Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996

Kazalo

3136. Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole, stran 4537.

Na podlagi sedmega odstavka 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole
1. člen
Javna poklicna šola, srednja strokovna šola, tehniška šola, višja strokovna šola (v nadaljnjem besedilu: javna šola) se ustanovi:
– če pristojna zbornica v elaboratu o gospodarskem razvoju določene panoge oziroma pristojno ministrstvo v elaboratu o razvoju določene dejavnosti izkazuje potrebe po izobraževanju, ki ga v obstoječih šolah ni mogoče zagotoviti, ker:
a) nobena od obstoječih šol ne izvaja takšnega izobraževalnega programa in je predvideni vpis večji od 2 oddelkov dijakov prvega letnika oziroma 30 študentov prvega letnika ali
b) pristojna zbornica predlaga več kot 60 prostih učnih mest za vajence in zanje ni mogoče zagotoviti vpisa v obstoječe šole ali
c) je vpis v obstoječe šole več kot 3 leta omejen, tako da je vsako leto odklonjenih več kot 90 kandidatov in
– če pristojna zbornica predloži dokumentirana zagotovila delodajalcev, da so zagotovljeni materialni in kadrovski pogoji za izvajanje praktičnega izobraževanja po izobraževalnem programu, za katerega se predlaga ustanovitev javne šole.
2. člen
Šola kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda se oblikuje:
– če so izpolnjeni pogoji za ustanovitev javne šole, določeni v prejšnjem členu te odredbe, ali
– če vpis v prvi letnik izobraževalnega programa, ki se že izvaja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, presega 3 oddelke in bo imela večina učiteljev v novi enoti polno učno obveznost ali
– če se razmesti v javni vzgojno-izobraževalni zavod izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali
– če se razmesti v javni vzgojno-izobraževalni zavod nov izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izobrazbe in bi mela večina predavateljev višje šole v novi enoti polno učno obveznost.
3. člen
Elaborat o ustanovitvi javne šole oziroma o oblikovanju organizacijskih enot, ki bi izvajale nov izobraževalni program, predloži ministru, pristojnemu za šolstvo, pristojna zbornica ali minister, pristojen za dejavnost, za katero naj bi se ustanovila javna šola (v nadaljnjem besedilu: elaborat o ustanovitvi javne šole).
Elaborat o oblikovanju organizacijske enote, ki bo izvajala izobraževalni program, ki se že izvaja v vzgojno-izobraževalnem zavodu, predloži ministru, pristojnemu za šolstvo, javni vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem naj bi se oblikovale organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: elaborat o oblikovanju organizacijske enote).
4. člen
Elaborat o ustanovitvi javne šole mora vsebovati:
– podatke o načrtovanem razvoju panoge oziroma dejavnosti,
– podatke o kadrovskih potrebah v skladu z načrtovanim razvojem panoge oziroma dejavnosti,
– podatke o obstoječih možnostih izobraževanja kadrov v državi ob upoštevanju podatkov o demografskih gibanjih,
– podatke o predvidenih učiteljih oziroma predavateljih višje šole,
– podatke o možnostih praktičnega izobraževanja po izobraževalnem programu,
– stališče lokalne skupnosti o ustanovitvi javne šole na njenem območju,
– podatke o prostorskih možnostih za delovanje nove javne šole in
– oceno materialnih posledic ustanovitve nove javne šole in način zagotavljanja materialnih sredstev.
5. člen
Elaborat o oblikovanju organizacijske enote v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu mora vsebovati:
– podatke o vpisu v izobraževanje po posameznem izobraževalnem programu,
– podatke o predvidenih učiteljskih oziroma predavateljskih zborih,
– podatke o prostorski razporeditvi organizacijskih enot,
– podatke o izvajanju skupnih nalog (svetovalna služba, knjižnica, administrativna in tehnična opravila),
– podatke o finančnih posledicah organiziranja organizacijskih enot in
– oceno pristojnega javnega zavoda iz 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) o ustreznosti nove organiziranosti.
6. člen
Elaborat o ustanovitvi javne šole mora biti predložen ministru najmanj eno leto pred predvidenim razpisom za vpis v to šolo.
7. člen
Določba 6. člena te odredbe se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi te odredbe.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-48/96
Ljubljana, dne 24. septembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport