Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2349. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 3074.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ilirska Bistrica
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih, v k.o. Koritnice:
parc. št.: 171/1, 171/2, 353, 171/86, 171/138, 171/161, 1182,1327/4, 1369/1, 1369/29, l369/31, 1369/32, 1369/36, l369/37, 1369/55, 1369/146, 1369/150, 1369/155, 1369/156, 1369/83, 1369/86, 1369/88, 1369/84;
katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Knafelc Anton, Koritnice 49/l,              do 2/44
Novak Alojz, Koritnice 44,                do 1/44
Tomšič Ivan, Koritnice 43/5,               do l/44
Tomšič Janez, Koritnice 5,                do l/44
Ludvik Alojz, Koritnice 19,               do 2/44
Delost Štefanija, Koritnice 68,             do l/880
Delost Jurij, Koritnice 46,               do l/44
Knafelc Franc, Koritnice l8/l0,             do 4/44
Tomšič Franc, Koritnice l7,               do 5/924
Tomšič Jože, Koritnice 17,               do 34/924
Tomšič Stanislav, Koritnice 17,             do 3/924
Tomšič Anton, Koritnice 47/12,              do l/44
Novak Anton, Koritnice l5/13,              do l/44
Pavlovec Ivan, Koritnice 13,               do 2/44
Delost Franc, Koritnice 16,               do 5/44
Žele Josip, Koritnice 9,                 do l/44
Knafelc Peter, Koritnice 46/22,             do l/44
Tomšič Ivan, Koritnice 53/23,              do 5/176
Urbančič Ivana, Ilirska Bistrica,
Vilharjeva 2,                      do 3/176
Šircelj Mihael, Koritnice 24,              do l/44
Tomšič Anton, Koritnice 39/26,             do 7/264
Sedmak Ivan, Koritnice 46/5l,              do 4/44
Knafelc Ivan, Koritnice 33,               do l/44
Adam Anton, Koritnice 64,                do l/44
Sedmak Jožefa, Koritnice 35/48,             do 2/352
Sedmak Ladislav, Koritnice 35,             do 3/352
Tomšič Mihael, Deskovče 7/2,              do l/264
Knafelc Antonija, Koritnice 6/24,            do l/880
Adam Katarina, Koritnice 24,              do l/880
Zadel Stanislava, Izola, Livade 9,           do l/880
Knafelc Zofija, Koritnice 34/62,            do l/880
Sedmak Franc, Koritnice l6,               do l/44
Strle Franc, Koritnice 6,                do 2/44
Sedmak Drago, Koritnice 52,               do 3/352
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski gozdarski zadrugi Pivka, oziroma Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijsko veterinarskem zavodu Nova Gorica.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– zasipanje depresij,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– dosetev travniško deteljne mešanice.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Ilirska Bistrica – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo posebna pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih površin.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-56/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost