Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2911. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, stran 4191.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94-odločba US RS št. U-I-13/95, 45/94-odločba US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 11. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Stopiče.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Stopiče.
Sedež zavoda je: Stopiče 37, 8322 Stopiče.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri Stopičah, Doljna Težka Voda, Dolž, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Igelnik, Jurna vas, Konec, Koroška vas, Mali Cerovec, Mali Orehek, Mihovec, Plemberk, Podgrad, Pristava, Sela pri Zajčjem Vrhu, Stopiče, Šentjošt, Veliki Cerovec, Veliki Orehek, Verdun, Vinja vas, Vrhe, Zajčji Vrh pri Stopičah.
Šolske okoliše podružnic šole določi zavod sam s pravili.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in –protja,
– DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona.
5. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skupnosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
IV. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Osnovna šola Stopiče.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. PODRUŽNICI ŠOLE IN ENOTA VRTCA
7. člen
V okviru zavoda se organizirata podružnici šole za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugih lokacijah.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Stopiče – podružnica Dolž, sedež podružnice šole je Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Stopiče – podružnica Podgrad, sedež podružnice šole je Podgrad 2, 8000 Novo mesto.
V okviru zavoda se organizira tudi enota vrtca za namen vzgojnoizobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje. Ime enote vrtca je Osnovna šola Stopiče – Vrtec Stopiče, s sedežem Stopiče 37, 8322 Stopiče.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet šole;
– svet staršev;
– ravnatelj šole;
– pomočnik ravnatelja šole;
– učiteljski zbor;
– vzgojiteljski zbor;
– oddelčni učiteljski zbor;
– razrednik;
– strokovni aktiv.
9. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Dva predstavnika staršev izvoli izmed svojih članov svet staršev centralne šole, enega pa skupaj sveta staršev podružnic.
Trije predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz centralne šole, eden iz obeh podružnic šole, eden pa iz enote vrtca. Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev centralne šole in podružnic šole ter enote vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
VII. VODJA PODRUŽNICE OZIROMA ENOTE
11. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice, enoto vrtca pa vodja enote. Imenuje in razrešuje ju ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole oziroma enote vrtca. Vodja podružnice oziroma vodja enote ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole oziroma enote vrtca;
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole oziroma enote vrtca;
– predlaga nadstandardne programe;
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci;
– obvešča starše o delu podružnice šole oziroma enote vrtca;
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
12. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Stopiče, p.o., uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto v skladu z zakoni in statutom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
X. JAVNOST DELA
16. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojnoizobraževalnemu delu zavoda razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
17. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom.
19. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.
20. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Stopiče, p.o., ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1/2503/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Stopiče, p.o., objavljen v SDL št. 9/91, dne 28. 6. 1991.
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-42/46-12
Novo mesto, dne 11. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti