Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive, stran 2802.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odločba US RS), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
1. člen
V pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev v nazive (Uradni list RS, št. 5/95) se tretja alinea 6. člena spremeni tako, da se glasi:
“– je objavljal strokovne prispevke s področja socialnega varstva, in sicer vsaj enega letno,”.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predlog za napredovanje v naziv mora vsebovati:
– življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,
– obrazložitev predloga in dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za napredovanje,
– mnenje strokovnega sveta zavoda o utemeljenosti predloga in o izpolnjevanju pogojev za napredovanje.
Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za napredovanje se uporabljajo potrdila in druge listine.
O izpolnjevanju posameznih pogojev za napredovanje, za katere delavec ne more predložiti ustreznega potrdila, mora podati mnenje strokovni svet zavoda.”
3. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predlogi, vloženi po preteku roka in nepopolni predlogi, se štejejo, kot da niso bili vloženi, o čemer komisija obvesti predlagatelja.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedilom “v letu 1995” doda besedilo “in v letu 1996”.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/0006/96
Ljubljana, dne 31. maja 1996.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost