Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2123. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil, stran 2725.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za varstvo okolja
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkirišča za tovorna vozila oziroma avtobuse in mesta za vzdrževanje vozil, ki jih mora imeti v lasti ali s pogodbo zagotovljena domača fizična ali pravna oseba, kot pogoj za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu.
II. PARKIRIŠČA
2. člen
Domača fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov oseb in stvari v notranjem oziroma mednarodnem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: prevoznik), mora predložiti dokazilo, da ima za svoja vozila zagotovljena parkirna mesta.
Parkirna mesta iz prejšnjega odstavka so na parkiriščih za tovorna vozila oziroma avtobuse, na postajah za tovorna vozila oziroma na ustrezno urejenem mestu za parkiranje, s katerim razpolaga prevoznik.
3. člen
Skupno število parkirnih mest, ki jih mora imeti prevoznik zagotovljena na parkiriščih, postajah ali ustrezno urejenih prostorih iz 2. člena tega pravilnika, se določi v skladu z naslednjo razpredelnico, tako da se pri izračunu števila parkirnih mest, števila za decimalno vejico zaokrožajo na celo število navzgor.
-------------------------------------------
Število vozil    Število parkirnih mest
na vozilo
-------------------------------------------
1 do 2                  1
3 do 10                 0,6
nad 10                 0,4
-------------------------------------------
4. člen
Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse morajo biti zgrajena v skladu s predpisi o graditvi objektov in morajo imeti uporabno dovoljenje.
Parkirišča iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati tudi naslednje tehnične pogoje:
1. Parkirna mesta morajo biti označena s talnimi oznakami in ponoči osvetljena.
2. Dimenzije parkirnih mest in vozišč na parkiriščih morajo ustrezati vrsti in velikosti vozil in morajo omogočati uporabo parkirišč z najmanjšim prometnim delom.
3. Za uporabnike parkirišč morajo biti na parkirišču ali v njegovi neposredni bližini zagotovljena stranišča, umivalniki in prhe v skladu s predpisi o varstvu pri delu za objekte, namenjene za delovne in pomožne prostore.
4. Parkirna mesta, vozišča in druge površine parkirišč, namenjene prometu motornih vozil, morajo biti tlakovane, tako da so neprepustne za vodo in naftne derivate. Tlakovane površine morajo biti obdane z robniki, meteorne vode z njih pa morajo biti speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.
5. Parkirna mesta za vozila za prevoz nevarnih snovi morajo biti ustrezno ločena od ostalih parkirnih mest in sicer glede na razred nevarnih snovi v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
6. Parkirna mesta za vozila za prevoz tekočih nevarnih snovi morajo biti izvedena v obliki lovilne sklede, ki mora biti s kanalizacijo povezana z zadrževalnim bazenom. Zadrževalni bazen mora biti izveden tako, da ni mogoče njegovo nenadzorovano praznenje. Lovilna skleda, kanalizacija in zadrževalni bazen morajo biti neprepustni in odporni proti delovanju tekočih nevarnih snovi v parkiranih vozilih.
5. člen
Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati oziroma popravljati vozil. Na parkiriščih so dovoljeni samo dnevni pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar. Pranje vozil, dnevni pregledi in najnujnejša popravila se smejo na parkiriščih opravljati samo na za to posebej določenem in urejenemu delu parkirišča, kjer je zagotovljeno varno delo in varstvo okolja.
Na parkiriščih se ne sme pretovarjati ali pretakati nevarnih snovi, razen v primeru havarije, ko se to lahko izvede samo na delu parkirišča, ki je namenjen za parkiranje vozil za prevoz nevarnih snovi.
6. člen
Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik oziroma koncesionar parkirišč in je registrirana za opravljanje dejavnosti dajanja nepremičnin v najem (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), sklene s prevoznikom pogodbo o najemu določenega števila parkirnih mest. Prevoznik lahko sklene tako pogodbo tudi s pravno ali fizično osebo, ki ima parkirišča za potrebe opravljanja svoje dejavnosti.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se morata upravljalec in prevoznik dogovoriti najmanj o naslednjih določilih:
– število in vrsta vozil z registrskimi številkami,
– čas trajanja pogodbe,
– cena parkiranja in morebitnih ostalih storitev in
– obveznost upoštevanja splošnih pogojev poslovanja parkirišča oziroma postaje.
Pogodba iz prvega odstavka mora biti sklenjena v pisni obliki.
7. člen
Upravljalec mora zagotoviti preventivne ukrepe varstva pred požarom, ob njegovem nastanku pa zagotoviti varno evakuiranje ljudi in premoženja ter preprečiti njegovo šir- jenje.
Organizacijo varstva pred požarom ter morebitne ukrepe in navodila objavi upravljalec na običajni način.
Na parkiriščih se ne smejo opravljati požarno nevarna dela in opravila ter uporabljati požarno nevarne naprave.
8. člen
Upravljalec mora zagotoviti predpisane varstvene ukrepe in normative, ki jih morajo spoštovati zaposlene osebe na parkiriščih ter zagotoviti ustrezna sredstva za delo.
9. člen
Upravljalec mora določiti delovni čas parkirišča, cenik storitev, splošne pogoje poslovanja, požarni red ter določiti uporabo pravil o varnosti cestnega prometa, zlasti prometne znake, način parkiranja in oznake, nadzor nad izvajanjem pravilnika in kazni za kršitve; kar mora biti objavljeno na vidnem mestu.
III. MESTA ZA VZDRŽEVANJE VOZIL IN PRANJE VOZIL
10. člen
Za vzdrževanje svojih vozil sklene prevoznik pogodbo s samostojnim podjetnikom posameznikom, ki ima pri upravi za javne prihodke priglašeno to dejavnost ali z gospodarsko družbo, ki ima registrirano dejavnost vzdrževanja in popravljanja motornih vozil, ali pa jih vzdržuje v prostoru, s katerim razpolaga sam (v nadaljevanju: delavnica).
Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjena v pisni obliki.
11. člen
Vzdrževanje vozil pomeni opravljanje rednih dnevnih in občasnih del na vozilih, za katera niso potrebne posebne priprave in znanja. Če bo vozila tudi popravljal, mora delavnica izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Delavnica mora biti v objektu, zgrajenem v skladu s predpisi o graditvi objektov in mora imeti uporabno dovoljenje. Prostor delavnice mora biti ločen od drugih delovnih in pomožnih prostorov.
2. Tla delavnice morajo biti neprepustna za vodo in naftne derivate. V delavnici mora biti zagotovljeno odvajanje odplak s talnih površin v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.
3. V delavnici mora biti kanal za delo na podvozju vozila oziroma dvigalo, ki po dimenzijah in zmogljivosti oziroma nosilnosti ustreza vrsti vozil, ki se popravljajo. Kanal mora imeti varnostne robnike, ki preprečujejo padec vozila v kanal, razsvetljavo, priključnico za prenosno svetilko in police za odlaganje orodja. Tla kanala morajo biti obdelana tako kot tla delavnice. Za vstop v kanal morajo biti izvedene stabilne stopnice.
4. Naprave in oprema za vzdrževanje vozil morajo biti brezhibne ter merilne naprave najmanj enkrat letno pregledane in umerjene s strani pooblaščenih organizacij za kontrolo meril.
12. člen
Prevoznik, ki bo svoja vozila vzdrževal v prostoru, s katerim razpolaga sam, mora pristojnemu organu za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu predložiti uporabno dovoljenje, dokazilo, da delavnica ustreza pogojem iz tega pravilnika ter dokazila, da oprema ter delovne naprave in priprave ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu.
Dokazila iz prejšnjega odstavka izda pravna oseba, pooblaščena za pregled poslovnih prostorov po predpisih o gospodarskih družbah oziroma oseba, pooblaščena za pregled opreme, delovnih naprav in priprav po predpisih o varstvu pri delu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Obstoječa parkirišča in mesta za vzdrževanje in pranje vozil morajo izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika v roku pet let po pričetku veljavnosti tega pravilnika. Do tega roka se taka mesta le evidentirajo.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343 - 10/96
Ljubljana, dne 27. maja 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter, dipl. jur. l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje in postor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost