Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2170. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, stran 2780.

Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
1. člen
V uredbi o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št. 56/95) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
‘(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s to uredbo se lahko uporabljajo v carinskih postopkih, če od dneva njihove izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.’
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta drugi stavek in doda naslednje besedilo:
‘Označitev z uradno nalepko je obvezna za osebne avtomobile, ki so v skladu s carinskimi predpisi oproščeni plačila carine. Nalepko izda carinski organ, ki je odločil o oprostitvi plačila carine.’
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
‘3.a člen
(1) Če ta uredba določa, da je mogoče uveljavljati carinsko oprostitev le v primeru, da se blago ne izdeluje v Sloveniji, se šteje, da se določeno blago ne izdeluje v Sloveniji, če se ne izdeluje enakovrstno blago.
(2) Šteje se, da je določeno blago enakovrstno, če se uvršča v isto osemmestno postavko carinske nomenklature, ima enako trgovinsko kvaliteto in je enakih tehničnih karakteristik.
(3) Pri izdaji potrdila o tem, da se določeno blago ne proizvaja v Sloveniji, bodo pristojni organi upoštevali tudi osnovni namen uporabe blaga, manj pa posamezne značilnosti blaga kot so kvaliteta, tip ipd.’
4. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Za domačega potnika se štejeta slovenski državljan in tuji državljan, ki imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če potujeta z veljavno listino.’
5. člen
Črta se 10. člen.
6. člen
V 11. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo ‘oziroma 10.’
7. člen
V 4. točki prvega odstavka 17. člena se za prvim stavkom doda stavek:
‘Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno dopolnjevati.’
8. člen
V 3. točki prvega odstavka 18. člena se za prvim stavkom doda stavek:
‘Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno dopolnjevati.’
Za drugim odstavkom 18. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
‘(3) Tuj državljan uveljavlja oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem tudi za gospodinjske predmete in rabljen osebni avtomobil, ki jih je pred sprostitvijo v prosti promet začasno uvozil v skladu z 9. točko 108. člena carinskega zakona, vendar le, če je imel to blago v lasti oziroma uporabi šest mesecev pred preselitvijo.’
(4) Enoletni rok za uveljavitev oprostitve plačila carine v skladu s tem členom začne teči z dnem vročitve odločbe o pridobitvi državljanstva oziroma dovoljenja za stalno prebivanje.’
9. člen
V 24. členu se besedilo ‘v zadnjih 12 mesecih’ nadomesti z besedilom ‘v tem koledarskem letu’.
10. člen
V drugem odstavku 33. člena se besede ‘osebna motorna vozila’ nadomestijo z besedami ‘osebni avtomobili z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 litra in dizelskega motorja do 1,9 litra’.
11. člen
V četrti alinei prvega odstavka 34. člena se besede ‘nega in pomoč’ nadomestijo z besedami ‘pomoč in postrežbo druge osebe’, besedilo v nadaljevanju se črta.
Besedilo druge alinee drugega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘– otroci in mladoletniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (točka b, c in č 3. člena pravilnika o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, Uradni list RS, št. 18/77 – v nadaljevanju pravilnik), otroci in mladoletniki s težjo in težko motorično prizadetostjo (7. člen pravilnika) in otroci in mladoletniki s kombinacijo duševnih in telesnih motenj v razvoju, ki zaradi tega potrebujejo pripomoček oziroma pomoč druge osebe.’
12. člen
Besedilo prvega odstavka 35. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘(1) Oprostitev iz 34. člena te uredbe se uveljavlja na podlagi pisnega izvida in mnenja invalidske komisije ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb ali potrdila pristojnega centra za socialno delo, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju šoloobveznih otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma v primeru predšolskih otrok na podlagi potrdila zdravstvenega zavoda, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike. Vojni invalidi uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.’
V drugem odstavku 35. člena se:
– za besedo ‘komisije’ doda vejica in besedilo ‘odločbe oziroma potrdil’,
– v drugi alinei besede ‘pravica do strežbe in pomoči’ nadomesti z besedami ‘pravica do dodatka za pomoč in postrežbo’.
13. člen
V 13., 20., 21. ter 34. do 37. členu se besedilo ‘motorno vozilo’ ali ‘vozilo’ ali ‘osebno motorno vozilo’ v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom ‘osebni avtomobil’ v ustreznem sklonu in številu.
Šteje se, da so osebni avtomobili, avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in so izdelani po veljavnih standardih.
14. člen
Za prvim odstavkom 58. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Za potrebe tega poglavja se smiselno uporablja 60. člen te uredbe.’
15. člen
Besedilo 1. točke prvega odstavka 92. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘1. potrdilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da je podjetje oziroma zavod registriran kot invalidsko podjetje oziroma kot zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter da je blago, ki se uvaža namenjeno izključno za, uporabo pri dejavnosti zaposlovanja in usposabljanja invalidov.
Za 2. točko prvega odstavka se doda nova 3. točka, ki se glasi:
‘3. lastno pisno izjavo, da se bodo na sredstvih oziroma opremi, za katero se uveljavlja oprostitev plačila carine, usposabljale in zaposlovale izključno invalidne osebe oziroma da je uvoženo blago in oprema namenjeno izključno za uporabo invalidom.’
16. člen
V 116. členu se za prvo alineo pika nadomesti z vejico in doda nova druga alinea, ki se glasi:
‘– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko ali jo odstrani pred potekom rokov iz 166. člena carinskega zakona (3. člen).’
17. člen
Obrazec nalepke v prilogi 1 te uredbe se nadomesti z obrazcem, ki je v prilogi te uredbe.
Nalepke, ki so bile natiskane pred uveljavitvijo te uredbe in jih imajo carinski organi na zalogi se lahko porabijo tudi po uveljavitvi te uredbe za označevanje blaga, oproščenega plačila carine, razen motornih vozil.
18. člen
V prilogi 3 te uredbe se:
– za tarifno številko ’85.43' doda tarifna številka ’87.02' in naslednje besedilo:
‘Motorna vozila za javni prevoz potnikov
Ex: avtobusi s premično nakladalno ploščadjo ali s hidravličnim nagibom šasije za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih’
– v tarifni številki 87.03 na koncu besedila dodata naslednji alinei:
‘– osebna vozila tipa karavan posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih
– kombi vozila posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih
– črta tarifna številka 87.05 s pripadajočim besedilom.
19. člen
V prilogi 4 te uredbe se v 1. točki, alinei ‘-87. Poglavje’ besedilo za besedami ‘deli in pribor’ nadomesti z naslednjim besedilom ‘- razen vozil iz tarifne številke 87.03.’
20. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-03/95-16/3-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost