Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2297. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič, stran 2978.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in 36/89) in v skladu z usmeritvami v prostorskih sestavinah družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89) ter v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1989, 1993 in 1994 in družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990 dopolnjenega 1989, 1993 in 1994 (Uradni list RS, št. 17/94) sprejme lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič. Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 3564 v juniju 1996.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Teksti obsegajo:
– splošni del: izjave, notranja kontrola
– normativna določila: program priprave PIN, uredba, soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij, sklep o sprejemu LN
– obrazložitev: uvod, prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev, prostorske ureditve po posameznih področjih, gradbena parcela s seznamom parcel in lastnikov, ocena stroškov, etape izvajanja, elementi za zakoličbo.
Grafični del obsega:
1. pregledna karta M 1 : 50.000
2. prikaz iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Grosuplje za območje Občine Ivančna Gorica (programske zasnove) M 1 : 5.000
3. situacija obstoječega stanja M 1 : 1.000
4. načrt gradbenih parcel M 1 : 2.880, 1 : 1.000
5. ureditvena – krajinsko urbanistična situacija M 1 : 1.000
6. situacija komunalne infrastrukture M 1 : 1.000
7. podolžni prerez M 1 : 5.000/500
8.1 prečni prerez glavne trase M 1 : 50
8.2 prečni prerez deviacij M 1 : 50
8.3 prečni prerez – priključek Ivančna Gorica M 1 : 50
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Dedni dol
381/1, 386/1, 387/1, 387/4, 388/1, 388/4, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 400/1, 401/2, 404/1, 405/1, 406, 408/1, 409/1, 409/2, 410/4, 413/1, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 414/1, 414/2, 435/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/8, 437/11, 438/3, 438/4, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 682/1, 682/2, 682/3, 682/4, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 689/1, 689/2, 689/4, 689/5, 689/7, 689/8, 689/9, 691/1, 692/1, 692/2, 692/3, 693/1, 694/2, 695/1, 695/3, 703/2, 703/3, 703/4, 703/5, 704/1, 734/1, 735/2, 736/2, 768/2 (cesta), 781/1 (cesta), 781/2 (cesta), 781/9 (cesta), 782, 783/1 (cesta), 783/2, 783/3, 785/1 (pot), 785/3 (pot), 785/4, 786, 787/1 (pot), 787/2, 787/3 (pot), 792/1 (potok), 792/2, 792/3, 792/9 (pot), 792/10, 794/3, 794/4, 817, 818 (magistralna cesta), 819 (potok), 831.
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
781/2, 781/4, 681
– elektrika NN:
700, 701, 702, 703/2, 703/4, 703/5, 703/6
– telefon:
404, 406, 407/1, 407/2, 410/1, 410/6, 682/2, 735/2, 736/2, 781/1, 781/8, 781/9, 792/2
k.o. Draga
92/2, 93/1, 93/2, 105, 106, 107, 108/1, 109/1, 111/2, 112/2, 113/3, 113/4, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 117, 118, 120/1, 121/1, 121/4, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 120/2, 121/16, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 137/1, 137/2, 137/3, 138/1, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13 (pot), 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 138/20, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8, 138/9, 139/1, 139/2, 140/1, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 141/1, 141/6, 142, 143 (pot), 145/15, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/7, 149/16, 149/37, 150/1, 150/2, 150/4, 150/5, 151/1, 151/10, 151/11, 151/12, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 152/1, 152/10, 152/11, 152/12, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 159/1, 159/11, 159/12, 159/13, 159/4, 159/8, 173/1, 173/2, 173/3, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 182/1, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/2, 185/3, 185/5, 185/6, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187, 188/1, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 198/5, 198/6, 199/1, 199/2, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 205/17, 205/18, 205/19, 205/2, 205/20, 205/21, 205/22, 205/5, 205/6, 205/7, 207, 208, 325/3, 325/5, 325/6, 325/7, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 327/1, 327/2, 327/4, 328/1, 328/2, 328/5, 330, 331/1, 331/3, 331/4, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5, 336/1, 336/2, 337/1, 338/10, 338/11, 338/14, 338/15, 338/16, 338/2, 342/1, 342/10, 342/11, 342/2, 342/3, 342/4, 342/6, 342/7, 342/8, 342/9, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 344/1, 344/2, 344/3, 344/6, 344/7, 344/8, 345/5, 366/4, 512/1, 513/1 (pot), 513/2, 513/3, 514/1 (cesta), 514/2 (cesta), 514/3 (cesta), 514/4 (cesta), 515, 516, 517/1 (potok), 517/2 (potok), 517/3, 517/4, 524/2 (pot), 524/3, 524/4 (pot), 524/5, 524/6, 527/1, 528/1 (potok), 528/11 (potok), 528/12 (potok), 528/13 (potok), 528/14, 528/3 (potok), 528/4 (potok), 528/5 (potok), 528/6 (potok), 528/7, 528/8 (potok), 528/9 (potok), 529/2, 532 (pot), 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5 (pot), 536/1, 536/2 (pot), 536/3, 538/1, 538/2, 539/1 (pot), 539/2, 540/1 (pot), 540/2 (pot), 542, 543, 544 (vse magistralna cesta), 545/1 (pot),
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
151/10, 151/11, 161/12, 161/15, 164/2, 164/3, 170/3, 171/2, 171/3, 172/1, 172/3, 201/1, 203, 205/6, 213/1, 213/4, 214/10, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/10, 216/11, 216/12, 325/6, 326/6, 326/8, 335/5, 342/1, 342/10, 342/11, 345/5, 366/1, 514/4, 514/5, 517/3, 524/6, 528/3, 528/14, 535/5
– elektrika NN:
130, 131/1, 205/19, 207, 514/4,
– elektrika VN:
121/4, 121/15, 153/3, 161/1, 161/5, 161/7, 161/11, 194/1, 198/1, 199/5, 199/6, 199/7, 514/5, 529/1
– telefon:
111/2, 111/3, 115/3, 116/2, 138/15, 152/3, 153/3, 159/13, 159/15, 161/2, 161/6, 161/7, 161/8, 161/11, 207, 325/6, 326/1, 326/8, 338/1, 338/3, 338/4, 338/5, 338/12, 338/14, 339/1, 339/2, 342/1, 342/5, 342/6, 342/11, 345/5, 366/1, 366/4, 514/1, 514/5, 529/1, 529/2, 535/3, 535/4, 535/5,
k.o. Hudo
70/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2, 81/2, 99, 100/1, 100/2, 118/1, 118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 127, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130/1, 130/2, 131/3, 132/1, 133/1, 133/4, 133/6, 137/1, 137/4, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/3, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 152/1, 152/3, 153, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 155, 156/1, 156/2, 157/1, 163/1, 163/2, 163/3, 164/3, 164/4, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 171/3, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 194/2, 194/3, 196/1, 196/2, 196/3, 198/2, 199/1, 199/2, 217/1, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 369/1 (cesta), 369/6 (pot), 369/7 (pot), 369/8, 369/9, 374/1, 374/2, 376/3, 376/5, 381, 383/1 (magistralna cesta), 383/2 (magistralna cesta), 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386.
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
70/3, 353/1
– elektrika NN:
112/4, 116, 117, 118/2, 124, 125, 126, 131/3, 132/1, 133/1, 133/4, 133/6, 153, 194/3, 369/9, 372/1, 383/6
– elektrika VN:
142/1, 153, 154/1, 168/3, 194/3,
– telefon:
178/2, 179/2
k.o. Gorenja vas
25/1, 26/11, 27/8, 27/9, 27/10, 27/19, 31/12, 31/21, 31/5, 32/2, 32/10, 32/4, 33/2, 53/1, 53/2, 54/7, 55/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/3, 58/4, 60, 61/2, 62/1, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 69, 74/1, 74/2, 76/1, 89/1, 92, 93, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 98/2, 98/3, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 102, 103/2, 106/1, 106/2, 106/5, 107/4, 116/1, 116/4, 118/1, 118/3, 118/4, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 131/1, 131/2, 130/1, 118/2, 116/2, 131/3, 132/1, 132/2, 139/1, 139/6, 775, 777/1 (pot), 777/2 (pot), 777/3 (pot), 779/2 (pot), 780/1, 780/6 (pot), 780/7 (pot), 813/3 (potok), 828, 829/1 (magistralna cesta), 829/2, 830/1, 830/2, 831, 832 (cesta), 833/1, 833/2 (cesta), 833/3 (cesta).
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
63/5, 64/7, 26/21, 26/22, 57/1, 57/3, 64/1, 95/2, 98/3, 100/1, 106/2, 775, 829/2, 833/3,
– elektrika NN:
64/7, 65/2, 69, 26/12, 26/14, 26/15, 27/7, 55/2, 56/1, 56//2, 56/3, 57/1, 57/2, 61/1, 62/1, 62/2, 64/3, 78/1, 103/2, 632/3, 775, 835
– telefon:
14/4, 25/1, 25/11, 26/15, 27/7, 56/1, 57/1, 57/2, 61/1, 62/1, 62/2, 96/2, 96/3, 97, 99/2, 103/2, 774, 779/2, 813/3, 835
k.o. Radohova vas
37/1, 38/1, 38/2, 42, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46/2, 47/4, 47/6, 52/1, 52/5, 53, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 60/1, 60/3, 60/4, 60/6, 61, 68/1, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 84/1, 84/2, 88/1, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 94/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 106, 107, 109/1, 109/2, 109/5, 109/6, 109/7, 156/1, 163/2, 164, 165, 595/3 (cesta), 608/1 (pot), 608/3 (pot), 608/2, 608/4 (pot), 608/5, 608/6 (pot), 608/7, 608/8, 622/1, 623/1, 623/2, 624, 626 (pot), 627 (pot), 628 (pot), 629/1 (pot), 632/2, 634/1 (železnica), 634/2 (železnica), 648 (magistralna cesta), 649 (pot), 650/1 (pot) 650/2.
k.o. Velike pece
20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22/2, 22/3, 26/1, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 34/2, 34/5, 34/6, 34/7, 36/1, 36/2, 36/3, 43/2, 43/3, 43/4, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 49/1, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52/1, 52/2, 52/4, 56/1, 56/2, 56/4, 56/5, 57, 75/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 127/1, 127/2, 152/2, 182/1, 182/2, 184/1, 184/2, 184/3, 187, 188/1, 188/2, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 193/1, 193/2, 193/3, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 195/3, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1, 207/2, 208, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 211/1, 211/2, 211/3, 600/3, 601/1, 601/2, 604, 605/1, 605/2, 605/3, 606/1, 606/2, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 609/1, 609/2, 609/3, 612/2, 612/3, 613/2, 613/3, 614/1, 614/2, 615, 616/1, 616/2, 616/3, 617, 618/1, 618/3, 620/2, 620/3, 621/1, 622/1, 622/2, 624/1, 624/2, 625/1, 626/1, 626/3, 626/4, 627/1, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 627/8, 628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 630/3, 631/1, 631/2, 631/3, 632/1, 632/10, 632/2, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 634/1, 634/2, 635/1, 636/1, 637/1, 638/1, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 640/1, 640/2, 640/3, 640/4, 641, 642, 643/1, 666, 667, 668/1, 668/2, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 675, 676/1, 676/4, 676/5, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 677/5, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 681/1, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 685/1, 686/1, 686/2, 686/3, 848/1 (pot), 848/2, 848/3, 848/4, 848/6, 852/1 (pot), 852/2, 852/3, 855/1 (pot), 855/2, 855/3, 872/2, 872/3 (pot), 872/4 (pot), 872/5, 873/1 (potok), 873/2, 873/3, 873/4, 873/5, 873/6 (pot), 873/8, 873/9 (potok), 874/1 (pot), 874/2, 874/3, 874/4 (pot), 874/6 (pot), 874/9, 875(pot), 880/2 (pot), 880/3 (pot), 880/5, 887, 891 (magistralna cesta), 892/1 (potok), 892/2 (potok), 893 (potok), 894 (potok).
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
36/3, 50/4, 55/1, 56/5, 57, 600/1, 601/1, 601/3, 617, 618/3, 618/4, 872/2,
– elektrika NN:
608/2, 608/4, 612/4, 613/3,
– elektrika VN:
34/6, 43/4, 848/4
– telefon:
32/2, 36/3, 56/5, 602/1, 605/3, 608/5, 609/3, 872/5
k.o. Dob
9/1, 9/2, 9/3, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 197/2, 197/3, 224, 225, 226, 227, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/48, 236/80, 236/81, 236/82, 236/86, 236/87, 236/88, 236/89, 236/90, 236/91, 236/92, 236/93, 236/94, 236/96, 236/97, 236/98, 236/99, 236/100, 236/101, 236/102, 236/103, 236/104, 236/105, 236/106, 236/107, 236/108, 236/109, 236/111, 236/112, 236/113, 236/114, 236/115, 236/116, 236/117, 237/1, 237/2, 239/1, 239/2, 239/5, 239/6, 239/7, 245, 246, 248, 249/1, 249/2, 249/4, 251/1, 251/2, 251/4, 251/5, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256/1, 256/2, 256/3, 256/5, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 258, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 1508/1 (pot), 1508/2, 1508/3 (pot), 1508/5 (pot), 1508/6, 1508/7, 1509/1 (pot), 1509/2, 1509/4, 1509/5 (pot), 1509/7, 1534/2 (pot), 1534/3 (pot), 1534/5, 1535/1 (pot), 1535/2(pot), 1535/3, 1543, 1549 (magistralna cesta).
Prestavitev komunalnih vodov:
– elektrika NN:
190/1, 193/2, 194/2, 197/3, 202, 237/2, 238/1, 238/7, 1508/7
– elektrika VN:
19/3, 19/4, 257/3, 257/4, 257/5, 1509/4, 1534/5
– telefon – podzemni:
249/3, 249/4, 1509/4,
k.o. Podboršt
320/2, 320/3, 320/4, 321/1, 321/2, 321/3, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 324/1, 324/2, 324/3, 325/1, 325/2, 325/3, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 358/1, 358/2, 358/3, 360, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 370/1, 370/2, 370/3, 371/1, 371/2, 372, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 379/1, 379/2, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/4, 379/5, 379/7, 379/9, 380/1, 380/2, 380/4, 381/1, 381/2, 381/3, 382/1, 382/2, 383/2, 383/3, 384/2, 384/3, 390/1, 390/2, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 400/3, 401/1, 401/2, 403/1, 403/2, 461/1, 461/3, 462/1, 462/3, 463/1, 463/2, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 637 (pot), 646/1(pot), 646/2 (pot), 647/1, 648/1 (pot), 648/2 (pot), 649/1, 649/2, 649/3, 650/1 (pot), 650/2 (pot), 650/3 (pot), 650/4 (pot), 652/2, 654/1 (pot), 654/2 (pot), 670/1 (pot), 670/2 (pot), 670/3 (pot), 670/4 (pot), 670/5, 673, 812/1.
Prestavitev komunalnih vodov:
– vodovod:
379/10, 379/13, 462/3
– telefon:
322/4, 323/4, 379/10, 379/13, 462/3, 670/3
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtoceste,
– območje deviacij,
– območje vodnogospodarskih ureditev,
– območje nelinijskih komunalnih ureditev in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje ureditev obcestnega prostora.
IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Odsek AC Višnja Gora–Bič se realizira z rekonstrukcijo obstoječe magistralne ceste M-1 oziroma z dograditvijo ob njenem severnem ali južnem robu.
Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovnica s po dvema voznima pasovoma in enim odstavnim pasom v vsaki smeri z vmesnim ločilnim pasom in izvennivojskimi križanji z drugimi prometnicami.
Odsek poteka od km 98,0 do km 109,2, to je od zgrajene avtoceste v Višnji Gori do občinske meje med občinama Ivančna Gorica in Trebnje.
6. člen
Elementi projektiranja avtoceste so:
– računska hitrost 120 km/h,
– minimalni horizontalni radij 750 m,
– normalni prečni prerez znaša 28,00 m,
– štirje vozni pasovi po 3,75 m
     – dva odstavna pasova po 2,50 m
     – srednji ločilni pas 4,00 m + 2 × 0,50 m
     – dve bankini po 1,50 m.
7. člen
Priključek Ivančna Gorica
Na odseku avtoceste Višnja Gora–Bič se izvede priključek v Ivančni Gorici s pentljo, ki je na južni strani podaljšana do priključka lokalne ceste iz vasi Mleščevo na regionalno cesto. Priključevanje in izvoz iz AC se izvede s pospeševalnim odnosno zaviralnim pasom dolžine 270 m in širine 3,80 m.
8. člen
Počivališče Podsmreka
Počivališče Podsmreka se izvede enostransko na severni strani AC od km 99,6 do km 100,0 s programom, kot je predviden za spremljajoče objekte ob avtocestah tip 2 “Bencinski servis” in vsebuje površine za parkiranje, počitek, rekreacijo, bencinski servis za tovornjake, avtobuse in osebne avtomobile s spremljajočimi prostori, trgovino, bife, sanitarije in avtopralnico.
Usmeritve za prostorsko ureditev:
– lokacija je predvidena ob gozdnem robu, ki preprečuje poglede na dominanto gradu v prostoru, istočasno pa nadvlada zidane objekte servisa;
– lokacija je izbrana tako da nudi možnost navezave na grad Podsmreka oziroma na njegov program;
– vizualno ločitev od avtoceste in hrupno zaščito je treba zagotoviti z ustrezno ograjo in zasaditvijo;
– promet je enosmeren, usmerjen enako kot na avtocesti, tovorni in osebni pa že ob vstopu na območje ločen, tako v fazi gibanja kot v fazi mirovanja;
– prostor je ozka, blago nagnjena površina, zato je tudi razporeditev objektov in programa temu prilagojena.
Usmeritve za oblikovanje objektov:
– objekt tehnične prodajalne, blagajne in sanitarij ob črpalki, velikosti ca. 6,0 m × 30,0 m;
– objekt v katerem je predvidena trgovina, bife in informacijska pisarna, velikosti ca. 6,0 m × 30,0 m;
– avtopralnica, velikosti ca. 7,0 m × 30,0 m;
– nadstrešnica nad črpalnimi avtomati in delom parkirišč dolžine ca. 110 m in širine ca. 10 m oziroma ca. 26 m ob prodajalnah;
– pri načrtovanju objektov je treba vnesti tudi elemente, ki bodo objekt skladno vmestili v prostor.
Smernice za oblikovanje zelenih površin:
– nepozidane površine in površine, ki niso namenjene prometu bodo praviloma ozelenjene;
– vmesni pas med avtocesto in servisnim platojem se zasadi z grmovjem in drevjem;
– vmesne zelenice imajo oblikovalsko in usmerjevalno funkcijo;
– oblikovanje in urejanje zelenih površin mora ohranjati krajinsko tipologijo in krajevne posebnosti obenem pa zagotavljati prometno varnost in preglednost.
Usmeritve za komunalno ureditev
Počivališče bo oskrbovano z:
– vodovodom iz cevovoda Trstenik–Podsmreka,
– električnim vodom, ki se navezuje na novo predvideno transformatorsko postajo,
– TT vodom,
– odvajanje odpadnih vod se izvede v kanal, ki je predviden kot povezovalni kanal Višnja Gora–Ivančna Gorica,
– meteorne vode z voznih in parkirnih površin je treba odvajati v recipient preko lovilca olj in maščob,
– odpadke je treba zbirati v posebne tipske kontejnerje in zagotoviti odvoz na komunalno deponijo.
Kolikor se program počivališča Podsmreka naveže na program gradu Podsmreka, se izdela posebni ureditveni načrt za celoten kompleks.
9. člen
Cestninska postaja
Dolgoročno je predviden sistem avtomatskega cestninjenja brez ustavljanja, začasno pa je ureditev cestninske postaje naslednja:
– plato cestninske postaje s kabinami je lociran v Podpetku z osjo v km 106,980. Komunalno bo opremljen z vodovodom, električno energijo in sistemom zvez. Za potrebe kanalizacije bo zgrajena triprekatna greznica na redno praznjenje. Odpadke se bo zbiralo v posebne tipske kontejnerje z odvozom na komunalno deponijo. Kabine so lahko tipske montažne ali grajene po posebnih projektih klasično ali montažno.
10. člen
Zaradi izgradnje avtoceste je treba izvesti deviacije naslednjih cest in poti:
1-C-1-1/1
Deviacija krajevne ceste nadomešča obstoječe povezave ob severni strani magistralne ceste in povezuje že zgrajeno deviacijo pri Višnji gori s cesto v Podsmreko. Dolžina je 1160 m, širina 5,00 m + 2 × 0,50 m s ploščatim propustom preko potoka Kosce in mostom preko Trsteniščice. Vozišče bo v asfaltni izvedbi.
1-C-1-1/3
Manjši premik in rekonstrukcija poljske poti, ki povezuje deviacijo 1-1/1 z regionalno cesto 331/1195 Višnja Gora–Ivančna Gorica. Deviacija poteka ob potoku Kosca, prečka AC v obstoječem podvozu, ki se primerno podaljša in rekonstruira. Dolžina je 114 m, širina 3,00 m + 2 × 0,20 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-2/1
Deviacija regionalne ceste 331/1195 Višnja Gora–Ivančna Gorica na odseku od Višnje Gore do stanovanjske hiše Stari trg 6, speljana ob potoku Višnjica, prečka železniško progo na obstoječem križanju in se priključi na že rekonstruiran odsek. Dolžina 703 m, širina 5,50 m + 2 × 0,20 m s ploščatim propustom v km 0,5 + 63. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-2/2
Deviacija iste regionalne ceste na odseku od km 98 + 600 tik za prečkanjem potoka Trsteniščica do km 99 + 360, kjer se priključi na že rekonstruiran odsek. Deviacija se odmika proti jugu glede na obstoječo cesto in niveletno dviga zaradi izvennivojskega križanja z AC. Dolžina 828 m, širina 6,60 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-3
Deviacija lokalne ceste 2930 Podsmreka–Stari trg, ki jo zahteva prestavljen nadvoz preko AC v Podsmreki. Dolžina 161 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-4
Deviacija krajevne ceste z novim nadvozom preko AC, ki povezuje regionalno cesto z gradom Podsmreka nadomešča obstoječo lokalno pot in dovozno pot do gradu in do peskokopa skozi podvoz pod sedanjo magistralno cesto. Dolžina 603 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-5/1
Nova poljska pot za dostop do obdelovalnih površin, ki bodo direktno iz niveletno dvignjene regionalne ceste nedostopne. Dolžina 200 m, širina 3,0 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-5/2
Nova poljska pot za dostop do obdelovalnih površin južno od deviirane regionalne ceste. Dolžina 142 m, širina 3,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-6
Deviacija gozdne in poljske poti, ki je priključena na regionalno cesto v km 100 + 080 s prečkanjem AC v podvozu, ki se podaljša. Dolžina poti 160 m, širina 4,00 m + 2x 0,75 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-6/A
Deviacija gozdne in poljske poti s prečkanjem AC v podvozu na isti lokaciji kot je obstoječi v km 100 + 516. Dolžina poti 170 m, širina 4,00 m + 2 × 0,75 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-7
Deviacija krajevne ceste, ki povezuje regionalno cesto z naseljem Malo Hudo. Dolžina 120 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Podvoz pod AC se na isti lokaciji podaljša. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-8
Deviacija regionalne ceste Višnja Gora–Ivančna Gorica na odseku od km 100 + 900 do viadukta Ivančna Gorica. Dolžina 711 m, širina 6,60 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-9
Dostopna pot do Sadarja se zaradi prestavitve potoka preuredi na dolžini 20 m, širine 4,00 m + 2 × 0,75 m. Prečkanje regulirane struge Višnjice se izvede z mostom. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-10
Deviacija poti med regionalno cesto in vasjo Sp. Draga na odseku med železniško progo in regionalno cesto. Dolžina 75,5 m, širina 4,0 + 2 × 0,75 m. Prečkanje regulirane Višnjice se izvede z mostom. Izvedba poti v asfaltu.
1-C-1-11
Deviacija lokalne ceste 2910 Stranska vas–Polževo v dolžini 184 m, širine 5,90 m + 2 × 1,00 m. Prečkanje AC se izvede v km 101 + 807 z novim nadvozom. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-12
Dostopna pot do objektov ob cesti v Polževo se zaradi deviacije te ceste zgradi v dolžini 75 m, širine 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-13
Deviacija poljske poti ob južni strani s podaljšanjem obstoječega podvoza pod AC v km 102 + 140. Dolžina 460 m, širina 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-13/A
Deviacija poljske poti ob severni strani AC od km 102 + 140 do km 102 + 700. Dolžina 560 m, širina 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-14
Deviacija regionalne ceste 375/1367 Muljava–Ivančna Gorica v območju priključka Ivančna Gorica s podaljšanjem preko severnega dela priključka ter vzporedno ob severni strani AC do km 103 + 800, kjer se obrne proti severovzhodu in poteka do regionalne ceste 331 in se nanjo priključi za zaselkom Studenec. Deviacija prečka AC v km 103 + 007 in železniško progo Ljubljana–Novo mesto. Dolžina deviacije je 2380 m, širina 6,60 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-15/1
Deviacija krajevne ceste na južni strani AC od km 103 + 680 do km 103 + 900, predstavlja premik obstoječe ceste. Dolžina 216 m, širina 4,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-15/2
Krajevna cesta z nadvozom nad AC v km 103 + 840. Dolžina 120 m, širina 4,00m + 2 × 0,75 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-16/1
Deviacija gozdne poti od km 104 + 100 do km 104 + 220. Dolžina 123 m, širina 4,0 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-16/2
Deviacija gozdne poti s podvozom pod AC v km 104 + 161. Dolžina 300 m, širina 4,0 m + 2 × 0,75 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-17/1
Deviacija krajevne ceste iz Artiže vasi preko AC z nadvozom na novi lokaciji v km 104 + 995. Dolžina 230 m, širina 5,00 + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-17/2
Deviacija krajevne ceste, ki povezuje deviacijo 1-17/1 z obstoječo potjo s prečkanjem železniške proge Ljubljana–Novo mesto preko novega nadvoza. Dolžina deviacije 440 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-19
Deviacija poljske poti v območju km 105 + 670, dolžine 105 m, širine 2,0 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-20
Deviacija poljske poti s podhodom, ki se podaljša v km 105 + 780. Dolžina 50 m, širina 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-21
Krajevna cesta Velike Pece–Rupe se prestavi na lokacijo novega nadvoza v km 105 + 926. Dolžina ceste 351 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-22
Poljska pot v območju km 106 + 200 se prestavi proti jugu v dolžini 70 m, širine 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-23
Poljska pot od km 106 + 715 do km 106 + 960 se premakne proti jugu. Dolžina 250 m, širina 2,00 + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-23/A
Poljska pot od km 106 + 826 do km 107 + 230 se prestavi ob severni rob avtoceste. Dolžina 418 m, širina 2,00 m + 2 × 0,5 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-24
Deviacija lokalne ceste 2924 Dob–Gornji Kal z novim nadvozom v km 107 + 557. Dolžina 480 m, širina 5,90 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-25
Deviacija poljske poti od km 107 + 980 do km 108 + 200. Dolžina 220 m, širina 3,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-26
Deviacija poljske poti na južni strani v območju km 108 + 085 do km 108 + 060, dolžine 80 m, širine 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-27
Deviacija krajevne ceste Sela–Podboršt z novimi priključki na poljske poti in prečkanjem AC z nadvozom. Dolžina deviacije je 379 m, širina 5,00 m + 2 × 1,00 m. Izvedba v asfaltu.
1-C-1-28
Deviacija poljske poti od krajevne ceste Sela–Podboršt do občinske meje, dolžine 855 m, širine 3,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-29
Poljska pot ob južni strani AC pri vasi Podboršt se premakne proti jugu. Dolžina 70 m, širina 3,0 m + 2 × 0,5 m. Izvedba v makadamu.
1-C-1-30
Deviacija poljske poti od km 108 + 640 do občinske meje z Občino Trebnje. Dolžina 695 m, širina 2,00 m + 2 × 0,50 m. Izvedba v makadamu.
Deli prometnic nadomeščeni z novimi, navedenimi v prejšnjem odstavku, se uredijo kot kmetijske površine na kmetijskih območjih oziroma kot zelene površine na gozdnih območjih.
11. člen
Na odseku avtoceste se zgradijo naslednji objekti:
Mostovi nad 50 m, viadukti:
1-C-6-1
Viadukt Ivančna Gorica od km 101 + 421 do km 101 + 611 s polnim profilom avtoceste, dolžine 190 m, rešitev mora biti usklajena z idejno rešitvijo regulacije Višnjice. Z viaduktom avtocesta prečka železniško progo Ljubljana–Novo mesto, regionalno cesto 331/1195 Višnja Gora–Ivančna Gorica in potok Višnjico. Svetla višina viadukta min. 6,1 m.
Podvozi, podhodi, propusti:
1-C-   3-1
poljska pot v km 98 + 016, d = 6,0 m, š = 29,3 m,
     3-2
poljska pot v km 100 + 080, d = 5,0 m, š = 28,0 m,
     3-2A
poljska pot v km 100 + 517, d = 5,0 m, š = 28,0 m,
     3-3
krajevna cesta v km 101 + 225, d = 7,0 m, š = 28,0 m,
     3-4
poljska pot v km 102 + 140, d = 5,0 m, š = 28,0 m,
     3-5
regionalna cesta 375/1367 Ivančna Gorica -
Muljava v km 103 + 007, d = 31,0 m, š = 31,2 m,
     3-6
gozdna pot v km 104 + 161, d = 5,5 m, š = 28,0 m,
kot križanja 87°
     3-7
poljska pot v km 105 + 780, d = 5,3 m, š = 28,0 m,
višina podhoda kot je obstoječa – 3,0 m,
     3-8
inundacijski objekt se podaljša v km 107 + 310,
d = 6,3 m, š = 29,2 m
Nadvozi, nadhodi:
1-C-   4-1A
cesta v Podsmreko v km 98 + 931, d = 50,5 m, š = 7,5 m,
     4-2
lokalna cesta 2910, Stranska vas–Polževo v km
101 + 870, d = 44,6 m, š = 8,4 m,
     4-3
krajevna pot v km 103 + 840, d = 44,6 m, š = 7,0 m,
     4-3A
deviacija 1-14 prečka železniško progo v km železnice
115 + 591, d = 30,0 m, š = 10,0 m, svetla višina 6,1 m
     4-4/1
krajevna pot v km 104 + 992, d = 7,0 m, š = 70,0 m,
     4-4/2
železniška proga Ljubljana–Novo mesto in
deviacija 1-17/2, d = 19,0 m, š = 7,0 m,
svetla višina 6,1 m
     4-5
krajevna cesta Velike Pece–Rupe v km 105 + 926
d = 44,6 m, š = 7,5 m,
     4-6
lokalna cesta 2924 Gornji Kal–Dob v km 107 + 557
d = 44,6 m, š = 8,4 m,
     4-7
krajevna cesta Sela–Podboršt v km 108 + 280,
d = 44,6 m, š = 7,5 m,
Mostovi do 50 m
1-C-   5-8
ploščati propust v km 0 + 563 deviacije 1-2/1 čez
potok Kosco, š = 3,0 m, d = 13,0 m
     5-5
ploščati propust na deviaciji 1-1/1 čez potok Kosco
š = 3,6 m, d = 6,5 m,
     5-3
most na deviaciji 1-1/1 čez potok Trsteniščico,
š = 12,0 m, d = 6,5 m
     5-7
ploščati propust čez potok Trsteniščico v km
98 + 526, š = 12,0 m, d = 29,3 m
     5-1
most na deviaciji 1-9 čez potok Višnjico v km
101 + 165, š = 8,0 m, d = 5,5 m
     5-2
most na deviaciji 1-10 čez potok Višnjico v
km 101 + 415, š = 8,0 m, d = 5,5 m
     5-4A
ploščati propust v km 105 + 090, š = 5,0 m, d = 31,0 m,
     5-4
podaljšanje obstoječega objekta v km 105 + 443,
š = 4,5 m, d = 23,0 m.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
12. člen
Elektroenergetski vodi
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elektroenergetske vode:
– demontirati vod NNO v km 98 + 513 in ga kablirati v dolžini 120 m,
– kablirati DV 20 kv v km 98 + 605 v dolžini 90 m,
– zgraditi priključni DV s TP za napajanje počivališča Podsmreka,
– zgraditi razvod NNO in javne razsvetljave počivališča Podsmreka,
– demontirati vod NNO od km 98 + 584 do km 100 + 043 ter vod TP Podsmreka–peskokop priključiti na TP počivališče Podsmreka,
– urediti križanje DV 20 kv Grosuplje–IMP Ivančna Gorica v km 100 + 360,
– demontirati NNO v km 100 + 915 in ga kablirati v dolžini 90 m,
– demontirati NNO v km 101 + 460,
– zgraditi nov vod NNO ob desni strani železniške proge Ljubljana–Novo mesto s križanjem AC v km 101 + 590,
– demontirati vod NNO v km 101 + 840 in ga prestaviti v novo predviden nadvoz v km 101 + 807 ter preurediti razvod,
– prestaviti DV 20 kv iz km 101 + 932 v km 101 + 927 ter ga kablirati v dolžini 190 m,
– urediti križanje AC z DV 20 kv v km 102 + 549 v dolžini 80 m,
– demontirati vod NNO v km 102 + 690,
– preurediti in kablirati križanja DV 20 kv Grosuplje–Novo mesto na območju celotnega priključka Ivančna Gorica med km 103 + 000 in km 103 + 490,
– preurediti NNO na celotnem območju priključka Ivančna Gorica ter demontirati kablovod, ki napaja bencinsko črpalko,
– urediti javno razsvetljavo celotnega priključka Ivančna Gorica,
– demontirati NNO v km 103 + 550 in ga prestaviti v km 103 + 458 ter kablirati,
– urediti prečkanje DV 20 kv v km 104 + 940 z deviacijo krajevne ceste v dolžini 70 m,
– prestaviti vod NNO iz km 105 + 773 v km 105 + 753 in ga kablirati v dolžini 80 m,
– urediti križanje DV 20 kv v dolžini 70 m z deviacijo krajevne ceste v km 105 + 926,
– prestaviti vod NNO od km 106 + 820 do TP Dob v km 107 + 498, ki napaja PTT ojačevalnico in ga prevezati na novo TP Dob–vas,
– demontirati vod NNO v km 107 + 498, ker se preveže na novo TP Rdeči kal oziroma TP Dob–vas,
– demontirati priključni DV 20 kv za TP Dob,
– demontirati vod NNO od TP Dob do križanja z AC v km 107 + 770,
– urediti križanje DV 20 kv v km 107 + 782 v dolžini 110 m,
– zgraditi TP cestninsko postajo s priključnim DV 20 kv in NN vodom do objektov postaje ter urediti javno razsvetljavo.
13. člen
Omrežje zvez
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje telekomunikacijske objekte in naprave:
– prestaviti medkrajevni koaksialni kabel K-14 in medkrajevni kabel K-37 na naslednjih odsekih:
– od km 97 + 820 do km 98 + 075, d = 320 m
– od km 100 + 890 do km 101 + 615, d = 880 m
– od km 102 + 600 do km 102 + 705, d = 110 m;
– urediti križanja medkrajevnega koaksialnega kabla K-14: z deviacijo krajevne ceste v km 98 + 920, d = 50 m
deviacijo poljske poti v km 100 + 080
deviacijo gozdne poti v km 100 + 516;
– prestaviti medkrajevni kabel Ivančna Gorica–Krka v km 103 + 000 – podvoz Ivančna Gorica, d = 740 m;
– prestaviti krajevni kabel ob MK kablih na odsekih
– od km 97 + 800 do odcepa za ATC Višnja Gora
– od km 100 + 890 do km 101 + 615
– ob deviaciji regionalne ceste 375/1367 Muljava;
– Ivančna Gorica v dolžini 740 m;
– prestaviti krajevni kabel iz km 108 + 320 v km 108 + 340, dolžina 100 m;
– prestaviti samonosilne kable:
– v km 98 + 010, d = 10 m
– v km 98 + 910, d = 170 m
– v km 99 + 560, d = 100 m
– v km 101 + 580, d = 90 m
– v km 105 + 450, d = 120 m
– v km 105 + 775, d = 250 m
– v km 107 + 490 ob traso deviacije lokalne ceste
2924 v km 107 + 557;
– odstraniti TT vod, ki napaja obstoječi bencinski servis v Ivančni Gorici;
– zgraditi nov priključni TT vod do predvidene bencinske črpalke v Ivančni Gorici;
– zgraditi nov priključni vod do predvidene cestninske postaje, ali sofinancirati izgradnjo omrežja in si tako zagotoviti priključke;
– medkrajevni koaksialni kabel K-14 na odseku od ATC Ivančna Gorica do Biča se v celoti opusti, prestavitev ni predmet tega lokacijskega načrta.
14. člen
Vodovod
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje vodovode:
– zgraditi je treba vodovod od deviacije lokalne ceste 2930 v km 98 + 820 ob levi strani AC do km 99 + 600, kjer vodovod prečka AC in se nadaljuje ob desni strani regionalne ceste 331/1195 Višnja Gora–Ivančna Gorica do km 100 + 940 v dolžini 2300 m ter vodovod od iste deviacije v smeri proti Višnji Gori ob severnem robu avtoceste do podhoda ob potoku Kosca ter dalje ob potoku do obstoječega vodovoda v dolžini ca. 1070 m. Zgraditi je treba tudi odcep do počivališča Podsmreka z razvodom za oskrbo počivališča.
– prestaviti vodovod, ki prečka AC v km 100 + 906 v km 100 + 940, dolžina 140 m;
– prestaviti vodovod od km 100 + 940 do km 101 + 560 na desni breg regulirane struge Višnjice, dolžina 770 m;
– prestaviti vodovod v km 101 + 818 na novi nadvoz v km 101 + 807, dolžina 150 m;
– prestaviti vodovod ob deviaciji regionalne ceste 375/1367 v dolžini 690 m;
– zgraditi vodovod ob kraku “C” priključka Ivančna Gorica, dolžina 360 m;
– prestaviti vodovod, ki prečka AC v km 103 + 392 v km 103 + 360 z izgradnjo priključka do predvidene bencinske črpalke in hidrantne mreže, dolžina 540 m;
– prestaviti vodovod, ki prečka AC v km 105 + 210 v km 105 + 260, dolžina 150 m;
– vodovod, ki prečka AC v km 105 + 770 se na isti lokaciji ojača v dolžini 250 m;
– prestaviti vodovod, ki prečka AC v km 108 + 320 v km 108 + 340, dolžina 115 m;
– zgraditi vodovod za oskrbo cestninske postaje ob severnem robu avtoceste od km 105 + 760 do cestninske postaje dolžine 1270 m.
15. člen
Kanalizacija
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje kanalizacijske objekte in naprave:
Na območju priključka Ivančna Gorica je treba zgraditi glavni kanal “A”, ki povezuje obstoječi kanal “D” z zbirnim kanalom “S” preko obstoječega razbremenilnika visokih vod, dolžina 485 m.
Zgraditi je treba sekundarni kanal “E” od glavnega kanala “A” do km 103 + 480, dolžine 325 m.
Vse paralelne poteke kanalizacije z vodovodom je treba izvesti na razdalji najmanj 3,0 m in z vertikalnim odmikom pri križanjih najmanj 0,5 m, pri tem mora vodovod potekati nad kanalom.
16. člen
Klic v sili
Investitor mora ob novi AC urediti sistem za klic v sili, za kar se položi kabel vzdolž celotne trase AC na robu bankine:
– od km 98 + 000 do km 103 + 900 na južni strani,
– od km 103 + 900 do konca odseka na severni strani.
Telefonski stebrički se postavijo na vsake 2 km.
17. člen
Železnica
AC križa železniško progo pod viaduktom Ivančna Gorica v km 101 + 565.
Deviacija regionalne ceste 331/1195 Višnja Gora–Ivančna Gorica prečka železniško progo v km 98 + 004 na istem mestu kot obstoječa cesta z enako izvedbo križanja kot je obstoječe.
Deviacija krajevne ceste križa v km 104 + 972 železniško progo Ljubljana–Novo mesto pod kotom 45°.
Deviacija, ki povezuje Ivančno Gorico z regionalno cesto 331/1195 prečka železniško progo Ljubljana–Novo mesto v km železnice 115 + 591.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
18. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo.
Odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0,75 m, izjemoma je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
Vmesni ločilni pas je zatravljen ali zasajen z nizkimi grmovnicami.
Na območju priključka mora biti vmesni prostor med priključnimi rampami in avtocesto ustrezno zazelenjen.
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst.
Vegetacija, ki ni na cestnem telesu se ohrani. Razporejanje vegetacije mora zagotavljati varnost vožnje in poudarjati optično vodenje.
Poglede na devastirana območja je treba zakrivati z zelenimi kulisami.
Robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije.
Regulirane struge vodotokov je potrebno urejati sonaravno, z uporabo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.
Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.
Protihrupne zaščite so lahko izvedene iz različnih materialov, vendar pa morajo biti ustrezno zazelenjene in obsajene.
Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji.
Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi se izvede transparentna protihrupna ograja.
Kjer avtocesta poseže v urbano strukturo ali se ji približa, se ob upoštevanju obstoječih vzpostavijo novi ambienti, predvsem ob počivališču Podsmreka in priključku Ivančna Gorica.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
19. člen
Potrebna rušenja obstoječih objektov
Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti oziroma odkupiti naslednje objekte:
– Stari trg 7; stanovanjska hiša, hlev, senik, kozolec na parc. št. 681 k.o. Dedni dol
– Podsmreka 1; stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, kozolec na parc. št. 151/3, 151/6, 151/7, 151/8 k.o Draga
– Zg. Draga 7; dve stanovanjski hiši, hlev, kozolec na parc. št. 185/2, 185/3, 184/1, 184/2, 183 k.o. Draga
– Zg. Draga 5 in 5A; dve stanovanjski hiši, kozolec, drvarnica, senik na parc. št. 199/3, 197, 204/3 k.o. Draga
– Sp. Draga 2; stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža, lesena lopa na parc. št. 342/4, 335/2, 335/1 k.o. Draga
– Stranska vas ob Višnjici 7, stanovanjska hiša na parc. št. 122/5
– Stranska vas ob Višnjici 9; stanovanjska hiša na parc. št. 141/1 k.o. Hudo
– Stranska vas 14; stanovanjska hiša s pomožnimi prostori na parc. št. 171/1 k.o. Hudo
– Sela pri Dobu 2; stanovanjska hiša na parc. št. 362/1 k.o. Podboršt
– bencinski servis na parc. št. 830, 831 k.o. Gorenja vas.
Nadomestni servis za prodajo naftnih derivatov bo lociran v območju priključka Ivančna Gorica na parceli št. 96/1, k.o. Gorenja vas. Servis bo imel črpališče z vkopanimi dvoplaščnimi cisternami za: plinsko olje (50 m3), super bencin (50 m3), neosvinčen bencin (30 m3), motorni petrolej in kurilno olje.
Prodajni objekt: horizontalni gabarit 18,0 m × 8,0 m, pritličen, zidan objekt z ravno streho in nadstrešnico nad črpališčem. Komunalno bo opremljen z vodovodom, električno energijo in telefonom, odplake bodo speljane v javno kanalizacijo, meteorne vode iz utrjenih površin pa preko lovilca olj in maščob v recipient.
– Ivančna Gorica 117; stanovanjska hiša, delavnica, pomožni objekti na parc. št. 61/2 k.o. Gorenja vas
– Mrzlo polje 8; stanovanjska hiša s prizidano drvarnico na parc. št. 66 k.o. Gorenja vas
– Vrhpolje pri Šentvidu 15; stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, dvojni kozolec na parc. št. 81/2, 81/3, 82 k.o. Radohova vas
– Vrhpolje 17; stanovanjski kontejner, kozolec na parc. št. 88/1, 90/2 k.o. Radohova vas
– transformatorska postaja Dob na parc. št. 253 k.o. Dob
– PTT napajalna naprava na parc. št. 236/86 k.o. Dob
Poleg naštetih objektov se odstranijo tudi vsi nadvozi nad magistralno cesto, ki se nadomestijo z novimi na novih lokacijah.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih aktih.
20. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi izgradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne bo poslabšal.
Zato mora investitor izdelati detajlno tehnično dokumentacijo in izvesti naslednje ureditve:
– Potok Kosca prečka AC v km 98 + 018. Podaljšati je treba obstoječi propust ter gorvodno zgraditi usedalnik za rinjene plavine.
– Potok Trsteniščica prečka AC v km 98 + 526. Podaljšati je treba obstoječi propust in gorvodno zgraditi usedalnik za rinjene plavine.
– Ureditev potoka v območju deviacije gozdne in poljske poti 1 – c – 1 – 6.
– Potok Višnjico je treba zaradi gradnje AC urediti na odseku AC od km 100 + 995 do km 101 + 560. Regulacija korita mora biti čimbolj naravno oblikovana in izvedena v skladu z zahtevami vodnega gospodarstva, da se ne poslabšajo razmere dolvodno.
– Površine med železniško progo in AC na odseku prestavljene struge Višnjice se hidromeliorirajo po posebnem projektu osnovne odvodnje in hidromelioracije, skladno z izdelanim ureditvenim načrtom za celotno dolino Višnjice (Polje).
– Potok ob Artiški vasi na odseku AC od km 104 + 820 do km 105 + 280 je regulirati na dolžini 495 m in urediti propust pod AC v km 105 + 090 in obstoječo krajevno cesto v km 105 + 153.
– Potok na odseku AC od km 105 + 360 do km 105 + 535 je sonaravno regulirati in urediti propust v km 105 + 443.
– Pod deviacijo 1–21 v km 105 + 926 je zgraditi inundacijski ploščati propust širine 2,60 m in višine min 1,1 m.
– Inundacijski objekt Šentpavelščice v km 107 + 310 je potrebno podaljšati z enakim prerezom na celotni dolžini ca. 30 m in enake višine kot je obstoječi – 3,5 m, zemljišča ob cesti niveletno preoblikovati skladno z dnom inundacijskega objekta.
– Pod deviacijo 1–24 v km 107 + 557 je zgraditi inundacijski ploščati propust dolžine ca. 30 m za pretok poplavnih vod širine 5,0 m in višine min. 1,1 m.
– Zaradi predvidenega načina odvodnje meteornih voda s cestnih površin je potrebno izdelati presojo vplivov dodatnih količin vode na pretočne sposobnosti strug potokov in predvideti ustrezne ukrepe za preprečitev škodljivega delovanja povečane vodne količine na odvodnikih.
– Regulirati vse pobočne vode, ki bodo ob novi cesti prestrežene z nasipi ali ukopi.
– Urediti odvodnjavanje depresij nad AC skozi propuste, ki morajo biti opremljeni s peskolovi. Pri tem mora biti prikazan tudi način izpusta teh voda v odvodnik oziroma na teren.
– Vse obstoječe propuste na stari cesti je smiselno urediti in podaljšati kolikor je pretočna sposobnost le-teh z ozirom na povečan odtok s cestnih površin zadostna.
– V skladu s strokovnim navodilom o tem katere snovi se šteje za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85) je urediti odvod meteorne vode z avtocestnih površin, kar zajema zajemanje, čiščenje in odvodnjo padavinskih voda z območja AC in neškodljiv izpust teh voda v odvodnik ali podtalje, kakor tudi zajemanje in ustrezno ravnanje z eventualno razlitimi nevarnimi snovmi ob nesrečah.
– Pri dimenzioniranju meteorne odvodnje in zaščitnih objektov je upoštevati kritični naliv 15 l/s/ha in površinsko obremenitev 10 m3/m2/h. Koristni prostornini objekta je dodati 10 do 20 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitja. Predvideti je take ureditve, da se ne bodo poslabšale sedanje odtočne razmere, da odvod meteorne vode ne bo škodljivo deloval na okoliška zemljišča, odvodnike in podtalje.
Zaradi izlitja škodljivih snovi pri prometnih nesrečah je potrebno preventivno ščititi tiste odseke AC, ki so v bližini vodotokov. V ta namen se izvede podaljšana odbojna ograja, ki preprečuje prevrnitev vozil v vodotok.
21. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Za varovanje objektov in območij naravne in kulturne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– aerotopografijo in obhod celotne trase;
– testne izkope na lokacijah, ki bodo določene na osnovi prej navedenih del;
– geofizikalne meritve lokacij s površinskimi najdbami;
– izkopavanje novih najdišč, odkritih pri gornjih postopkih, z možnostjo premika trase ob izjemno pomembnih najdbah;
– arheološki nadzor pri zemeljskih delih;
– obdelavo gradiva in ostale poizkopovalne postopke;
Pred rušenjem objektov Zg. Draga št. 5 in 7 je potrebno zagotoviti izvedbo popolne dokumentacije za potrebe arhivskega varstva obravnavanih objektov skladno z navodili Ljubljanskega regionalnega zavoda (ZVNKD), Ljubljana.
Živalskim vrstam, ki so vezane na širši prostor se prehajanje avtoceste prepreči s postavitvijo žične ograje, varni prehodi pa se zagotovijo z ustreznimi izvennivojskimi objekti. Nižjim živalim, dvoživkam, plazilcem, malim sesalcem in ostali mali divjadi se omogoči prehod skozi obstoječe propuste, ki se ustrezno podaljšajo in skozi novo izvedene podhode.
Sanirati je treba prizadeti teren v smislu prvotnega stanja in v skladu z usmeritvami te uredbe.
Sestavni del projekta avtoceste je tudi načrt krajinske ureditve, ki mora upoštevati smernice in načela določena v tej uredbi.
22. člen
Varstvo pred hrupom
Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje območij in objektov pred prekomernim hrupom:
Na vseh odsekih v naslednji tabeli se postavi kot vrsta zaščite absorbcijska ograja, višine, kot je navedeno v tabeli:
-------------------------------------------------------------
Kilometer AC              Rob AC višina   V m
-------------------------------------------------------------
97.765 – 97.843            levi        3,3
98.000 – 98.060            desni       3,5
98.060 – 98.200            desni       2,0
98.200 – 98.280            desni       2,8
98.280 – 98.460            desni       2,0
98.460 – 98.560            desni       3,8
98.420 – 98.500            levi        2,5
99.180 – 99.500            levi        5,0
100.620 – 100.980           desni       3,0
100.980 – 101.080           levi        3,8
101.720 – 101.800           levi        5,0
101.740 – 101.800           desni       4,0
103.580 – 103.700           desni       2,0
103.860 – 103.900           desni       4,3
103.900 – 103.960           desni       5,0
104.320 – 104.420           levi        2,0
105.680 – 105.900           levi        3,3
108.320 – 108.500           levi        2,3
108.320 – 108.700           desni       2,3
109.140 – 109.260           levi        5,0
ter ob deviaciji 1-C-1-14
0.980 – 1.060             levi        2,0
1.710 – 1.835             levi        2,3
1.890 – 1.950             levi        1,5
ob priključku Ivančna Gorica krak “B”
0.220 – 0.280             levi        2,0
-------------------------------------------------------------
Investitor mora ob gradnji avtoceste izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 27. členu te uredbe.
23. člen
Ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč
– investitor gradnje avtoceste je po končani gradnji dolžan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so posledica posega avtoceste na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč;
– prst se odstrani tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m;
– investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti obstoječe dostopne poti na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji;
– vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okolnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine;
– na mestih, kjer avtocesta prizadene trajne nasade in njihovo infrastrukturo, se ti rekonstruirajo.
24. člen
Gozdnogospodarske ureditve
V neposredni bližini avtoceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Za ureditev novega gozdnega roba se uporabijo avtohtone vrste gozdne vegetacije. Vse prizadete gozdne površine izven cestnega telesa bodo urejene v prvotnem smislu oziroma se morajo ponovno pogozditi z ustrezno drevesno vrsto.
Gradnja v gozdnih območjih mora čimmanj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov).
Novo urejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vegetacijo.
Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.
25. člen
Deponije viškov materiala
Idejni projekt avtoceste na odseku Višnja Gora–Bič ne predvideva viškov nenosilnega materiala. Kolikor bi med gradnjo do njih prišlo je treba deponije določiti v soglasju z Občino Ivančna Gorica.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
26. člen
Med gradnjo se zagotavlja tekoči promet po magistralni cesti Ljubljana–Zagreb. Zato se načeloma najprej zgradijo objekti nad nivojem AC (nadvozi). Naslednja faza je izgradnja pasu, ki se magistralni cesti dodaja z eventualnimi razširitvami podvozov in propustov. Zadnja faza je izgradnja avtocestnega pasu na obstoječi magistralni cesti.
Deviacije se izvajajo po posebnem programu, tako, da promet na cestnem omrežju poteka nemoteno.
Deviacija 1–14 (vzhodna obvoznica Ivančne Gorice) se zgradi sočasno ali pred izgradnjo AC.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
Monitoring
Investitor gradnje avtoceste je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in izvajati monitoring na sestavine okolja na določenih mestih v določenem časovnem obdobju, in sicer:
Tla in indikatorske rastline – v času gradnje odvisno od organizacije gradbišča in tri leta po pričetku obratovanja izvajati kvartalne analize težkih kovin v tleh in vegetaciji ter enkratne meritve PAH, alifatskih ogljikovodikov, olj in maščob. Vzorčevalna mesta so na lokacijah kmetijskih zemljišč, oddaljenih od roba vozišča avtoceste do 40 m. Upoštevajoč rezultate se v soglasju z organom, pristojnim za varstvo okolja, pripravi nadaljnji načrt monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe.
Vode – V času gradnje v odvisnosti od organizacije gradbišča, na mestih odvzema vode in vnosa odpadnih snovi v vodotoke, spremljati pretok in kakovost vode ter ohraniti ekološki minimum pretoka. V prvih treh letih po pričetku obratovanja, dvakrat letno izvajati meritve temperature vode in vsebnosti škodljivih snovi, skladno s strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85). Meritve izvajati na lokacijah Mleščevo, Drage in Podpetek (cestninska postaja). Upoštevajoč rezultate se v soglasju z organom, pristojnim za varstvo okolja, pripravi nadaljnji načrt monitoringa. V primeru ugotovitve prekoračenih vrednosti je treba uvesti ustrezne ukrepe.
Zrak – V prvih treh letih po začetku obratovanja dvakrat letno, v zimskem in poletnem času, izvajati meritve koncentracij CO, NO2, VOO, LD 03, lebdečih delcev in dima na lokacijah: na desni strani v km od 105,700 do 106,000 ter v naselju Ivančna Gorica in Višnja Gora. Upoštevajoč rezultate se v soglasju z organom, pristojnim za varstvo okolja, pripravi nadaljnji načrt monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
Hrup – Med gradnjo in tri leta po pričetku obratovanja avtoceste izvajati monitoring hrupa in ustreznosti protihrupnih ukrepov. V primeru ugotovljenih prekoračitev dopustnih ravni hrupa je treba uvesti ustrezne ukrepe.
Živali in dvoživke – Eno leto po začetku obratovanja avtoceste, v dveh obhodih vodotokov na območju regulacij in ureditev, preveriti ustreznost izvedenih rešitev. V primeru ugotovitve odstopanj od predvidenih sonaravnih rešitev izvesti dodatne ukrepe za zaščito vodnih živali.
Dodatni ukrepi, ki se lahko izvedejo po navodilih služb za varstvo naravne dediščine eno leto po začetku obratovanja avtoceste so:
– na zapaženih mestih se izvedejo gostejši popleti varovalne ograje;
– glede na rezultate opazovanja se ob cesti uredijo umetna mrestišča, ki bodo ob dodatni zgostitvi mreže zadržala dvoživke na isti strani ceste.
Med gradnjo izvajati monitoring pogostnosti prehajanja rjavega medveda in visoke divjadi ter eventualno dodatno ograditi širše območje ugotovljenih prehodov z varovalno električno ograjo.
Dodatni sanacijski ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na osnovi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske ureditve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi, ustrezni ukrepi.
28. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoječi magistralni cesti Ljubljana–Zagreb ter nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgradnji;
– cesto skozi vas Sela pri Dobu je treba rekonstruirati od konca deviacije 1-C-1-27 Sela–Podboršt do konca vasi upoštevaje odstranitev objekta Sela pri Dobu št. 2;
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;
– vsa spremljajoča gradbena dela uskladiti z varovanjem kulturne dediščine;
– zagotoviti varovanje vodnih virov in vodotokov pred onesnaževanjem tudi v času gradnje;
– zagotoviti ustrezno ureditev potokov Kosca in Trsteniščica na celotnem območju, kjer izgradnja avtoceste vpliva na spremembo vodnega režima;
– zagotoviti zaščito rib in ribjega zaroda med izvajanjem regulacij;
– obnoviti vse ceste in poti, ki bi bile prizadete z gradnjo;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo, je treba pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa obnoviti;
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb;
– za objekte, ki se nahajajo v območju na katerega bo vplivala tehnologija gradnje avtoceste, je potrebno pred pričetkom gradnje opraviti posnetek ničelnega stanja;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč ter nemoten odtok vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste;
– omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih površin in objektov v času gradnje in zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– vsi posegi in ukrepi, ki so izven območja lokacijskega načrta in za katere je treba pridobiti posebna upravna dovoljenja, morajo biti izvedeni v soglasju z lokalno skupnostjo.
Kolikor bi iz kakršnihkoli razlogov med gradnjo avtoceste prišlo do potrebe po obvoznem prometu po vzporednih regionalnih ali lokalnih cestah je investitor in izvajalec dolžan te ceste predhodno primerno urediti za varno odvijanje prometa ob pričakovanem povečanju števila vozil na njih.
X. TOLERANCE
29. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Dopustno odstopanje od normalnega prečnega profila je možno do najmanj 26,00 m.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
XI. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Ivančna Gorica.
32. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-10/1-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina