Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996

Kazalo

4007. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam parkiranja in varovanja vozil, stran 7590.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam parkiranja in varovanja vozil
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam proizvodov in storitev naštetih dejavnosti:
– storitve tržnic na debelo in drobno,
– parkiranje in varovanje vozil.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, naštetih v 1. členu, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen s svojim mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje v roku 30 dni od dne, ko je zahtevek popoln.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine na katerem območju se opravlja dejavnost in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– navedbo občine ali več občin na območju katerih se storitev opravlja,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se uporabljajo na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1994, 1995 in 1996,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1994, 1995, 1996 in do datuma vložitve zahtevka,
– bilanco stanja in bilanco uspeha podjetja za leti 1995 in 1996, v primeru, da zavezanec opravlja tudi storitve drugih dejavnosti.
5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za izdajo soglasja k cenam.
6. člen
Ta uredba začne veljati 23. decembra 1996.
Št. 380-05/96-25/9-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik