Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2893. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen, stran 4154.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. in 55. člena statuta občine Komen (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), je Občinski svet občine Komen na seji dne 24. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in delovno področje Občinske uprave občine Komen (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, strokovne, upravno organizacijsko tehnične, administrativne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
3. člen
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prinesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
4. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog, za katere je občinska uprava ustanovljena,
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih oseb,
– smotrno organizacijo dela in vodenja ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.
5. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan, tajnik občine ali za stike z javnostjo od župana pooblaščena oseba.
6. člen
Občinska uprava lahko za svoje potrebe pridobiva osebne podatke, ki so potrebni za njeno delo.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugim aktom določeni kot zaupni.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi ustreznih aktov občinskega sveta oziroma v soglasju z županom naroči izvajanje določenih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja naloge na področju splošno pravnih zadev, financ, upravnih zadev, gospodarstva, družbenih dejavnosti in urejanja prostora.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan. Za neposredno izvajanje nalog in koordinacijo dela občinske uprave skrbi tajnik občine, ki je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu. Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
10. člen
Naloge s področja občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni , strokovno tehnični in administrativni delavci. Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi in razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih posamezen delavec opravlja, določi župan s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan.
11. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo določi občinski svet.
III. PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE
12. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja sprejeto politiko in izvršuje zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na vseh področjih dela in opravlja druga strokovna in administrativna dela za organe občine in njihova delovna telesa.
13. člen
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z vaškimi skupnostmi, javnimi zavodi, subjekti, ki opravljajo gospodarske javne službe in drugimi organizacijami ter društvi.
14. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavca uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku, ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
15. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in iz prinesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
16. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča pristojno ministrstvo.
17. člen
O izločitvi delavca uprave v upravnem postopku odloča tajnik občine. O izločitvi tajnika v upravnem postopku odloča župan. O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
18. člen
Na področju splošno pravnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– organiziranje in delovanje občinske uprave,
– sodelovanje in pripravo splošnih aktov iz pristojnosti občine,
– strokovna, organizacijska, administrativna in druga tehnična opravila za delovanje občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinskih delovnih teles,
– protokolarne zadeve za občino,
– opravljanje kadrovskih zadev za občinsko upravo in funkcionarje občine,
– izvajanje opravil povezanih z volitvami in referendumi,
– skrb za civilno zaščito, požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– sodelovanje z vaškimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami podjetij in drugimi organizacijami ter zavodi in društvi,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– opravljanje drugih nalog ter zadev strokovnega in organizacijskega značaja, ki sodijo v to področje.
19. člen
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– izvajanje nalog iz pristojnosti občine in iz prenesene pristojnosti,
– vodenje upravnih postopkov, vodenje evidenc upravnih postopkov in pripravljanje poročila,
– zastopanje interesov občine v upravnih postopkih,
– opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
20. člen
Na področju financ opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– strokovno in tehnično pripravo ter razlago proračuna in rebalansa proračuna,
– finančno in materialno poslovanje,
– računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
– blagajniško poslovanje,
– finančna opravila za delo občine,
– zaključni račun in premoženjsko bilanco,
– računovodska in finančna opravila za vaške skupnosti,
– sodelovanje z nadzornim odborom in delovnimi telesi občinskega sveta s svojega delovnega področja,
– pripravo in sodelovanje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja financ, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
21. člen
Na področju gospodarstva opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo programskih usmeritev in programov razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– načrtovanje gospodarskega razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– opravljanje drugih nalog s področja gospodarstva, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
22. člen
Na področju urejanja prostora opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, spremljanje izvajanja in sprejemanje ustreznih ukrepov,
– skrbi za izdelavo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov,
– dajanje informacij o možnih lokacijah za graditev in drugih posegov v prostor ter drugih informacij v zvezi z urejanjem prostora,
– opravljanje drugih zadev v zvezi z urbanističnim načrtovanjem,
– skrb za urejanje prostora,
– skrb za gradnjo, vzdrževanje in urejanje nepremičnega premoženja občine,
– organiziranje in opravljanje nalog občinske komunalno redarske službe in skrb za javni red in mir v občini,
– skrb za smotrno gospodarjenje s stanovanjskim fondom občine,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo in nakup novih stanovanj,
– skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom in urejeno zbiranje odpadkov,
– koordiniranje in nadziranje investicij v komunalno infrastrukturo,
– opravljanje nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– pripravo strokovnih mnenj in strokovne podlage za sprejem splošnih aktov s svojega delovnega področja,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju urejanja ter varstva okolja in prostora.
23. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo na:
– pripravljanje in uresničevanje programov otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialne skrbi za vzgojnovarstvene ustanove, kritja materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– zagotavljanje opravljanja javnih služb na področju družbenih dejavnosti,
– koordinacijo dela med občinskimi organi in subjekti, ki opravljajo družbene dejavnosti,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanja občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranju najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno ali preko javnih zavodov na tem področju,
– skrb za pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– skrb za pospeševanje in financiranje športa in rekreacije,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti delavcev, zaposlenih v občinski upravi se uporabljajo določbe zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
25. člen
Župan Občine Komen v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izvede organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 239-04I/96
Komen, dne 24. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti