Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2169. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom, stran 2778.

Na podlagi 72. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
1. člen
V uredbi o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom (Uradni list RS, št. 56/95) se za 55. členom doda nov 55.a člen, ki se glasi:
’55.a člen
Ne glede na četrti odstavek 90. člena carinskega zakona lahko carinski organ odobri uvoz blaga, ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike po sistemu odloga plačila carine, vendar le, če carinski zavezanec predloži ustrezni instrument zavarovanja v skladu s prvim odstavkom 98. člena carinskega zakona in če nudi vsa ostala jamstva za pravilno izvajanje postopka.’
2. člen
V četrtem odstavku 56. člena se črtata drugi in tretji stavek in se nadomestita z naslednjim besedilom: ‘Izjavo v skladu s tem odstavkom mora vložnik zahtevka vložiti najpozneje s prvo carinsko deklaracijo za začetek postopka uvoza zaradi izvoza, ki se nanaša na ta posel oziroma to časovno obdobje.’
Besedilo petega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
‘(5) Izjavo iz prejšnjega odstavka se vloži pri pristojnem carinskem organu glede na sedež ali stalno prebivališče vložnika zahtevka. Ta izjava se šteje kot predhodno splošno dovoljenje za vlaganje carinskih deklaracij po postopku uvoza zaradi izvoza.’
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
‘(6) Carinski organ sprejme izjavo iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena z uradnim zaznamkom na izjavi.’
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek se črta zadnji stavek, za njim pa doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
‘(8) Carinska uprava lahko v utemeljenih primerih dovoli, da se, ne glede na četrti in peti odstavek tega člena, izjava in carinske deklaracije vlagajo tudi pri drugih carinskih organih.’
3. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo ‘glede podatkov o vrsti blaga, ki bo rezultat proizvodnih postopkov’ nadomesti z besedilom ‘glede podatkov o uvoznem blagu in pridobljenih proizvodih’.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Imetnik dovoljenja ne sme začeti izvajati postopkov in ravnanj, ki niso vsebovani v izjavi prej, preden mu je odobrena sprememba izjave v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.’
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
Za drugim odstavkom 65. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘(3) V primeru, da se v prosti promet sprostijo stranski proizvodi ali odpadki, se carinski dolg obračuna od vrednosti in po carinski stopnji za te proizvode na osnovi predpisov, ki veljajo na dan sprostitve v prosti promet, vendar le če njihova količina, glede na normative porabe, ustreza količini izvoženih pridobljenih proizvodov.’
5. člen
V prvem odstavku 66. člena se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
‘1.a Če se v prost promet sprostijo stranski pridobljeni proizvodi, vendar le, če njihova količina ustreza izvoženi količini glavnih pridobljenih proizvodov;’
Drugi odstavek 66. člena se spremeni, tako da se glasi:
‘(2) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti na način, ki velja za zamudne obresti.’
Za drugim odstavkom 66. člena se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
‘(3) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za obdobje od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil za zadevno carinsko blago prvič začet postopek uvoza zaradi izvoza do zadnjega dne v mesecu, v katerem je nastal carinski dolg.
(4) Carinski organ izračuna znesek kompenzacijskih obresti na podlagi dolgovanih uvoznih dajatev, stopnje kompenzacijskih obresti, določene v skladu z drugim odstavkom tega člena in obdobja, ugotovljenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena.’
6. člen
V 68. členu se za besedami ’94. člena carinskega zakona’ doda beseda ‘praviloma’.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Namesto metod iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ uporabi katero drugo metodo, ki da enake ali podobne rezultate.’
7. člen
V 88. členu se za besedami ’94. člena carinskega zakona’ besedilo nadomesti z naslednjim besedilom ‘in praviloma ena od naslednjih metod’.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘(2) Namesto metod iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ uporabi katero drugo metodo, ki da enake ali podobne rezultate.’
8. člen
Drugi in tretji odstavek 109. člena se črtata.
9. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
‘109.a člen
(zaračunavanje kompenzacijskih obresti)
(1) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za celoten znesek dolgovanega carinskega dolga, če:
1. gre za primere iz 109. člena te uredbe,
2. imetnik dovoljenja ne uporablja blaga v skladu z nameni, za katere je bil dovoljen postopek začasnega uvoza, ne ravna z začasno uvoženim blagom v skladu z izdanim dovoljenjem in carinskimi predpisi ter zaradi tega nastane carinski dolg.
(2) 1. točka prejšnjega odstavka se ne uporablja za blago, ki je bilo ob odobritvi začasnega uvoza popolnoma oproščeno plačila carine na podlagi 3., 4. ali 7. točke prvega odstavka 108. člena carinskega zakona. Kompenzacijske obresti se ne zaračunajo tudi v primeru, če le-te za posamezno carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet ne presegajo 5.000 tolarjev.
(3) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti na način, ki velja za zamudne obresti.
(4) Carinski organ obračuna kompenzacijske obresti za obdobje od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil za začasno uvoženo blago, za katerega je nastal carinski dolg, prvič začet postopek začasnega uvoza do zadnjega dne v mesecu, v katerem je nastal carinski dolg.
(5) Carinski organ izračuna znesek kompenzacijskih obresti na podlagi dolgovanih uvoznih dajatev, stopnje kompenzacijskih obresti, določene v skladu s tretjim odstavkom tega člena in obdobja, ugotovljenega v skladu s četrtim odstavkom tega člena.’
10. člen
V drugem odstavku 137. člena se besede ‘ali prijavo za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga’ nadomestijo z besedami ‘za začasni uvoz’.
11. člen
Za 138. členom se doda nov 138.a člen, ki se glasi:
‘138.a člen
(1) Vložnik carinske deklaracije za začetek postopka začasnega izvoza blaga na oplemenitenje brez sistema zamenjave mora carinski deklaraciji priložiti izjavo, katere vsebina ustreza vzorcu iz priloge 16.a k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
(2) Za uporabo in spreminjanje izjave iz prejšnjega odstavka se primerno uporabljajo četrti do osmi odstavek 56. člena in 57. člen te uredbe.’
12. člen
Za drugim odstavkom 142. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘(3) Vlada Republike Slovenije lahko na zahtevo ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino in ministrstva, pristojnega za zadevno industrijsko panogo v primerih, kadar je tehnološko ugotavljanje istovetnosti otežkočeno, odobri, da preverjanje istovetnosti v primeru začasnega izvoza določenega blaga na oplemenitenje in vrnitvi tega blaga ni potrebno.’
13. člen
Za 152. členom se doda nov 152.a člen, ki se glasi:
‘152.a člen
(uporaba ukrepov trgovinske politike)
(1) Ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za izvoz domačega blaga, se v skladu z drugim odstavkom 111. člena carinskega zakona uporabijo ob sprejemu carinske deklaracije za začetek postopka začasnega izvoza na oplemenitenje.
(2) Če se pridobljeni proizvodi iz prvega odstavka 111. člena carinskega zakona sprostijo v prosti promet in so za takšne proizvode v času sprejema carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, v veljavi ukrepi trgovinske politike, se ti ukrepi uporabijo za pridobljene proizvode samo v primeru, če le-ti niso proizvodi slovenskega porekla, glede na kriterije določene v skladu z 12. do 14. členom carinskega zakona.
(3) Ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za sprostitev v prosti promet se ne uporabijo tudi v primeru, da gre za sprostitev v prosti promet blaga, ki je bilo začasno izvoženo na oplemenitenje v okviru sistema zamenjave ali ki je bilo v tujini na začasnem izvozu zaradi popravila ali izvedbe dodatnih proizvodnih operacij v skladu s 96. členom carinskega zakona.’
14. člen
V prilogi 5 k tej uredbi se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
‘3a. uvoženo blago:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti’
V 5. točki priloge 5 se številki ‘47’ in ‘49’ nadomestita s številkami ‘51’ in ‘53’.
15. člen
Za prilogo 16 k tej uredbi se doda nova priloga 16.a, katere besedilo se glasi:
‘PRILOGA 16.a
OBVEZNA VSEBINA IZJAVE ZA IZVAJANJE POSTOPKA ZAČASNEGA IZVOZA NA OPLEMENITENJE
(138.a člen)
Izjava iz 138.a člena se izda na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime in prebivališče oziroma firma in sedež vložnika izjave
2. država, v kateri se bodo opravljale proizvodne operacije
3. podatke o začasno izvoženem blagu:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti
4. podatki o pridobljenih proizvodih:
a) trgovinski in/ali tehnični opis
b) tarifna številka carinske nomenklature
c) ocena količine
d) ocena vrednosti
5. narava nameravanih proizvodnih operacij
6. ocena časa potrebnega za:
a) izvršitev proizvodnih operacij in
b) vložitev carinske deklaracije za zaključek postopka začasnega izvoza na oplemenitenje
7. datum, kraj in podpis vložnika izjave.’
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-01/95-13/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost