Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2897. Odlok o komunalnih taksah v Občini Moravske Toplice, stran 4167.

Na podlagi 1.,2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 25. julija 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks na območju Občine Moravske Toplice.
V občini Moravske Toplice so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. Za uporabo javnih površin, javnih površin pred poslovnimi prostori, za opravljanje gostinske, turistične ter drugih dejavnosti na teh površinah.
2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih prireditev.
3. Za uporabo javnega prostora za začasne namene.
4. Za reklamne objekte, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni.
5. Za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
6. Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih.
7. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih.
2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 5 SIT.
Spremembe vrednosti točke določi na podlagi gibanja drobnoprodajnih cen enkrat letno župan s sklepom.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Uprava občine Moravske Toplice.
Župan lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ni naveden v točki »c« pojasnil pod tarifno številko 2, oprosti taksnega zavezanca plačila takse.
4. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Upravo občine Moravske Toplice o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem obvestiti Upravo občine Moravske Toplice in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Upravi občine Moravske Toplice pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število, ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan Upravi občine Moravske Toplice prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če gre za vračilo.
Takso izterjujejo organi, pristojni za izterjavo obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Moravske Toplice.
10. člen
Komunalne takse odmerja, pobira in izterjuje uprava občine na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijav službe komunalnega nadzora.
Pristojne inšpekcijske službe in službe komunalnega nadzora na terenu ugotavljajo, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi služba komunalnega nadzora.
II. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Upravi občine Moravske Toplice najkasneje do 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Murska Sobota (Ur. objave, št. 18/86, 9/87, 6/88 in 8/89), ki se na novo urejajo s tem odlokom.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1 (uporaba javnih površin):
1.1. uporaba javnega pločnika in drugih javnih 
površin za pridobitno dejavnost pred poslovnimi 
prostori za vsak m2 dnevno                           5 točk
1.2. uporaba za začasne namene
1.2.1. za kioske in stojnice za gostinsko 
dejavnost za vsak m2 dnevno                          8 točk
1.2.2. za premične gostinske prikolice – 
dnevno                                    150 točk
1.2.3. za stojnice in kioske z drugo dejavnostjo 
za vsak m2 dnevno                               5 točk
1.2.4. za cirkuse in zabavne parke za vsak 
m2 dnevno                                   5 točk
1.2.5. za gradbišča, prekope in druge začasne
namene za vsak m2 dnevno                            7 točk
1.6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago 
zunaj poslovne stavbe za vsak m2 letno                   1.200 točk
1.4. za uporabo javnih površin za prireditve 
za profitne namene za vsak m2 dnevno.                     15 točk
Pojasnila:
a) Za javne površine štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane površine na območju Občine Moravske Toplice.
b) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine, oziroma organizator prireditev.
c) Takso po tarifni številki 1.1. se obračuna največ za 150 dni v letu.
d) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javni zavod, občina ali krajevna skupnost.
e) Taksa se po tem odloku ne plača za uporabo prostora na območjih javnih tržnic.
f) Za uporabo zasebnih in drugih površin za namene iz tarifne št. 1 se taksa zmanjša za polovico.
TARIFNA ŠTEVILKA 2 (reklamni objekti):
2.1. reklamni objekti, razen tistih pod točko 2.2., 2.3., 2.4. in 2.5.
2.1.2. za čas nad 3 mesece do 1m2 letno                  2.000 točk
– za vsak nadaljnji m2                           1.000 točk
2.1.2. za čas do 3 mesecev do 1 m2 dnevno                   20 točk
– za vsak nadaljnji m2 dnevno                         16 točk
2.2. elektronske table in drugi svetlobni
napisi do 2 m2 letno                            5.000 točk
– nad 2 m2 letno                              7.000 točk
2.3. transparenti in druge oblike visečih
reklam do 2 m2 dnevno                             15 točk
– nad 2 m2 dnevno                               25 točk
2.4. za t.i. JUMBO panoje, ne glede na
lokacijo
– za vsak dvostranski pano, letno                     20.000 točk
– za vsak enostranski pano, letno                     15.000 točk
2.5. reklamni napisi na javnih prevoznih
sredstvih, letno                              2.000 točk
2.6. za vsak javni pano za plakatiranje,
letno                                   3.000 točk
2.7. baloni in druge reklame, projicirane
v zrak, dnevno / kos                             100 točk
2.8. reklamne table do 0,5 m2, letno                    1.000 točk
Pojasnila:
a) Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov, organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Moravske Toplice, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
d) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, na zgradbi firme. Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
TARIFNA ŠTEVILKA 3 (igralna sredstva in glasbeni avtomati):
3.1. za glasbene avtomate za vsak kos letno                3.000 točk
3.2. za igralne avtomate in druga igralna
sredstva v javnih lokalih
– za biljard (vse vrste) za vsak kos, letno                5.000 točk
– za vsako stezo avtomatskega kegljišča,
letno                                   2.500 točk
– za elektronske igr. aparate za vsak kos,
letno                                   10.000 točk
– za ostala igralna sredstva, letno                    3.000 točk
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci po tej točki so lastniki oziroma uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.
c) Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati, ne glede na obliko plačila.
d) Za glasbene avtomate po tem odloku ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.
Št. 72/96
Moravske Toplice, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti