Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996

Kazalo

2703. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-C), stran 3801.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1996.
Št. 001-22-86/96
Ljubljana, dne 31. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-C)
1. člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popravek, 7/95 in 14/96 - odločba US) se v 5. točki 17. člena v drugem stavku številka “0,5%” nadomesti s številko “2%”. Tretji stavek se črta.
2. člen
V 23. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in tudi ni zakupnik”.
3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavezancu za davek od dohodka iz kmetijstva, ki odda zemljišče v zakup, se osnova za davek iz prvega odstavka tega člena zmanjša za katastrski dohodek v zakup danega zemljišča, ugotovljenega na podlagi podatkov o parcelni številki, površini, katastrski kulturi, katastrskem razredu in katastrskem okraju iz zakupne pogodbe. Če navedenih podatkov ni v zakupni pogodbi, se katastrski dohodek od v zakup danega zemljišča ugotovi v odmernem postopku na podlagi podatkov, ki jih zagotovi zakupodajalec.”
4. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila.”
5. člen
V 58. členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo “kapitalu” črta pika in doda besedilo “gospodarskih družb in zadrug, če je bila prodaja izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir oziroma delež v kapitalu pridobljen, zmanjšan za davke, ki jih je plačal zavezanec.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“ Za prodajo kapitala se šteje tudi zamenjava kapitala.”
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Kot prodaja deleža v kapitalu v skladu z drugo alineo prvega odstavka tega člena se šteje tudi izplačilo deleža v kapitalu fizični osebi v primeru prenehanja gospodarske družbe ali zadruge ter v drugih primerih izplačila deleža v kapitalu, izplačanega v denarju ali v naravi.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se glasita:
“58.a člen
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka 58. člena tega zakona se dobiček ali izguba, ki jo zavezanec doseže s prvo prodajo delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, ne všteva v osnovo oziroma ne zmanjšuje osnove za davek od dobička iz kapitala.
58.b člen
Osnova za davek od dobička iz kapitala je razlika med prodajno ceno kapitala iz 58. člena tega zakona in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve. Če je razlika med prodajno ceno kapitala in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, zmanjšuje pozitivna osnova za davek od dobička iz kapitala zavezanca, vendar ne več kot znaša pozitivna osnova.”
7. člen
V 59. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“Kot vrednost nepremičnine v času pridobitve se upošteva v kupoprodajni pogodbi navedena nabavna vrednost nepremičnine. Če nepremičnina ni pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe, se kot vrednost nepremičnine v času pridobitve upošteva vrednost, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.
Kot prodajna cena nepremičnine se upošteva v kupoprodajni pogodbi navedena prodajna cena nepremičnine. Če prodajna cena nepremičnine ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.”
8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot vrednost vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu v času pridobitve se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu na dan pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.
Kot prodajna cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu na dan prodaje, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.”
9. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
“60.a člen
Ne glede na določbo 58.b člena tega zakona se vrednost vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu za čas od dneva pridobitve do dneva prodaje valorizira s koeficientom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila prodaja vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu izvršena po preteku šestih mesecev od dneva pridobitve.
Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.”
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 435-01/90-4/160
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost