM ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM SVETOM ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O DOVOLITVI TRANZITA IN TRANZITNEGA PREVOZA BOSANSKO-HERCEGOVSKIH BEGUNCEV
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Avstrije, Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije, Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o dovolitvi tranzita in tranzitnega prevoza bosansko-hercegovskih beguncev, podpisan v Bonnu 29. maja 1996.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:*
D O G O V O R
MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE, MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, NOTRANJIM MINISTRSTVOM ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM SVETOM ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O DOVOLITVI TRANZITA IN TRANZITNEGA PREVOZA BOSANSKO-HERCEGOVSKIH VOJNIH BEGUNCEV
Vlada Republike Avstrije,
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije,
Vlada Republike Slovenije in
Zvezni svet Švicarske konfederacije,
v nadaljevanju pogodbenice,
so sklenili naslednje:
POGLAVJE A
Tranzit bosansko-hercegovskih vojnih beguncev
1. člen
Tranzit zaradi vračanja
(1) Pogodbenice v smislu tega poglavja brezplačno dovolijo tranzit bosansko-hercegovskih vojnih beguncev čez svoje ozemlje zaradi vračanja.
(2) Pogoj za tranzit je veljavni potni list Republike Bosne in Hercegovine, v katerem je zaznamek o lastnosti imetnika kot vračajočega se v Bosno in Hercegovino.
(3) Država, ki je zagotovila začasno bivanje, se obveže ponovno sprejeti osebo, katere prehod skozi tranzitne države ali vstop v ciljno državo ni zagotovljen.
(4) Tranzitni vizum pogodbenic ni potreben.
2. člen
Večkratni tranzit zaradi posebnih razlogov
Večkratni tranzit bosansko-hercegovskih vojnih beguncev se brezplačno dovoli tudi za obisk v ciljni državi. Pogoj je veljavni potni list Republike Bosne in Hercegovine, iz katerega je razvidna upravičenost do vrnitve v državo začasnega bivanja. Ustrezno velja tretji odstavek 1. člena.
3. člen
Dolžnost evidentiranja
Pogodbenice vodijo evidenco o osebnih podatkih (priimek, ime, datum in kraj rojstva), vrsti in številki potnega lista zaradi zagotavljanja ponovnega prevzema beguncev v skladu s tretjim odstavkom 1. člena.
POGLAVJE B
Tranzitni prevoz
4. člen
(1) Pogodbenice dovolijo tranzitni prevoz oseb v smislu 1. člena čez svoje ozemlje, če ena od pogodbenic za to prosi in je sprejem v tranzitnih državah in ciljni državi zagotovljen.
(2) Tranzitni prevoz se lahko zavrne, če osebi v eni od drugih tranzitnih držav ali v ciljni državi
1. grozi nečloveško ravnanje ali kazen ali smrtna kazen ali
2. bi bilo ogroženo njeno življenje ali svoboda zaradi rasne pripadnosti, veroizpovedi, narodnosti, določeni socialni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja.
3. Tranzitni prevoz osebe se lahko zavrne tudi, če bi jo bilo treba zaradi kaznivega dejanja kazensko preganjati.
V vseh primerih mora pogodbenica prosilka potrditi, da se v primeru teh pogojev tranzitni prevozi ne bodo izvajali.
(3) Tranzitni vizum zaprošenih pogodbenic ni potreben.
(4) Kljub izdanemu dovoljenju je mogoče pogodbenici prosilki vrniti osebe, ki so bile prevzete za tranzitni prevoz, če pozneje nastopijo ali se ugotovijo dejstva v smislu drugega odstavka, ki nasprotujejo tranzitnemu prevozu, ali če nadaljnje potovanje ali sprejem v ciljni državi ni več zagotovljen.
5. člen
Postopek prevzema
(1) Prošnja za tranzitni prevoz po določbah 4. člena se zaprošeni pogodbenici posreduje v pisni obliki. Prošnja mora, če je mogoče, vsebovati osebne podatke bosansko-hercegovskega vojnega begunca (ime, priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, vrsta in številka potnega dokumenta) in vedno tudi izjavo, da so izpolnjeni pogoji v skladu s prvim odstavkom 4. člena in da niso znani razlogi za zavrnitev v skladu z drugim odstavkom 4. člena. Nadalje morajo biti navedeni mejni prehod in čas predaje ter v primeru nameravanega tranzitnega prevoza prek letališča ene izmed pogodbenic podatki o poletu (dan, številka poleta, časi poleta) ter podatki morebitnega uradnega spremljevalca.
(2) Zaprošene pogodbenice nemudoma pisno obvestijo pogodbenico prosilko o prevzemu z navedbo mejnega prehoda in časa prevzema ali o zavrnitvi prevzema z razlogi zavrnitve.
(3) Predajo na mejnih prehodih vsakokratne tranzitne ali ciljne države opravijo predstavniki pristojnih organov prosilke ali zaprošene pogodbenice.
6. člen
Prevozna sredstva, spremstvo
(1) Tranzit v skladu s 1. in 2. členom se dovoli tudi s prevoznimi sredstvi v lasti vračajočih se oseb.
(2) V primeru 4. člena se lahko tranzitni prevoz čez ozemlje zaprošene pogodbenice opravi načeloma s prevoznimi sredstvi pogodbenice prosilke ali po predhodnem dogovoru s prevoznimi sredstvi zaprošene pogodbenice. Prevoze spremljajo predstavniki pristojnih organov. Za potrebe urejanja tranzitnega prevoza in predaje oseb dovolijo zaprošene pogodbenice predstavnikom pogodbenice prosilke vstop in bivanje brez vizuma.
POGLAVJE C
Skupne določbe
7. člen
Stroški
Stroške tranzita v tranzitnih državah in do meje ciljne države ter morebitne stroške za povratni prevoz in bivanje v smislu poglavij A in B plača pogodbenica prosilka.
8. člen
Pristojne službe
Pristojne službe za izvajanje nalog v skladu s 1., 4., 5., 6. in 7. členom so na:
1. avstrijski strani
  Zvezno ministrstvo za notranje zadeve
  (Bundesministerium für Inneres)
  Oddelek III/16 (Abteilung III/16)
  Am Hof 4, A-1014 Wien
  Tel.: 00431/53126, int. 4621
  Faks: 00431/53126, int. 4648
2. hrvaški strani
  Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške
  (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)
  Odd. za migracije in tujce (Odjel za migracije i strance)
  Vukovarska 33, HR-10000 Zagreb
  Tel.: 003851/6122559
  Faks: 003851/6112339
3. nemški strani
  Direkcija za varovanje meje
  (Grenzschutzdirektion)
  Roonstraße 13
  D-56068 Koblenz
  Tel.: 0261/399-0 (centrala)
  /399250 (operativna služba)
  Faks: 0261/399472
4. slovenski strani
  a) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
    Urad za varnost državne meje in tujce Uprave policije
    Štefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana
    Tel.: +386 61 217-580
    Faks: +386 61 217-450
    (v delovnem času)
  b) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
    Operativno-komunikacijski center
    Štefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana
    Tel.: +386 61 126-31-97
    Faks: +386 61 214-300
    (zunaj delovnega časa)
5. švicarski strani
  Zvezno ministrstvo za pravosodje in policijo
  (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement)
  Zvezni urad za begunce (BFF)
  (Bundesamt für Flüchtlinge)
  Taubenstraße 16, CH-3003 Bern
  Tel.: 0041/31 325 94 14
  Faks: 0041/31 325 91 15
9. člen
Določba o varstvu podatkov
(1) Če je za izvajanje tega sporazuma potrebno posredovanje osebnih podatkov, se lahko te informacije nanašajo izključno na
1. osebne podatke vračajoče se osebe in po potrebi njenih sorodnikov (priimek, ime, po potrebi prejšnji priimek, vzdevki ali psevdonimi, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in prejšnje državljanstvo),
2. osebno izkaznico ali potni list (številka, veljavnost, datum in kraj izdaje, organ, ki je dokument izdal itd.),
3. druge podatke, potrebne za identifikacijo vračajoče se osebe,
4. kraje bivanja in relacije potovanja,
5. dovoljenja za bivanje ali vizum, ki ga je izdala ena od pogodbenic,
6. druge podatke, za katere zaprosi ena od pogodbenic in ki jih potrebuje za preverjanje pogojev za prevzem v skladu s tem dogovorom.
(2) Če se na podlagi tega dogovora posredujejo osebni podatki v skladu z notranjimi predpisi, veljajo naslednja dodatna določila ob upoštevanju predpisov, ki veljajo za vsako pogodbenico:
1. Prejemnik sme podatke uporabljati le za navedeni namen in le pod pogoji, ki jih predpiše posredujoči organ.
2. Prejemnik obvesti posredujoči organ na njegovo prošnjo o uporabi posredovanih podatkov in o rezultatih uporabe.
3. Osebni podatki se smejo posredovati le pristojnim organom.
4. Če zakonski predpisi pri prejemniku zahtevajo odstopanja od 1. in 3. točke, je potrebno soglasje posredujoče pogodbenice, ki se lahko za ta odstopanja podeli na mednarodnopravno zavezujoči način. Nadaljnje posredovanje podatkov drugim službam in njihova uporaba za druge namene sta dovoljena le s predhodnim soglasjem posredujočih organov.
5. Služba, ki podatke posreduje, je dolžna paziti na pravilnost posredovanih podatkov ter upoštevati potrebnost in sorazmernost z vidika namena posredovanja. Pri tem je treba upoštevati vsakokratne notranje predpise v zvezi z veljavnimi prepovedmi posredovanja podatkov. Če se izkaže, da so bili posredovani nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli posredovati, je treba prejemnika o tem nemudoma obvestiti. Prejemnik je v tem primeru dolžan podatke popraviti ali uničiti.
6. Prizadeto osebo je treba na zahtevo obvestiti o posredovanih podatkih v zvezi z njegovo osebo kot tudi o predvidenem namenu njihove uporabe. Obvestitev ni potrebna, če se po preudarku ugotovi, da javni interes za neobvestitev prevladuje nad interesom prizadetega. V ostalem pravico prizadetega do obvestitve o obstoječih podatkih o njegovi osebi urejajo notranji predpisi pogodbenice, na katere ozemlju se obvestitev zahteva.
7. Če predpisi pogodbenice, ki posreduje podatke, predvidevajo posebne izbrisne roke za posredovane podatke, posredujoča služba prejemnika o tem obvesti. Neodvisno od teh rokov je treba posredovane osebne podatke uničiti, brž ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili posredovani.
8. Služba, ki podatke posreduje, in služba, ki podatke prejme, sta dolžni uradno dokumentirati posredovanje in prejem.
9. Posredujoča služba in prejemnik sta dolžna posredovane osebne podatke učinkovito zavarovati pred nepooblaščenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem in nepooblaščenim vpogledom.
10. člen
Obveznost medsebojnega posvetovanja
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sporazumno razreševale probleme, ki bi utegnili nastati pri izvajanju tega dogovora, ter posredovale vse potrebne informacije v zvezi s tem.
11. člen
Prednost posebnih meddržavnih ureditev
Obveznosti pogodbenic iz meddržavnih dogovorov o ponovnem prevzemu in vračanju oseb ostanejo nedotaknjene.
12. člen
Začetek in trajanje veljavnosti
Ta dogovor začne veljati prvi dan drugega meseca po podpisu. Dogovor je sklenjen za nedoločen čas.
13. člen
Začasna razveljavitev, odpoved
(1) Vsaka pogodbenica lahko zaradi pomembnega razloga, predvsem pri motenju ali ogrožanju nacionalne varnosti, po posvetu z drugimi pogodbenicami začasno razveljavi ali odpove ta dogovor z notifikacijo depozitarju.
(2) Začasna razveljavitev ali odpoved začne veljati prvi dan meseca, ko depozitar prejme notifikacijo.
14. člen
Depozitar
Depozitar tega dogovora je Notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije.
Sestavljeno v Bonnu dne 29. maja 1996 v hrvaškem, nemškem in slovenskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako zavezujoče, v enem izvirniku, ki se deponira v arhivu Notranjega ministrstva Zvezne republike Nemčije.
Za Vlado
Republike Avstrije
Caspar Einem l. r.
Za Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Hrvaške
Ivan Jarnjak l. r.
Za Notranje ministrstvo
Zvezne republike Nemčije
Manfred Kanther l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andrej Šter l. r.
Za Zvezni svet
Švicarske konfederacije
Arnold Koller l. r.
V E R E I N B A R U N G
ZWISCHEN DEM INNENMINISTERIUM DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DEM INNENMINISTERIUM DER REPUBLIK KROATIEN, DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH, DEM SCHWEIZERISCHEN BUNDESRAT UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN ÜBER DIE GESTATTUNG DER DURCHREISE UND DURCHBEFÖRDERUNG BOSNISCH-HERZEGOWINISCHER KRIEGSFLÜCHTLINGE
Das Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland,
das Innenministerium der Republik Kroatien,
die Regierung der Republik Österreich,
der Schweizerische Bundesrat und
die Regierung der Republik Slowenien,
im folgenden Vertragsparteien genannt,
haben folgendes vereinbart:
ABSCHNITT A
Durchreise bosnisch-herzegowinischer Kriegsflüchtlinge
Artikel 1
Durchreise zum Zwecke der Rückkehr
(1) Die Vertragsparteien gestatten unentgeltlich nach Maßgabe dieses Abschnitts die Durchreise von bosnisch-herzegowinischen Kriegsflüchtlingen durch ihr Hoheitsgebiet zum Zwecke der Rückkehr.
(2) Voraussetzung für die Durchreise ist der Besitz eines gültigen Reisepasses der Republik Bosnien und Herzegowina, in dem ein Vermerk über die Eigenschaft als Rückkehrer nach Bosnien und Herzegowina angebracht ist.
(3) Der Staat des vorübergehenden Aufenthalts verpflichtet sich zur Rückübernahme der Person, bei der die Weiterreise durch mögliche Durchgangsstaaten oder die Einreise in den Zielstaat nicht gesichert ist.
(4) Ein Transit-Visum der Vertragsparteien ist nicht erforderlich.
Artikel 2
Mehrmalige Durchreisen aus besonderem Anlaß
Die mehrmalige Durchreise von bosnisch-herzegowinischen Kriegsflüchtlingen wird unentgeltlich auch zu Besuchszwecken im Zielstaat gestattet. Voraussetzung ist der Besitz eines gültigen Reisepasses der Republik Bosnien und Herzegowina, aus dem sich die Rückkehrberechtigung in den Staat des vorübergehenden Aufenthalts ergibt. Artikel 1 Absatz 3 gilt entsprechend.
Artikel 3
Aufzeichnungspflicht
Die Vertragsparteien führen Aufzeichnungen über die Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort), Art und Nummer des Reisepasses zur Einhaltung der Rückübernahmegarantie gemäß Artikel 1 Absatz 3.
ABSCHNITT B
Durchbeförderung
Artikel 4
(1) Die Vertragsparteien gestatten die Durchbeförderung von Personen gemäß Artikel 1 durch ihr Hoheitsgebiet, wenn eine andere Vertragspartei darum ersucht und die Übernahme in mögliche Durchgangsstaaten und den Zielstaat sichergestellt ist.
(2) Die Durchbeförderung kann abgelehnt werden, wenn die Person in einem weiteren Durchgangsstaat oder im Zielstaat
1. Gefahr läuft, unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden oder
2. sie in ihrem Leben oder ihrer Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre.
3. Die Durchbeförderung der Person kann auch abgelehnt werden, wenn sie wegen einer strafbaren Handlung verfolgt werden müßte.
In allen Fällen wird von der ersuchenden Vertragspartei bestätigt, daß Durchbeförderungen nicht erfolgen, wenn diese Voraussetzungen vorliegen.
(3) Ein Transit-Visum der ersuchten Vertragsparteien ist nicht erforderlich.
(4)Trotz erteiler Bewilligung können zur Durchbeförderung übernommene Personen an die ersuchende Vertragspartei zurückgegeben werden, wenn nachträgliche Tatsachen im Sinne des Absatzes 2 eintreten oder bekannt werden, die einer Durchbeförderung entgegenstehen, oder wenn die Weiterreise oder die Übernahme durch den Zielstaat nicht mehr gesichert ist.
Artikel 5
Übernahmeverfahren
(1) Der Antrag auf Durchbeförderung nach Artikel 4 ist bei den ersuchten Vertragsparteien schriftlich zu stellen. Der Antrag muß, soweit möglich, die persönlichen Daten des bosnisch-herzegowinischen Kriegsflüchtlings (Vornamen, Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Art und Nummer des Reisedokuments) und stets die Erklärung enthalten, daß die Voraussetzungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 erfüllt sind und daß keine Gründe für die Ablehnung gemäß Artikel 4 Absatz 2 bekannt sind. Ferner müssen der Grenzübergang und der Zeitpunkt der Übergabe sowie im Falle der beabsichtigten Durchbeförderung über einen Flughafen einer anderen Vertragspartei die Flugdaten (Tag, Flugnummer, Flugzeiten) sowie die Daten etwaiger amtlicher Begleitpersonen angegeben werden.
(2) Die ersuchten Vertragsparteien benachrichtigen unverzüglich schriftlich die ersuchende Vertragspartei über die Übernahme mit Angabe des Grenzübergangs und des Zeitpunkts der Übernahme oder über die Ablehnung der Übernahme und die Gründe der Ablehnung.
(3) Die Übergabe findet an den Grenzübergängen des jeweiligen Durchgangsoder Zielstaats durch Vertreter der zuständigen Behörden der ersuchenden oder ersuchten Vertragsparteien statt.
Artikel 6
Transportmittel, Begleitung
(1) Die Durchreise gemäß den Artikeln 1 und 2 wird auch mit eigenen Transportmitteln der Personen gestattet.
(2) Im Falle des Artikels 4 kann die Durchbeförderung durch das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei grundsätzlich mit Transportmitteln der ersuchenden Vertragspartei, oder, nach vorheriger Absprache, mit Transportmitteln der ersuchten Vertragspartei erfolgen. Die Transporte werden von Vertretern der zuständigen Behörden begleitet. Zur Regelung der Durchbeförderung und der Übergabe der Personen gestatten die ersuchten Vertragsparteien Vertretern der ersuchenden Vertragspartei die visumfreie Einreise und den visumfreien Aufenthalt.
ABSCHNITT C
Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 7
Kosten
Die Kosten der Durchbeförderung in den Durchgangsstaaten und bis an die Grenze des Zielstaats und gegebenenfalls auch die aus dem Rücktransport und dem Aufenthalt erwachsenen Kosten gemäß Abschnitten A und B trägt die ersuchende Vertragspartei.
Artikel 8
Zuständige Stellen
Die zuständigen Stellen für die Durchführung der Aufgaben nach den Artikeln 1, 4, 5, 6 und 7 sind auf:
1. deutscher Seite
  –  die Grenzschutzdirektion
    Roonstraße 13
    D-56068 Koblenz
    Telefon: 0261/399-0 (Vermittlung)
    /399250 (Fahndungsleiststelle)
    Fax: 0261/399472
2. kroatischer Seite
  –  INNENMINISTERIUM DER REPUBLIK KROATIEN
    (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)
    Abt. für Migration und Ausländer (Odjel za migracije i strance)
    Vukovarska 33, HR-10000 Zagreb
    Tel.: 003851/6122559
    Fax: 003851/6112339
3. österreichischer Seite
  –  BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
    Abteilung III/16
    Am Hof 4
    A-1014 Wien
    Tel.: 00431/53126 Nebenstelle: 4621
    Fax.: 00431/53126 Nebenstelle: 4648
4. schweizerischer Seite
  –  EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEI-DEPARTMENT
    Bundesamt für Flüchtlinge (BFF)
    Briefanschrift: Taubenstraße 16, CH-3003 Bern
    Tel.: 0041/31 325 94 14
    Fax.: 0041/31 325 91 15
5. slowenischer Seite
  MINISTERIUM FÜR INNERE ANGELEGENHEITEN DER REPUBLIK SLOWENIEN
  (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije)
  a) URAD ZA VARNOST DRŽAVNE MEJE IN TUJCE UPRAVE POLICIJE
    (Amt für Grenzschutz und Ausländer in der Direktion der Sicherheitspolizei)
    Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana;
    Tel.: +386 61 217-580
    Fax: +386 61 217-450
    (in der Zeit der Amtsstunden)
  b) MINISTERIUM FÜR INNERE ANGELEGENHEITEN DER REPUBLIK SLOWENIEN
    (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije)
    OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKI CENTER
    (Einsatz- und Kommunikationszentrale)
    Stefanova ul. 2, SLO-1000 Ljubljana;
    Tel.: +386 61 126-31-97
    Fax: +386 61 214-300
    (außerhalb der Amtsstunden!)
Artikel 9
Datenschutzklausel
(1) Soweit für die Durchführung dieser Vereinbarung personenbezogene Daten zu übermitteln sind, dürfen diese Informationen ausschließlich betreffen
1. die Personalien der zu übergebenden Person und gegebenenfalls der Angehörigen (Name, Vorname, gegebenenfalls früherer Name, Beinamen oder Pseudonyme, Geburtsdatum und -ort, Geshclecht, derzeitige und frühere Staatsangehörigkeit),
2. den Personalausweis oder den Reisepaß (Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort usw.),
3. sonstige zur Identifizierung der zu übergebenden Personen erforderliche Angaben,
4. die Aufenthaltsorte und die Reisewege,
5. die Aufenthaltserlaubnisse oder die durch eine der Vertragsparteien erteilten Visa,
6. sonstige Angaben auf Ersuchen einer der Vertragsparteien, die diese für die Prüfung der Übernahmevoraussetzungen nach dieser Vereinbarung benötigen.
(2) Soweit aufgrund dieser Vereinbarung nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts personenbezogene Daten übermittelt werden, gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der für jede Vertragspartei geltenden Rechtsvorschriften:
1. Die Verwendung der Daten durch den Empfänger ist nur zu dem angegebenen Zweck und nur zu den durch die übermittelnde Behörde vorgeschriebenen Bedingungen zulässig.
2. Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Behörde auf Ersuchen über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse.
3. Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt werden.
4. Sofern die gesetzlichen Regelungen beim Empfänger Abweichungen von den Nummern 1 und 3 erforderlich machen, bedürfen diese der Zustimmung der übermittelnden Vertragspartei, die für diese Abweichungen in völkerrechtlich verbindlicher Weise generell erteilt werden kann. Darüber hinausgehende Übermittlungen an andere Stellen und die Verwendung für andere Zwecke dürfen nur mit der vorherigen Zustimmung der übermittelnden Stellen erfolgen.
5. Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, daß unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.
6. Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, daß das öffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird.
7. Soweit das für die übermittelnde Stelle geltende nationale Recht in bezug auf die übermittelten personenbezogenen Daten besondere Löschungsfristen vorsieht, weist die übermittelnde Stelle den Empfänger darauf hin. Unabhängig von diesen Fristen sind die übermittelten personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.
8. Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen.
9. Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.
Artikel 10
Konsultationspflicht
Die Vertragsparteien verpflichten sich, Probleme, die bei der Anwendung dieser Vereinbarung entstehen, einvernehmlich zu lösen und alle hierzu notwendigen Informationen zu übermitteln.
Artikel 11
Vorrang zwischenstaatlicher Sonderregelungen
Die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus zwischenstaatlichen Rückübernahme- und Schubabkommen bleiben unberührt.
Artikel 12
Inkrafttreten, Geltungsdauer
Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Artikel 13
Suspendierung, Kündigung
(1) Jede Vertragspartei kann diese Vereinbarung aus wichtigem Grund, insbesondere bei einer Störung oder Gefahr der nationalen Sicherheit, nach Konsultation mit den anderen Vertragsparteien durch eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation suspendieren oder kündigen.
(2) Die Suspendierung oder Kündigung tritt am ersten Tag des Monats nach Eingang der Notifikation bei dem Verwahrer in Kraft.
Artikel 14
Verwahrer
Das Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland ist Verwahrer dieser Vereinbarung.
Geschehen zu Bonn am 29. Mai 1996 in deutscher, kroatischer und slowenischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Innenministeriums der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt wird.
Für das Innenministerium der
Bundesrepublik Deutschland
Manfred Kanther e. h.
Für das Innenministerium der
Republik Kroatien
Ivan Jarnjak e. h.
Für die Regierung der
Republik Österreich
Caspar Einem e. h.
Für den Schweizerischen
Bundesrat
Arnold Koller e. h.
Fur die Regierung der
Republik Slowenien
Andrej Šter e. h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 260-03/94-3/8-8
Ljubljana, dne 14. junija 1996
Vlada Republike Slovenije
Dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo dogovora v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina