Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2890. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, stran 4061.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1996 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Makedonije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi kateri koli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Makedonije in so po poreklu iz te države, se z dnem začetka veljavnosti te uredbe uporablja carinska stopnja “prosto”.
Za industrijske izdelke se v smislu prejšnjega odstavka štejejo proizvodi, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Makedonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo ne plačujejo carine in posebne uvozne dajatve v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi.
Priloga 1 je sestavni del te uredbe.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje enaindvajset dni po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov, vlagatelja in koristnika blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz Republike Makedonije.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Količine blaga, ki niso bile razdeljene ali v celoti razdeljene po 5. členu te uredbe, ker ni bilo vloženih zahtevkov v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi zahtevkov, ki bodo vloženi po preteku tega roka.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Carinski deklarant, ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Makedonije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo izvoznika potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Makedonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Makedonijo in Republiko Slovenijo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi.
9. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9101 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 9102 za izdelke iz 3. člena te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1996.
Št. 300-08/93-10/15-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber
Podpredsednik
PRILOGA 1

-----------------------------------------------------------------
TARIFNA OZNAKA POIMENOVANJE            CARINSKA KVOTA
                          (TONE)
-----------------------------------------------------------------

0204      Meso, ovčje ali kozje, sveže ali
        ohlajeno ali zamrznjeno

0204 10 000   - Trupi in polovice, jagnječji,
        sveži ali ohlajeni         100

-----------------------------------------------------------------

0604      Listje, veje in drugi deli
        rastlin, brez cvetov ali cvetnih
        brstov, in trave, mahove in
        lišaji, primerni za šopke ali
        okras, sveži, posušeni, pobarvani,
        beljeni, impregnirani ali drugače
        pripravljeni

0604 10     - Mahovi in lišaji         50

0604 91     -- sveže              50

-----------------------------------------------------------------

0702 00     Paradižnik, svež ali ohlajen    2000

-----------------------------------------------------------------

0703      Čebula, šalotka, česen, por,
        druge užitne čebulice; sveža ali
        ohlajena 

0703 10     - Čebula in šalotka        500

-----------------------------------------------------------------

0704      Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt
        in druge užitne kapusnice, sveže
        ali ohlajene

0704 90     - Drugo              2000

-----------------------------------------------------------------

0707 00     Kumare in kumarice, sveže ali
        ohlajene              500

-----------------------------------------------------------------

0709      Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

0709 60     Paprike iz rodu Capsicum ali
        Pimenta              2000

-----------------------------------------------------------------

0710      Vrtnine (nekuhane ali kuhane v
        pari ali vreli vodi), zamrznjene

0710 21 0000  -- grah              100

710 80     - Druge vrtnine          200

-----------------------------------------------------------------

0713      Sušene stročnice v zrnu, oluščene
        ali neoluščene ali zdrobljene

0713 33     -- navadni fižol, vštevši beli
        (Phaseolus vulgaris)        100

-----------------------------------------------------------------

0806      Grozdje, sveže ali suho

0806 10     - Sveže              1000

-----------------------------------------------------------------

0807      Dinje, lubenice in papaja, sveže

0807 11 000   -- lubenice            1500

-----------------------------------------------------------------

0809      Marelice, češnje in višnje,
        breskve (vključno z nekaterimi),
        slive, trnulje, sveže

0809 10     - Marelice             200

-----------------------------------------------------------------

0904      Poper rodu Piper; suha, zdrobljena
        ali zmleta paprika rodu Capsicum
        ali Pimenta

0904 20     - paprika rodu Capsicum ali
        Pimenta, suha, zdrobljena ali
        zmleta               100

-----------------------------------------------------------------

0909      Seme janeža, baldrijana, komarčka,
        orientalske kumine in brina

0909 50     - Seme komarčka in brinove jagode 600

-----------------------------------------------------------------

1006      Riž

1006 30     - Riž, manj brušen ali dobro
        brušen, tudi poliran ali glaziran 500

-----------------------------------------------------------------

1207      Drugo oljno seme in plodovi,
        vključno z zdrobljenimi

1207 91     -- makovo seme           100

-----------------------------------------------------------------

1211      Rastline in njihovi deli (vključno
        semena in plodovi), sveži ali
        sušeni, rezani ali deli, zdrobljeni
        ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
        predvsem v parfumeriji, farmaciji
        ali za insekticidne, fungicidne ali
        podobne namene

1211 90     - Drugo              200

-----------------------------------------------------------------

1601      Klobase in podobni izdelki iz
        mesa, drugih užitnih klavničnih
        proizvodov ali krvi; sestavljena
        živila na osnovi teh proizvodov  50

-----------------------------------------------------------------

1704      Sladkorni proizvodi (vključno z
        belo čokolado), brez kakava

1704 90     - Drugo              50

-----------------------------------------------------------------

1806      Čokolada in druga živila, ki
        vsebujejo kakav

1806 90     - drugo              150

-----------------------------------------------------------------

1905      Kruh, peciva, sladice, biskviti
        in drugi pekovski izdelki z
        dodatkom kakava ali brez njega;
        hostije, kapsule za farmacevtske
        proizvode, oblati, rižev papir
        in podobni izdelki

1905 30     - Sladki biskviti, vaflji in
        oblati               550

-----------------------------------------------------------------

2001      Vrtnine, sadje in drugi užitni
        deli rastlin, pripravljeni ali
        konzervirani v kisu ali ocetni
        kislini

2001 10 000   - Kumare in kumarice        550

2001 90 700   -- sladke paprike         150

-----------------------------------------------------------------

2002      Paradižnik, pripravljen ali
        konzerviran kako drugače, razen
        s kisom ali ocetno kislino     500

-----------------------------------------------------------------

2005      Druge vrtnine, pripravljene ali
        konzervirane drugače, razen v
        kisu ali ocetni kislini,
        nezamrznjene, razen proizvodov iz.
        tar.št. 2006

2005 90     - Druge vrtnine in mešanice vrtnin 500

2005 90 100   -- plodovi rodu Capsidum, razen
        sladkih paprik ali pimenta

2005 90 300   -- kapre

2005 90 500   -- okrogle artičoke

2005 90 600   -- korenje

2005 90 800   -- drugo

2005 90 700   -- mešanice vrtnin         400

-----------------------------------------------------------------

2009      Sadni sokovi (tudi grozdni mošt)
        in zelenjavni sokovi,
        nefermentirani in brez dodatka
        alkohola, z dodatkom sladkorja
        ali drugih sladil ali brez njih

2009 80     - Sok iz drugega sadja ali vrtnin 600

-----------------------------------------------------------------

2204      Vino iz svežega grozdja, vključno
        ojačena vina; grozdni mošt, razen
        tistega iz tar. št. 2009      220.000 hl

-----------------------------------------------------------------

2208      Nedanaturiran etanol, z vsebnostjo
        manj kot 80% vol%; žganja, likerji
        in druge alkoholne pijače

2208 20     - Alkoholne pijače, dobljene z
        destilacijo vina in grozdja,
        grozdnega drozga ali grozdnih
        tropin               100

2208 20 260   --- grappa

2208 20 860   ---- grappa

-----------------------------------------------------------------

2401      Tobak, surov ali nepredelan;
        tobačni odpadki

2401 10     - Tobak, neotrebljen        1.500

-----------------------------------------------------------------

2402      Cigarete, cigarilosi in cigarete
        iz tobaka in tobačnih nadomestkov

2402 20     - Cigarete, ki vsebujejo tobak   100

-----------------------------------------------------------------

(1) Kjer so navedene carinske stopnje za posamezno tarifno
številko (štirimestna tarifna oznaka) ali posamezno tarifno
podštevilko (šestmestno oziroma devetmestna oznaka) se navedena
carinska stopnja uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne številke oziroma šestmestne tarifne podštevilke.
PRILOGA 2

              PROTOKOL 3
           (omenjen v 16. členu)

      V ZVEZI Z OPREDILITVIJO POJMA "PROIZVODI S
         POREKLOM" IN METODAMI UPRAVNEGA
              SODELOVANJA

              POGLAVJE I

       Definicija pojma "proizvodi s poreklom"


               1. člen

Za namene izvajanja tega sporazuma in ne glede na določila 2.
člena, štejejo:

1. kot proizvodi s poreklom iz Republike Slovenije:

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Republiki Sloveniji v skladu
s 3. členom;

b) proizvodi, pridobljeni v Republiki Sloveniji in pri katerih
proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki
so omenjeni pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali
predelani v smislu 4. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode,
ki so po tem protokolu s poreklom iz Republike Makedonije, če so
bili obdelani ali predelani v Republiki Sloveniji, pogoj pri tem
pa je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje, kot je
nezadostna obdelava ali predelava po četrtem odstavku 4. člena.

2. kot proizvodi s poreklom iz Republike Makedonije:

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Republiki Makedoniji v
skladu s 3. členom;

b) proizvodi, pridobljeni v Republiki Makedoniji in pri katerih
proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki
so omenjeni pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali
predelani v smislu 4. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode,
ki so po tem protokolu s poreklom iz Republike Slovenije, če so
bili v Republiki Makedoniji obdelani ali predelani, pogoj pri tem
pa je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje, kot je
nezadostna obdelava ali predelava po četrtem odstavku 4. člena.


               2. člen

Proizvodi s poreklom iz ene od držav pogodbenic v skladu s tem
protokolom in izvoženi iz ene pogodbenice v drugo pogodbenico v
enakem stanju, ali pa proizvodi, ki niso bili obdelani ali
predelani bolj, kot je opisano v drugem, tretjem ali četrtem
odstavku 4. člena, ohranijo svoje poreklo.


               3. člen

1. Štelo se bo, da je v celoti pridobljeno v pogodbenici v skladu
s pododstavkom 1a) in 2a)1. člena naslednje:

a) mineralni proizvodi, pridobljeni na njenem ozemlju ali morskem
dnu;

b) rastlinski proizvodi, pridelani na njenem ozemlju;

c) žive živali, povržene in vzrejene na njenem ozemlju;

d) proizvodi, pridobljeni od živih živali, vzrejenih na njenem
ozemlju;

e) proizvodi, pridobljeni z lovom ali ribolovom na njenem
ozemlju;

f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz morja,
pridobljeni z njenimi ladjami;

g) proizvodi, izdelani na krovu predelovalnih ladij izključno iz
proizvodov, omenjenih v pododstavku f);

h) rabljeni predmeti, zbrani na njenem ozemlju, primerni le za
reciklažo;

i) odpadki in ostanki od proizvodnih postopkov na njenem ozemlju;

j) blago, proizvedeno na njenem ozemlju izključno iz proizvodov,
opisanih v pododstavkih a) do i).

2. Izraz "njihove ladje" v pododstavku f) prvega odstavka se
nanaša samo na plovila:

- ki so registrirana ali vpisana v pogodbenicah;

- ki plujejo pod zastavo pogodbenic;

- ki so vsaj polovico v lasti državljanov pogodbenic ali podjetja
s sedežem v pogodbenicah in v katerem so direktor ali direktorji,
predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina
članov teh odborov državljani ene od pogodbenic, in če, v primeru
osebne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, vsaj polovica
kapitala pripada tem državam, njihovim javnim ustanovam ali
njihovim državljanom;

- katere poveljniški kader v celoti sestavljajo državljani
pogodbenic;

- katere najmanj 75% posadke so državljani pogodbenic.

3. Izraz "pogodbenica" zajema tudi teritorialne vode pogodbenic.

Ladje, ki se nahajajo na odprtem morju, vključno z ladjami-
tovarnami, na katerih ulovljene ribe obdelajo ali predelajo, se
štejejo kot del ozemlja pogodbenice, če so izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka.


               4. člen

1. Izraza "poglavja" in "tarifne številke", uporabljena v tem
protokolu bosta pomenila poglavja in tarifne številke
(štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja
"Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga" (v
nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem ali HS). Izraz
"uvrščen" se nanaša na uvrstitev proizvoda ali materiala v
določeno tarifno številko.

2. Za namene 1. člena se šteje, da so materiali brez porekla
dovolj obdelani ali predelani, kadar je dobljeni proizvod uvrščen
v tarifno številko, ki se razlikuje od tarifnih številk, v katere
so uvrščeni vsi materiali brez porekla, uporabljeni v njegovi
proizvodnji, s pridržkom določil tretjega in četrtega odstavka
tega člena.

3. Proizvod, omenjen v 1. in 2. stolpcu seznama v prilogi 2 tega
protokola, mora izpolnjevati pogoje, določene za ta proizvod v 3.
stolpcu, namesto pravila v drugem odstavku tega člena.

Če se v seznamu priloge 2 za določitev porekla proizvoda,
pridobljenega v eni od pogodbenic, uporablja procentualno
pravilo, mora zaradi obdelave ali predelave dodana vrednost
ustrezati ceni franko tovarna ob odštetju vrednosti materialov iz
tretjih držav, uvoženih na zadevno ozemlje.

4. Zaradi izvajanja odstavka 1b) in 2b) 1. člena, se bo štelo, da
so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi
proizvod pridobil status proizvoda s poreklom, ne glede na to,
ali gre za spremembo tarifne številke ali ne:

a) postopki, ki naj zagotovijo ohranitev blaga v dobrem stanju
med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, soljenje, dajanje v žveplo dioksid ali druge vodne
raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni
postopki);

b) preprosti postopki kot odstranjevanje prahu, sejanje,
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c)

i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
pošiljk;

ii) enostavno polnjenje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi ostali
preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje, na proizvode ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje proizvodov, ne glede na to ali so različnih
vrst ali ne, kjer ena ali več sestavin mešanice ne ustreza
pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lahko šteli za
proizvode s poreklom;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v zaključen izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v odstavkih a) do
f);

h) zakol živali.

5. Da bi določili, ali je proizvod s poreklom, ne bo potrebno
ugotavljati, ali je bila uporabljena energija in gorivo, naprave
in oprema, stroji in orodje za pridobitev teh izdelkov, s
poreklom iz tretjih držav ali ne.

6. Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, neprave ali vozila, in ki so del običajne opreme
in vključeni v njeno ceno, ali niso posebej zaračunani, štejejo
za del tiste opreme, stroja, naprave ali vozila.

7. Garniture v skladu s temeljnim pravilom št. 3 harmoniziranega
sistema se štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo
vsi njeni sestavni izdelki. Kljub temu pa bo takrat, kadar je
garnitura sestavljena iz izdelkov, ki imajo poreklo in takih
brez, veljalo, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem,
da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15% cene garniture
franko tovarna.


               5. člen

1. Izraz "vrednost" v seznamu v prilogi 2 tega protokola pomeni
carinsko vrednost v času uvoza uporabljenih materialov brez
porekla, ali če ta ni znana ali se ne da ugotoviti, prva
preverjena cena, ki je bila plačana za materiale na tistem
ozemlju.

Kjer je potrebno ugotoviti vrednost uporabljenih materialov s
poreklom, se ta odstavek uporablja mutatis mutandis.

2. Izraz "cema franko tovarna" v seznamu priloge 2 pomeni ceno,
plačano tistemu proizvajalcu, ki je v svojem podjetju nazadnje
opravil obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da cena vključuje
vrednost vseh materialov, ki jih je pri izdelavi uporabil, brez
domačih dajatev, ki so bile ali mu utegnejo biti povrnjene, ko se
izdelek izvozi.


               6. člen

1. Pogoji, določeni v tem poglavju, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti brez prekinitev izpolnjeni
v pogodbenici, razen kot je predvideno v 2. členu.

Če se proizvodi s poreklom, ki jih pogodbenica tega sporazuma
izvaža v neko drugo državo, vračajo, razen v obsegu, ki je
določen v 2. členu, jih je potrebno šteti za proizvode brez
porekla, razen če se lahko carinskim organom zadovoljivo dokaže,
da:

- je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

- na njem, medtem ko je bilo v tisti državi, niso bili opravljeni
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v
dobrem stanju.

2. Blago, ki ima poreklo v smislu tega protokola in predstavlja
eno pošiljko, ki se ne deli, se lahko prevaža, če je potrebno,
preko ozemlja, ki ni ozemlje pogodbenic tega sporazuma,
pretovarja ali začasno skladišči na takem ozemlju, pod pogoji, da
je prečkanje tega ozemlja upravičeno iz geografskih razlogov, da
je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov, da v teh državah niso z njim trgovali ali ga
izročali v domačo uporabo in na njem niso opravili drugačnih
postopkov razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnih koli postopkov za ohranitev dobrega stanja.

3. Kot dokazilo, da so pogoji iz drugega odstavka izpolnjeni, je
treba predložiti pristojnim carinskim organom:

a) tovorni list, ki ga izda država izvoznica in s katerim se je
izvršil prevoz čez državo tranzita, ali

b) potrdilo, ki ga izda carinski organ tranzitne države in ki
vsebuje:

- natančen opis blaga,

- datum raztovarjanja ali ponovnega natovarjanja blaga in, kjer
je potrebno navedbo ladij ali drugih uporabljenih transportnih
sredstev,

- potrditev pogojev, pod katerimi je blago ostalo v tranzitni
državi, ali

c) če ni gornjih, katero koli drugo veljavno dokazilo.


              POGLAVJE II

            Dokazilo o poreklu

               7. člen

1. Za namene izvajanja tega sporazuma se dokazuje, da je proizvod
s poreklom v smislu tega protokola pri uvozu v pogodbenico tega
sporazuma s predložitvijo enega od naslednjih dokumentov:

a) Potrdila EUR.1 o prometu blaga, v nadaljnjem besedilu
imenovanega potrdila EUR.1 ali potrdila EUR.1, veljavnega za
daljše obdobje, in faktur, ki se nanašajo na to potrdilo,
izdelanih v skladu s 13. členom. Vzorec potrdila EUR.1 je podan v
prilogi 3 tega protokola.

b) obrazca EUR.2, katerega vzorec je podan v prilogi 4 tega
protokola, ki ga izvoznik naredi za vsako pošiljko, ki jo
sestavlja en ali več paketov s proizvodi s poreklom, katerih
celotna vrednost ne presega 5.110 ECU.

2. Naslednji proizvodi s poreklom v smislu tega protokola, pri
uvozu v pogodbenico koristijo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi
bilo potrebno predložiti katerega koli od dokumentov, omenjenih v
prvem odstavku:

a) proizvodi, ki jih v malih paketih pošiljajo fizične osebe
fizičnim osebam, pod pogojem, da vrednost proizvodov ne presega
215 ECU;

b) proizvodi, ki so del potnikove osebne prtljage, pod pogojem,
da vrednost proizvodov ne presega 600 ECU.

Te določbe se uporabljajo samo, kadar se to blago ne uvaža v
komercialne namene in je bila dana izjava, da ustreza pogojem, ki
se zahtevajo za uporabo tega sporazuma, in kjer ni dvomov v
resničnost take izjave.

Občasni uvozi, pri katerih gre le za blago za osebno uporabo
prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za
uvoze v komercialne namene, če je iz narave in količine blaga
razvidno, da ni namenjeno za trgovanje.

3. Zneske v domači valuti izvozne pogodbenice, ki ustrezajo
zneskom, izraženim v ECU, bo določila izvozna pogodbenica in jih
sporočila drugi pogodbenici. Kadar so zneski višji od ustreznih
zneskov, ki jih je določila uvozna pogodbenica, jih mora uvozna
pogodbenica sprejeti, če je blago fakturirano v valuti izvozne
pogodbenice.

4. Osnovni tečaj za ECU, izražen v domači valuti, je tečaj, ki je
veljal na prvi delovni dan v oktobru 1994. Za vsako naslednje
dveletno obdobje bodo omejitve v ECU ustrezale znesku v domači
valuti na prvi delovni dan v oktobru pred tem dveletnim obdobjem.
Prva sprememba teh tečajev bo nastopila na prvi delovni dan v
oktobru 1996.

Protivrednosti vrednostnih omejitev, omenjenih v pododstavkih
1b), 2a) in 2b) 7. člena tega protokola, izraženi v domači
valuti, se morajo spreminjati v skladu z navedenimi pogoji.


               8. člen

1. Potrdilo EUR.1 izdajo carinski organi oziroma za to pooblaščen
organ izvozne pogodbenice, na podlagi pisne zahteve izvoznika
ali, na njegovo odgovornost, na podlagi pisne zahteve njegovega
pooblaščenega zastopnika, ob izvozu blaga, na katerega se nanaša.
Izvozniku bo dano na razpolago takoj, ko je bil dejanski izvoz
izvršen ali zagotovljen.

2. Potrdilo EUR.1 morajo izdati carinski organi oziroma za to
pooblaščen organ pogodbenice, če se blago, ki se izvaža, lahko
uvrsti med proizvode s poreklom v tej pogodbenici v skladu s 1.
členom.

3. Carinski organi oziroma za to pooblaščen organ pogodbenice
lahko, pod pogojem, da je blago, na katerega naj se potrdila
EUR.1 nanašajo, na njenem ozemlju, izdajajo potrdila EUR.1 pod
pogoji, določenimi s tem protokolom, če se lahko blago, namenjeno
izvozu, šteje za blago s poreklom iz ene od pogodbenic v skladu z
2. členom in pod pogojem, da je blago, na katerega se potrdilo
nanaša, na njenem ozemlju, razen v primerih, omenjenih v 15.
členu.

V takih primerih je izdaja potrdila EUR.1 odvisna od predložitve
predhodno izdanih dokazil o poreklu.

4. Potrdilo EUR.1 se lahko izda samo takrat, kadar lahko služi
kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za obravnavanje,
določeno v tem sporazumu.

Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11
potrdila EUR.1, rezervirani za carinske organe oziroma za organ,
pooblaščen za izdajo potrdila EUR.1.

5. V izjemnih okoliščinah se lahko potrdilo EUR.1 izda tudi po
izvozu blaga, na katerega se nanaša, če v času izvoza ni bilo
izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin.

Carinski organi oziroma za to pooblaščen organ lahko izdaja
potrdilo EUR.1 naknadno samo potem, ko so preverile, da podatki,
navedeni v izvoznikovi prošnji, ustrezajo podatkom na ustreznem
dokumentu.

Potrdila EUR.1, izdana naknadno, morajo biti označena z eno od
naslednjih navedb:

"Issued retrospectively"

"Izdano naknadno"

"Izdadeno dopolnitelno" (čirilica)

6. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila EUR.1 lahko
izvoznik zaprosi carinske organe oziroma za to pooblaščen organ,
ki so ga izdali, za dvojnik, ki ga izdaja na osnovi izvoznih
dokumentov, ki jih imajo. Tako izdani dvojnik mora biti označen z
eno od naslednjih besed:

"Duplicate"

"Dvojnik"

"Duplikat" (čirilica)

Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
EUR.1, velja od tega datuma.

7. Oznake, omenjene v petem in šestem odstavku, morajo biti
vpisane v rubrike 7 "Opombe" potrdila EUR.1.

8. Vedno je možna zamenjava enega ali več potrdil EUR.1 z enim
ali več potrdili EUR.1, pod pogojem, da se to opravi pri
carinskem organu, kjer se blago nahaja.

9. Zaradi preverjanja, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v drugem
in tretjem odstavku, imajo carinski organi pravico zahtevati
kakršno koli dokumentarno dokazilo ali izvesti kakršen koli
pregled, ki ga štejejo za potrebnega.


               9. člen

1. Potrdilo EUR.1 se izdaja samo na pisno prošnjo izvoznika ali,
na njegovo odgovornost, njegovega pooblaščenega zastopnika, na
obrazcu, katerega vzorec je v prilogi 3 tega protokola in ki mora
biti izpolnjen v skladu s tem protokolom.

2. Carinski organi izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ
so odgovorni za zagotavljanje pravilnega izpolnjevanja obrazca,
navedenega v prvem odstavku. Še posebej morajo preverjati, če je
rubrika, namenjena opisu blaga, izpolnjena tako, da izključuje
možnost ponarejanj. V ta namen je treba opisati blago brez
praznih vrstic. Kjer rubrika ni v celoti izpolnjena, je treba
dodati vodoravno črto pod zadnjo vrstico opisa, tako da je prazen
prostor prečrtan.

3. Ker predstavlja potrdilo EUR.1 dokumentarno dokazilo za
uporabo sporazuma, so carinski organi oziroma pooblaščen organ
izvozne pogodbenice odgovori za potrebno preverjanje porekla
blaga in pregledovanje drugih izjav na potrdilu.

4. Kadar se izdaja potrdilo EUR.1 v skladu s petim odstavkom 8.
člena, potem, ko je bilo blago, na katero se nanaša, že izvoženo,
mora izvoznik v prošnji, omenjeni v prvem odstavku:

a) navesti kraj in datum izvoza blaga, na katerega se potrdilo
EUR.1 nanaša, in

b) potrditi, da v času izvoza potrdilo EUR.1 za to blago ni bilo
izdano in navesti razloge.

5. Prošnje za potrdila EUR.1 in dokazilo o poreklu, omenjeno v
drugem pododstavku tretjega odstavka 8. člena, ob predložitvi
katere se izdajo nova potrdila EUR.1, morajo carinski organi
izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ hraniti vsaj dve
leti.


              10. člen

1. Potrdila EUR.1 je treba napisati na obrazcu, katerega vzorec
je v prilogi 3 tega protokola. Ta obrazec mora biti natisnjen v
enem od uradnih jezikov pogodbenic tega sporazuma ali v
angleščini. Potrdilo EUR.1 mora biti izpolnjeno v enem od teh
jezikov in v skladu z določbami notranje zakonodaje izvozne
pogodbenice; če so pisana z roko, morajo biti izpolnjena s
črnilom, s tiskanimi črkami in brez prekinitev.

2. Mere obrazca EUR.1 so 210 x 297 milimetrov. Dopustna so
odstopanja do plus 8 milimetrov ali minus 5 milimetrov po
dolžini. Uporabiti je treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne
vsebuje lesenih delcev in ni lažji od 25 gramov na kvadratni
meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche",
tako da je vsako ponarejanje z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi
opazno na prvi pogled.

3. Pogodbenici si lahko pridržita pravico, da sami tiskata
obrazce ali pa jih data v tisk pooblaščenim tiskarjem. V slednjem
primeru mora vsak obrazec EUR.1 vsebovati oznako o takem
pooblastilu. Na vsakem obrazcu EUR.1 mora biti navedeno ime in
naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je mogoče identificirati.
Prav tako bo navedena serijska številka, lahko tudi tiskana, s
katero bo potrdilo mogoče identificirati.


              11. člen

1. Potrdilo EUR.1 je treba v štirih mesecih od datuma izdaje s
strani carinskih organov oziroma za to pooblaščenega organa
izvozne pogodbenice predati carinskim organom uvozne pogodbenice,
kjer je blago prešlo mejo, v skladu s postopki, ki jih je
predpisala ta pogodbenica. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod
potrdila.

Lahko tudi zahtevajo, da uvozno deklaracijo spremlja izjavo
uvoznika, da blago ustreza pogojem, ki se zahtevajo za izvajanje
tega sporazuma.

2. Kadar se na zahtevo osebe, ki blago prijavlja na carinjenje,
demontirani ali nesestavljeni izdelek, ki sodi v 84. ali 85.
poglavje Harmoniziranega sistema, uvaža po delih po pogojih, ki
so jih predpisale pristojne oblasti uvozne pogodbenice, se bo
upoštevalo, da gre za en izdelek in potrdilo EUR.1 se lahko izda
za celoten izdelek ob prvem uvozu po delih.

3. Potrdilo EUR.1, ki se predloži carinskim organom uvozne
pogodbenice po preteku datuma za predložitev, določenem v prvem
odstavku se lahko sprejme, kadar potrdila pred potekom datuma ni
bilo možno dostaviti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin.

4. Če pride do manjših razlik med izjavami na potrdilu EUR.1 in
dokumenti, ki so bili predloženi carinskemu organu za izvršitev
formalnosti uvoza blaga, potrdilo ne bo ipso facto
razveljavljeno, pod pogojem, da je zadovoljivo ugotovljeno, da
potrdilo ustreza blagu.

5. Potrdilo EUR.1 morajo carinski organi uvozne pogodbenice
hraniti v skladu s pravili, ki veljajo v tej pogodbenici.


              12. člen

1. Obrazec EUR.2 izpolni in podpiše izvoznik ali, na njegovo
odgovornost, njegov pooblaščeni zastopnik. Izdajal se bo na
obrazcu, katerega vzorec je podan v prilogi 4. Ta obrazec bo
tiskan v enem od uradnih jezikov pogodbenic tega sporazuma ali v
angleščini. Obrazec mora biti izpolnjen v enem od teh jezikov in
v skladu z določbami notranje zakonodaje izvozne pogodbenice. Če
je pisan z roko, mora biti izpolnjen s črnilom in s tiskanimi
črkami.

2. Za vsako pošiljko se izpolni en obrazec EUR.2.

3. Mere obrazca EUR.2 so 210 x 148 milimetrov. Dopustna so
odstopanja do plus 8 mm ali minus 5 mm po dolžini. Uporabiti je
treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne vsebuje lesenih delcev
in ni lažji od 64 gramov na kvadratni meter.

4. Pogodbenici tega sporazuma si lahko pridržita pravico, da sami
tiskata obrazce EUR.2 ali pa da jih data v tisk pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru mora obrazec imeti oznako takega
pooblastila. Poleg tega mora biti na obrazcu navedeno ime in
naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je mogoče identificirati.
Imeti mora tudi serijsko številko, tiskano ali tudi ne, po kateri
bo obrazec možno identificirati.

5. Če je blago, ki ga pošiljka vsebuje, že bilo predmet
verifikacije v izvozni pogodbenici v skladu z definicijo koncepta
proizvodov s poreklom, se tak primer na obrazcu EUR.2 lahko
označi v rubriki "Opombe".

6. Izvoznik, ki je izpolnil obrazec EUR.2 bo, na zahtevo
carinskih organov oziroma pooblaščenega organa izvozne
pogodbenice, moral predložiti ustrezna dokazila v zvezi z uporabo
tega obrazca.


              13. člen

1. Ne glede na prvi do sedmi odstavek 8. člena in prvi, četrti in
peti odstavek 9. člena, lahko carinski organ oziroma za to
pooblaščen organ izvozne pogodbenice izda potrdilo o prometu
blaga EUR.1 tudi, če je izvožen samo del blaga, navedenega v
potrdilu. V tem primeru eno potrdilo zajema vrsto izvozov enakega
blaga istega izvoznika istemu uvozniku v obdobju največ enega
leta od dneva izdaje potrdila, imenovanega v nadaljevanju
"potrdilo LT".

2. Če so carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne
pogodbenice prepričani o potrebnosti takega postopka, lahko
izdajo potrdilo LT v skladu z 9. členom samo, če se pričakuje, da
bo status blaga s poreklom, ki se izvaža, ostal nespremenjen v
času veljavnosti LT potrdila. Če LT potrdilo ne krije več
določenega blaga, mora izvoznik takoj obvestiti carinske organe
oziroma pooblaščen organ.

3. Kjer se uporablja postopek s potrdilom LT carinski organi
oziroma pooblaščen organ izvozne pogodbenice lahko predpišejo
uporabo potrdil EUR.1, ki imajo razločevalno oznako, po kateri
jih je moč prepoznati.

4. Rubriko 11 "Carinsko overovitev" potrdila EUR.1 morajo
carinski organi oziroma za to pooblaščen organ izvozne
pogodbenice izpolniti kot običajno.

5. V primeru, omenjenem v tretjem odstavku, je treba v rubriko 7
potrdila EUR.1 vpisati eno od naslednjih navedb:

"LT certificate valid until ..."

"LT potrdilo velja do ..."

"LT potvrdata važi do ..."
(datum, zapisan z arabskimi številkami)

6. V rubrikah 8 in 9 LT potrdila ni potrebno navajati oznak in
številk ter število in vrsto pakiranja, bruto težo (kg) ali drugo
mero (liter, m3 itd.). Rubrika 8 pa mora seveda vsebovati dovolj
natančen opis in oznake blaga, da se blago lahko indentificira.

7. Ne glede na prvi do tretji odstavek 13. člena je treba LT
potrdilo predložiti carinskemu organu uvozne pogodbenice ob ali
pred prvim uvozom kakršnega koli blaga, na katero se nanaša.
Kadar uvoznik opravi carinjenje pri več carinskih organih v
uvoznih pogodbenici, lahko carinski organi od njega zahtevajo
predložitev dvojnikov LT potrdila vsem tem carinskim organom.

8. Ko je LT potrdilo predloženo carinskim organom, je treba
dokazila o statusu porekla uvoženega blaga v času veljavnosti LT
potrdila izkazovati s fakturami, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

a) kadar faktura zajema tako blago s poreklom iz države
pogodbenice, kot tudi blago brez porekla, mora izvoznik ti dve
vrsti blaga jasno razlikovati;

b) izvoznik mora na vsaki fakturi navesti številko LT potrdila,
ki zadeva to blago.

Navedba številke LT potrdila, ki jo na fakturi zapiše izvoznik,
predstavlja izjavo, da blago izpolnjuje pogoje, predpisane v tem
protokolu, za pridobitev statusa blaga s poreklom v trgovanju med
pogodbenicami tega sporazuma.

Carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne pogodbenice
lahko zahtevajo, da so vpisi, ki morajo biti po zgornjih določbah
na fakturi, potrjeni z lastnoročnim podpisom, ki mu sledi
razločno zapisano ime podpisnika;

c) opis in oznake blaga na fakturi morajo biti dovolj podrobni,
da jasno pokažejo, da je blago navedeno tudi na LT potrdilu, na
katerega se faktura nanaša;

d) fakture se lahko izdajo samo za blago, ki se izvaža v času
veljavnosti ustreznega LT potrdila. Lahko se jih predloži pri
uvoznem carinskem organu v štirih mesecih potem, ko jih je
izvoznik izstavil.

9. V okviru postopka s potrdilom LT se lahko fakture, ki
zadovoljujejo pogoje tega člena, izdajajo in/ali prenašajo z
uporabo telekomunikacij ali elektronske obdelave podatkov. Take
fakture bodo carinski organi uvozne pogodbenice sprejeli kot
dokaz o statusu porekla blaga, ki ga uvaža v skladu s postopki,
ki so jih predpisali tamkajšnji carinski organi oziroma za to
pooblaščen organ.

10. Če carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne
pogodbenice ugotovijo, da potrdilo in/ali fakture, izdana po
določbah tega člena, ne velja za dobavljeno blago, morajo o
ugotovitvah nemudoma obvestiti carinske organe uvozne
pogodbenice.

11. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo pravil pogodbenic o
carinskih formalnostih in uporabi carinskih dokumentov.


              14. člen

1. Izvoznik ali njegov zastopnik mora k svoji prošnji za potrdilo
EUR.1 predložiti ustrezen dokument, ki dokazuje, da blago, ki se
izvaža, izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila EUR.1. Mora se
obvezati, da bo na zahtevo ustreznih organov predložil vsa
dodatna dokazila, ki bi jih zahtevali z namenom, da ugotovijo
pravilnost statusa porekla blaga in se mora obvezati, da se
strinja z vsakim pregledom svojih poslovnih knjig in vsakim
pregledom postopkov za pridobivanje tega blaga, ki ga izvedejo
omenjeni organi.

2. Izvozniki morajo vsaj dve leti hraniti spremljajoče dokumente,
omenjene v prvem odstavku.

3. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo
mutatis mutandis v primeru uporabe postopkov, predpisanih v prvem
in drugem odstavku 13. člena in obrazcu EUR.2, omenjenega v
pododstavku 1b) 7. člena.


              15. člen

1. Blago, ki ga država pogodbenica pošilja na razstavo v državo,
ki ni pogodbenica in ga po razstavi proda z namenom uvoza v
pogodbenico, lahko ob uvozu koristi določbe tega sporazuma, pod
pogojem, da blago ustreza zahtevam tega protokola, ki mu daje
pravico, da je lahko priznano kot blago s poreklom iz države
pogodbenice in pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da je:

a) izvoznik to blago poslal iz pogodbenice v državo, kjer se
odvija razstava in ga je tam razstavljal;

b) ta izvoznik blago prodal ali drugače oddal nekomu v
pogodbenici;

c) blago bilo poslano med razstavo ali takoj za tem v pogodbenico
v stanju, v kakršnem je bilo poslano na razstavo;

d) blago, potem ko je bilo poslano na razstavo, ni bilo
uporabljeno v noben drugačen namen, kot za razstavo.

2. Potrdilo EUR.1 je treba predložiti carinskim organom na
običajen način. Na njem morata biti navedena ime in naslov
razstave. Kjer je treba, se lahko zahtevajo dodatna dokumentirana
dokazila o lastnostih blaga in pogojih, v katerih je bilo
razstavljeno.

3. Prvi odstavke se uporablja za vse vrste trgovinskih,
industrijskih, kmetijskih ali obrtnih razstav, sejmov, podobnih
javnih prireditev in prikazov, ki se ne prirejajo iz zasebnih
razlogov v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujega blaga, in v času katerih blago ostaja pod carinskim
nadzorom.


             POGLAVJE III

         Dogovori o upravnem sodelovanju

              16. člen

1. Mešana komisija bo pooblaščena, da sprejme potrebne odločitve
v zvezi z uporabo tega protokola in metodami upravnega
sodelovanja, ki naj se uporabijo v pogodbenicah.

2. Da bi zagotovilo pravilno uporabo tega protokola, si bosta
pogodbenici preko svojih carinskih uprav in pooblaščenega organa
medsebojno pomagali pri preverjanju verodostojnosti in točnosti
potrdil EUR.1 vključno s fakturami, ki so izdane v skladu s 13.
členom, in izjav izvoznikov, izdelanih na obrazcih EUR.2.

3. Carinski organi pogodbenic oziroma pooblaščen organ se morajo
medsebojno oskrbeti z vzročnimi odtisi žigov, ki jih uporabljajo
v svojih carinskih organizacijah oziroma v organu, pooblaščenem
za izdajo potrdil EUR.1.

Potrdila EUR.1 se v skladu s tem sporazumom sprejemajo peti dan
od datuma prejema žigov, omenjenih v prejšnjem odstavku.

4. Pogodbenici morata ukreniti vse potrebno za zagotovitev, da se
blago, s katerim se trguje s potrdilom EUR.1 in ki med prevozom
uporablja prosto carinsko cono na njunem ozemlju, ne zamenja z
drugim blagom in da se z njim ne ravna kako drugače, razen
običajnih postopkov, namenjenih za preprečitev njegovega
kvarjenja.

5. Kadar so proizvodi s poreklom iz države pogodbenice, ki jih
zajema potrdilo EUR.1 in ki so uvoženi v prosto carinsko cono,
obdelani ali predelani, morajo tamkajšnji carinski organi na
zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo EUR.1, če je izvedena
obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.


              17. člen
1. Naknadna preverjanja potrdil EUR.1, dolgoročnih potrdil EUR.1
in obrazcev EUR.2 se izvajajo naključno ali kadar carinski organi
uvozne pogodbenice upravičeno dvomijo glede pristnosti dokumenta
ali natančnost informacij glede resničnega porekla zadevnega
blaga.

2. Zaradi izvajanje določb prvega odstavka morajo carinski organi
uvozne pogodbenice vrniti potrdilo EUR.1 in fakturo, če je bila
predložena ali fakturo, ki se nanaša na LT potrdilo ali obrazec
EUR.2 ali dvojnike teh dokumentov, carinskim organom oziroma
pooblaščenemu organu izvozne pogodbenice in kjer tako ustreza,
navesti vsebinske ali formalne razloge za poizvedbo.

Carinski organi morajo, da bi podprli zahtevo za naknadno
preverjanje, poslati vsak dokument ali informacijo, ki kaže, da
so podatki na potrdilu EUR.1 ali obrazcu EUR.2 napačni.

Če se carinski organi uvozne pogodbenice odločijo, da začasno ne
bodo uporabili določb tega sporazuma, medtem ko čakajo na
rezultate preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga,
pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

3. Carinski organi uvozne pogodbenice morajo biti o rezultatih
preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Ti rezultati morajo
biti taki, da je mogoče določiti, če se dokumenti, vrnjeni po
drugem odstavku tega člena, nanašajo na dejansko izvoženo blago.

Če v kakršnem koli primeru upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje pravilnosti ali
če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, da bi določili
pristnost zadevnega dokumenta ali resnično poreklo proizvoda,
bodo organi, ki so zahtevek vložili, zavrnili vsakršne ugodnosti
preferencialne obravnave, določene s tem sporazumom, razen v
primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

Kjer takih sporov ne morejo poravnati carinski organi uvozne in
izvozne pogodbenice ali kadar se pojavi vprašanje razlage tega
protokola, jih je potrebno predati Podkomisiji za poreklo blaga
in carinska vprašanja, omenjeni v 22. členu. Odločitve sprejema
Mešana komisija. V vseh primerih pa je poravnava sporov med
uvoznikom in carinskimi organi uvozne pogodbenice v pristojnosti
zakonodaje te pogodbenice.

Kjer postopek preverjanja ali katera koli druga razpoložljiva
informacija kaže na to, da se kršijo določbe tega protokola, bodo
proizvodi priznani kot proizvodi s poreklom po tem protokolu šele
po izvedbi vseh tistih oblik upravnega sodelovanja, predpisanih v
tem protokolu, ki so bile sprožene, še posebej postopka
preverjanja.

Zaradi naknadnega preverjanja potrdil EUR.1 morajo carinski
organi izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ hraniti
izvozne dokumente ali dvojnike potrdil EUR.1, ki so jih uporabili
namesto njih, vsaj dve leti.


              POGLAVJE IV

             Končne določbe

              18. člen

Pogodbenici tega sporazuma bosta ukrenili vse potrebno za
izvajanje tega protokola.


              19. člen

Priloge tega protokola so njegov sestavni del.


              20. člen

Blago, ki ustreza določbam poglavja I in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju v pogodbenici, v carinskem skladišču ali prosti
coni, se lahko prizna kot blago s poreklom, pod pogojem, da se v
štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne države
pogodbenice predloži dokazila o poreklu, ki so bila izstavljena
naknadno in katere koli dokumente, ki dodatno dokazujejo
okoliščine prevoza.


              21. člen

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ukrenili vse potrebno za
zagotovitev, da se potrdila EUR.1, ki jih izdajajo carinski
organi oziroma za to pooblaščen organ v skladu s tem protokolom,
izdajajo pod pogoji, določenimi s tem protokolom. Obvezujeta se
tudi, da bosta poskrbeli za potrebno upravno sodelovanje, še
posebej pri preverjanju poti in krajev, kjer se je hranilo blago,
s katerim se trguje po tem sporazumu.


              22. člen

1. V skladu s petim odstavkom 35. člena tega sporazuma bo v
okviru Mešane komisije ustanovljena Podkomisija za poreklo blaga
in carinska vprašanja, z nalogo, da izvaja administrativno
sodelovanje za zagotovitev smotrne, pravilne in enotne uporabe
tega protokola, kakor tudi nenehno obveščanje in posvetovanje med
strokovnjaki.

2. Sestavljena bo iz strokovnjakov pogodbenic tega sporazuma, ki
so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in
poreklom.


              23. člen

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi pridobil
status blaga s poreklom.
PRILOGA 1 K PROTOKOLU 3

           Pojasnjevalne opombe

Opomba 1. - 3. in 4. člen

1. Enota za kvalifikacijo za uporabo pravil o poreklu je določen
proizvod, ki šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev ob
uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema. V primeru garnitur
proizvodov, ki se uvrščajo po temeljnem pravilu št. 3, se enoto
kvalifikacije določi glede na vsak kos garniture; to velja tudi
za garniture iz tarifnih št. 6308, 8206 in 9605.

Iz tega sledi:

- kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvrščen po pogojih Harmoniziranega
sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto
kvalifikacije,

- kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila istovetnih
proizvodov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi pravil o poreklu
vsak proizvod obravnavati posebej.

2. Kjer je po temeljnem pravilu št. 5 Harmoniziranega sistema
embalaža vključena v proizvod zaradi uvrstitve, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

Opomba 2 - drugi odstavek 4. člena

Uvodne opombe k prilogi 2 tega protokola se uporabljajo ustrezno
tudi za vse proizvode, izdelane ob uporabi materialov brez
porekla, četudi zanje ne velja posebni pogoj iz seznama v prilogi
2, ampak pravilo o spremembi tarifne številke, določeno v drugem
odstavku 4. člena tega protokola.

Opomba 3. - 5. člen

"Carinska vrednost" pomeni carinsko vrednost, določeno v skladu s
sporazumom o izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah
in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti)."

Opomba 4. - prvi odstavek 7. člena

V primeru, da se proizvodi, ki v skladu s prvim odstavkom 7.
člena ne štejejo med komercialne uvoze, pošiljajo po pošti, se
lahko izjavo o statusu porekla poda na carinski deklaraciji
C2/CP3 ali na listu papirja, kot dodatku k tej deklaraciji.

Opomba 5. - prvi odstavek 16. člena in 21. člen

Kadar je bilo izdano potrdilo EUR.1 po pogojih, določenih v
tretjem odstavku 8. člena in se nanaša na blago, ponovno izvoženo
v enakem stanju, morajo carinski organi namembne države v okviru
upravnega sodelovanja prejeti prave dvojnike dokazil o poreklu,
ki so bila izdana ali narejena predhodno in se nanašajo na to
blago.
PRILOGA 2 K PROTOKOLU 3

   Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
  na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani proizvod
         dobil status blaga s poreklom

             UVODNE OPOMBE

               Splošno

Opomba 1

1.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta dobljeni proizvod. Prvi
stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se
uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis
blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali
poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo
v 3. stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem
stolpcu "ex", pravila v 3. stolpcu veljajo samo za ta del tarifne
številke oziroma poglavja, opisanega v 2. stolpcu.

1.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis proizvoda v 2. stolpcu
splošen, velja zraven navedeno pravilo v 3. stolpcu za vse
proizvode, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne
številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke,
združene v 1. stolpcu.

1.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki veljajo za različne
proizvode v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega velja
zraven navedeno pravilo v 3. stolpcu.

Opomba 2

2.1 Izraz "Izdelava" pomeni vsako vrsto obdelave ali predelave,
vključno s "sestavljanjem" ali specifičnimi postopki. Vendar,
glej tudi peti odstavek 3. opombe spodaj.

2.2 Izraz "material" pomeni vsako "sestavino", "surovino",
"sestavni del" ali "del", itd., ki se uporablja pri izdelavi
proizvoda.

2.3 Izraz "proizvod" se nanaša na proizvod, ki se izdeluje,
čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave.

Opomba 3

3.1 Če tarifne številke ni na seznamu, oziroma za vse dele
tarifne številke, ki niso na seznamu, se uporablja pravilo "o
spremembi tarifne številke", določeno v drugem odstavku 4. člena.
Če se pogoj "spremembe tarifne številke" uporablja za vsak vpis v
seznamu, potem je že vsebovan v pravilu v 3. stolpcu.

3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v 3. stolpcu,
mora biti opravljena samo na materialih brez porekla. Omejitve iz
pravila v 3. stolpcu ravno tako veljajo samo za uporabljene
materiale brez porekla.

3.3 Kadar pravilo določa, da se lahko uporabi "materiale iz
katere koli tarifne številke", se lahko uporabi materiale iz iste
tarifne številke kot proizvod, ki pa morajo, seveda, upoštevati
kakršne koli specifične omejitve, ki jih pravilo tudi lahko
vsebuje. Seveda pa izraz "proizvodnja iz materialov iz katere
koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke ..." pomeni, da se lahko uporabi samo materiale,
uvrščene v isto tarifno številko kot proizvod z drugačnim opisom,
kot ga ima proizvod, opisan v 2. stolpcu seznama.

3.4 Če se proizvod, narejen iz materialov brez porekla, ki je med
proizvodnjo pridobil status porekla zaradi pravila o spremembi
tarifne številke ali svojega pravila na seznamu, uporabi kot
material v postopku izdelave drugega proizvoda, potem zanje ne
velja pravilo, ki velja za proizvod, v katerem je vsebovan.

- Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko vgradi, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke7224.

Če je bilo to kovanje izvedeno v zadevni državi iz ingotov brez
porekla, potem je kovanje že prineslo poreklo zaradi veljavnosti
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to,
ali je bilo izdelano v isti tovarni ali drugje. Zato se vrednosti
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednosti
uporabljenih materialov brez porekla.

3.5 Čeprav je zadoščeno pravilu o spremembi tarifne številke ali
pravilu na seznamu, pa proizvod nima porekla, če celotna obdelava 
ni zadostna v smislu četrtega odstavka 4. člena.

Opomba 4

4.1 Če pravilo v seznamu predstavlja najmanjši del obdelave ali
predelave, in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
blaga s poreklom, pa nasprotno manj predelave ali obdelave ne
dodeli porekla. Če torej pravilo pravi, da je možno na določeni
stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

4.2 Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri
koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je potrebno
uporabiti vse.

- Na primer:

Pravilo za tkanine pravi, da se lahko uporabijo naravna vlakna,
prav tako pa se lahko med ostalimi materiali uporabijo tudi
kemični materiali. To pa ne pomeni, da je potrebno uporabiti
oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

Če seveda omejitev velja za en material, druge omejitve v istem
pravilu pa za druge materiale, potem omejitve veljajo samo za
dejansko uporabljene materiale.

- Na primer:

Pravilo za šivalne stroje določa, da mora imeti uporabljeni
mehanizem za napetost niti poreklo, prav tako mora imeti poreklo
cikcak mehanizem; ti dve omejitvi veljata samo, če sta ta dva
mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.

4.3 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti proizvod izdelan
iz določenega materiala, pa ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu.

- Na primer:

V primeru, da je izdelek narejen iz netkanih materialov in je za
to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni
možno začeti pri netkanih blagih - čeprav netkana blaga običajno
ne morejo biti izdelana iz preje. V teh primerih je začetni
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

Glej tudi tretji odstavek 7. opombe v zvezi s tekstilom.

4.4 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se jih lahko uporabi, dvoje ali več odstotnih
postavk, potem se ti odstotki ne smejo seštevati. Največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišjih navedenih odstotnih postavk. Tudi posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo
biti presežene.


               Tekstil

Opomba 5

5.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična in je omejen na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadnimi vlakni, razen če ni drugače
določeno; izraz "naravna vlakna" zajema vlakna, ki so bila
mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

5.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

5.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in ki se lahko uporabljajo
za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

5.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporabljajo za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 6

6.1 V primeru, ko se proizvodi uvrstijo v okviru tistih tarifnih
številk v seznamu, kjer se sklicuje na to uvodno opombo, se za
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi proizvodnji,
ki skupno ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (vendar glej tudi tretji in četrti odstavek
opombe 6 spodaj).

6.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane
proizvode, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih
materialov, ne glede na njihov delež v proizvodu.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila,

- volna,

- groba živalska dlaka,

- fina živalska dlaka,

- konjska žima,

- bombaž,

- materiali za izdelavo papirja in papir,

- lan,

- konoplja,

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska vlakna,

- sintetični filamenti,

- umetni filamenti,

- sintetična rezana vlakna,

- umetna rezana vlakna.

- Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken in
sintetičnih rezanih vlaken, je mešana preja. Zato se lahko v
obsegu do 10% teže preje uporabijo materiali brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu.

- Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje in preje iz sintetičnih rezanih vlaken, je mešana tkanina.
Zato se smejo sintetične preje brez porekla ali volnene preje
brez porekla ali kombinacija obeh prej uporabiti le do 10% teže
tkanine.

- Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje in iz bombažne tkanine, je mešan proizvod le v
primeru, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz
dveh ali več različnih osnovnih tekstilnih materialov ali če so
uporabljene bombažne preje ravno tako mešane.

- Na primer:

Če bi taftana tekstilna tkanina bila izdelana iz bombažne preje
in iz sintetične tkanine, bi očitno bila uporabljena dva različna
osnovna tekstilna materiala.

- Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan proizvod, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki se uporabi na kasnejši stopnji izdelave, kot
dovoljuje pravilo, lahko uporabi, pod pogojem da skupna teža tako
uporabljenih materialov ne presega 10% teže tekstilnih materialov
v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo
in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da
se upošteva pogoj glede teže.

6.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana,
laminirano z fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne",
je ta toleranca pri preji 20%.

6.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z jedrom iz
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja,
prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega
5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema, je ta toleranca pri traku 30%.

Opomba 7

7.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v seznamu označeni z opombo,
ki se nanaša na to uvodno opombo, in tekstilnimi materiali, z
izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan
proizvod, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo
pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki ni enaka
tarifni številki proizvoda, ter da njihova vrednost ne presega 8%
cene proizvoda franko tovarna.

7.2 Pogojev v 3. stolpcu ni treba izpolnjevati pozamenteriji,
izdelani iz umetnih vlaken in priboru ali drugim uporabljenim
materialom, ki vsebujejo tekstil, čeprav se uvrščajo zunaj okvira
tretjega odstavka opombe 4.

7.3 V skladu s tretjim odstavkom opombe 4 se lahko prosto
uporablja vsa pozamenterija izdelana iz umetnih vlaken in dodatki
ter drugi proizvodi, ki ne vsebujejo tekstila, kadar ne morejo
biti narejeni iz materialov na seznamu v 3. stolpcu.

- Na primer:

Če pravilo iz seznama pravi, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot na primer bluzo, uporabljena preja, to ne preprečuje
uporabe kovinskih detajlev, kot so gumbi, ker se jih ne da
izdelati iz tekstilnih materialov.

7.4 Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je potrebno pri izračunu
vrednosti vgrajenih materialov brez porekla upoštevati vrednost
pozamenterije in dodatkov.


             Mineralna olja

Opomba 8

8.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja(1);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali anhidridom žveplove
kisline (žveplov trioksid); nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktivnim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

8.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712, so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali anhidridom žveplove
kisline (žveplov trioksid); nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktivnim ogljem ali bokstiom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje s vodikom, pri katerem se zmanjša za najmanj 85%
vsebine žvepla v predelanih proizvodih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
odstranjevanje parafina s postopki, ki so drugačni od
filtriranja;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
250°C, z uporabo katalizatorja, razen kadar se le-ta uporablja v
procesu razžveplanja, in kadar ima vodik vlogo aktivnega elementa
v kemični reakciji. Vendar, se nadaljnja obdelav olj za mazanje
iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali
razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barvo
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pri 300°C po metodi ASTM D 86, ob pogoju,
da predestilira manj kot 30 vol. % izdelkov, vključno izgube;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

8.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjevanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera
koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.


1 Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4(b) k 27. poglavju
kombinirane nomenklature.

_________________________________________________________________
Tar. številka Poimenovanje blaga    Obdelava ali predelava,
  HS                  opravljena na materialih
                    brez porekla, ki jim da
                    status blaga s poreklom
_________________________________________________________________
  (1)       (2)           (3)
_________________________________________________________________

  0201    Meso, goveje, sveže ali Proizvodnja iz materialov
        ohlajeno         iz katere koli tar.št.,
                    razen zamrznjenega
                    govejega mesa iz tar.št.,
                    0202.

  0202    Meso, goveje zamrznjeno Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.,
                    razen govejega mesa,
                    svežega ali ohlajenega
                    iz tar.št. 0201.

  0206    Drugi užitni klavnični  Proizvodnja iz materialov
        proizvodi iz govejega,  iz katere koli tar.št.
        svinjskega, ovčjega,   razen trupel iz tar.št.
        kozjega in konjskega   0201 do 0205.
        mesa in mesa oslov ali
        mesa mul in mezgov,
        sveži, ohlajeni ali
        zamrznjeni

  0210    Meso in drugi užitni   Proizvodnja iz materialov
        mesni klavnični     iz katere koli tar.št.
        proizvodi, nasoljeni, v 0201 do 0206 in 0208 ali
        slanici, sušeni, ali   jeter perutnine iz
        prekajeni; užitna moka  tar.št. 0207.
        in zdrob iz mesa ali
        drugih klavničnih
        proizvodov

  0302    Ribe, razen živih rib  Proizvodnja, pri kateri
  do                  morajo biti vsi
  0305                 uporabljeni materiali iz
                    3. poglavja že s         
                    poreklom.

  0402,    Mleko in mlečni izdelki Proizvodnja iz materialov
  0404                 iz katere koli tar.št.
  do                  0404 razen mleka ali
  0406                 smetane iz tar.št. 0401
                    ali 0402.

  0403    Pinjenec, kislo mleko,  Proizvodnja, pri kateri:
        kisla smetana, jogurt, 
        kefir in drugo      - morajo biti vsi
        fermentirano ali kislo  uporabljeni materiali iz
        mleko in smetana,    4. poglavja že s poreklom
        koncentrirana ali ne,  
        z dodatkom sladkorja   - mora biti vsak
        ali drugih sladil,    uporabljen sadni sok
        aromatizirano ali z   (razen ananasovega,
        dodanim sadjem ali    limetinega ali soka
        kakavom         grenivke) iz tar.št.
                    2009 s poreklom in

                    - vrednost vseh  
                    uporabljenih materialov
                    iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  0408    Perutninska in ptičja  Proizvodnja iz materialov
        jajca brez lupine in   iz katere koli tar.št.,
        jajčni rumenjaki, sveža razen ptičjih jajc iz
        sušena, kuhana v vodi  tar.št. 0407.
        ali sopari, oblikovana,
        zamrznjena ali kako
        drugače konzervirana, z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil ali brez
        njih

ex 0502    Obdelane ščetine in   Čiščenje, dezinfekcija,
        dlaka domačih ali    sortiranje in ravnanje
        divjih prašičev     ščetin in dlake.

ex 0506    Kosti in strženi rogov, Proizvodnja, pri kateri
        surovi          morajo biti vsi
                    uporabljeni materiali iz
                    2. poglavja že s 
                    poreklom.

  0710    Užitne vrtnine,     Proizvodnja, pri kateri
  do     zamrznjene ali sušene,  morajo biti vse
  0713    začasno konzervirane,  uporabljene vrtnine že s
        razen tar.št. ex 0710  poreklom.
        in ex 0711, za katere
        so pravila o uporabi
        podana v nadaljevanju

ex 0710    Sladka koruza (kuhana  Proizvodnja iz sveže ali
        ali nekuhana v sopari  ohlajene sladke koruze.
        ali vodi), zamrznjena.

ex 0711    Sladka koruza, začasno  Proizvodnja iz sveže ali
        konzervirana       ohlajene sladke koruze.

  0811    Sadje, nekuhano ali
        kuhano v vodi ali
        sopari, zamrznjeno, z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil

        - Z dodatnim sladkorjem Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene
                    proizvodov franko
                    tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    mora biti vse
                    uporabljeno sadje že s
                    poreklom                 

  0812    Sadje, začasno      Proizvodnja, pri kateri
        konzervirano (npr.: z  mora biti vse uporabljeno
        žveplovim dioksidom, v  sadje že s poreklom.
        slani vodi ali drugih
        raztopinah za
        konzerviranje), vendar
        kot tako neustrezno za
        takojšnjo prehrano

  0813    Sadje, sušeno, razen   Proizvodnja, pri kateri
        tistega, ki se uvršča v mora biti vse uporabljeno
        tar.št. 0801 do 0806;  sadje že s poreklom.
        mešanica lupinastega
        ali suhega sadja iz
        tega poglavja

  0814    Lupine agrumov ali dinj Proizvodnja, pri kateri
        in lubenic, sveže,    mora biti vse uporabljeno
        zamrznjene, suhe ali   sadje že s poreklom.
        začasno konzervirane v
        slani vodi, žveplani
        vodi ali drugih
        raztopinah za
        konzerviranje, ali
        posušene

ex pgl. 11   Proizvodi mlinske    Proizvodnja, pri kateri
        industrije; slad.:    morajo biti uporabljena
        škrobi; inulin;     žita, užitne vrtnine,
        pšenični gluten razen  koreni in gomolji iz
        iz tar.št. ex 1106, za  tar.št. 0714 ali sadje
        katere so pravila    že s poreklom.
        podana v nadaljevanju

ex 1106    Moka in zdrob iz     Sušenje in mletje
        sušenih stročnic, ki se stročnic iz tar.št.
        uvrščajo v tar.št.    0708.
        0713, oluščene

  1301    Šelak, naravne gume,   Proizvodnja, pri kateri
        smole, gumijeve smole  vrednost uporabljenih
        in balzami        materialov iz tar.št.
                    1301 ne sme presegati
                    50% cene proizvoda
                    franko tovarna.

ex 1302    Sluzi in zgoščevalci,  Proizvodnja iz
        dobljeni iz rastlin,   nemodificiranih sluzi in
        modificirani       zgoščevalcev.

  1501    Masti in druge svinjske
        in peruninske maščobe
        dobljene s topljenjem,
        stiskanjem ali s
        solventno ekstrakcijo:

        - Maščobe iz kosti ali  Proizvodnja iz materialov
        odpadkov         iz katere koli tar.št.
                    razen tistih iz tar.št.
                    0203, 0206 ali 0207 ali
                    kosti iz tar.št. 0506.

        - Drugo         Proizvodnja iz mesa ali
                    užitnih klavničnih
                    proizvodov prašičev iz
                    tar.št. 0203 ali 0206 ali
                    mesa in užitne
                    perutninske drobovine iz
                    tar.št. 0207.

  1502    Maščobe živali vrste  
        goved, ovac in koz,
        surove ali topljene,
        vštevši stiskane ali
        dobljene s solventno
        ekstrakcijo:

        - Maščobe iz kosti ali
        odpadkov         Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.
                    razen tistih iz tar.št.
                    0201, 0202, 0204 ali 0206
                    ali kosti iz tar.št.
                    0506.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    morajo biti vsi
                    uporabljeni živalski
                    materiali iz 2. poglavja
                    že s poreklom.

  1504    Masti in olja rib ali
        morakih sesalcev ter
        njihove frakcije,
        prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda
        kemično nemodificirani:

        - Trdne frakcije ribjih Proizvodnja iz materialov
        olj in masti ter olj   iz katere koli tar.št.,
        morskih sesalcev     vštevši druge materiale
                    iz tar.št. 1504. 

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    mora biti ves uporabljen
                    živalski material iz 2.
                    3. poglavja že s
                    poreklom.                                

ex 1505    Rafinirani lanolin    Proizvodnja iz maščob iz
                    volne, surove, iz tar.št.
                    1505.

  1506    Druge masti in olja
        živalskega izvora in
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično nemodificirano

        - Trdne frakcije     Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.,
                    vštevši tudi druge
                    materiale iz tar.št.
                    1506.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    morajo biti vsi
                    uporabljeni materiali iz
                    2. poglavja že s
                    poreklom.

ex 1507    Nehlapna rastlinska
do 1515    olja in njihove
        frakcije, rafinirana
        ali nerafinirana, toda
        kemično nemodificirana

        - Trdne frakcije, razen Proizvodnja iz drugih
        jojoba olja       materialov iz tar.št.
                    1507 do 1515.

        - Drugo, razen:     Proizvodnja, pri kateri
                    morajo biti vsi
                    uporabljeni rastlinski
                    materiali že s
                    poreklom.

        -- tungovo olje,
        oleococca in liticica
        olje, mirtinega voska
        in japonskega voska 

        -- olja za tehnične in
        industrijske namene,
        razen za proizvodnjo
        hrane za ljudi

ex 1516    Masti in olja      Proizvodnja, pri kateri
        živalskega ali      morajo biti vsi
        rastlinskega izvora in  uporabljeni živalski in
        njihove frakcije,    rastlinski materiali že
        reesterificirane,    s poreklom.  
        rafinirane ali
        nerafinirane, toda
        nadaljne nepredelane

ex 1517    Jedilne tekoče mešanice Proizvodnja, pri kateri
        rastlinskih olj iz    morajo biti vsi
        tar.št. 1507 do 1515   uporabljeni rastlinski
                    materiali že s poreklom

ex 1519    Industrijski maščobni  Proizvodnja iz materialov
        alkoholi z lastnostmi  iz katere koli tar.št.,
        umetnih voskov      vštevši industrijske
                    maščobne kisline iz
                    tar.št. 1519.

  1601    Klobase in podobni    Proizvodnja iz živali iz
        izdelki iz mesa, drugih 1. poglavja.
        užitnih klavničnih
        proizvodov ali krvi,
        sestavljena živila na
        osnovi teh proizvodov

  1602    Drugi pripravljeni ali  Proizvodnja iz živali iz
        konzervirani izdelki iz 1. poglavja.
        mesa, drugih klavničnih
        proizvodov ali krvi

  1603    Ekstrakti in sokovi iz  Proizvodnja iz živali iz
        mesa, rib, rakov,    1. poglavja. Vse
        mehkužcev ali drugih   uporabljene ribe, raki,
        vodnih nevretenčarjev  mehkužci ali drugi vodni
                    nevretenčarji morajo biti
                    že s poreklom.

  1604    Pripravljene ali     Proizvodnja, pri kateri
        konzervirane ribe,    morajo biti vse
        kaviar in kaviarjevi   uporabljene ribe ali
        nadomestki,       ribja jajčeca že s
        pripravljeni iz ribjih  poreklom
        jajčec

  1605    Raki, mehkužci in drugi Proizvodnja, pri kateri
        vodni nevretenčarji,   morajo biti vsi
        pripravljeni ali     uporabljeni raki,
        konzervirani       mehkužci in drugi vodni
                    nevretenčarji že s
                    poreklom.

ex 1701    Sladkor iz sladkornega  Proizvodnja, pri kateri
        trsa in sladkorne pese  vrednost materiala iz 17.
        ter kemično čista    poglavja ne presega 30%
        saharoza, v trdnem    cene proizvoda franko
        stanju, z dodatkom arom tovarna.
        ali barvil

  1702    Drugi sladkorji,
        vštevši kemično čisto
        laktozo, maltozo,
        glukozo in fruktozo,
        trdnem stanju;
        sladkorni sirup brez
        dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med in
        mešanice umetnega in
        naravnega medu; karamel
        sladkor

        - Kemično čista maltoza Proizvodnja iz materialov
        ali fruktoza       iz katere koli tar.št.,
                    vštevši druge materiale
                    iz tar.št. 1702.

        - Drugi sladkorji v   Proizvodnja, pri kateri
        trdnem stanju,      vrednost katerega koli
        aromatizirani ali    uporabljenega materiala
        obarvani         iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    morajo biti vsi
                    uporabljeni materiali že
                    s poreklom.

ex 1703    Melase, dobljene pri   Proizvodnja, pri kateri
        ekstrakciji ali     vrednost katerega koli
        rafiniranju sladkorja,  uporabljenega materiala
        z dodatkom arom ali   iz 17. poglavja ne
        barvil          presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  1704    Sladkorni proizvodi   Proizvodnja, pri kateri
        (vštevši belo      se vsi uporabljeni
        čokolado), brez kakava  materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda pod
                    pogojem, da vrednost
                    katerega koli
                    uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko
                    tovarna.

  1806    Čokolada in druga    Proizvodnja, pri kateri
        živila, ki vsebujejo   se vsi uporabljeni
        kakav          materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda pod
                    pogojem, da vrednost
                    katerega koli
                    uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  1901    Sladki ekstrakt:
        živali iz moke, zdroba,
        škroba in sladnega
        ekstrakta brez
        dodatka kakava ali z
        dodatkom kakava v
        prahu v količini manj
        kot 50% po teži, ki
        niso omenjena in ne
        zajeta na drugem mestu;
        živila iz materiala iz
        tar.št. 0401 do 0404
        brez dodatkov
        kakavovega prahu ali z
        dodatkom kakavovega
        prahu v količini manj
        kot 10% po teži, ki
        niso omenjena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Sladni ekstrakt    Proizvodnja iz žit iz
                    10. poglavja.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda pod
                    pogojem, da vrednost
                    katerega koli
                    uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  1902    Testenine, kuhane ali  Proizvodnja pri kateri
        nekuhane ali polnjene  morajo biti vsa
        (z mesom ali drugimi   uporabljena žita (razen
        snovmi) ali drugače   trde pšenice), meso,
        pripravljene, kot so   drobovina, ribe, raki ali
        špageti, makaroni,    mehkužci že s poreklom.
        rezanci, lazanje,
        cmoki, ravioli,
        kaneloni; kuskus,
        pripravljen ali
        nepripravljen

  1903    Tapioka in njeni     Proizvodnja iz materialov
        nadomestki,       iz katere koli tar.št.
        pripravljeni iz škroba  razen krompirjevega
        kot kosmiči, zrna,    škroba iz tar.št. 1108.
        perle in v podobnih
        oblikah      

  1904    Živila, dobljena z
        nabrekanjem ali
        praženjem žit ali
        žitnih izdelkov (npr.:
        koruzni kosmiči); žita,
        razen koruze v zrnu,
        delno kuhana ali
        drugače pripravljena:

        - Brez dodatka kakava:

        -- žitarice, z izjemo  Proizvodnja iz materialov
        koruze v zrnu, delno   iz vseh tar.št. pri čemer
        kuhane ali drugače    se ne sme uporabljati
        pripravljene       pripravljenih
                    konzerviranih žit ali
                    koruznih storžev iz
                    tar.št. 2001, 2004 in
                    2005 in v vodi ali
                    sopari kuhane ali
                    nekuhane koruze,
                    zamrznjene, iz tar.št.
                    0710.

        -- drugo         Proizvodnja, pri kateri:

                    - morajo biti vsa žita in
                    moka (razen koruze sorte
                    Zea indurata in trde
                    pšenice in njunih
                    derivatov) v celoti
                    pridobljeni
                   
                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Z dodatkom kakava   Proizvodnja iz
                    materialov, iz vseh
                    tar.št. razen materialov
                    v tar.št. 1806 pod
                    pogojem, da vrednost
                    uporabljenih materialov
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  1905    Kruh, peciva, sladice,  Proizvodnja iz materialov
        biskvit in drugi     iz katere koli tar.št.
        pekovski izdelki z    razen tistih iz 11.
        dodatkom kakava ali   poglavja.
        brez njega: hostije,
        kapsule za farmacevtske
        proizvode, oblati,
        rižev papir in podobni
        proizvodi

  2001    Paradižnik, pripravljen Proizvodnja, pri kateri
        ali konzerviran kako   mora biti vse uporabljen
        drugače, razen s kisom  paradižnik že s poreklom.
        ali ocetno kislino

  2003    Gobe in gomoljike,    Proizvodnja, pri kateri
        pripravljene ali     morajo biti vse
        konzervirane drugače,  uporabljene gobe in
        razen v kisu ali ocetni gomoljike že s poreklom.
        kislini

  2004    Druge vrtnine,      Proizvodnja, pri kateri
  in     pripravljene ali     mora biti vsa
  2005    konzervirane drugače,  uporabljena vrtnina že s
        razen v kisu ali ocetni poreklom.
        kislini, zamrznjene,
        nezmrznjene

  2006    Sadje, sadne lupine in  Proizvodnja, pri kateri
        drugi del rastlin,    vrednost vseh
        konzervirani v      uporabljenih materialov
        sladkorju (glazirano   iz 17. poglavja ne
        konzervirano)      presega 30% cene
                    proizvodov franko
                    tovarna.

  2007    Džemi, sadni želeji,   Proizvodnja, pri kateri
        marmelada, sadni pireji vrednost vseh
        in sadne paste,     uporabljenih materialov
        dobljeni s kuhanjem, z  iz 17. poglavja ne
        dodatkom sladkorja ali  presega 30% cene
        drugih sladil ali brez  proizvodov franko
        njih           tovarna.

  2008    Sadje in drugi užitni
        deli rastlin, drugače
        pripravljeni ali
        konzervirani z dodatkom
        sladkorja ali drugih 
        sladil ali alkohola
        ali brez njih, ki niso
        omenjeni in ne zajeti
        na drugem mestu:

        - Sadje (tudi sadje z  Proizvodnja, pri kateri
        lupino), kuhano na drug mora biti vse uporabljeno
        način, razen v sopari  sadje že s poreklom.
        ali vodi, brez
        dodanega sladkorja,
        zmrznjeno

        - Lupinasto sadje brez  Proizvodnja, pri kateri
        dodatka sladkorja ali  vrednost uporabljenega
        alkohola         lupinastega sadja in
                    oljnic s poreklom iz
                    tar.št. 0801 in 0802 ter
                    1202 do 1207 presega 60%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda pod
                    pogojem, da vrednost
                    katerega koli
                    uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 2009    Sadni sokovi (tudi    Proizvodnja, pri kateri  
        grozdni mošt),      se vsi uporabljeni
        nefermentirani in brez  materiali uvrščajo v
        dodatka alkohola, z   drugo tar.št., kot je
        dodatkom sladkorja ali  tar.št. proizvoda pod
        drugih sladil ali brez  pogojem, da vrednost
        sladil ali brez njih   katerega koli
                    uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne
                    presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 2101    Pražena cikorija in   Proizvodnja, pri kateri
        ekstrakti, esence in   mora biti vsa uporabljena
        koncentrati       cikorija že s poreklom.

ex 2103    - Pripravki za omake in Proizvodnja, pri kateri
        pripravljene omake,   se ves uporabljeni
        mešane začimbe in    material uvršča v drugo
        mešana začimba sredstev tar.št., kot je tar.št.
                    proizvoda.

                    Lahko se uporabijo
                    gorčična moka ali prah
                    ali pripravljena gorčica.

        - Pripravljena gorčica  Proizvodnja iz gorčične
                    moke.

ex 2104    Juhe in ragu juhe in   Proizvodnja iz materiala
        pripravki za te juhe   iz katere koli tar.št.,
                    razen pripravljene ali
                    konzervirane vrtnine iz
                    tar.št. 2002 do 2005.

        - Homogenizirana     Uporablja se pravilo za
        sestavljena živila    tar.št., v katero bi bil
                    proizvod klasificiran v
                    velikih pakiranjih.

ex 2106    Sladkorni sirupi, z   Proizvodnja, pri kateri
        dodatkom arom ali    vrednost katerega koli
        barvil          uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  2201    Vode, vštevši naravne  Proizvodnja, pri kateri
        in umetne mineralne   mora biti vsa uporabljena
        vode in sodavice, brez  voda že s poreklom.
        sladkorja ali drugih
        sladil ali sredstev za
        aromatiziranje; led in
        sneg

  2202    Vode, vštevši mineralne Proizvodnja, pri kateri
        vode in sodavice, s   se ves uporabljen
        sladkorjem ali drugimi  material uvršča v drugo
        sladili ali sredstvi za tar.št., kot je tar.št.
        aromatizirnje ter druge proizvoda, pod pogojem,
        brezalkoholne pijače,  da vrednost katerega koli
        razen sadnih in     uporabljenega materiala
        zelenjavnih sokov, ki  iz 17. poglavja ne
        se uvrščajo v tar.št.  presega 30% cene
        2009           proizvoda franko tovarna
                    in da mora biti vsak
                    uporabljen sadni sok
                    (razen ananasa, limete
                    in grenivke) že s
                    poreklom.

ex 2204    Vino iz svežega     Proizvodnja iz drugega
        grozdja, vštevši ojačna grozdnega mošta.
        vina in grozdni mošt z
        dodatkom alkohola

  2205,    Naslednji proizvodi, ki Proizvodnja iz materiala
ex 2207,    vsebujejo grozdje:    iz katere koli tar.št.
ex 2208                 razen grozdja in katerega
  in     vermut in druga vina iz koli materiala,
ex 2209    svežega grozdja,     dobljenega iz grozdja.
        aromatizirana z
        rastlinami ali sredstvi
        za aromatiziranje;
        etilalkohol in drugi
        alkoholi, cenaturirani
        ali ne; žganja, likerji
        in druge alkoholne
        pijače; sestavljeni
        alkoholni izdelki, ki
        se uporabljajo za
        proizvodnjo pijač; kis

ex 2208    Whisky, z alkoholno   Proizvodnja, pri kateri
        stopnjo manj kot 50   vrednost katerega koli
        vol. %          uporabljenega alkohola,
                    dobljenega iz žit z
                    destilacijo, ne presega
                    15% cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 2303    Ostanki pri proizvodnji Proizvodnja, pri kateri
        koruznega škroba (razen mora biti vsa uporabljena
        koncentriranih močil) z koruza že s poreklom.
        vsebnostjo beljakovin,
        preračunanih na suho
        snov, nad 40% po teži

ex 2306    Oljne pogače in drugi  Proizvodnja, pri kateri
        trdni ostanki, dobljeni morajo biti vse
        pri ekstrakciji     uporabljene olive že s
        olivnega olja z     poreklom.
        vsebnostjo nad 3%
        olivnega olja

  2309    Izdelki, ki se      Proizvodnja, pri kateri
        uporabljajo kot hrana  morajo biti vsa
        za živali        uporabljena žita,
                    sladkor ali melasa, meso
                    ali mleko že s poreklom.

  2402    Cigare (vključno s    Proizvodnja, pri kateri
        tistimi z rezano     mora biti najmanj 70%
        konico), cigarillosi   po teži uporabljenega
        in cigarete iz tobaka  nepredelanega tobaka ali
        tobakovega nadomestka  tobakovih odpadkov iz
                    tar.št. 2401 že s
                    poreklom.

ex 2403    Tobak za kajenje     Proizvodnja, pri kateri
                    mora biti najmanj 70% po
                    teži uporabljenega
                    nepredelanega tobaka ali
                    tobakovih odpadkov iz
                    tar.št. 2401 že s
                    poreklom.

ex 2504    Naravni kristalni    Obogatitev vsebnosti
        grafit, obogaten z    ogljika, prečiščevanje
        ogljikom, prečiščen in  in mletje surovega
        mlet           kristalnega grafita.

ex 2515    Marmor, razžagan ali   Razžagan ali kako
        kako drugače razrezan  drugače razrezan marmor
        v pravokotne bloke ali  (tudi če je že razžagan),
        plošče (vštevši     debeline nad 25 cm.
        kvadratne) debeline do
        vključno 25 cm

ex 2516    Granit, porfir, bazalt, Razžagan ali kako
        peščenec in drug kamen  drugače razrezan kamen
        za spomenike,      (tudi če je že razžagan),
        gradbeništvo: razžagan  debeline nad 25 cm.
        ali kako drugače
        razrezan v pravokotne
        bloke in plošče
        (vštevši kvadratne)
        debeline do vključno
        25 cm

ex 2518    Žgan dolomit       Žganje nežganega
                    dolomita.

ex 2519    Zdrobljen naravni    Proizvodnja, pri kateri
        magnezijev karbonat   se vsi uporabljeni
        (magnezit) v hermetično materiali uvrščajo v
        zaprtih kontejnerjih in drugo tar.št., kot je
        magnezijev oksid, čisti tar.št. proizvoda.
        ali nečisti, razen    Lahko se uporablja
        topljenega magnezijevega naravni magnezijev
        oksida ali mrtvo     karbonat (magnezit).
        žganega (sintranega)
        magnezijevega oksida

ex 2520    Sadra, specialno     Proizvodnja, pri kateri
        pripravljena za     vrednost vseh
        zobozdravstvo      uporabljenih materialov
                    ne sme presegati 50%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 2524    Naravna azbestna vlakna Proizvodnja iz  
                    azbestovega koncentrata.

ex 2525    Sljuda v prahu      Mletje sljude ali
                    odpadkov sljude.

ex 2530    Zemeljske barve, žgane  Žganje ali mletje
        ali v prahu       zemeljskih barv.

ex 2707    Olja, pri katerih teža  Postopki rafiniranja
        aromatskih sestavin   in/ali eden ali več
        presega težo       specifičnih procesov(1).
        nearomatskih, podobna
        mineralnim oljem,    Drugi postopki, pri
        dobljenim z destilacijo katerih se vsi               
        katrana iz črnega    uporabljeni materiali
        premoga pri visoki    uvrščajo v drugo tar.št.,
        temperaturi, pri     kot je tar.št. proizvoda.
        katerih se 65% ali več  Lahko se uporabljajo
        prostornine destilira  materiali, uvrščeni v
        pri temperaturi do    isto tar.št. pod pogojem,
        250°C (vštevši      da njihova vrednost ne
        mešanice naftnih olj   presega 50% cene
        in benzena), za     proizvoda franko tovarna.
        uporabo kot pogonska
        goriva ali kurilna olja             

ex 2709    Surova nafta, dobljena  Destruktivna destilacija
        iz bituminoznih     bitumonoznih materialov.
        mineralov

  2710    Mineralna olja in    Postopki rafiniranja
  do     njihovi destilati;    in/ali eden ali več
  2715    bituminozne substance;  specifičnih procesov (1).
        mineralni voski

                    Drugi postopki, pri
                    katerih se vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar.št.,
                    kot je tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 28   Anorganski kemični    Proizvodnja, pri kateri
        proizvodi; organske in  se vsi uporabljeni
        anorganske spojine    materiali uvrščajo v
        plemenitih kovin, kovin drugo tar.št., kot je
        redkih zemelj,      tar.št. proizvoda.
        radioaktivnih elementov Lahko se uporabljajo
        in izotopov, razen    materiali, ki so uvrščeni
        proizvodov iz tar.št.  v isto tar.št. pod
        2811 in ex 2833, za   pogojem, da njihova
        katerega so pravila   vrednost ne presega 20%
        podana v nadaljevanju  cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 2811    Žveplov trioksid     Proizvodnja iz žveplovega
                    dioksida.

ex 2833    Aluminijev sulfat    Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 29   Organski kemični     Proizvodnja, pri kateri
        proizvodi razen tar.št. se vsi uporabljeni
        ex 2901, ex 2902, ex   materiali uvrščajo v
        2905, 2915, ex 2932,   drugo tar.št., kot je
        2933 in 2934, za katere tar.št. proizvoda.
        so veljavna pravila   Lahko se uporabljajo
        podana v nadaljevanju  materiali, ki se uvrščeni
                    v isto tar.št. pod
                    pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 2901    Aciklični ogljikovodiki Postopki rafiniranja
        za uporabo kot pogonsko in/ali eden ali več
        gorivo ali kurilno olje specifičnih procesov (1).

                    Drugi postopki, pri
                    katerih se vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar.št.,
                    kot je tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 2902    Ciklani, cikleni     Postopki rafiniranja
        (razen azulena),     in/ali eden ali več
        benzeni, toluen,     specifičnih procesov (1).
        ksileni, za uporabo
        kot pogonsko gorivo   Drugi postopki, pri
        ali kurilno olje     katerih se vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar.št.,
                    kot je tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 2905    Alkoholati kovin iz   Proizvodnja iz materialov
        alkoholov te tar.št.   iz katere koli tar.št.
        in etanola ali      vštevši druge materiale
        glicerina        iz tar.št. 2905.
                    Alkojolati iz te tar.št.
                    se lahko uporabljajo pod
                    pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  2915    Nasičene aciklične    Proizvodnja iz materiala
        monokarboksilne kisline iz katere koli tar.št.
        in njihovi anhidridi,  Vrednost vseh
        halogenidi, peroksidi  uporabljenih materialov
        in peroksikisline;    iz tar.št. 2915 in 2916
        njihovi halogenski,   ne presega 20% cene
        sulfo-, nitro- in    proizvoda franko tovarna.
        nitrozo -derivati

ex 2932    - Notranji etri in    Proizvodnja iz materiala
        njihovi halogenski,   katere koli tar.št.
        sulfo-, nitro- ali    Vrednost vseh
        nitrozo -derivati    uporabljenih materialov               
                    iz tar.št. 2909 ne sme
                    presegati 20% cene     
                    proizvoda franko tovarna.

        - Ciklični acetati in  Proizvodnja iz materiala
        notranji hemia - cetati katere koli tar.št.
        in njihovi halogenski,
        sulfo - nitro-, nitrozo
        - derivati

  2933    Heterociklične spojine  Proizvodnja iz materiala
        samo s heteroatomom ali iz katere koli tar.št.
        heteroatomi dušika;   Vrednost vseh
        nukleinske kisline in  uporabljenih materialov
        njihove soli       iz tar.št. 2932 in 2933
                    ne sme presegati 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  2934    Druge heterociklične   Proizvodnja, pri kateri
        spojine         se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, ki so uvrščeni
                    v isto tar.št. pod
                    pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex pgl. 30   Farmacevtski proizvodi, Proizvodnja, pri kateri
        razen tar.št. 3002,   se vsi uporabljeni
        3003 in 3004, za katere materiali uvrščajo v
        so pravila prodana v   drugo tar.št., kot je
        nadaljevanju       tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    pod pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  3002    Človeška kri; živalska
        kri, pripravljena za
        uporabo v terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične namene;
        serumi in druge
        frakcije krvi; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov (razen
        kvasovk) in podobni
        proizvodi

        - Proizvodi, ki so
        sestavljeni iz dveh
        sestavin ali več, ki
        so pomešani za
        terapevtske ali
        profilaktične namene
        ali nepomešani
        proizvodi za te
        namene, pripravljeni
        v odmerjene doze ali
        v oblike ali pakiranja
        za prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri     Proizvodnja iz materiala
                    iz katere koli tar.št.,
                    vštevši druge materiale
                    iz tar.št. 3002. Lahko
                    se uporabljajo materiali,
                    ki so uvrščeni v isto
                    tar.št., pod pogojem, da
                    njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        -- živalska kri,     Proizvodnja iz materiala
        pripravljena za     iz katere koli tar.št.,
        terapevtske ali     vštevši druge materiale
        profilaktične namene   iz tar.št. 3002. Lahko se
                    uporabljajo materiali, ki
                    so uvrščeni v isto
                    tar.št., pod pogojem, da
                    njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        -- frakcija krvi, razen Proizvodnja iz materiala
        serumov, hemoglobina   iz katere koli tar.št.,
        ali serumskih      vštevši druge materiale
        globulinov        iz tar.št. 3002. Lahko se
                    uporabljajo materiali, ki
                    so uvrščeni v isto
                    tar.št., pod pogojem, da
                    njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        -- hemoglobin, krvni   Proizvodnja iz materiala
        globulin in serumski   iz katere koli tar.št.,
        globulin         vštevši druge materiale 
                    iz tar.št. 3002. Lahko se
                    uporabljajo materiali, ki
                    so uvrščeni v isto
                    tar.št., pod pogojem, da
                    njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - drugo         Proizvodnja iz materiala
                    iz katere koli tar.št.,
                    vštevši druge materiale 
                    iz tar.št. 3002. Lahko se
                    uporabljajo materiali, ki
                    so uvrščeni v isto
                    tar.št., pod pogojem, da
                    njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  3003    Zdravila (razen     Proizvodnja, pri kateri:
  in     proizvodov iz tar.št.  
  3004    3002, 3005 ali 3006)   - so vsi uporabljeni   
                    materiali uvrščeni v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Lahko
                    se uporabljajo materiali
                    iz tar.št. 3003 ali 3004
                    pod pogojem, da njihova
                    skupna vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne sme presegati 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 31   Gnojila, razen iz    Proizvodnja, pri kateri
        tar.št. ex 3105, za   se vsi uporabljeni
        katero so pravila    materiali uvrščajo v
        podana v nadaljevanju  drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, ki so uvrščeni
                    v isto tar.št. pod
                    pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 3105    Mineralna ali kemična  Proizvodnja, pri kateri:
        gnojila, ki vsebujejo
        dva ali tri gnojilne   - se vsi uporabljeni
        elemente - dušik,    materiali uvrščajo v
        fosfor in kalij; druga  drugo tar.št., kot je
        gnojila; proizvodi iz  tar.št. proizvoda.
        tega poglavja v obliki  Materiali, ki se
        tablet ali podobnih   uvrščajo v isto tar.št.
        oblik ali pakiranja do  se lahko uporabljajo pod
        10 kg bruto teže razen: pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 20%
        - Natrijev nitrat    cene proizvoda franko
                    tovarna
        - Kalcijev
                    in
        - Kalcijev sulfat
                    - vrednost vseh
        - Magnezijev kalijev   uporabljenih materialov
        sulfat          ne sme presegati 50%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex pgl. 32   Ekstrakti za strojenje  Proizvodnja, pri kateri
        ali barvanje; tanini in se vsi uporabljeni
        njihovi derivati; barve materiali uvrščajo v
        za tekstil, pigmenti in drugo tar.št., kot je
        druga barvila;      tar.št. proizvoda.
        pripravljena premazna  Materiali iz iste
        sredstva in laki; kiti  tar.št. se lahko
        in druge tesnilne mase; uporabljajo pod pogojem,
        tiskarske barve in    da njihova vrednost ne
        črnila; razen      presega 20% cene
        proizvodov iz tar.št.  proizvoda franko
        ex 3201 in 3205, za   tovarna.
        katere so pravila          
        podana v nadaljevanju

ex 3201    Tanini in njihove soli, Proizvodnja iz
        etri, estri in drugi   ekstraktov tanina
        derivati         rastlinskega porekla.

  3205    Lak barve; preparati,  Proizvodnja iz materialov
        predvideni v 3. opombi  iz katere koli tar.št.,
        v tem poglavju, na    razen materialov iz
        osnovi barvnih lakov   tar.št. 3202 in 3204 pod
        (2. Opomba 3 iz     pogojem, da vrednost
        poglavja 32 določa, da  katerega koli materiala
        gre za preparate na   uvrščenega v tar.št.
        osnovi barvil, ki se   3205 ne presega 20%
        uporabljajo za barvanje cene proizvoda franko
        katerega koli materiala tovarna.
        ali ki se uporabljajo
        kot sestavine za
        proizvodnjo barvil pod
        pogojem, da niso
        uvrščene v drugo
        tar.št. poglavja 32).

ex pgl. 33   Eterična olja in     Proizvodnja, pri kateri
        rezinoidi;        se vsi uporabljeni
        parfumerijski,      materiali uvrščajo v
        kozmetični ali      v drugo tar.št., kot je
        toaletni izdelki,    tar.št. proizvoda.
        razen iz tar.št. 3301,  Materiali uvrščeni v isto
        za katero je pravilo   tar.št. se lahko
        podano v nadaljevanju  uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  3301    Eterična olja (z ali   Proizvodnja iz materialov
        brez terpena), vštevši  iz katere koli tar.št.
        t.i. "concretes" olja  vštevši materiale
        in čista olja;      različne "skupine"
        rezinoidi, koncentrati  (1. Izraz "skupina"
        eteričnih olj v masteh, pomeni katerikoli del
        nehlapnih oljih, voskih besedila te tar.št. med
        ali podobno dobljeni   dvema podpičjema) te
        z ekstrakcijo eteričnih tar.št. Materiali
        olj z mastjo ali     uvrščeni v isto skupino
        maceracijo; stranski   se lahko uporabljajo pod
        terpenski proizvodi,  pogojem, da njihova
        dobljeni z        vrednost ne presega 20%
        deterpenacijo eteričnih cene proizvoda franko
        olj; vodni destilati in tovarna.
        vodne raztopine
        eteričnih olj         

ex pgl. 34   Mila, organska      Proizvodnja, pri kateri
        površinsko aktivna    se vsi uporabljeni
        sredstva, pralni     materiali uvrščajo v
        preparati, mazalni    drugo tar.št., kot je
        preparati, umetni    tar.št. proizvoda.
        voski, pripravljeni   Materiali uvrščeni v
        voski, proizvodi za   isto tar.št. se lahko
        čiščenje, sveče in    uporabljajo pod pogojem,
        podobni proizvodi za   da njihova vrednost ne
        modeliranje in      presega 20% cene
        zobozdravstveni voski  proizvoda franko tovarna.
        ter zobozdravstveni
        preparati na osnovi
        sadre, razen tar.št.
        ex 3403 in ex 3404,
        za katere so pravila
        podana v nadaljevanju

ex 3403    Mazalni preparati, ki  Postopki rafiniranja
        vsebujejo po teži manj  in/ali eden ali več
        kot 70% naftnih olj ali specifičnih procesov.
        iz bituminoznih     (1. Za proizvode, ki so
        materialov        sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v tar.št.
                    3901 do 3906 in po drugi
                    strani v tar.št. 3907 do
                    3911, se to določilo
                    uporablja samo za tisto
                    kategorijo proizvodov, ki
                    v proizvodu prevladujejo
                    po teži)

                    Drugi postopki, pri
                    katerih se vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar.št.,
                    kot je tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 3404    Mazalni preparati, ki  Postopki rafiniranja
        vsebujejo po teži manj  in/ali eden ali več
        kot 70% naftnih olj ali specifičnih procesov.
        olj iz bituminoznih   (1. Za proizvode, ki so
                    sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v tar.št.
                    3901 do 3906 in po drugi
                    strani v tar.št. 3907 do
                    3911, se to določilo
                    uporablja samo za tisto
                    kategorijo proizvodov, ki
                    v proizvodu prevladujejo
                    po teži)

                    Drugi postopki, pri
                    katerih se vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo
                    tar.št., kot je tar.št.
                    proizvoda. Lahko se
                    uporabljajo materiali,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    pod pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 50%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex 3404    Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi parafina,  Proizvodnja, pri kateri
        voskov iz nafte,     se vsi uporabljeni
        voskov, dobljenih iz   materiali uvrščajo v
        bituminoznih mineralov, drugo tar.št., kot je
        stisnjenega parafina   tar.št. proizvoda.
        ali parafina z      Materiali uvrščeni v isto
        odstranjenim oljem    tar.št. se lahko
                    uporabljajo pod pogojem,
        - Drugo         da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko
                    tovarna.
                    
                    Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.
                    razen:

                    - hidrogeniziranih olj,
                    ki imajo lastnost voska
                    iz tar.št. 1516,

                    - maščobnih kislin, ki
                    niso kemično definirane
                    in mastnih industrijskih
                    alkoholov, ki imajo
                    lastnost voskov iz
                    tar.št. 1519
                    
                    - materialov iz tar.št.
                    3404.

                    Ti materiali se lahko
                    uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna. 

ex pgl. 35   Beljakovinaste snovi;  Proizvodnja, pri kateri
        modificirani škrobi;   se vsi uporabljeni
        lepila, encimi; razen  materiali uvrščajo v
        proizvodov iz tar.št.  drugo tar.št., kot je
        3505 in ex 3507, za   tar.št. proizvoda.
        katere so pravila    Materiali uvrščeni v
        podana v nadaljevanju  isto tar.št. se lahko
                    uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  3505    Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr. preželatinizirani
        in modificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali na
        osnovi dekstrina ali
        drugih modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in estri Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.,
                    vštevši druge materiale
                    iz tar.št. 3505.

        - Drugo         Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.,
                    razen tistih iz tar.št.
                    1108.

ex 3507    Pripravljeni encimi, ki Proizvodnja, pri kateri
        niso omenjeni in ne   vrednost vseh
        zajeti na drugem mestu  uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

pgl. 36    Razstreliva;       Proizvodnja, pri kateri
        pirotehnični proizvodi; se vsi uporabljeni
        vžigalice; piroforne   materiali uvrščajo v
        zlitine; vnetljive    drugo tar.št., kot je
        snovi          tar.št. proizvoda.
                    Materiali uvrščeni v isto
                    tar.št. se lahko
                    uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 37   Proizvodi za       Proizvodnja, pri kateri
        fotografske in      se vsi uporabljeni
        kinematografske     materiali uvrščajo v
        namene razen tar.št.   drugo tar.št., kot je
        3701, 3702 in 3704,   tar.št. proizvoda.
        za katere so pravila   Materiali uvrščeni v isto
        podana v nadaljevanju  tar.št. se lahko
                    uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  3701    Fotografske plošče in  Proizvodnja, pri kateri
        plani filmi, občutljivi se vsi uporabljeni
        za svetlobo,       materiali uvrščajo v
        neosvetljeni, iz     katero koli tar.št.,
        kakršnegakoli materiala, razen v 3701 ali 3702.
        razen iz papirja,
        kartona ali tekstila;
        fotografski plani filmi
        za hitro razvijanje in
        kopiranje, občutljivi
        za svetlobo,
        neosvetljeni, v kasetah
        ali brez njih

  3702    Fotografski filmi v   Proizvodnja, pri kateri
        zvitkih, občutljivi za  se vsi uporabljeni
        svetlobo, neosvetljivi, materiali uvrščajo v
        iz kakršnegakoli     katero koli tar.št.,
        materiala, razen iz   razen 3701 ali 3702.
        papirja, kartona ali
        tekstila; filmi v
        zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje, občutljivi
        za svetlobo
        neosvetljeni

  3704    Fotografske plošče,   Proizvodnja, pri kateri
        filmi, papir, karton   se vsi uporabljeni
        in tekstil, osvetljeni, materiali uvrščajo v
        toda nerazviti      katero koli tar.št.,
                    razen 3701 do 3704.

ex pgl. 38   Razni proizvodi kemične Proizvodnja, pri kateri
        industrije, razen    se vsi uporabljeni
        tar.št. ex 3801, ex   materiali uvrščajo v
        3803, ex 3805, ex 3806, drugo tar.št., kot je
        ex 3807, ex 3808 do   tar.št. proizvoda.
        3814, 3818 do 3820,   Materiali uvrščeni v isto
        3822 in 3823, za katere tar.št. se lahko
        so pravila podana v   uporabljajo pod pogojem,
        nadaljevanju       da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 3801    - Koloidni grafit v   Proizvodnja, pri kateri
        suspenziji v olju in   vrednost vseh
        polkoloidni grafit;   uporabljenih materialov
        ogljikove paste za    ne sme presegati 50%
        elektrode        cene proizvoda franko
                    tovarna.

        - Grafit v obliki paste Proizvodnja iz materialov
        kot mešanice grafita z  iz vseh tar.št., pri
        mineralnimi olji z več  kateri vrednost
        kot 30% grafita po teži uporabljenih materialov
                    iz tar.št. 3403 ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 3803    Rafinirano tal - olje  Rafiniranje surovega tal
                    - olja.

ex 3805    Sulfatni terpentin,   Prečiščevanje z
        prečiščeni        destilacijo ali
                    rafiniranjem surovega
                    sulfatnega terpentina.

ex 3806    Smolni estri       Proizvodnja iz smolnih
                    kislin.

ex 3807    Lesni katran (ostanki  Destilacija lesnega
        destilacije katrana   katrana.
        rastlinskega izvora)

  3808    Razni kemični proizvodi: Proizvodnja, pri kateri
  do                  se vsi uporabljeni
ex 3811    - Naslednji proizvodi  materiali uvrščajo v
  3812    iz tar.št. 3823:     drugo tar.št., kot je
  do                  tar.št. proizvoda.
  3814    -- pripravljena veziva  Materiali uvrščeni v isto
  3818    sredstva za livarske   tar.št. se lahko
  do     forme in jedra na    uporabljajo pod pogojem,
  3820    osnovi naravnih smolnih da njihova vrednost ne
  3822 in   proizvodov        presega 20% cene
  3823                 proizvoda franko tovarna.
        -- naftenske kisline,
        njihove v vodi netopne
        soli in njihovi estri

        -- sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.št.
        2905

        -- sulfonati nafte,
        razen naftnih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov;
        tiofenizirane
        sulfonske kisline,
        dobljene iz olj iz
        bituminoznih mineralov
        in njihove soli

        -- ionski
        izmenjevalniki            

        -- absorbicijska
        sredstva za vakuumske
        cevi

        -- alkalni železov
        oksid za prečiščevanje
        plina

        -- amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid),
        dobljen s
        prečiščevanjem 
        svetilnega plina

        -- sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli in
        njihovi estri

        -- fuzelno in dipelovo
        olje

        -- mešanice soli, ki
        vsebujejo različne
        anione

        -- paste za kopiranje
        na osnovi želatine, z
        ali brez predloge iz
        papirja ali tekstila

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 3811    Pripravljeni dodatki   Proizvodnja, pri kateri
        za maziva, ki vsebujejo vrednost vseh
        naftna olja, dobljena  uporabljenih materialov
        iz bituminoznih     iz tar.št. 3811 ne
        mineralov iz tar.št.   presega 50% cene
        3811           proizvoda franko tovarna.

ex 3901    Plastične mase v
  do     primarnih oblikah,
  3915    odpadki, ostružki in
        ostanki iz plastičnih
        mas razen proizvodov
        pod tar.št. ex 3907 za
        katere je veljavno
        pravilo navedeno v
        nadaljevanju

        - Proizvodi dodatne   Proizvodnja, pri kateri:
        homopolimerizacije
                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna
                   
                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so
                    sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v
                    tar.št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v tar.št.
                    3907 do 3911, se to
                    določilo uporablja samo
                    za tisto kategorijo
                    proizvodov, ki v
                    proizvodu prevladujejo po
                    teži)

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.  
                    (1. Za proizvode, ki so
                    sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v
                    tar.št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v tar.št.
                    3907 do 3911, se to
                    določilo uporablja samo
                    za tisto kategorijo
                    proizvodov, ki v
                    proizvodu prevladujejo po
                    teži)

ex 3907    Kopolimeri iz      Proizvodnja, pri kateri
        polikarbonata in     so vsi materiali, ki se
        akrilo-nitrila-     uporabljajo, uvrščeni v
        butadiena-stirena (ABS) drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda.
                    Lahko se uporabljajo
                    materiali iz iste
                    tar.št. kot proizvod,
                    pod pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 50%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  3916    Polizdelki iz izdelki
  do     iz plastike, z izjemo
  3921    proizvodov pod
        tarifnimi številkami
        ex 3916, ex 3917 in ex
        3920, za katere so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Ploščati proizvodi,  Proizvodnja pri kateri
        več obdelani od     vrednost vseh
        od površinske obdelave  uporabljenih materialov
        ali rezani v druge    iz 39. poglavja ne
        oblike razen       presega 50% cene
        pravokotnih ali     proizvoda franko tovarna.
        kvadratnik; drugi
        proizvodi, več obdelani
        od površinske obdelave 

        - Drugi:

        -- proizvodi dodatne   Proizvodnja, pri kateri:
        homopolimerizacije 
                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so
                    sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v
                    tar.št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v
                    tar.št. 3907 do 3911,
                    se to določilo
                    uporablja samo za tisto
                    kategorijo proizvodov,
                    ki v proizvodu
                    prevladujejo po teži)

        -- drugi         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so                             
                    sestavljeni iz
                    materialov, ki so po eni
                    strani uvrščeni v
                    tar.št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v
                    tar.št. 3907 do 3911,
                    se to določilo
                    uporablja samo za tisto
                    kategorijo proizvodov,
                    ki v proizvodu
                    prevladujejo po teži)

ex 3916    Profilni izdelki in   Proizvodnja, pri kateri:
  in     cevi  
ex 3917                 - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna
        
                    in

                    - vrednost materialov
                    uvrščenih v isto tar.št.
                    kot proizvod ne presega
                    20% cene proizvoda
                    franko tovarna.

ex 3920    Folije ali filmi iz   Proizvodnja iz delne
        ionomerov        termoplastične soli, ki
                    je kopolimer etilena in
                    metakrilne kisline in je
                    delno nevtralizirana z
                    ioni kovine, predvsem
                    cinka in natrija.

  3922    Proizvodi iz plastičnih Proizvodnja, pri kateri
  do     mas           vrednost vseh
  3926                 uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 4001    Laminirane plošče iz   Laminacija folij iz
        kavčuka za podplate   naravnega kavčuka.

  4005    Mešanice kavčuka,    Proizvodnja, pri kateri
        nevulkanizirane, v    vrednost vseh
        primarnih oblikah ali  uporabljenih materialov,
        ploščah, listih ali   razen naravnega kavčuka,
        trakovih         ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  4012    Protektirane ali     Proizvodnja iz materialov
        rabljene zunanje gume  iz katere koli tar.št.
        (plašči); polne gume   razen iz tar.št. 4011 ali
        ali gume za polnjenje,  4012.
        zamenjljivi projektorji
        (plati) in ščitniki iz
        gume

ex 4017    Proizvodi iz trde gume  Proizvodnja iz trde gume.

ex 4102    Surove kože ovc in    Odstranjevanje volne s
        jagnjet, brez volne   kože ovc in jagnjet z
                    volno.

  4104    Strojena koža brez    Ponovno strojenje
  do     dlake ali volne, razen  predhodno strojenih kož.
  4107    kože iz tar.št. 4108  
        ali 4109         ali

                    Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda.

  4109    Lakasto usnje in     Proizvodnja iz usnja iz
        lakasto plastovito    tar.št. 4104 do 4107 pod
        (prevlečeno s folijo)  pogojem, da njihova
        usnje, metalizirano   vrednost ne presega 50%
        usnje          cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 4302    Strojena ali obdelana
        krzna, sestavljena:

        - Plošče, križi in    Beljenje ali barvanje z
        podobne oblike      rezanjem in sestavljanjem
                    nesestavljenega
                    strojenega ali obdelanega
                    krzna.

        - Drugo         Proizvodnja iz
                    nesestavljenih, strojnih
                    ali obdelanih krzen.

  4303    Oblačila, oblačilni   Proizvodnja iz
        dodatki in drugi     nesestavljenih strojnih
        krzneni izdelki     ali obdelanih krzen
                    tar.št. 4302.

ex 4403    Les, neobdelan, z    Proizvodnja iz grobo
        lubjem ali grobo     obdelanega lesa z lubjem
        obdelan (štirikotno   ali brez lubja ali samo
        tesan)          tesanega.    

ex 4407    Les, obdelan po dolžini Skoblanje, brušenje ali
        z žaganjem, rezkanjem  lepljenje s prstastim
        ali sekanjem ali     spajanjem.
        lupljenjem, vštevši
        tudi skoblan, brušen,
        prstasto ali zobčasto
        lepljen, debeline nad
        6 mm

ex 4408    Listi furnirja in listi Spajanje, skobljanje,
        za vezane plošče     brušenje ali lepljenje
        debeline do vključno   s prstastim spajanjem.
        6 mm, sestavljen in
        drug les, žagan po
        dolžini, razsekan ali
        olupljen, skoblan ali
        neskoblan, brušen ali
        nebrušen ali lepljen z
        zobčastim
        sestavljanjem, debeline
        do vključno 6 mm

ex 4409    Les (vštevši lamele in  Brušenje ali lepljenje
        frize za parket,     s prstastim spajanjem.
        nesestavljene),
        profiliran (pero in
        žleb, žebljen ali
        poševno rezan, spojen
        v obliki črke V,
        opasan, zaokrožen ali
        podobno obdelan) po
        dolžini katerega koli
        roba ali strani,
        vštevši skobljan,
        brušen ali prstasto
        spojen

        - Palice, venci in    Predelava v obliki palic,
        okrasne letve      vencev ali okrasnih
                    letev.

ex 4410    Palice, venci in     Predelava v obliki palic,
  do     okrasne letve za     vencev ali okrasnih
ex 4413    pohištvo, okvirje, za  letev.
        notranjo dekoracijo,
        električno napeljavo
        in podobno

ex 4415    Zaboji za pakiranje,   Proizvodnja iz desk, ki
        škatle, gajbe, bobni   niso razrezane na
        in podobna embalaža za  določeno velikost.
        pakiranje iz lesa

ex 4416    Sodi, kadi, vedra,    Proizvodnja iz kalnih
        škafi in drugi sodarski dog, nadalje neobdelanih,
        proizvodi in njihovi   razen razžaganih z dvema
        deli iz lesa       glavnima površinama.

ex 4418    - Stavbno pohištvo in  Proizvodnja, pri kateri
        leseni proizvodi za   se vsi uporabljeni
        gradbeništvo       materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št. kot
                    proizvod. Lahko se
                    uporabljajo celičaste
                    plošče, skodle in opaži
                    (žagane ali klane).

        - Palice, venci in    Predelava v obliki palic,
        okrasne letve      vencev ali okrasnih 
                    letev.

ex 4421    Les za vžigalice;    Proizvodnja iz lesa iz
        leseni čepki za obutev  katere koli tar.št.,
                    razen lesene žice iz
                    tar.št. 4409.

  4503    Izdelki iz naravne    Proizvodnja iz plute iz
        plute          tar.št. 4501.

ex 4811    Papir in karton, samo  Proizvodnja iz materialov
        s črtami ali kvadrati  za izdelavo papirja iz
                    47. poglavja.

  4816    Karbon papir,      Proizvodnja iz materialov
        samokopirni papir in   za izdelavo papirja iz
        drug papir za kopiranje 47. poglavja.
        in prenašanje (razen
        tistih iz tar.št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v škatlah ali
        brez škatel

  4817    Pisemski ovitki,     Proizvodnja, pri kateri:
        zložene pisemske karte, 
        dopisnice in karte za  - se vsi uporabljeni
        dopisovanje iz papirja  materiali uvrščajo v
        ali kartona; kompleti  drugo tar.št. kot je
        za dopisovanje v     tar.št. proizvoda
        škatlah, vrečkah,
        notesih in podobnih   in
        pakiranjih iz papirja  
        ali kartona       - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 4818    Toaletni papir      Proizvodnja iz materialov
                    za izdelavo papirja iz
                    47. poglavja.

ex 4819    Škatle, zaboji,     Proizvodnja, pri kateri:
        pakiranja, vreče in
        drugi kontejnerji za  - se vsi uporabljeni
        pakiranja iz papirja,  materiali uvrščajo v
        kartona, celulozne vate drugo tar.št. kot je
        in listov ali trakov iz tar.št. proizvoda
        celuloznih vlaken
                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 4820    Bloki papirja za pisma  Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 4823    Drug papir, karton,   Proizvodnja iz materialov
        celulozna vata in    za izdelavo papirja iz
        koprene ali trakovi iz  47. poglavja.
        celuloznih vlaken,
        razrezani v določene
        velikosti ali oblike

  4909    Poštne razglednice,   Proizvodnja iz
        čestitke in karte z   materialov, iz katerih
        osebnimi sporočili,   koli tar.št. razen
        tiskane, ilustrirane   tistih, ki so uvrščeni v
        ali neilustrirane,    tar.št. 4909 ali 4911.
        brez kuvert, z okraski
        ali brez njih

  4910    Koledarji vseh vrst,
        tiskani, vštevši
        koledarske bloke

        - Koledarji vrste    Proizvodnja, pri kateri:
        "večni" ali z   
        zamenljivimi bloki na  - se vsi uporabljeni
        drugačnih podlagah, ki  materiali uvrščajo v
        niso iz papirja ali   drugo tar.št. kot je
        kartona         tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja iz
                    materialov, iz vseh
                    tar.št. razen tistih, ki
                    so uvrščeni v tar.št.
                    4909 ali 4911.

ex 5003    Svileni odpadki     Mikanje ali česanje
        (vštevši zapredke,    svilenih odpadkov.
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne materiale),
        mikani ali česani

  5501    Umetna in sintetična   Proizvodnja iz kemičnih
  do     rezana vlakna      materialov ali tekstilne
  5507                 kaše.

ex pgl. 50   Preja, monofilament in  Proizvodnja iz:
  do     sukanec         (1. Posebni pogoji, ki
  pgl. 55               veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - surove svile, ostankov
                    svile, mikanih ali
                    česanih ali kako drugače
                    predelanih za predenje,

                    - naravnih vlaken,
                    nemikanih in nečesanih
                    ali kako drugače
                    predelanih za predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše

                    ali

                    - materialov za izdelavo
                    papirja.

        Tkanine:   

        - Z vtkanimi       Proizvodnja iz enojne
        gumijastimi nitmi    preje. 
                    (1. Posebni pogoji, ki
        - Drugo         veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - preje iz kokosovega
                    vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    ali nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše

                    ali

                    - papirja.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano
                    najmanj z dvema
                    pripravljalnima ali
                    končanima operacijama
                    (kot so razmeščevanje,
                    beljenje, merciriziranje,
                    termostabiliziranje,
                    dviganje, kalendiranje,
                    obdelava za odpornost na
                    krčenje, trajna zaključna
                    obdelava, obogatitev,
                    impregnacija,
                    pripravljanje in
                    odstranjevanje vozlov),
                    pod pogojem, da vrednost
                    uporabljene netiskane
                    tkanine ne presega 47,5%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex pgl. 56   Vata, klobučevina in   - Proizvodnja iz:    
        netkani materiali;    (1. Posebni pogoji, ki
        specialne preje; vrvi,  veljajo za proizvode iz
        motvozi, konopi in    mešanice tekstilnih
        prameni ter proizvodi  materialov, so navedeni v
        iz njih, razen      opombi 6)
        proizvodi iz tar.št.
        5602, 5604, 5605 in   - preje iz kokosovega
        5606, za katere so    vlakna,
        pravila podana v    
        nadaljevanju       - naravnih vlaken,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše,

                    ali

                    - materialov za
                    proizvodnjo papirja.

  5602    Klobučevina, vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana klobučevina   Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    ali

                    - kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.

                    Lahko se uporabljajo:

                    - preje iz
                    polipropilenskega
                    filamenta iz tar.št.
                    5402,

                    - polipropilenska vlakna
                    iz tar.št. 5303 ali 5506,

                    - filamentni trak iz
                    polipropilena iz tar.št.
                    5501,
                    pri katerih je v vseh
                    primerih vsebina vsakega
                    filamenta ali vlakna
                    nižja od 9 decitekstov,
                    pod pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja iz: 
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih rezanih vlaken
                    pridobljenih iz kazeina,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilnih kaš.

  5604    Niti in vrvi iz gume,
        prekrite s tekstilnim
        materialom; tekstilna
        preja, trakovi in
        podobno iz tar.št. 5404
        in 5405, impregnirani,
        prevlečeni, obloženi z
        gumo ali plastično maso

        - Gumijaste niti in   Proizvodnja iz gumijastih
        vrvi, prekriti s     niti in vrvi, ki niso
        tekstilom        prekriti s tekstilom.

        - Drugo         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v
                    opombi 6)

                    - naravnih vlaken,
                    nemikanih in nečesanih
                    ali kako drugače
                    predelanih za predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše,

                    ali

                    - materialov za izdelavo
                    papirja.

  5605    Metalizirana preja,   Proizvodnja iz:
        vštevši posukano prejo, (1. Posebni pogoji, ki
        izdelano iz tekstilne  veljajo za proizvode iz
        preje, trakov in     mešanice tekstilnih
        podobno iz tar.št.    materialov, so navedeni v
        5404 in 5405, in     opombi 6)
        kombinirano s kovino
        v obliki niti, traku   - naravnih vlaken,
        ali prahu kovine ali
        prevlečene s kovino   - sintetičnih ali umetnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše

                    ali

                    - materialov za izdelavo
                    papirja.

  5606    Posukana preja, trakovi Proizvodnja iz:
        in podobno iz tar.št.  (1. Posebni pogoji, ki
        5404 in 5405, razen   veljajo za proizvode iz
        tiste iz tar.št. 5605  mešanice tekstilnih
        in posukane preje iz   materialov, so navedeni v
        konjske žime;      opombi 6)
        ženiljska preja;
        efektno vozličasta    - naravnih vlaken,
        preja
                    - sintetičnih ali umetnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše ali

                    - materialov za izdelavo
                    papirja.

pgl. 57    Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane klobučevine Proizvodnja iz:
                    (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov so navedeni v
                    opombi 6)

                    - naravnih vlaken

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

                    Lahko se uporabljajo:

                    - preja iz
                    polipropilenskega
                    filamenta iz tar.št.
                    5402,

                    - polipropilenska vlakna
                    iz tar.št. 5503 ali 5506,

                    - filamentni trak iz
                    polipropilena iz tar.št.
                    5501,
                    pri katerih je v vseh
                    primerih vsebovina
                    vsakega filamenta ali
                    vlakna manjša od 9
                    decitekstov, pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne
                    presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Iz druge klobučevine  Proizvodnja iz:

                    - naravnih vlaken,
                    nemikanih in nečesanih
                    ali kako drugače
                    predelanih za predenje

                    - kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.

        - Drugo         Proizvodnja iz:

                    - preje iz kokosovega
                    vlakna,

                    - preje iz sintetičnih
                    ali umetnih filamentov,

                    - naravnih vlaken

                    ali

                    - sintetičnih ali umetnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje.

ex pgl. 58   Specialne tkanine;   
        taftirane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarija; vezenine,
        razen proizvodov iz
        tar.št. 5805 in 5810;
        pravilo za tar.št. 5810
        je podano v
        nadaljevanju

        - Kombinirano z     Proizvodnja iz enojne
        gumijastimi nitmi    preje (1. Glej opombo 7).

        - Druge         Proizvodnja iz:
                    (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov so navedeni v
                    opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilnih kaš.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano z
                    najmanj dvema
                    pripravljalnima ali
                    končnima operacijama (kot
                    so razmaščevanje,
                    beljenje, merceriziranje,
                    termostabiliziranje,
                    dviganje, kalendiranje,
                    obdelava za odpornost na
                    krčenje, trajno
                    dokončevanje na
                    obogatitev,
                    impregnacija), pod
                    pogojem, da vrednost
                    uporabljene netiskane
                    tkanine ne presega
                    47,5% cene proizvoda
                    franko tovarna

  5810    Vezenina v metraži,   Proizvodnja, pri kateri:
        trakovih ali motivih
                    - morajo biti vsi
                    uporabljeni materiali
                    uvrščeni v drugo tar.št.
                    kot proizvod

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  5901    Tekstilne tkanine,    Proizvodnja iz preje.
        prevlečene z lepilom
        ali škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo za
        zunanjo vezavo knjig in
        podobne namene; tkanine
        za kopiranje; platna
        pripravljena za
        slikanje; toge tkanine
        (buckram) in podobne
        tkanine, ki se
        uporabljajo za izdelavo
        klobukov

  5902    Kord tkanine za
        avtomobilske plašče iz
        preje iz najlona,
        poliestra in viskoznega
        rajona, velike jakosti:

        - Z vsebnostjo do 90%  Proizvodnja iz preje.
        ali manj tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge         Proizvodnja iz kemičnih
                    materialov ali tekstilne
                    kaše.

  5903    Tekstilne tkanine,    Proizvodnja iz preje.
        impregnirane,
        premazane, prevlečene
        ali prekrite ali
        laminirane s
        plastičnimi masami,
        razen tistih iz
        tar.št. 5902

  5904    Linolej, vštevši     Proizvodnja iz preje
        rezanega v oblike;    (1. Posebni pogoji, ki
        talna prekrivala na   veljajo za proizvode iz
        tekstilni podlagi,    mešanice tekstilnih
        premazani, prevlečeni  materialov, so navedeni
        ali prekriti, vštevši  v opombi 6).
        razrezane v oblike

  5905    Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,     Proizvodnja iz preje.
        premazane, prevlečene
        ali prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami ali
        drugimi materiali

        - Druge         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - preje iz kokosovega
                    vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano z
                    najmanj dvema
                    pripravljalnima ali
                    končnima operacijama (kot
                    so razmaščevanje,
                    beljenje, merceriziranje,
                    termostabiliziranje,
                    dviganje, kalendriranje,
                    obdelava za odpornost na
                    krčenje, trajno
                    dokončevanje na
                    obogatitev,
                    impregnacija), pod
                    pogojem, da vrednost
                    uporabljene netiskane
                    tkanine ne presega 47,5%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  5906    Gumirane tkanine razen
        tistih iz tar.št.
        5902:

        - Pletene ali kvačkane  Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

        - Druge tkanine iz    Proizvodnja iz kemičnih
        sintetične filament   materialov.
        preje, ki vsebujejo
        več kot 90% tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge         Proizvodnja iz preje.

  5907    Tekstilne tkanine,    Proizvodnja iz preje.
        drugače impregnirane,
        premazane, prevlečene
        ali prekrite; platna,
        poslikana platna za
        odrske kulise, tkanine
        za atelje in podobne
        namene

ex 5908    Impregnirani rokavici  Proizvodnja iz cevasto
        za plinsko razsvetljavo pletene tkanine za
                    rokave za plinsko
                    razsvetljavo.

  5909    Tekstilni proizvodi, za 
  do     industrijsko uporabo
  5911
        - Diski ali obroči za  Proizvodnja iz preje ali
        poliranje, razen iz   odpadkov tkanin ali krp
        klobučevine iz tar.št.  iz tar.št. 6310.
        5911

        - drugi         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - preje iz kokosovega
                    vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih in sintetičnih
                    rezanih vlaken,
                    nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače predelanih
                    za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

pgl. 60    Tkanine, pletene ali   Proizvodnja iz:
        kvačkane         (1. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, 
                    nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače predelanih
                    za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

pgl. 61    Oblačila in oblačilni
        dodatki, pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s       Proizvodnja iz preje
        sestavljanjem, npr.   (2. Posebni pogoji, ki
        šivanjem ali drugače,  veljajo za proizvode iz
        iz dveh ali več kosov  mešanice tekstilnih
        pletene ali kvačkane   materialov, so navedeni
        tkanine, ki je urezana  v opombi 6)
        v določeno obliko ali
        že dobljenih v taki
        obliki

        - drugi         Proizvodnja iz:
                    (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih in sintetičnih
                    rezanih vlaken,
                    nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače obdelanih
                    za predenje,

                    ali

                    - kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.

ex pgl. 62   Oblačila in oblačilni  Proizvodnja iz preje
        dodatki, razen,     (1. Glej opombo 7).
        pletenih ali kvačkanih;
        razen tar.št. ex 6202,
        ex 6204, ex 6206, ex
        6209, ex 6210, ex 6211,
        6213, 6214, ex 6216 in
        ex 6217, za katere so
        pravila podana v
        nadaljevanju

ex 6202,    Oblačila in oblačilni  Proizvodnja iz preje
        dodatki, ženska,     (1. Glej opombo 7).
        dekliška in za     
ex 6204,    dojenčke, vezeni     ali
ex 6206,
ex 6209,                Proizvodnja iz nevezane
ex 6211                 tkanine, če vrednost
  in                  uporabljene nevezane
ex 6217                 tkanine ne presega 40%
ex 6210,                cene proizvoda franko
ex 6216                 tovarna.
  in
ex 6217    Ognjevarna oprema iz   Proizvodnja iz preje
        tkanin, prevlečenih s  (1. Glej opombo 7).
        folijo aluminiziranega
        poliestra        ali

                    Proizvodnja iz
                    neprevlečene tkanine, če
                    vrednost uporabljene
                    neprevlečene tkanine ne
                    presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna
                    (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov so navedeni v
                    opombi 6).

        - Drugi         Proizvodnja iz surove
                    enojne preje (1. Glej
                    opombo 7 in 2. Posebni
                    pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice
                    tekstilnih materialov
                    so navedeni v opombi
                    6).

ex 6217    Medvloge za ovratnike  Proizvodnja, pri kateri:
        in manšete, urezane
                    - so vsi uporabljeni
                    materiali uvrščeni v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  6301    Odeje, posteljno
  do     perilo, zavese itd.,
  6304    drugi izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine, iz   Proizvodnja iz:
        netkanih tkanin     (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

        - Drugi:

        -- vezeni        Proizvodnja iz surove
                    enojne preje (2. Posebni
                    pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice
                    tekstilnih materialov, so
                    navedeni v opombi 6 in 1.
                    Za pletene ali kvačkane
                    izdelke brez dodatka
                    elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov
                    (rezanih ali tkanih
                    neposredno v obliko) glej
                    opombo 7).

                    ali

                    Proizvodnja iz nevezane
                    tkanine (razen iz pletene
                    ali kvačkane), pod
                    pogojem, da vrednost
                    uporabljene nevezene
                    tkanine ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

        -- drugi         Proizvodnja iz surove
                    enojne preje (1. Za
                    pletene ali kvačkane
                    izdelke brez dodatka
                    elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov
                    (rezanih ali tkanih
                    neposredno v obliko) glej
                    opombo 7 in 2. Posebni
                    pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice
                    tekstilnih materialov, so
                    navedeni v opombi 6).

  6305    Vreče in vrečke za    Proizvodnja iz:
        pakiranje blaga     (2. Posebni pogoji, ki
                    veljajo za proizvode iz
                    mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni
                    v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih
                    rezanih vlaken, nemikanih
                    in nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za
                    predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše.

  6306    Cerade, jadra za
        plovila, jadralne deske
        ali suhozemna plovila,
        zunanje platnene zavese,
        šotori in izdelki za
        taborjenje:

        - Netkani        Proizvodnja iz:
                    (1. Za pletene ali
                    kvačkane izdelke brez
                    dodatka elastike ali
                    gume, dobljenih s
                    šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov
                    (rezanih ali tkanih
                    neposredno v obliko)
                    glej opombo 7)

                    - naravnih vlaken,

                    ali

                    - kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.

        - Drugi         Proizvodnja iz surove
                    enojne preje (1. Za
                    pletene ali kvačkane
                    izdelke brez dodatka
                    elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljenjem kosov
                    (rezanih ali tkanih
                    neposredno v obliko) glej
                    opombo 7).

ex 6307    Drugi gotovi izdelki,  Proizvodnja, pri kateri
        vštevši kroje za     vrednost vseh
        oblačila         uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  6308    Garniture, ki so     Vsak predmet v garnituri
        sestavljene iz tkanin  mora izpolnjevati
        in preje, s priborom   pravilo, ki bi zanj
        ali brez njega, za    veljalo, če ne bi bil v
        izdelovanje preprog,   garnituri. Predmeti brez
        tapiserij, vezenih    porekla pa se lahko
        namiznih prtov in    vključijo, če njihova
        serviet ali podobnih   skupna vrednost ne
        izdelkov, pripravljenih presega 15% cene
        v zavitkih za prodajo  garniture franko tovarna.
        na drobno

  6401    Obutev          Proizvodnja iz materialov
  do                  iz katere koli tarifne
  6405                 številke, razen spajanja
                    gornjih delov, pritrjenih
                    na notranje podplate ali
                    druge sestavne dele
                    podplatov iz tar.št.
                    6406.

  6503    Klobuki in druga     Proizvodnja iz preje ali
        pokrivala iz       tekstilnih vlaken (1.
        klobučevine, izdelani  Glej opombo 7).
        iz tulcev, stožcev in
        drugih izdelkov iz
        tar.št. 6501, vštevši
        tudi podložene ali
        okrašene

  6505    Klobuki in druga     Proizvodnja iz preje ali
        pokrivala, pleteni ali  tekstilnih vlaken (1.
        kvačkani ali izdelani s Glej opomba 7).
        pomočjo čipke,
        klobučevine ali drugih
        tekstilnih proizvodov
        (razen trakov), tudi
        okrašene ali podložene;
        mrežice za lase iz
        kakršnega koli
        materiala, vštevši
        okrašene ali podložene

  6601    Dežniki in sončniki   Proizvodnja, pri kateri
        (vštevši palice-dežnike, vrednost vseh
        vrtne sončnike in    uporabljenih materialov
        podobne proizvode    ne presegati 50% cene
                    proizvoda franko
                    tovarna.

ex 6803    Izdelki iz naravnega   Proizvodnja iz obdelanega
        skrilavca ali      skrilavca.
        aglomeriranega
        skrilavca   

ex 6812    Izdelki iz azbesta ali  Proizvodnja iz materiala
        mešanic na osnovi    iz katere koli tar.št.
        azbesta in
        magnezijevega karbonata

ex 6814    Proizvodi iz sljude,   Proizvodnja iz obdelane
        vštevši aglomerirano   sljude (vštevši
        ali rekonstruirano    aglomirano ali
        sljudo na podlagi iz   rekonstruirano sljudo).
        papirja, kartona ali
        drugih materialov

  7006    Steklo iz tar.št.    Proizvodnja iz materialov
        7003, 7004 ali 7005,   iz tar.št. 7001.
        upognjeno, z obdelanimi
        robovi, gravirano,
        luknjano, emajlirano
        ali drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali

  7007    Varnostno steklo iz   Proizvodnja iz
        kaljenega ali plastnega materialov iz tar.št.
        stekla          7001.

  7008    Večzidni panelni     Proizvodnja iz materialov
        elementi za izolacijo,  iz tar.št. 7001.
        iz stekla

  7009    Steklena ogledala, z   Proizvodnja iz materialov
        okvirom ali brez njega, iz tar.št. 7001.
        vštevši tudi vzratno
        ogledala

  7010    Baloni, steklenice,   Proizvodnja, pri kateri
        stekleničke, bokali,   se vsi uporabljeni
        kozarci, lonci, fiole,  materiali uvrščajo v
        ampule in druge posode  drugo tar.št., kot je
        iz stekla za transport  tar.št. proizvoda.
        ali pakiranja blaga;
        stekleni kozarci za   ali
        vlaganje, čepi, pokrovi 
        in druga zapirala, iz  Brušenje steklenih
        stekla          proizvodov, če vrednost
                    uporabljenih nebrušenih
                    steklenih proizvodov ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  7013    Stekleni proizvodi za  Proizvodnja, pri kateri
        namizno in kuhinjsko   se vsi uporabljeni
        uporabo, za uporabo v  materiali uvrščajo v
        kopalnicah, v pisarnah, drugo tar.št., kot je
        proizvodi za notranjo  tar.št. proizvoda.
        opremo in podobne   
        namene razen tistih iz  ali
        tar.št.7010 ali 7018
                    Brušenje steklenih
                    proizvodov, če vrednost
                    uporabljenih nebrušenih
                    steklenih proizvodov ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

                    ali

                    Ročno okraševanje (razen
                    sitotiska) ročno pihanih
                    steklenih izdelkov, če
                    vrednost ročno pihanih
                    steklenih izdelkov ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 7019    Izdelki iz steklenih   Proizvodnja iz:
        vlaken (razen preje)
                    - nebarvanih trakov
                    steklenih vlaken,
                    rovinga, preje in
                    penečih niti

                    ali

                    - steklene volne.

ex 7102,    Obdelani dragi ali    Proizvodnja iz
ex 7103    poldragi kamni      neobdelanih dragih ali
  in     (naravni, sintetični   poldragih kamnov.
ex 7104    ali rekonstruirani)

  7106,    Plemenite kovine:
  7108
  in     - Neobdelane       Proizvodnja iz
  7110                 materialov, ki niso
                    uvrščeni v tar.št.
                    7106, 7108 ali 7110.

                    ali

                    Elektrolitska, toplotna
                    ali kemična separacija
                    plemenitih kovin iz
                    tar.št. 7106, 7108 ali
                    7110.

                    ali

                    Legiranje plemenitih
                    kovin iz tar.št. 7106,
                    7108 ali 7110 med seboj
                    ali z navadnimi kovinami.

        - Polproizvodi, ali v  Proizvodnja iz surovih
        obliki prahu       plemenitih kovin.

ex 7107,    Kovine, platirane s   Proizvodnja iz kovin,
ex 7109    plemenitimi kovinami, v platiniranih s
  in     obliki polizdelkov    pleminitimi kovinami,
ex 7111                 neobdelanih.

  7116    Predmeti iz naravnih   Proizvodnja, pri kateri
        ali gojenih biserov,   vrednost vseh
        dragih ali poldragih   uporabljenih materialov
        kamnov (naravnih,    ne presega 50% cene
        sintetičnih ali     proizvoda franko tovarna.
        rekonstruiranih)

  7117    Imitacije nakita     Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda.

                    ali

                    Proizvodnja iz delov
                    navadne kovine,
                    nepozlačenih,
                    neposrebrenih niti
                    neprevlečenih s platino,
                    če vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  7207    Polproizvodi iz železa  Proizvodnja iz materialov
        ali nelegiranega jekla  iz tar.št. 7201, 7202,
                    7203, 7204 ali 7205.

  7208    Ploščati valjani     Proizvodnja iz ingotov
  do     izdelki, palice in    ali drugih primarnih
  7216    profili iz železa ali  oblik iz tar.št. 7206.
        nelegiranega jekla   

  7217    Žica iz železa ali    Proizvodnja iz
        nelegiranega jekla    polproizvodov iz tar.št.
                    7207. 

ex 7218,    Polproizvodi, ploščati, Proizvodnja iz ingotov
  7219    valjani proizvodi,    ali drugih primarnih
  do     palice in profili iz   oblik iz tar.št. 7218.
  7222    nerjavnega jekla

  7223    Žica iz nerjavnega    Proizvodnja iz
        jekla          polproizvodov iz
                    nerjavnega jekla iz
                    tar.št. 7218.

ex 7224,    Polproizvodi, ploščati  Proizvodnja iz ingotov
  7225    valjani proizvodi,    drugih vrst legiranega
  do     strojna žica, palice v  jekla ali drugih
  7227    kolutih in profili iz  primarnih oblik iz
        drugih vrst legiranega  tar.št. 7224.
        jekla

  7228    Palice in profili iz   Proizvodnja iz ingotov
        drugih legiranih jekel; ali drugih primarnih
        votle palice za vrtanje oblik iz tar.št. 7206,
        iz legiranega ali    7218 ali 7224.
        nelegiranega jekla

  7229    Žica iz drugih vrst   Proizvodnja iz
        legiranega jekla     polproizvodov iz
                    tar.št. 7224.

ex 7301    Piloti          Proizvodnja iz
                    materialov iz tar.št.
                    7206.

  7302    Deli za železniške in  Proizvodnja iz
        tramvajske tire, iz   materialov iz tar.št.
        železa ali jekla;    7206.
        tirnice, vodila in
        zobate tirnice,
        kretniški jezički,
        križišča, spojne palice
        in drugi deli kretnic,
        pragovi, tirne vezice,
        tirna ležišča, podložne
        plošče, pričvrščevalne
        ploščice, distančne
        palice, drugi deli,
        posebej konstruirani za
        postavljanje, spajanje
        in pritrjevanje tirnic

  7304,    Cevi in votli profili  Proizvodnja iz materialov
  7305    iz železa in jekla    iz tar.št. 7206, 7207,
  in     (razen iz litega     7218 ali 7224.
  7306    železa)

  7308    Konstrukcije (razen   Proizvodnja, pri kateri
        montažnih konstrukcij  se vsi uporabljeni
        iz tar.št. 9406) in   materiali uvrščajo v
        deli konstrukcij (npr.: drugo tar.št., kot je
        mostovi in elementi za  tar.št. izdelka.
        mostove, vrata za    Zvarjeni kotniki in
        zapornice, stolpi,    in profili iz tar.št.
        predalčni stebri,    7301 se ne smejo
        strehe, strešna     uporabljati.
        ogrodja, vrata in okna
        ter okviri zanje,
        opaži, pragovi za
        vrata, roloji, ograje
        in stebri), iz zlitin
        železa ali jekla;
        pločevine, palice,
        kotniki in profili cevi
        in podobno,
        pripravljeni za uporabo
        v konstrukcijah iz
        zlitin železa in jekla

ex 7315    Verige zoper drsenje   Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz tar.št. 7315 ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 7322    Radiatorji za centralno Proizvodnja, pri kateri
        kurjavo, ki se ne    vrednost vseh
        grejejo na elektriko   uporabljenih materialov
                    iz tar.št. 7322 ne
                    presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 74   Baker in bakreni     Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen    
        proizvodov iz tar.št.  - se vsi uporabljeni
        7401 do 7405; pravilo  materiali uvrščajo v
        za tar.št. ex 7403 je  drugo tar.št., kot je
        podano v nadaljevanju  tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 7403    Bakrove zlitine, surove Proizvodnja iz
                    rafiniranega surovega
                    bakra ali odpadkov in
                    ostankov.

ex pgl. 75   Nikelj in nikljevi    Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz   
        tar.št. 7501 do 7503   - se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl. 76   Proizvodi iz aluminija  Proizvodnja, pri kateri:
        razen iz tar.št. 7601, 
        7602 in ex 7616;     - se vsi uporabljeni
        pravila za tar.št. ex  materiali uvrščajo v
        7601 in ex 7616 so    drugo tar.št., kot je
        podana v nadaljevanju  tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 7601    Aluminij, surovi     Proizvodnja s toplotno
                    ali elektrolitsko
                    obdelavo iz nelegiranega
                    aluminija ali iz
                    aluminijevih odpadkov in
                    ostankov.

ex 7616    Proizvodi iz aluminija  Proizvodnja, pri kateri:
        razen žičnih mrež
        (vključno z neskončnimi - se vsi uporabljeni
        mrežami), gaze, tkanin, materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež, ograj,   drugo tar.št., kot je
        materiala za ojačenje  tar.št. proizvoda. Lahko
        in podobnih materialov  se uporabljajo gaze,
        (vštevši neskončne    tkanine, rešetke, mreže,
        trakove) iz       ograje, materiali za
        aluminijaste žice in   ojačenje in podobni
        ekspandirane kovine iz  materiali (vštevši tudi
        aluminija        neskončne trakove) iz
                    aluminijaste žice ali
                    ekspandirane kovine iz
                    aluminija,

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl.78   Svinec in svinčeni    Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz  
        tar.št. 7801 in 7802.  - se vsi uporabljeni       
        Pravilo za tar.št. 7891 materiali uvrščajo v  
        je podano v       drugo tar.št., kot je
        nadaljevanju       tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  7801    Svinec, surov:

        - Rafiniran svinec    Proizvodnja iz obdelanega
                    svinca ("bullion" ali
        - Drugo         "work lead").

                    Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Ne
                    smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz
                    tar.št. 7802.

ex pgl.79   Cink in cinkovi     Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen tar. 
        št. 7901 in 7902;    - se vsi uporabljeni
        pravilo za tar.št. 7901 materiali uvrščajo v
        je podano v       drugo tar.št., kot je
        nadaljevanju       tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  7901    Cink, surov       Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Ne
                    smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz
                    tar.št. 7902.

ex pgl.80   Kositer in kositrni   Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz 
        tar.št. 8001, 8002 in  - se vsi uporabljeni
        8007; pravilo za     materiali uvrščajo v
        tar.št. 8001 je podano  drugo tar.št., kot je
        v nadaljevanju      tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8001    Kositer, surov      Proizvodnja, pri kateri
                    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Ne
                    smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz
                    tar.št. 8002.

ex pgl.81   Druge navedene kovine;  Proizvodnja, pri kateri
        obdelane; njihovi    vrednost vseh
        proizvodi        uporabljenih materialov,
                    uvrščenih v isto tar.št.,
                    kot je tar.št. proizvoda,
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8206    Orodje iz dveh ali več  Proizvodnja, pri kateri
        tar.št. 8202 do 8205 v  se vsi uporabljeni
        garniturah za prodajo  materiali uvrščajo v
        na drobno        drugo tar.št. razen 8202
                    do 8205. Orodje iz
                    tar.št. 8202 do 8205 se
                    lahko sestavi v
                    garniture, če njihova
                    vrednost ne presega 15%
                    cene garniture franko
                    tovarna.

  8207    Izmenljivo orodje za   Proizvodnja, pri kateri:
        ročne obdelovalne  
        priprave na mehanični  - se vsi uporabljeni
        pogon ali brez njega   materiali uvrščajo v
        ali za obdelovalne    drugo tar.št., kot je
        stroje (npr.: za     tar.št. proizvoda
        stiskanje, kovanje,
        presekanje, narezovanje in
        vrezovanje navojev, 
        vrtanje, vtiskovanje,  - vrednost vseh
        povečanje odprtine s   uporabljenih materialov
        struganjem,       ne presega 40% cene
        prevlačenje,rezkanje),  proizvoda franko tovarna
        vštevši matrice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje kovine in
        orodje za vrtanje sten
        in podlage

  8208    Noži in rezila, za    Proizvodnja, pri kateri:
        stroje ali mehanične
        priprave         - se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 8211    Noži z rezili,      Proizvodnja, pri kateri
        nazobljenimi ali     se vsi uporabljeni
        nenazobljenimi (vštevši materiali uvrščajo v
        vrtnarske nože), razen  drugo tar.št., kot je
        nožev iz tar.št. 8208  tar.št. proizvoda. Lahko
                    pa se uporabljajo ročaji
                    in rezila iz navadnih
                    kovin.

  8214    Drugi nožarski      Proizvodnja, pri kateri
        proizvodi (npr.: stroji se vsi uporabljeni
        za striženje, sekire za materiali uvrščajo v
        cepljenje, mesarske in  drugo tar.št., kot je
        kuhinjske sekače,    tar.št. proizvoda. Lahko
        mesarske sekire in noži pa se uporabljajo ročaji
        za sekljanje mesa, noži iz navadnih kovin.
        za papir); garniture in
        priprave za manikiranje
        in pedikiranje (vštevši
        tudi pilice za nohte)

  8215    Žlice, vilice,      Proizvodnja, pri kateri
        zajemalke, penovke,   se vsi uporabljeni
        lopatice za serviranje  materiali uvrščajo v
        kolačkov; noži za    drugo tar.št., kot je
        ribe, noži za maslo,   tar.št. proizvoda. Lahko
        prijemalke za sladkor  pa se uporabljajo ročaji
        in podobni kuhinjski in iz navadnih kovin.
        namizni pribor

ex 8306    Kipci in drugi okraski  Proizvodnja, pri kateri
        iz navadnih kovin    se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Lahko
                    pa se uporabljajo tudi
                    materiali iz tar.št.
                    8306, če njihova vrednost
                    ne presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex pgl.84   Jedrski reaktorji,    Proizvodnja, pri kateri:
        kotli, stroji, aparati, 
        in mehanične naprave;  - vrednost vseh
        njihovi deli razen    uporabljenih materialov
        tistih, ki se uvrščajo  ne presega 40% cene
        v naslednje tar.št. ali proizvoda franko tovarna.
        dele tar.št., za katere
        so pravila prodana    in
        spodaj: 8403, ex 8404, 
        8406 do 8409, 8412,   - pri kateri se v okviru
        8415, 8418, ex 8419,   zgornje meje vsi
        8420, 8425 do 8430, ex  materiali, uvrščeni v
        8431, 8439, 8441, 8444  isto tar.št. kot
        do 8447, ex 8448, 8452, proizvod, uporabljajo
        8456 do 8466, 8469 do  samo do vrednosti 5%
        8472, 8480 in 8485    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  8403    Kotli za centralno    Proizvodnja, pri kateri
  in     kurjavo, razen tistih  se vsi uporabljeni
ex 8404    iz tar.št. 8402 in    materiali uvrščajo v
        pomožne naprave za    drugo tar.št., kot sta
        kotle za centralno    tar.št. 8403 ali 8404.
        kurjavo         Lahko pa se uporabljajo
                    materiali, ki se
                    uvrščajo v tar.št. 8403
                    ali 8404, če njihova
                    skupna vrednost ne
                    presega 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8406    Turbine na vodno in   Proizvodnja, pri kateri
        drugo paro        vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8407    Batni motorji z     Proizvodnja, pri kateri
        notranjim izgorevanjem, vrednost vseh
        na vžig s svečkami, z  uporabljenih materialov
        izmeničnimi ali     ne presega 40% cene
        vrtilnim gibanjem bata  proizvoda franko tovarna.

  8408    Batni motorji z     Proizvodnja, pri kateri
        notranjim izgorevanjem, vrednost vseh
        na vžig s kompresijo   uporabljenih materialov
        (dieselski ali      ne presega 40% cene
        poldieselski motorji)  proizvoda franko tovarna.

  8409    Deli, ki so primerni   Proizvodnja, pri kateri
        izključno ali pretežno  vrednost vseh
        za motorje iz tar.št.  uporabljenih materialov
        8407 ali 8408      ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8412    Drugi pogonski stroji  Proizvodnja, pri kateri
        in motorji        vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8415    Klimatizacijske naprave Proizvodnja, pri kateri
        z ventilatorjem na    vrednost vseh
        motorni pogon in     uporabljenih materialov
        elementi za       ne presega 40% cene
        spreminjanje       proizvoda franko tovarna.
        temperature in
        vlažnosti, vštevši
        tiste stroje, pri
        katerih vlažnosti ni
        mogoče posebej
        regulirati

  8418    Hladilniki,       Proizvodnja, pri kateri:
        zamrzovalniki in druge
        naprave za hlajenje   - vrednost vseh
        ali zmrzovanje,     uporabljenih materialov
        električni in drugi;   ne presega 40% cene
        toplotne črpalke,    proizvoda franko tovarna,
        razen klimatizacijskih
        naprav iz tar.št. 8415  - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiala,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    kot proizvod,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

ex 8419    Stroji in naprave za   Proizvodnja, pri kateri:
        lesno industrijo, za
        proizvodnjo papirne   - vrednost vseh
        kaše, papirja in     uporabljenih materialov
        kartona         ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    kot proizvod,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8420    Kalandri in drugi    Proizvodnja, pri kateri:
        stroji za valjanje, 
        razen za kovine ali   - vrednost uporabljenih
        steklo in valji zanje  materialov ne presega
                    40% cene proizvoda
                    franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    kot proizvod,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8425    Stroji in aparati za   Proizvodnja, pri kateri:
  do     dviganje, manipulacijo, 
  8428    natovarjanje ali     - vrednost uporabljenih
        raztovarjanje      materialov ne presega
                    40% cene proizvoda
                    franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8431,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8429    Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji, ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        stroji za čiščenje
        ulic, cestni valjarji,
        nakladalniki z lopato,
        samovozni:

        - Cestni valjarji    Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri:

                    - vrednost uporabljenih
                    materialov ne presega
                    40% cene proizvoda
                    franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št.
                    8431, uporabljajo samo
                    do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8430    Drugi stroji za     Proizvodnja, pri kateri:
        ravnanje, strganje, 
        izkopavanje, nabijanje, - vrednost uporabljenih
        kopanje ali vrtanje   materialov ne presega
        zemlje, mineralov ali  40% cene proizvoda franko
        rud; smuke in stroji za tovarna
        izdiranje pilotov;   
        snežni plugi in snežni  in
        odmetalniki
                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8431,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 8431    Deli za cestne valjarje Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8439    Stroji za proizvodnjo  Proizvodnja:
        kaše iz vlaknastih    
        celuloznih materialov;  - pri kateri vrednost
        stroji za proizvodnjo  uporabljenih materialov
        ali dodelavo papirja   ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    kot proizvod,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8441    Drugi stroji za     Proizvodnja:
        predelavo papirne kaše, 
        papirja ali kartona,   - pri kateri vrednost
        vštevši stroje za    uporabljenih materialov
        rezanje vseh vrst    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v isto tar.št.
                    kot proizvod,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8444    Stroji iz te tar.št.,  Proizvodnja, pri kateri
  do     ki se uporabljajo v   vrednost vseh
  8447    tekstilni industriji   uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 8448    Pomožni stroji in    Proizvodnja, pri kateri
        naprave za uporabo s   vrednost vseh
        stroji iz tar.št.    uporabljenih materialov
        8444 in 8445       ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8452    Šivalni stroji, razen  
        strojev za šivanje
        knjig iz tar.št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni za
        šivalne stroje; igle za
        šivalne stroje:

        - Šivalni stroji (samo  Proizvodnja:
        verižni vbodi), z glavo,
        težko ne več kot 16 kg, - pri kateri vrednost
        brez motorja, ali    uporabljenih materialov
        17 kg, z motorjem    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez
                    porekla pri sestavljanju
                    glave (brez motorja) ne
                    presega vrednosti
                    uporabljenih materialov
                    s poreklom

                    in

                    - uporabljeni mehanizmi
                    za zategovanje niti,
                    kvačkanje in cikcak
                    morajo biti že s
                    poreklom.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost uporabljenih
                    materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna.

  8456    Obdelovalni stroji in  Proizvodnja, pri kateri
  do     stroji ter njihovi deli vrednost vseh
  8466    in pribor iz tar.št.   uporabljenih materialov
        8456 do 8466       ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8469    Pisarniški stroji    Proizvodnja, pri kateri
  do     (npr.: pisalni stroji,  vrednost vseh          
  8472    računski stroji, stroji uporabljenih materialov
        za avtomatsko obdelavo  ne presega 40% cene
        podatkov, razmnoževalni proizvoda franko tovarna.
        stroji, stroji za
        spajanje)

  8480    Livarski okvirji za   Proizvodnja, pri kateri
        livarne kovin, modelne  vrednost vseh
        plošče; modeli za    uporabljenih materialov
        kalupe; kalupi za    ne presega 50% cene
        kovino (razen kalupov  proizvoda franko tovarna.
        za ingote), kovinske
        karbide, steklo,
        mineralne materiale,
        gumo ali plastične mase

  8484    Tesnila iz kovinskih   Proizvodnja, pri kateri
        listov, kombinirana z  vrednost vseh
        drugim materialom, ali  uporabljenih materialov
        iz dveh ali več plasti  ne presega 40% cene
        kovine; garniture    proizvoda franko tovarna.
        tesnil, različne po
        sestavi materiala, v
        vrečkah, ovitkih ali
        podobnih pakiranjih

  8485    Deli strojev ali naprav Proizvodnja, pri kateri
        brez električnih     vrednost vseh
        priključkov,       uporabljenih materialov
        izolatorjev, tuljav,   ne presega 40% cene
        kontaktov ali drugih   proizvoda franko tovarna.
        električnih delov, ki
        so omenjeni in ne
        zajeti na drugem mestu
        v tem poglavju

ex pgl.85   Električni stroji in   Proizvodnja, pri kateri:
        oprema ter njihovi
        deli; aparati za     - vrednost vseh
        snemanje in       uporabljenih materialov
        reprodukcijo zvoka;   ne presega 40% cene
        aparati za snemanje in  proizvoda franko tovarna,
        reprodukcijo
        televizijske slike in  - kjer se v okviru
        zvoka ter deli in    zgornje meje materiali,
        pribor za te proizvode; uvrščeni v isto tar.št.
        razen tistih, ki se   kot proizvod,
        uvrščajo v naslednje   uporabljajo samo do 
        tar.št. ali dele     vrednosti 5% cene
        tar.št., za katere so  proizvoda franko tovarna.
        pravila podana spodaj:
        8501, 8502, ex 8518,
        8519 do 8529, 8535 do
        8537, 8542, 8544 do
        8546 in 8548         

  8501    Elektromotorji in    Proizvodnja:
        električni generatorji
        razen generatorskih   - pri kateri vrednost
        agregatov        uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8503,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8502    Električni generatorski Proizvodnja:
        agregati in rotacijski
        konvertorji       - pri kateri vrednost 
        (pretvorniki)      uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8501
                    ali 8503, uporabljajo
                    skupaj samo do vrednosti
                    5% cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 8518    Mikrofoni in njihova   Proizvodnja:
        stojala; zvočniki
        vštevši zvočnike v    - pri kateri vrednost
        zvočnih omaricah;    uporabljenih materialov
        avdiofrekvenčni     ne presega 40% cene
        električni ojačevalniki; proizvoda franko tovarna,
        kompletne električne
        enote za ojačevanje   - pri kateri vrednost
        zvoka          uporabljenih materialov
                    brez porekla ne sme
                    presegati vrednosti
                    uporabljenih materialov
                    s poreklom.

  8519    Gramofoni z lastnim   Proizvodnja:
        ojačevalnikom ali brez 
        njega, kasetni      - pri kateri vrednost
        magnetofoni in drugi   uporabljenih materialov
        aparati za reprodukcijo ne presega 40% cene
        zvoka, ki nimajo     proizvoda franko tovarna
        vdelane naprave za
        snemanje zvoka      in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov
                    s poreklom.

  8520    Magnetofoni in drugi   Proizvodnja:
        aparati za snemanje 
        zvoka, vštevši aparate  - pri kateri vrednost
        z vdelanimi napravami  uporabljenih materialov
        za reprodukcijo zvoka  ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    uporabljenih materialov
                    brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

  8521    Aparati za snemanje in  Proizvodnja:
        reprodukcija slike in 
        zvoka          - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne sme presegati
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

  8522    Deli in pribori     Proizvodnja, pri kateri
        aparatov iz tar.št.   vrednost vseh
        8519 do 8521       uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8523    Pripravljeni prazni   Proizvodnja, pri kateri
        nosilci za zvočna in   vrednost vseh
        podobna snemanja -    uporabljenih materialov
        neposneti razen     ne presega 40% cene
        izdelkov iz 37.     proizvoda franko tovarna.
        poglavja

  8524    Plošče, trakovi in
        drugi posneti nosilci
        vključno z zvočnimi
        in drugimi, vštevši
        matrice in galvanske
        odtise za proizvodnjo
        plošč, razen
        proizvodov iz 37.
        poglavja:

        - Matrice in galvanski  Proizvodnja, pri kateri
        odtisi za proizvodnjo  vrednost vseh
        plošč          uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8523,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8525    Oddajniki za       Proizvodnja:
        radiotelefonijo,
        radiotelegrafijo in   - pri kateri vrednost
        radiodifuzijo ali    uporabljenih materialov
        televizijo, vštevši   ne presega 40% cene
        oddajnike z vdelanim   proizvoda franko tovarna
        sprejemnikom ali  
        aparatom za snemanje   in
        ali reprodukcijo   
        zvoka; televizijske   - pri kateri vrednost
        kamere          vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne sme presegati
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

  8526    Radarji, pomožne     Proizvodnja:
        naprave za    
        radionavigacijo in    - pri kateri vrednost
        aparati za radijsko   uporabljenih materialov
        daljinsko krmiljenje   ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    uporabljenih materialov
                    brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

  8527    Sprejemniki za      Proizvodnja:
        radiotelefonijo,
        radiotelegrafijo ali   - pri kateri vrednost
        radiodifuzijo, vštevši  uporabljenih materialov
        sprejemnike,       ne presega 40% cene
        kombinirane v istem   proizvoda franko tovarna
        ohišju z aparatom za 
        snemanje ali       in
        reprodukcijo zvoka ali
        z uro          - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov
                    s poreklom.

  8528    Televizijski       Proizvodnja:
        sprejemniki (vštevši
        video monitorje in    - pri kateri vrednost
        video projektorje),   uporabljenih materialov
        kombinirani ali     ne presega 40% cene
        nekombinirani v istem  proizvoda franko tovarna
        ohišju z radijskimi
        sprejemniki ali aparati in
        za snemanje ali
        reprodukcijo zvoka    - pri kateri vrednost
        ali slike        uporabljenih materialov
                    brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.

  8529    Deli, ki so izključno
        ali pretežno primerni
        za uporabo z aparati
        iz tar.št. 8525 do
        8528:

        - Izključno ali     Proizvodnja, pri kateri
        pretežno primerni za   vrednost uporabljenih
        uporabo pri aparatih   materialov ne presega
        za video snemanje in   40% cene proizvoda
        reprodukcijo slike    franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov
                    s poreklom.

  8535    Električni aparati za  Proizvodnja:
  in     vklapljanje in    
  8536    izklapljanje ali     - pri kateri vrednost
        zavarovanje električnih uporabljenih materialov
        tokokrogov ali za    ne presega 40% cene
        povezavo z električnimi proizvoda franko tovarna,
        tokokrogi ali v njih
                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8538,
                    uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8537    Table, plošče (vštevši  Proizvodnja:
        plošče za numerično
        krmiljenje), pulti,   - pri kateri vrednost
        mize, omare in druge   uporabljenih materialov
        osnove, opremljene z   ne presega 40% cene
        dvema ali več aparati  proizvoda franko tovarna
        iz tar.št. 8535 ali
        8536, za električno   - kjer se v okviru
        krmiljenje ali      zgornje meje materiali,
        razdeljevanje      uvrščeni v tar.št. 8538,
        električnega toka,    uporabljajo samo do
        vštevši tiste z     vrednosti 5% cene
        vdelanimi instrumenti  proizvoda franko tovarna.
        ali aparati iz 90.
        poglavja, razen
        komutacijskih aparatov
        iz tar.št. 8517

  8542    Elektronska integrirana Proizvodnja:
        vezja in mikrosestavi
                    - pri kateri vrednost
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje materiali,
                    uvrščeni v tar.št. 8541
                    ali 8542 uporabljajo
                    samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8544    Izolirana žica (vštevši Proizvodnja, pri kateri
        lakirano in anodizirano vrednost uporabljenih
        žico), kabli (vštevši  materialov ne presega 40%
        koaksialne kable) in   cene proizvoda franko
        drugi izolirani     tovarna.
        električni vodniki, s
        konektorjem ali brez;
        kabli iz optičnih
        vlaken, izdelani iz
        posamičnih oplaščenih
        vlaken, kombinirani z
        električnimi vodniki
        ali ne, s konektorjem
        ali brez njega

  8545    Ogljene elektrode,    Proizvodnja, pri kateri
        ogljene ščetke, oglje  vrednost uporabljenih
        za svetilke, oglje za  materialov ne presega 40%
        baterije in drugi    cene proizvoda franko
        proizvodi iz grafita   tovarna.
        ali drugega oglja s
        kovino ali brez nje,
        za električne namene

  8546    Električni izolatorji  Proizvodnja, pri kateri
        iz kakršnega koli    vrednost uporabljenih
        materiala        materialov ne presega
                    40% cene proizvoda
                    franko tovarna.

  8548    Električni deli strojev Proizvodnja, pri kateri
        in aparatov, ki niso   vrednost uporabljenih
        omenjeni in ne zajeti  materialov ne presega
        na drugem mestu v tem  40% cene proizvoda
        poglavju         franko tovarna.

  8601    Tirna vozila in njihovi Proizvodnja, pri kateri
  do     deli           vrednost uporabljenih
  8607                 materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna.

  8608    Železniški in      Proizvodnja:
        tramvajski tirni sklopi 
        in pribor; mehanične   - pri kateri vrednost
        (vštevši         vseh uporabljenih
        elektromehanična)    materialov ne presega 40%
        naprave za        cene proizvoda franko
        signalizacijo, varnost, tovarna
        kontrolo ali krmiljenje
        prometa v železniškem,  in
        tramvajskem in cestnem
        prometu, prometu na   - kjer se v okviru
        notranjih vodnih poteh, zgornje meje materiali,
        parkiriščih, luških   uvrščeni v isto tar.št.
        instalacijah ali     kot proizvod, uporabljajo
        letališčih; njihovi   samo do vrednosti 5% cene
        deli           proizvoda franko tovarna.

  8609    Zabojniki (vštevši    Proizvodnja, pri kateri
        zabojnike za transport  vrednost uporabljenih
        tekočin), specialno   materialov ne presega 40%
        kostruirani in      cene proizvoda franko
        opremljeni za enega ali tovarna.
        več načinov prevoza

ex pgl. 87   Vozila, traktorji in   Proizvodnja, pri kateri
        cestna ali terenska   vrednost vseh
        vozila, njihovi deli   uporabljenih materialov
        in pribor; razen     ne presega 40% cene
        tistih, ki se uvrščajo  proizvoda franko tovarna.
        v naslednje tar.št. ali
        dele tar.št., za katere
        so pravila podana v
        nadaljevanju: 8709 do
        8711, ex 8712 in 8716

  8709    Samovozna tovorna    Proizvodnja:
        vozila, brez naprav za
        dviganje ali       - pri kateri vrednost
        manipuliranje, ki se   uporabljenih materialov
        uporabljajo v tovarnah, ne presega 40% cene
        skladiščih,       proizvoda franko tovarna
        pristaniščih ali na
        letališčih, za prevoz  in
        blaga na kratkih    
        razdaljah; vlečna    - kjer se v okviru
        vozila, ki se      zgornje meje vsi
        uporabljajo na peronih  materiali, uvrščeni v
        železniških postaj;   isto tar.št. kot
        njihovi deli       proizvod, uporabljajo
                    samo do vrednosti 5%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  8710    Tanki in druga oklepna  Proizvodnja:
        bojna vozila vštevši 
        tista, ki so opremljena - pri kateri vrednost
        z oborožitvenimi     vseh uporabljenih
        sredstvi; njihovi deli  materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod, uporabljajo
                    samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8711    Motorna kolesa (vštevši Proizvodnja:
        mopede) in kolesa s  
        pomožnim motorjem, z   - pri kateri vrednost
        bočno prikolico ali   uporabljenih materialov
        brez nje; bočne     ne presega 40% cene
        prikolice        proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod, uporabljajo
                    samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 8712    Kolesa brez krogličnih  Proizvodnja iz
        ležajev         materialov iz katere koli
                    tar.št., razen tistih iz
                    tar.št. 8714.

  8715    Otroški vozički in    Proizvodnja:
        njihovi deli
                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod, uporabljajo
                    samo do vrednosti 5%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

  8716    Priklopniki in      Proizvodnja:
        polpriklopniki za vsa
        vozila; druga vozila,  - pri kateri vrednost
        nesamovozna; njihovi   vseh uporabljenih
        deli           materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod, uporabljajo
                    samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8803    Deli za naprave iz    Proizvodnja, pri kateri
        tar.št. 8801 ali 8802  vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz tar.št. 8803 ne sme
                    presegati 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  8804    Padala (vštevši
        krmiljena padala) in
        rotošuti; njihovi deli
        in pribor:

        - Rotošuti        Proizvodnja iz materialov
                    iz katere koli tar.št.,
                    vštevši druge materiale
                    iz tar.št. 8804.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    iz tar.št. 8804 ne
                    presega 5% cene proizvoda
                    franko tovarna.

  8805    Oprema za lansiranje   Proizvodnja, pri kateri
        letal; krovna      vrednost vseh
        prestrezala letal in   uporabljenih materialov
        podobna oprema; naprave iz tar.št. 8805 ne
        za treniranje letenja  presega 5% cene proizvoda
        na tleh; deli navedenih franko tovarna.
        proizvodov

pgl. 89    Ladje, čolni in     Proizvodnja, pri kateri
        plavajoče konstrukcije  se vsi uporabljeni
                    materiali uvrščajo v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda. Ne
                    smejo se uporabljati
                    ladijski trupi iz tar.št.
                    8906.

ex pgl. 90   Optični, fotografski,  Proizvodnja:
        kinematografski,  
        merilni, kontrolni ali  - pri kateri vrednost
        precizni, medicinski   vseh uporabljenih
        ali kirurški       materialov ne presega
        instrumenti in aparati; 40% cene proizvoda franko
        njihovi deli in pribor; tovarna
        razen tistih, ki so
        uvrščeni pod tar.št.   in
        ali pod deli tar.št.,
        za katere so pravila   - pri kateri so v okviru
        podana v nadaljevanju:  zgornje meje vsi
        9001, 9004, ex 9005,   materiali, uvrščeni v
        ex 9006, 9007, 9011,   isto tar.št. kot
        ex 9014, 9015 do 9017,  proizvod, uporabljeni do
        ex 9018, 9024 do 9033  5% cene proizvoda franko
                    tovarna.

  9001    Optična vlakna in kabli Proizvodnja, pri kateri
        iz optičnih vlaken    vrednost vseh
        razen iz tar.št. 8544;  uporabljenih materialov
        listi in plošče iz    ne presega 40% cene
        polarizirajočega     proizvoda franko tovarna.
        materiala; leče
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme, zrcala
        in drugi optični
        elementi, iz kakršnega
        koli materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        neobdelanih steklenih
        elementov

  9002    Leče, prizme, zrcala in Proizvodnja pri kateri
        drugi optični elementi, vrednost vseh
        iz kakršnegakoli     uporabljenih materialov
        materiali, montirani,  ne presega 40% cene
        ki so deli ali pribor  proizvoda franko tovarna.
        instrumentov ali
        aparatov, razen takih
        optično neobdelanih
        steklenih elementov

  9004    Očala (korektivna,    Proizvodnja, pri kateri
        zaščitna in druga),   vrednost vseh
        podobni proizvodi    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 9005    Daljnogledi (z enim ali Proizvodnja:
        dvema objektivoma),
        optični teleskopi in   - pri kateri vrednost
        njihova stojala, razen  vseh uporabljenih
        astronomskih       materialov ne presega 40%
        refrakcijskih      cene proizvoda franko
        teleskopov in njihovih  tovarna,
        podstavkov
                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvodi, uporabljeni do
                    5% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

ex 9006    Fotografski aparati,   Proizvodnja:
        aparati in naprave
        razen kinematografskih  - pri kateri vrednost
        kamer, fotografski    vseh materialov ne
        bliskovni aparati in   presega 40% cene
        bliskovne žarnice    proizvoda franko tovarna,
        razen bliskovnih žarnic
        z električnim vžigom   - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvodi uporabljeni do
                    5% vrednosti cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

  9007    Kinematografske kamere  Proizvodnja:
        in projektorji, vštevši
        tiste z vgrajenimi    - pri kateri vrednost
        aparati za snemanje ali uporabljenih materialov
        reprodukcijo zvoka    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod uporabljeni do
                    5% vrednosti cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

  9011    Optični mikroskopi,   Proizvodnja:
        vštevši tiste za
        mikrofotografijo,    - pri kateri vrednost
        mikrokinematografijo in vseh uporabljenih
        mikroprojekcijo     materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna,

                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v
                    isto tar.št. kot
                    proizvod uporabljeni do
                    5% vrednosti cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

ex 9014    Drugi navigacijski    Proizvodnja, pri kateri
        instrumenti in aparati  vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  9015    Geodetski (vštevši    Proizvodnja, pri kateri
        fotogrametrijske,    vrednost vseh
        hidrografski,      uporabljenih materialov
        oceanografski,      ne presega 40% cene
        hidrološki,       proizvoda franko tovarna.
        meteorološki,
        geofizikalni
        instrumenti in aparati,
        razen kompasov;
        daljinomeri

  9017    Instrumenti in aparati  Proizvodnja, pri kateri
        za risanje,       vrednost vseh
        zaznamovanje ali     uporabljenih materialov
        matematično računanje  ne presega 40% cene
        (npr. risalni aparati,  proizvoda franko tovarna.
        pantografi, kotomeri,
        risalni pribor v
        kompletu, logaritemska
        računala, kalkulatorji
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za merjenje
        dolžine (npr. metri,
        mikrometri, kljunasta
        merila), ki niso
        omenjeni in ne zajeti
        na drugem mestu v tem
        poglavju

ex 9018    Zobozdravniški stoli z  Proizvodnja iz materialov
        vgrajenimi        iz katere koli tar.št.,
        zobozdravniškimi     vštevši materiale iz
        napravami ali      tar.št. 9018
        zobozdravniškimi
        pljuvalniki

  9024    Stroji in aparati za   Proizvodnja, pri kateri
        preizkušanje trdote,   vrednost vseh
        natezne trdnosti, ali  uporabljenih materialov
        trdnosti na tlak,    ne presega 40% cene
        elastičnosti ali drugih proizvoda franko tovarna.
        mehanskih lastnosti
        materiala (npr.:
        kovin, lesa,
        tekstilnega materiala,
        papirja, plastične
        mase)

  9025    Hidrometri in podobni  Proizvodnja, pri kateri
        plavajoči instrumenti,  vrednost vseh
        termometri,       uporabljenih materialov
        barometri, higrometri,  ne presega 40% cene
        gostomeri, pirometri,  proizvoda franko tovarna.
        psihometri, z možnostjo
        registriranja ali brez,
        vštevši kombinacije teh
        instrumentov

  9026    Instrumenti in aparati  Proizvodnja, pri kateri
        za merjenje ali     vrednost vseh
        kontrolo pretoka,    uporabljenih materialov
        nivoja, tlaka ali    ne presega 40% cene       
        drugih spremenljivk   proizvoda franko tovarna.
        pri tekočinah ali
        plinih (npr.: merilniki
        pretoka, kazalniki
        nivoja, manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe toplote);
        razen instrumentov in
        aparatov iz tar.št.
        9014, 9015, 9028 ali
        9032

  9027    Instrumenti in aparati  Proizvodnja, pri kateri
        za fizikalne in kemične vrednost vseh
        analize (npr.:      uporabljenih materialov
        polarimetri,       ne presega 40% cene
        refrakometri,      proizvoda franko tovarna.
        spektometri, aparati za
        analizo plina ali
        dima); instrumenti in
        aparati za preizkušanje
        viskoznosti,
        poroznosti, ekspanzije,
        površinske napetosti
        ali podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska merjenja
        ali kontrolo (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi

  9028    Merilniki porabe ali
        proizvodnje plinov,
        tekočin ali električne
        energije, vštevši
        merilnike za njihovo
        umerjanje

        - Deli in pribor     Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

  9029    Števci vrtljajev,    Proizvodnja, pri kateri
        števci proizvodnje,   vrednost vseh
        taksimetri,       uporabljenih materialov
        kilometrski števci in  ne presega 40% cene
        podobno); kazalniki   proizvoda franko tovarna.
        hitrosti in tahometri,
        razen tistih, ki se
        uvrščajo v tar.št.
        9014 ali 9015;
        strobskopi

  9030    Osciloskopi, spektralni Proizvodnja, pri kateri
        analizatorji in drugi  vrednost vseh
        instrumenti in aparati  uporabljenih materialov
        za merjenje ali     ne presega 40% cene
        kontrolo električnih   proizvoda franko tovarna.
        veličin; razen
        merilnikov iz tar.št.
        9028; instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih, kozmičnih
        ali drugih ioniziranih
        sevanj

  9031    Instrumenti, aparati   Proizvodnja, pri kateri
        in stroji za merjenje  vrednost vseh
        ali kontrolo, ki niso  uporabljenih materialov
        omenjeni in ne zajeti  ne presega 40% cene
        na drugem mestu v tem  proizvoda franko tovarna.
        poglavju; projektorji
        profilov

  9032    Instrumenti in aparati  Proizvodnja, pri kateri
        za avtomatično      vrednost vseh
        regulacijo ali      uporabljenih materialov
        krmiljenje        ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  9033    Deli in pribor (ki niso Proizvodnja, pri kateri
        omenjeni in ne zajeti  vrednost vseh
        na drugem mestu v tem  uporabljenih materialov
        poglavju) za stroje,   ne presega 40% cene
        naprave, instrumente   proizvoda franko tovarna.
        ali aparate iz 90.
        poglavja

ex pgl. 91   Ure in njihovi deli;   Proizvodnja, pri kateri
        razen tistih iz     vrednost vseh
        naslednjih tar.št. za  uporabljenih materialov
        katere so pravila    ne presega 40% cene
        podana v nadaljevanju:  proizvoda franko tovarna.
        9105, 9109 do 9113

  9109    Urni mehanizmi,     Proizvodnja:
        kompletni in      
        sestavljeni, razen za  - pri kateri vrednost
        osebne ure        vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti
                    uporabljenih materialov s
                    poreklom.

  9110    Kompletni urni      Proizvodnja:
        mehanizmi,
        nesestavljeni ali delno - pri kateri vrednost
        sestavljeni (šablone),  vseh uporabljenih
        nekompletni urni     materialov ne presega 40%
        mehanizmi, sestavljeni; cene proizvoda franko
        grobi urni mehanizmi   tovarna

                    in

                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali uvrščeni v
                    tar.št. 9114, uporabljeni
                    samo do 5% vrednosti cene
                    proizvoda franko tovarna.

  9111    Ohišja za osebne ure in Proizvodnja:
        njihovi deli      
                    - pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali uvrščeni v isto
                    tar.št. kot proizvod,
                    uporabljeni do 5%
                    vrednosti cene proizvoda
                    franko tovarna.

  9112    Ohišja za javne in    Proizvodnja:
        podobne ure in ohišja
        podobne vrste za druge  - pri kateri vrednost
        proizvode iz tega    vseh uporabljenih
        poglavja, deli ohišja  materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri so v okviru
                    zgornje meje vsi
                    materiali uvrščeni v isto
                    tar.št. kot proizvod,
                    uporabljeni do 5%
                    vrednosti cene proizvoda
                    franko tovarna.

  9113    Jermenčki in zapestnice
        za ročne ure in njihovi
        deli:

        - Iz navadnih kovin,   Proizvodnja, pri kateri
        tudi pozlačeni,     vrednost vseh
        posrebreni ali      uporabljenih materialov
        prevlečeni s kovino   ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri
                    vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

pgl. 92    Glasbila; njihovi deli  Proizvodnja, pri kateri
        in pribor        vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

pgl. 93    Orožje in strelivo;   Proizvodnja, pri kateri
        njuni deli in pribor   vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 9401    Pohištvo iz navadnih   Proizvodnja, pri kateri
  in     kovin, z vdelano     so vsi uporabljeni
ex 9403    nenapolnjeno bombažno  materiali uvrščeni v
        tkanino, katere teža   drugo tar.št. kot je
        ne presega 300 g/m2   tar.št. proizvoda.

                    ali

                    Proizvodnja iz bombažne
                    tkanine, ki je že
                    pripravljena za uporabo
                    iz tar.št. 9401 ali 9403,
                    pod pogojem, da:

                    - njena vrednost ne
                    presega 25% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - če so vsi drugi
                    uporabljeni materiali
                    že s poreklom in so
                    uvrščeni v drugo tar.št.,
                    kot je tar.št. 9401 ali
                    9403.

  9405    Svetilke in druga    Proizvodnja, pri kateri
        svetila, vštevši     vrednost vseh
        reflektorje in njihove  uporabljenih materialov
        dele, ki niso omenjeni  ne presega 50% cene
        in ne zajeti na drugem  proizvoda franko tovarna.
        mestu; svetlobni napisi,
        osvetljene plošče, in
        podobno, s stalnim
        svetlobnim virom, in
        njihovi deli, ki niso
        omenjeni in ne zajeti
        na drugem mestu

  9503    Druge igrače; zmanjšani Proizvodnja, pri kateri:
        modeli in podobni    
        modeli za igro, vštevši - so vsi uporabljeni
        tudi s pogonom;     materiali uvrščeni v
        sestavljanke vseh vrst  drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 9506    Glave za palice za golf Proizvodnja iz grobo
                    oblikovanih blokov.

  9507    Palice, trnki in drug  Proizvodnja, pri kateri
        pribor za ribolov,    so vsi uporabljeni
        mreže za vse vrste    materiali uvrščeni v
        uporabe; vabe (razen   v drugo tar.št., kot je
        tistih iz tar.št. 9208  tar.št. proizvoda. Lahko
        in 9705) in podobni   se uporabljajo tudi
        rekviziti za lov     materiali, uvrščeni pod
                    isto tar.št., če njihova
                    vrednost ne presega 5%
                    cene proizvoda franko
                    tovarna.

ex 9601    Proizvodi iz materialov Proizvodnja iz obdelanih
  in     živalskega,       materialov za rezljanje
ex 9602    rastlinskega ali     iz istih tar.št.
        mineralnega izvora za
        rezljanje

ex 9603    Metle in ščetke (razen  Proizvodnja, pri kateri
        metel iz protja in    vrednost vseh
        podobnih materialov ter uporabljenih materialov
        ščetke iz veveričje ali ne presega 50% cene
        podlasičje dlake)    proizvoda franko tovarna.
        mehanične naprave za
        čiščenje tal, ročna,
        brez motorja;
        soboslikarski vložki
        in valji, strgala iz
        gume ali brisalniki
        za pod

  9605    Potovalni kompleti    Vsak predmet v garnituri
        (neseserji) za osebno  mora zadovoljiti pravilo,
        nego, za šivanje ali   ki bi zanj veljalo, če ne
        čiščenje obutve ali   bi bil vključen v
        obleke          garniture. Lahko pa se
                    vključijo predmeti brez
                    porekla, če njihova
                    skupna vrednost ne
                    presega 15% cene
                    garniture franko tovarna.

  9606    Gumbi in pritiskači;   Proizvodnja, pri kateri:
        gumbi za preoblačenje  
        in drugi deli;      - so vsi uporabljeni
        nedokončani gumbi    materiali uvrščeni v
                    drugo tar.št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh
                    uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

  9608    Kemični svinčniki;    Proizvodnja, pri kateri
        flomastri in markerji  so vsi uporabljeni
        z vložkem iz plosti ali materiali uvrščeni v
        iz drugih prozornih   drugo tar.št., kot je
        materialov; nalivna   tar.št. proizvoda. Lahko
        peresa in podobna    se uporabljajo konice ali
        peresa; peresa za    peresa in drugi
        kopiranje, pantenti   materiali, uvrščeni v
        svinčniki; peresniki,  isto tar.št., če vrednost
        držala za svinčnike in  vseh uporabljenih
        podobna držala, deli   materialov ne presega
        (vštevši kapice in    5% cene proizvoda franko
        ščipalke) navedenih   tovarna.
        proizvodov, razen
        tistih iz tar.št. 9609

  9612    Trakovi za pisalne    Proizvodnja, pri kateri:
        stroje in podobni
        trakovi, prepojeni s   - so vsi uporabljeni
        tiskarsko barvo ali   materiali uvrščeni v
        drugače pripravljeni za drugo tar.št., kot je
        odtiskovanje, vštevši  tar.št. proizvoda
        trakove na kolescih ali
        v patronah; blazinice  in
        za žige, prepojene ali
        neprepojene, s škatlo  - vrednost vseh
        ali brez nje       uporabljenih materialov
                    ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

ex 9614    Tobačne pipe ali glave  Proizvodnja iz grobo
        za pipe         obdelanih blokov.
_________________________________________________________________
            IZJAVA IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo
priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje
zahtevane pogoje;

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

PRILAGAM naslednja dokazila(1):

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil
vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za
izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to
potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.


                     .................
                      (Kraj in datum)


                     .................
                        (Podpis)

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi,
izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v proizvodnji
uporabljene proizvode ali na v enakem stanju ponovno izvoženo
blago.
PRILOGA 5 K PROTOKOLU 3

Državi pogodbenici soglašata, da se bodo v zvezi z ugotavljanjem
in dokazovanjem porekla blaga proučile možnosti nadomestitve tega
protokola z harmoniziranimi preferencialnimi pravili o poreklu.
PRILOGA 6 K PROTOKOLU 3

1. Določbe te priloge veljajo za spodaj naštete proizvode:

_________________________________________________________________

Tarifna oznaka  Poimenovanje
_________________________________________________________________

7106       Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom
         ali platino), neobdelano ali v obliki
         polizdelkov ali prahu

7108       Zlato (vključno zlato, platirano s platino),
         neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7403       Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi

         - Rafiniran baker:

7403 11      -- katode (negativne elektrode) in katodni
           profili

7403 12      -- valjarniške gredice

7403 13      -- valjarniški drogovi

7403 19      -- drugo

7404       Bakrovi odpadki in ostanki

7407       Bakrene palice in profili

7407 10      - Iz rafiniranega bakra

7408       Bakrena žica

         - Iz rafiniranega bakra:

7408 11      -- s prečnim prerezom, katerega največja
           dimenzija presega 6 mm

7408 19      -- druga

7409       Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline
         več kot 0,15 mm

         - Iz rafiniranega bakra:

7409 11      -- v kolobarjih

7409 19      -- drugo

7410       Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz
         papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
         podloženih materialov), debeline do vključno
         0,15 mm (brez vštete podlage)

         - Brez podlage:

7410 11      -- iz rafiniranega bakra

         - S podlago:

7410 21      -- iz rafiniranega bakra

7411       Bakrene cevi

7411 10      - Iz rafiniranega bakra:

7412       Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.
         spojnice, kolena, oglavki)

7412 10      - Iz rafiniranega bakra
_________________________________________________________________

2. Državi pogodbenici sta soglasni, da se določbe prvega odstavka
6. člena tega protokola za izdelke iz 1. točke, pridobljene iz
surovin s poreklom iz Republike Makedonije, ne uporabljajo.

Mešana komisija spremlja izvajanje določbe iz prvega odstavka te
točke in obvezno enkrat letno, računajoč od datuma podpisa tega
sporazuma, obravnava navedeno problematiko. Če se kot posledica
te izjeme poveča uvoz katerega od zgoraj navedenih izdelkov v
Republiko Slovenijo v takem obsegu ali pod takimi pogoji, da to
ogroža ali bi lahko ogrozilo domačo proizvodnjo Republike
Slovenije, se bo Mešana komisija sestala po potrebi, z namenom,
da bi proučila nastalo situacijo in bo sprejela ustrezne ukrepe,
vključno tudi možnost ponovne uvedbe določb prvega odstavka 6.
člena tega protokola za zadevni izdelek, upoštevajoč prakso med
državami pogodbenicami in Evropsko skupnostjo.

3. Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo
dogovori o upravnem sodelovanju iz Poglavja III tega protokola.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti