Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2915. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnoizobraževalni zavod Žužemberk, stran 4199.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 11. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnoizobraževalni zavod Žužemberk
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Žužemberk je Mestna občina Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Vzgojnoizobraževalni zavod Žužemberk.
Skrajšano ime zavoda: VIZ Žužemberk.
Sedež javnega zavoda je: Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Dešeča vas, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, Prapreče, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Vrhovo pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Zafara, Zalisec, Žužemberk.
Okoliše, iz katerih se vpisujejo otroci v podružnice šole, podrobno določi zavod s pravili.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
DD/20.51- proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
V okviru zavoda se organizirata organizacijski enoti:
Osnovna šola Žužemberk, za namen splošnega osnovnošolskega izobraževanja, s sedežem Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk (organizacijska enota Osnovna šola Žužemberk ima skrajšano ime: OŠ Žužemberk),
Vrtec Žužemberk, za namen vzgojnovarstvene dejavnosti in predšolske vzgoje, s sedežem Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk.
V. PODRUŽNICE ŠOLE
6. člen
Osnovna šola Žužemberk ima tri podružnice šole: Ajdovec, Dvor in Šmihel.
Namen organiziranja podružnice šole je izvajanje izobraževalnega programa na drugi lokaciji.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Ajdovec, sedež podružnice šole je Dolnji Ajdovec 15, 8361 Dvor pri Žužemberku.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Dvor, sedež podružnice šole je Dvor 16, 8361 Dvor pri Žužemberku.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Šmihel, sedež podružnice šole je Šmihel pri Žužemberku, 8360 Žužemberk.
VI. PEČAT ZAVODA, ŠOLE IN VRTCA
7. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Vzgojnoizobraževalni zavod Žužemberk.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
Organizacijska enota Osnovna šola Žužemberk ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov organizacijske enote Osnovne šole Žužemberk ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
Organizacijska enota Vrtec Žužemberk ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime organizacijske enote Vrtec Žužemberk.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov organizacijske enote Vrtca Žužemberk ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor zavoda.
Organi organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk so:
– svet staršev;
– ravnatelj šole;
– pomočnik ravnatelja šole;
– učiteljski zbor;
– oddelčni učiteljski zbor;
– razrednik;
– strokovni aktiv.
Organi organizacijske enote Vrtec Žužemberk so:
– svet staršev;
– ravnatelj vrtca;
– pomočnik ravnatelja vrtca;
– vzgojiteljski zbor;
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
9. člen
Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta zavoda člani sveta zavoda izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Po enega predstavnika staršev v svet zavoda izvolijo svet staršev centralne šole, sveti staršev podružnic šole skupaj in svet staršev Vrtca Žužemberk.
Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli iz organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk: tri iz centralne šole in enega iz podružnic te šole. Enega predstavnika se izvoli v organizacijski enoti Vrtec Žužemberk.
Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev centralne šole in podružnic šole ter organizacijske enote Vrtca Žužemberk. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda.
VIII. DIREKTOR ZAVODA
11. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk.
IX. VODJA PODRUŽNICE ŠOLE
12. člen
Podružnico šole vodi vodja posamezne podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk izmed delavcev posamezne podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole;
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole;
– predlaga nadstandardne programe;
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci;
– obvešča starše o delu podružnice šole;
– opravlja druge naloge, za katere ga pismeno pooblasti ravnatelj šole.
X. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
13. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Žužemberk, p.o., uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto v skladu z zakoni in statutom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
XII. JAVNOST DELA
17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojnoizobraževalnemu delu zavoda razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih direktor zavoda ali ravnatelj šole oz. vrtca izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
XIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
18. člen
Direktor zavoda, ravnatelj šole, ravnatelj vrtca in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor zavoda ali ravnatelj šole ter ravnatelj vrtca v okviru svojih pristojnosti določijo za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
20. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje enote vrtca, do imenovanja ravnatelja organizacijske enote Vrtec Žužemberk, kot to določata zakon in ta odlok, vrši dolžnost ravnatelja organizacijske enote Vrtca Žužemberk.
21. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Žužemberk, p.o., ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1/0038/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Žužemberk, p.o., objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/92, dne 10. 4. 1992.
23. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-47/96-12
Novo mesto, dne 11. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti