Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1825. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče, stran 2348.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in pravilnika o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem,
– normativi in standardi za socialna stanovanja,
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer,
– postopek za uveljavljanje pravic do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Upravičenci do najemnega socialnega stanovanja so občani in družine z nižjimi dohodki, ki nimajo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega pravilnika, občani in družine oziroma mlade družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v podjetju, prav tako si ne morejo rešiti stanovanjskega problema v lastninsko pravnih odnosih pri starših, če so le-ti lastniki stanovanjske hiše.
Upravičenci do pridobitve občinskega socialnega stanovanja v najem niso občani, ki so stanovanje odkupili po stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Zreče in na tem naslovu tudi dejansko prebiva,
– da skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinski članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 1 leto pred objavo razpisa),
– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
– starši in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati.
III. POSEBNI POGOJI
5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjega 6. leta starosti 29% povprečne plače,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% povprečne plače,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% povprečne plače,
– za odrasle osebe 52% povprečne plače.
6. člen
Glede na število družinskih članov, upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih normativov:
-----------------------------------------------------------------------
Štev. druž.     Stanovanjska           vrsta stanovanja
članov        površina
-----------------------------------------------------------------------
1          24m2              soba ali garsonjera
-----------------------------------------------------------------------
2          30m2            garsonjera ali enosobno
-----------------------------------------------------------------------
3          55m2             enosobno ali dvosobno
-----------------------------------------------------------------------
4          65m2             dvosobno s kabinetom
                              ali trsobno
-----------------------------------------------------------------------
5          70m2       trisobno ali trisobno s kabinetom
-----------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ do 4m2.
7. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialne zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
8. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo Slovenske Konjice.
9. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je oteženo oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk, prednost pred drugimi prosilci.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
10. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo tudi merila, določena po tem pravilniku.
11. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki vplivajo na velikost in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in nanašajo na:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki prebivajo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje.
12. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                   točk
– prosilec je brez stanovanja
(3. člen stanovanjskega zakona)               180
– prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih v skupnem gospodinjstvu
v neprimernem stanovanju                   150
– prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik                      120
Opomba: Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije
provizoriju ali baraki                    150
– bivanje v kletnem stanovanju                80
– bivanje v podstrešnem stanovanju              60
– bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju.          20
3. Stanovanjska površina:
– do 4m2 na družinskega člana                120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana            80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana            60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana           20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje
brez posameznih delov oziroma souporaba
posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                   30
– stanovanje brez sanitarnih prostorov            50
– stanovanje s souporabo kuhinje               20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja.         30
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)          60
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča          20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi.        10
13. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
.                              točk
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci         60
– družina z družinskim članom iz 6. člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let           30
14. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
.                              točk
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)          60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec)                        50
– ločeno življenje roditeljev, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer
(otrok pri enem od staršev)                  50
– status prosilca z družinskim članom,
za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je trajno nezmožen za delo.           30
15. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
.                              točk
– trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami          90
– trajna obolenja pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami.                   60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije.
16. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila:
.                              točk
– družina, v kateri roditelja nista starejša
30 let (mlada družina)                    60
– družina ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko telesno motnjo ugotovljeno
po pristojni komisiji                     60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali
odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom
in mnenjem pristojne komisije                 50
– prosilec je zaposlen v podjetju, ki je
preneslo stanovanje, ki je na razpolago, na občino.      50
V. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
17. člen
Občina praviloma enkrat letno, glede na razpoložljiva stanovanja, objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja do sprejema nove prioritetne liste.
18. člen
Razpis, ki ga oblikuje občinski organ, mora določiti zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum razpoložljivosti teh stanovanj,
– razpisni rok.
19. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanjstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem bivališču in podatki o članih skupnega gospodinjstva,
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemna oziroma podnajemna pogodba, če je najemnik neprimernega stanovanja,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazujejo gmotne in socialne zdravstvene razmere.
20. člen
Po preteku roka občinski organ preuči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategoriji udeležencev. Občinski organ pri tem delu sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Občinski organ obenem tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci ne dopolnijo v predpisanem roku, oziroma za katere občinski organ ugotovi, da je udeleženec navedel neresnične podatke, se zavržejo.
21. člen
Občinski organ imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je ob enem tudi poročevalec komisije,
– dva člana, ki ju v komisijo imenuje Center za socialno delo Slovenske Konjice.
22. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
23. člen
Pristojni občinski organ na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
24. člen
Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na župana občine, najkasneje v petnajstih dneh po vročitvi sklepa o uvrstitvi na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma po objavi občinske liste za dodelitev socialnih stanovanj.
25. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo in novo dokumentacijo v skladu z razpisom.
VII. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
26. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme pristojni organ občine in o tem pisno obvesti vse upravičence.
27. člen
Pristojni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
28. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme biti krajši od 90 dni.
Pristojni organ občine preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca.
VIII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
29. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko Občina Zreče na predlog pristojnega organa občine dodeli socialno stanovanje praviloma za določen čas mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar ali druge elementarne nesreče, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu,
– izredno težka socialnozdravstvena problematika,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog centra za socialno delo).
30. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno stanovanje, izda občinski organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-12/95
Zreče, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti