Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2900. Pravilnik o štipendiranju, stran 4170.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 25. julija 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za podeljevanje kadrovskih štipendij dijakom in študentom, postopek določanja višine štipendij, podeljevanje štipendij in druge zadeve v zvezi s štipendiranjem v občini.
2. člen
Po tem pravilniku se lahko podelijo štipendije dijakom in študentom za potrebe na območju Občine Moravske Toplice.
Štipendije se lahko podelijo:
– za redno šolanje na srednjih šolah ter visokošolskih izobraževalnih zavodih.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva šolski uspeh in deficitarnost kadrov določene smeri v občini.
Deficitarni poklici se določijo v skladu s strategijo razvoja občine.
4. člen
Višina štipendije se določa glede na učni uspeh, kraj bivanja v času šolanja in druge stroške šolanja ter glede na kadrovske potrebe občine.
5. člen
Višina štipendije se določi po naslednjih merilih:
Uspeh                        Število točk
a) za dijake
zadosten                           380
dober                            460
prav dober                          570
odličen                           700
b) za študente
6,0–7,0                           1040
7,1–7,3                           1155
7,4–7,6                           1245
7,7–7,8                           1305
7,9–8,1                           1390
8,2–8,3                           1450
8,4–8,6                           1540
8,7–8,9                           1625
9,0–10,0                          1935
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako leto na novo, tako da se upošteva doseženi učni uspeh v preteklem šolskem letu. Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem šolskem letu.
V prvem letniku šolanja znaša število točk za dijake 460, za študente pa 1245 točk.
Skladno s proračunsko postavko za štipendije, določi vrednost točke župan Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: župan) v začetku šolskega leta. Štipendije se med letom valorizirajo v skladu z rastjo zajamčene plače.
Za štipendije za šolsko leto 1996/1997 znaša vrednost točke 12,50 SIT.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
Štipendije se podelijo v skladu z ugotovljenimi kadrovskimi potrebami v občini, na podlagi javnega razpisa.
Vsebino razpisa določi župan na predlog Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu občine Moravske Toplice.
Razpis obsega:
a) poklic in stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v ustanovi oziroma zavodu, ki ga bo določil štipenditor.
7. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis;
e) podatke o že odobrenih štipendijah od drugih štipenditorjev.
8. člen
Upravičenec za pridobitev štipendije po tem pravilniku je dijak ali študent, ki še ne prejema štipendije od drugega štipenditorja oziroma je štipendija, ki jo prejema nižja od tiste, ki mu pripada po določilih tega pravilnika. V tem primeru se mu lahko odobri le štipendija v višini razlike med štipendijo, ki mu pripada po tem pravilniku in višino štipendije, ki jo že prejema.
9. člen
Kandidate izbere v skladu s tem pravilnikom strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna služba občine mora o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestiti vse prosilce. Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa pravico vložiti ugovor pri županu Občine Moravske Toplice.
Odločitev župana je dokončna.
10. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in štipenditorjem se določijo s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan. V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
11. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, do 10. dne v mesecu za tekoči mesec, za vsak mesec do konca rednega šolanja.
Štipendistu, ki konča šolanje pred rokom, določenim v pogodbi, se izplačajo zneski štipendije do tega roka.
12. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti štipenditorju:
– dijak – potrdilo o vpisu in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu.
13. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z zakonskimi zamudnimi obrestmi, razen v opravičenih primerih, ki jih po predlogu odbora za družbene dejavnosti oceni župan.
Štipendist izgubi pravico do štipendije, če:
a) opusti, prekine oziroma ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom;
b) opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob podpisu pogodbe;
c) se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja, če spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja ali če se redno zaposli;
d) je izključen iz šole;
e) med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja pri ustanovi oziroma zavodu, ki ga določi štipenditor;
f) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo o štipendiranju;
g) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita;
h) po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
14. člen
Štipendistu ni treba izpolniti vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je končal izobraževanje v skladu s pogodbo o štipendiranju, ne omogoči opravljanja pripravništva;
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu oziroma strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali redno delo.
15. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti za šolanje oziroma delo (težja nesreča, bolezen, posledica nesreč, bolezni), kar ugotavlja zdravstvena služba;
b) iz drugih opravičljivih razlogov.
16. člen
O pravicah in obveznostih iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika odloča komisija iz 9. člena tega pravilnika.
Vsak primer se mora posebej obravnavati, štipendist mora biti o odločitvi pisno obveščen.
17. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in obveznostih iz štipendijskega razmerja pri županu občine. Rok za vložitev ugovora je osem dni od vročitve pisnega odpravka. Župan mora v roku 30 dni sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
V letu 1996 se opravi razpis samo za podelitev štipendij študentom, v prihodnje pa se razpisujejo štipendije v skladu z vsemi določili tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 69/96
Moravske Toplice, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti