Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2361. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov, stran 3127.

Na podlagi 3. točke 49. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov
1. člen
V 1. členu pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št. 20/77 in 27/87) se besedilo: “za morsko ribištvo pristojni občinski upravni organ” nadomesti z besedilom: “upravna enota”.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Dovoljenje za gospodarski ribolov, ki je kot priloga 2 objavljen skupaj s tem pravilnikom, izda upravna enota, na območju katere ima prosilec prebivališče.”.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Obrazce dovoljenja za športni ribolov izda ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo. Obrazec je kot priloga 3 objavljen skupaj s tem pravilnikom.
Obrazec je v slovenskem in italijanskem jeziku, na hrbtni strani pa je izvleček iz predpisov, ki urejajo morsko ribištvo.
Dovoljenje se lahko dobi pri organizaciji, ki jo določi minister, pristojen za morsko ribištvo.
Dovoljenje se izpolni v dveh primerkih. Primerek, na katerem so nalepljeni in uničeni kolki, ostane pri organizaciji iz prejšnjega odstavka.”
5. člen
Obrazec št. 2 in 3 se nadomestita z novima obrazcema št. 2 in št. 3, ki sta kot prilogi objavljena skupaj s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-02-0017/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
Priloga št. 2

(Grb Republike Slovenije
Stemma della Repubblica di Slovenia)

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBBLICA DI SLOVENIA

Upravna enota: __________________________________________________
Unitá amministrativa diŠt. - N.:

Datum - Data:


Na podlagi 16. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list SRS,
št. 25/76, 29/86 in 47/87) se izda


In base al articolo 16 della Legge sulla pesca marittima
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 25/76, 29/86 e 47/87) si
rilascia la presente


        D O V O L J E N J E - L I C E N Z A

      za gospodarski ribolov - per lo svolgimento
           dell'attivitá di pesca


1._______________________________________________________________
        (ime in priimek - nome e cognome)

iz_______________________________________________________________
             (residente a)

številka osebne izkaznice ______________________________________,

numero della carta d'identitá

izdane od _____________________dne _________ 19____,
rilasciata            da il,

ki je vpisan v ribiški register pri Upravni enoti
____________________ pod številko ______________________________,

il quale risulta iscritto nel registro di pesca
che si tiene presso l'Unitá amministrativa numero

se dovoljuje opravljati gospodarski ribolov.
si consente lo svolgimento dell'attivitá di pesca.

2. Imetnik tega dovoljenja sme opravljati gospodarski ribolov in
lov drugih morskih živali samo z ribolovnimi sredstvi, ki so
vpisana v ribiški register, in sicer:

Il titolare della presente licenza puo' svolgere l'attivitá di
pesca del pesce e di altri animali marini servendosi unicamente
degli attrezzi da pesca riportati nel registro di qui sopra, e
precisamente:
_________________________________________________________________

Zap. Ribolovna sredstva    Kosov  Dolžina  Pečat in podpis
št.  po vrstah gospodar-   (skupno) v metrih  pooblaščenega
    skega ribolova                   delavca
_________________________________________________________________

N.    Attrezzi da pesca  Pezzi   Lunghezza    Timbro e 
prog. per tipo dell'attivitá (totale)  metri     firma del
     di pesca                   funzionario
                            competente
_________________________________________________________________

Priloga št. 3

/PRVA STRAN/

(Grb Republike Slovenije
Stemma della Repubblica di Slovenia)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO


REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO PER AGRICULTURA,
ECONOMIA FORESTALE E ALIMENTAZIONE


_________________________________________________________________
(pooblaščena organizacija - organizzazione competente)


Zaporedna številka dovoljenja ___________________________________
Numero di licenza


Na podlagi 18. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS,
št. 25/76, 29/86, 47/87) se izda

In base al articolo 18 della Legge sulla pesca marittima
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 25/76, 29/86 e 47/87) si
rilascia la presente


       D O V O L J E N J E - L I C E N Z A

    za športni ribolov na morju - di pesca marittima
              sportiva________________________   iz   ______________________
(ime in priimek - nome e cognome)     residente a


številka osebne izkaznice - potne listine,
numero dela carta d'identitá - passaporto


izdane od ________________________ dne ____________
rilasciata da              il


se dovoljuje opravljati športni ribolov
si concede il permesso di esercitare la pesca sportiva


1. z vrvicami, panulami in ribiškimi palicami;
con lenze, panole e canne da pesca;

2. s parangali do 150 trnkov;
con i parangali fino a 150 ami;

3. s harpunami in ostmi z uporabo svetilke do 400 W ali brez nje;
con arpioni e con fiocine usate con il lume fino a 400 Watt o
senza lume;

4. s podvodno puško brez eksplozivnega polnjenja;
con il fucile subacqueo senza carica esplosiva;

na območju teritorialnega morja Republike Slovenije razen na
območjih, kjer je ribolov prepovedan na podlagi določb zakona in
drugih predpisov

nelle acque territoriali di Repubblica di Slovenia, tranne nella
fascia di mare in cui la pesca e vietata dalle norme di Legge e
da altre prescrizioni

v času od ______________ do____________________
nel periodo dal      al

Upravna taksa v znesku ___________ SIT je plačana v kolekih.

La tassa amministrativa nell'importo di ________ SIT é pagata in
marche da bollo.


Pristojbina za športni ribolov v znesku ________ SIT je plačana v
gotovini.

La tassa per l'esercizio dell pesca sportiva di _____ SIT é
pagata in contanti.


V _______________, dne ____________ 199.
In ,         S il


ŠTAMPILJKA ORGANIZACIJE                   PODPIS
TIMBRO DELL'ORGANIZZAZIONE                 FIRMA/DRUGA STRAN/

IZVLEČEK IZ PREDPISOV O MORSKEM
RIBIŠTVU

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLE
PRESCRIZIONI SULLA PESCA MARINA


1. Športni ribolov je dovoljen na celotnem območju teritorialnega
morja Republike Slovenije razen na naslednjih območjih:

- v ribolovnem rezervatu v Portorožu in Strunjanskem zalivu
vključno s solinami;

- v krajinskih parkih in naravnih rezervatih;

- v ustjih oziroma izlivih rek in drugih vodotokov v morje:
Dragonja, Fazan, Rižana in Badaševica;

- v 300 m pasu obalnega morja od bivše opekarne "RUDA" v Izoli do
opuščenega mandrača "Moleto" v Kopru.

Izjemoma je dovoljen športni ribolov z obale v Portoroškem
zalivu, razen od 1. decembra do 1. marca.

Si permete l'esercizio della pesca sportiva in tutto il mare
territoriale di Repubblica di Slovenia, tranne nelle seguenti
zone:

- nella riserva di pesca nel golfo di Portorose e Strugnano
inclusa la zona delle saline;

- negli parci e riserve naturali;

- negli estuari e sbocchi dei fiumi e di altri corsi d'acqua nel
mare: Dragogna, Fazan, Risano, Badaševica;

- nella fascia di mare lunga 300 m, che si esterde dall'ex
mattonaia "Ruda" di Isola al mandracchio "Moleto" di Capodistria.

E consentita la pesca sportiva costiera nel Golfo di Portorose,
tranne dal 1. dicembre al 1. marzo.

2. Izvleček predpisov, ki se nanašajo na opravljanje športnega
ribolova je razobešen v prostorih organizacije, ki dovoljenje
izdaja.

L'estratto delle prescrizioni sulla pesca sportiva é affissa nei
locali delle organizzazioni competenti per il rilascio della
licenza di pesca.