Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2892. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1996, stran 4154.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), je občinski svet na seji dne 2. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 1996
l. člen
Proračun Občine Komen za leto 1996 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Komen.
2. člen
Občinski proračun za leto 1996 obsega 218,269.000 SIT.
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki                     218,269.000 SIT
Odohodki                     215,159.000 SIT
b) Račun financiranja
– prihodki (najetje posojil)
– odhodki (odplačevanje posojil)          3,110.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 218,269.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti               215,159.000 SIT
– odplačilo kreditov                3,110.000 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Komen odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplave, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci, odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O uporabi sredstev obvesti občinski svet;
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav;
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v skladu z zakonskimi določili.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 226-15/96
Komen, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti