Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2891. Statut Sklada stavbnih zemljišč občine Grosuplje, stran 4151.

V skladu z 31. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 35/85 in 33/89) in odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 24/92) ter odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96) je upravni odbor sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje na 1. seji dne 13. 6. 1996 sprejel
S T A T U T
Sklada stavbnih zemljišč občine Grosuplje
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Sklad stavbnih zemljišč občine Grosuplje (v nadaljevanju: sklad) je ustanovila Občina Grosuplje z odlokom o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 19/96).
2. člen
Statut določa delovno področje sklada, njegovo organizacijo in delovanje ter področje, ki zadeva notranjo organizacijo in poslovanje sklada.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o njegovi ustanovitvi in po tem statutu.
Ime sklada je: Sklad stavbnih zemljišč občine Grosuplje.
Sklad odgovarja v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga (popolna odgovornost).
Sedež sklada stavbnih zemljišč je: Grosuplje, Kolodvorska 2.
4. člen
Sklad ima žig okrogle oblike z napisom: Sklad stavbnih zemljišč občine Grosuplje.
5. člen
Sklad je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
6. člen
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
III. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
7. člen
Sklad izvaja na podlagi letnih in srednjeročnih družbenih planskih aktov občine politiko glede pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za graditev objektov, s tem da opravlja naslednje naloge:
– financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč na območju občine,
– ureja stavbna zemljišča na območju občine,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč za območje občine,
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč, odloča o oddajanju investicijskih del izvajalcem ter spremlja izvajanje investicijskih programov,
– oddaja oziroma prodaja nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi upravlja občina,
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter razpolaga s temi sredstvi skladno s finančnim načrtom sklada,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon, statut občine in drugi predpisi ter sklepi občinskega sveta.
8. člen
Sredstva sklada so:
– dotacija iz proračuna občine iz sredstev pridobljenih iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
– denarna sredstva, pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemljišča investitorjem,
– namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
– krediti,
– druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na računu sklada.
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA
A) Upravni odbor
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov. Predsednika, namestnika predsednika in pet članov imenuje Občinski svet občine Grosuplje.
Predsednik, njegov namestnik in člani upravnega odbora so imenovani za dobo štirih let in so lahko po izteku te dobe ponovno imenovani.
10. člen
Člane upravnega odbora odpokliče občinski svet.
11. člen
Upravni odbor sklada opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte sklada,
– sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun sklada,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– odloča o najemanju kreditov za financiranje programa urejanja stavbnih zemljišč,
– najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojem delu in o izvrševanju nalog sklada,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za uresničevanje določene politike glede pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za graditev,
– sklepa sporazume in pogodbe s področja delovanja sklada,
– imenuje komisijo za oddajo stavbnih zemljišč,
– daje splošne smernice za delo komisije za oddajo stavbnega zemljišča,
– odloča o ugovorih zoper odločitve komisij,
– za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna delovna telesa,
– predlaga občinskemu svetu spremembo višine vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– sprejema akte in ukrepe, ki se nanašajo na delovanje in poslovanje sklada,
– določa pogoje javnega razpisa za oddajo stavbnega zemljišča.
12. člen
Upravni odbor deluje na sejah.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik oz. namestnik.
Predsednik upravnega odbora oz. njegov namestnik skliče sejo upravnega odbora, če to zahteva več kot polovica članov upravnega odbora, komisija za oddajo stavbnega zemljišča, župan Občine Grosuplje ali vodja Urada za komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje.
13. člen
Predlog dnevnega reda seje upravnega odbora določi predsednik upravnega odbora oz. njegov namestnik v sodelovanju z vodjo Urada za komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje, oziroma v sodelovanju s tistimi, ki predlagajo sklic seje po tretjem odstavku 12. člena tega statuta.
14. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov.
Predlog je na seji upravnega odbora sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov.
15. člen
V primerih, ko odloča upravni odbor o sprejemu oz. spremembi statuta, letnem programu, finančnem načrtu, zaključnem računu in sporazumih in pogodbah, ki jih sklepa sklad, je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica izvoljenih članov.
16. člen
O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora oziroma njegov namestnik in zapisnikar.
Člani upravnega odbora prejmejo za seje upravnega odbora sejnino, ki jo določi upravni odbor v skladu z ustreznim aktom Občine Grosuplje.
17. člen
Predsednik upravnega odbora oz. njegov namestnik sklicuje in vodi sejo upravnega odbora, podpisuje akte in pogodbe, ki jih je sprejel upravni odbor, predstavlja in zastopa sklad v mejah pooblastil, ki jih določa Odlok o ustanovitvi sklada ter opravlja druge naloge, ki jih določa statut, ali za katerega ga pooblasti upravni odbor. Finančne dokumente podpisuje oseba, ki jo določi upravni odbor sklada.
V odsotnosti predsednika upravnega odbora opravlja naloge predsednika njegov namestnik.
B) Nadzorni odbor
18. člen
Zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Grosuplje.
19. člen
Nadzorni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela organov in služb sklada,
– preverja finančni načrt in zaključni račun sklada,
– kontrolira poslovne knjige,
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakoni in splošnimi akti sklada ter sklepi občinskega sveta.
C) Komisija za oddajo stavbnega zemljišča
20. člen
Sklad ima komisijo za oddajo stavbnega zemljišča, ki odloča o oddaji stavbnega zemljišča.
21. člen
Komisija ima predsednika in dva člana.
Predsednika in člana komisije imenuje upravni odbor sklada.
Predsednik in člana komisije so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru sklada.
Predsednik in člana komisije za oddajo stavbnega zemljišča so imenovani za dobo dveh let in so lahko po izteku te dobe ponovno imenovani.
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča dela na sejah.
Sejo komisije sklicuje in vodi njen predsednik.
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča je sklepčna, če so na seji navzoči vsi člani.
Predlog na seji komisije je sprejet, če je zanj glasovala večina članov.
D) Delovna telesa sklada
22. člen
Upravni odbor sklada lahko imenuje za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada tudi druga stalna ali začasna delovna telesa.
Upravni odbor sklada s sklepom o imenovanju delovnih teles določi naloge, spremlja njihovo delo in jih razrešuje.
E) Programiranje in finančno poslovanje
23. člen
Podlaga za vsakoletni program nalog sklada so srednjeročni plani občine.
Sklad s programom opredeli naloge s področja pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč, ki jih bo izvajal v tekočem letu.
24. člen
Na podlagi programa nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt in zaključni račun.
S finančnim načrtom določi sklad potrebna sredstva in način financiranja za izvajanje programa nalog.
25. člen
Letni program dela sklada, njegov finančni načrt in zaključni račun sprejme upravni odbor sklada, potrjuje pa Občinski svet občine Grosuplje.
F) Opravljanje tehničnih, administrativnih in drugih opravil za sklad
26. člen
Opravljanje del za sklad se deli na:
a) administrativno-tehnična opravila,
b) strokovna dela in naloge pri izvajanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč.
27. člen
Administrativna, tehnična in druga strokovna opravila za sklad opravlja občinska uprava.
S posebno pogodbo, ki jo skleneta upravi odbor sklada in župan po predhodnem soglasju občinskega sveta, se določi obseg in vrsta nalog, ki jih občinska uprava opravlja za sklad ter sredstva za delo.
Posamezna strokovna dela, zlasti tehnične narave, ki so povezana z dejavnostjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma podjetju, ali jih opravlja sam s svojimi delavci.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta statut se lahko spremeni ali dopolni po postopku, kot velja za njegov sprejem.
29. člen
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z Občinskim svetom občine Grosuplje.
30. člen
Statut se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 1300-4/96
Grosuplje, dne 13. junija 1996.
Predsednik
Upravnega odbora
Sklada stavbnih zemljišč
občine Grosuplje
Jože Marolt, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti