Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2386. Pravilnik o uveljavljanju popusta pri vožnji, stran 3160.

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o uveljavljanju popusta pri vožnji
1. člen
Ta pravilnik določa način uveljavljanja pravice do popusta pri vožnji vojnega invalida po 53. členu zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) ter pravice do brezplačne vožnje vojnega veterana po 17. členu zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95).
2. člen
Vojni invalid in vojni veteran uveljavita pravico do popusta pri vožnji oziroma pravico do brezplačne vožnje, kadar potujeta z javnim prevoznim sredstvom.
Za potovanje z javnim prevoznim sredstvom se šteje vožnja v linijskem prevozu z vlakom ali avtobusom iz odhodnega kraja v namembni kraj (vožnja tja) ter vožnja iz namembnega kraja v odhodni ali kakšen drug kraj (vožnja nazaj) na ozemlju Republike Slovenije.
Kadar vojni invalid ali vojni veteran uveljavita pravico do popusta pri vožnji oziroma pravico do brezplačne vožnje, potujeta v razredu, ki si ga sama izbereta.
I. POPUST PRI VOŽNJI
3. člen
Vojni invalid uveljavi popust pri vožnji na podlagi izkaznice vojnega invalida za popust pri vožnji (v nadaljevanju: izkaznica).
Obrazec izkaznice je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Pred potovanjem vojni invalid v izkaznico vpiše relacijo potovanja in jo skupaj z osebnim dokumentom predloži v potrditev prevozniku.
Pooblaščena oseba prevoznika po pregledu dokumentov potrdi vpisano relacijo v izkaznici ter proti plačilu cene vozovnice s popustom vojnemu invalidu izda vozovnico za potovanje na vpisani relaciji.
5. člen
Vozovnico s popustom pri vožnji lahko koristi le vojni invalid, ki mu je bila taka vozovnica izdana.
Na zahtevo pooblaščene osebe prevoznika je vojni invalid med potovanjem dolžan pokazati vozovnico s priznanim popustom pri vožnji in izkaznico.
6. člen
Na relaciji, navedeni v izkaznici, je dovoljena prekinitev potovanja, vendar lahko vožnja tja ali vožnja nazaj traja najdalj do 24. ure naslednjega dne od dneva, ki je v izkaznici naveden kot začetek potovanja.
7. člen
Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo uveljavi pravico do popusta pri vožnji, ima njegov spremljevalec, ki potuje z istim prevoznim sredstvom in v istem razredu, pravico do brezplačne vožnje.
Pred začetkom potovanja prevoznik v izkaznici vojnega invalida iz prejšnjega odstavka potrdi tudi vožnjo za spremljevalca na vpisani relaciji in mu izda vozovnico za brezplačno vožnjo.
8. člen
Vojnemu invalidu izda izkaznico upravna enota, pristojna po njegovem stalnem ali začasnem prebivališču.
Izkaznica se izda za deset let, uporabiti pa se sme samo v letu, v katerem je bila izdana oziroma v letu, za katero veljavnost je bila podaljšana.
Na zahtevo upravičenca upravna enota podaljša veljavnost izkaznice praviloma v decembru tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
9. člen
Če vojni invalid izgubi izkaznico, mu upravna enota izda dvojnik na podlagi dokazila, da je bila izgubljena listina preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dvojnik izkaznice se izda tudi, če je izkaznica postala neuporabna. Če je neuporabno izkaznico še mogoče prepoznati, jo mora vojni invalid pred izdajo dvojnika vrniti upravni enot, če pa je ni mogoče prepoznati, mora predložiti dokazilo, da je bila preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Oseba, ki ji je prenehal status vojnega invalida, mora vrniti izkaznico upravni enoti v 30 dneh od dneva, ko mu je prenehal status.
Če oseba iz prejšnjega odstavka ne vrne izkaznice v določenem roku, jo upravna enota po uradni dolžnosti prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Upravna enota vodi evidenco izdanih izkaznic. V evidenco se vpisujejo: ime in priimek vojnega invalida, evidenčna številka vojnega invalida, številka izkaznice in datum izdaje.
12. člen
Prevoznik je upravičen do povrnitve razlike do redne cene vožnje na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za vojne invalide ter ob predložitvi obračuna in dokumentacije o uveljavljenih popustih pri vožnji oziroma brezplačni vožnji.
Obračun vsebuje naslednje podatke: datum opravljenega prevoza, evidenčno številko izkaznice, relacijo, odstotek popusta, redno ceno vozovnice in razliko do redne cene vozovnice.
II. BREZPLAČNA VOŽNJA
13. člen
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščite ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem (v nadaljevanju: vojni veteran) uveljavlja pravico do brezplačne vožnje na podlagi izkaznice vojnega veterana za brezplačno vožnjo.
Obrazec izkaznice za brezplačno vožnjo je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Določbe tega pravilnika o načinu uveljavljanja popusta pri vožnji vojnega invalida, poravnave obveznosti do prevoznikov ter izdaji, preklicu in vodenju evidence izdanih izkaznic, se smiselno uporabljajo tudi pri uveljavljanju brezplačne vožnje vojnega veterana.
15. člen
Knjižice in izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo, izdane na podlagi dosedanjih predpisov, se lahko uporabljajo do 31. 12. 1996.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo uporabljati pravilnik o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do brezplačne in znižane vožnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo imetnikov “Partizanske spomenice 1941” (Uradni list SFRJ, št. 7/82), pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema, redom belega orla z mečema in zlato Obiličevo medaljo (Uradni list SFRJ, št. 7/82) in pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936–1939 (Uradni list SFRJ, št. 7/82).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-03/12-96
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina