Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2895. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kungota, stran 4158.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni litst RS, št. 10/91) in na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na svoji 16. seji dne 2. 8. 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Kungota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo:
– javnega redu in miru
– občanov in premoženja
– zdravja in čistoče
– zunanjega videza naselij.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Občine Kungota, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Kungota zaradi varstva javnega reda in miru ni dovoljeno:
1. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta leži, prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in druge udeležence pogreba;
2. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih in drugih, za to neprimernih prostorih;
3. kaditi v javnih prostorih, kjer je prepoved kajenja vidno označena;
4. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5 minut;
5. uporabljati ali metati petarde ali druga podobna pirotehnična sredstva na javnih prostorih ali prireditvah;
6. popivati na javnih mestih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;
7. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov in izjav, ki niso v javnem interesu,
8. s petjem ali vpitjem motiti nočni počitek občanov;
9. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v stanovanjskih zgradbah;
10. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja in druge javne prostore (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe);
11. prosjačiti in prodajati po domovih;
12. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter druge vrste hrupa, ki jih je potrebno v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95);
13. povzročati hrup z uporabo kosilnic, škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hišnih opravil, ki povrzočajo v okolju visoke ravni hrupa v soboto popoldan, nedeljo, na dela prost dan (veljajo določila uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 45/95);
14. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov (veljajo določila uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 45/95).
15. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki vpovzročajo čezmeren hrup (veljajo določila uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS, št. 45/95).
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
5. člen
Z namenom, da se zavaruje občane in njihovo premoženje, ni dovoljeno:
1. na prireditvah in javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje;
2. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
3. puščati domače živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva;
4. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost občanov in premoženja;
5. se sankati, smučati, kotalkati, drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene;
6. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;
7. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali na druge kraje, kjer se lahko povzroči škodo ali ovira promet;
8. netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer prebivajo občani;
9. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel na javne površine in na mesta, kjer je nevarnost požara;
10. kuriti ogenj na odprtem prostoru v bližini zgradb in drugih objektov, gozdov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan;
11. sežgati travo, listje ali druge odpadke na krajih, kjer je možno, da se zaneti požar;
12. sežigati posebne odpadke.
13. metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;
14.na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo naravo, ki je splošne koristi ali okras okolja, pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, nepooblaščeno kositi travo ali kako drugače poškodovati rastline;
15. ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja;
16. na kakršenkoli način onemogočiti dostop do hidrantov javnega hidrantnega omrežja;
17. spodkopavati ali spodoravati občinske ceste ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov;
18. namensko ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave;
19. ovirati promet na pločnikih za pešče ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 2 uri;
20. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih površinah, poteh, cestah v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji videz kraja;
21. opremljati ograjo ob javnih površinah, cestah in poteh z bodečo žico, električno napetostjo ali steklenimi drobci;
22. označevati kraje nesreč na javnih površinah, cestah in poteh s svečami, venci inp.;
23. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
6. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče ni dovoljeno:
1. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne prostore, otroška igrišča, pokopališča, razen službenih psov in psov vodičev slepih;
3. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih in drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi;
4. pranje vozil in drugih predmetov v potokih in rekah ter pranje ali umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napravah;
5. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake in kesone, ali brskati po smetnjakih z namenom iskanja uporabnih predmetov;
6. kopati domače živali v rekah in potokih, kjer se kopajo ljudje;
7. prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov;
8. povzročati ali razširjati smrad, plin, prah, ki prekomerno moti ali neprijetno vpliva v vaškem ali stanovanjskem okolju na občane, pristojni organ (sanitarni inšpektor) odredi, da se takoj ali v določenem roku prepreči razširjanje smradu, plina, prahu;
9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki povzročajo zamašitev le-teh;
10. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.
7. člen
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se do 21 ure odstranijo iz prireditvenega prostora in iz javnih lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vsi mladi izpod 15. leta starosti, razen tistih, ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
8. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza naselij ni dovoljeno:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način umazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;
2. postavljati šotore, barake, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje, vagone, zasilne in druge podobne objekte, ali kako drugače taboriti na zemljišču, ki ni za to posebej določeno in brez soglasja lastnika; če objektov iz prejšnega odstavka lastnik ali uporabnik na poziv pristojnega upravnega organa ne odstrani, ta organ odredi, da se objekti odstranijo na stroške lastnika oziroma uporabnika; če lastnika ali uporabnika ni mogoče ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna občine: v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški odstranitve izterjajo kasneje;
3. puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika;
4. deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira prehod ali kvari videz kraja;
5. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje ali druge naprave na javnih površinah ali ob občinskih cestah;
6. opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih, ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno;
7. metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna mesta.
8. voziti ali parkirati vozila na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca;
9. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila ter druge predmete na parkirnih in ostalih javnih površinah; če predmetov iz prejšnega odstavka lastnik na poziv upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški izterjajo naknadno;
10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to določena.
9. člen
Lastniki stanovanjskih hiš in uporabniki stanovanjskih ter poslovnih prostorov so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišno pročelje, table, napise in druge znake na poslopjih;
2. odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerni ali pa so nepotrebni;
3. skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih in drugih mestih napisani v slovenskem jeziku;
4. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto.
5. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih.
10. člen
Podjetja, ki so odgovorna za vzdrževanje čistoče na javnih prostorih, športnih igriščih, postajališčih, v kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
– skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi,
– poskrbeti za zadostno količino košev za odpadke ter jih redno vzdrževati,
– po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti,
– po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
11. člen
Za ureditev izložb so odgovorni uporabniki lokalov in objektov, pri katerih so izložbe.
Izložbe morajo biti primerno in lepo urejene, ne glede na to, v kakšne namene se uporablja lokal ali drugi objekt, h kateremu spadajo.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekrške, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili 7. člena drugi odstavek,
2. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točkami 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, in 15,
3. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točkami 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, in 18,
4. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točkami 1, 4, 10,
5. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točka l, 6.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 100.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 30.000 SIT.
13. člen
Z denarno kaznijo do 40.000 SIT se kaznuje za prekrške, kdor:
1. ravna v nasprotju z določilom 4. člena, točke 2, 4, 5, 6, in 11,
2. ravna v nasprotju z določilom 5. člena, točke 2, 3, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
3. ravna v nasprotju z določilom 6. člena, točke 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9,
4. ravna v nasprotju z določilom 8. člena, točke 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 in 10,
5. ravna v nasprotju z določili člena 9,
6. ravna v nasprotju z določili člena 10,
7. ravna v nasprotju z določili člena 11.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo do 80.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo do 20.000 SIT.
14. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se kaznuje njegove starše, skrbnika oziroma rejnika z denarno kaznijo iz prvih odstavkov 12. in 13. člena, če so zanemarili vzgojo in potrebno varstvo.
VII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policijska postaja, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne službe, občinske službe, vsak s svojega področja pristojnosti, ter odškodovanec.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-1-96
Kungota, dne 2. avgusta 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti