Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1824. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem in članom delovnih teles Občine Zreče, stran 2346.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95) in na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. aprila 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem in članom delovnih teles Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, sejnin in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon), pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Zreče.
2. člen
V skladu s statutom Občine Zreče opravljajo svojo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: župan, podžupan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta.
Poklicno opravlja svojo funkcijo tajnik Občine Zreče.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače določene za funkcijo, ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Občinskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje funkcije prizna del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela.
5. člen
Skladno s sklepom o razvrstitvi občin in zakonom o funkcionarjih se županu občine za opravljanje funkcije prizna 33% plače od količnika 7, ki je določen za najvišjo funkcijo v občini, upoštevajoč delovno dobo in delovno uspešnost, ki bi mu pripadala za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
6. člen
Tako določeno nadomestilo predstavlja izhodiščno osnovo za ostale funkcije in sicer:
– podžupan občine: 15% od osnovnega količnika, ki je določen za najvišjo funkcijo,
– predsednik občinskega sveta: 15% od osnovnega količnika, ki je določen za najvišjo funkcijo.
7. člen
Za tajnika občine kot poklicnega funkcionarja se določi količnik za osnovno plačo največ v višini, ki ne presega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
8. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do delovne uspešnosti oziroma funkcijskega dodatka, ki lahko znaša največ do 50% osnove.
Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek nepoklicnim funkcionarjem določa komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, tajniku občine pa župan.
Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek se določa v skladu z odgovornostjo in obsegom del za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja le-te. Delovno uspešnost oziroma funkcijski dodatek se določa trimesečno.
9. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do dela plače iz naslova minulega dela, in sicer za vsako začeto leto delovne dobe 0,5%, vendar največ do 20%, odstotek se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začetno leto delovne dobe nad 25 let.
10. člen
Članom občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna sejnina (znesek na sejo), ki znaša 30% izhodiščne plače za organe lokalne skupnosti.
Člani občinskega sveta prejemajo sejnino po kriteriju prisotnosti na seji občinskega sveta.
11. člen
Predsednikom delovnih teles se za opravljanje funkcije prizna sejnina (znesek na sejo) v višini nadomestila, kot je določeno za člane občinskega sveta.
Članom delovnih teles se za opravljanje funkcije prizna sejnina (znesek na sejo), ki znaša tripetine nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
Predsednik in člani delovnih teles prejemajo sejnino po kriteriju prisotnosti na seji.
IV. DRUGE PRAVICE
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu z predpisi, ki urejajo pravice.
13. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih določi Vlada Republike Slovenije in so mesečno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravice iz 13. člena funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač in sejnin, določenih za funkcijo, in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotavljajo v proračunu Občine Zreče.
16. člen
Plače in sejnine funkcionarjev po normativih se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 1. v mesecu za pretekli mesec.
Sejnine se članom občinskega sveta in članom delovnih teles izplačajo na podlagi evidence o prisotnosti na seji praviloma trimesečno.
Povračila stroškov iz 13. člena se funkcionarjem izplačajo po opravljenem službenem potovanju.
17. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik, se usklajujejo skladno s spremembo osnove za obračun plač in drugih prejemkov, ki se uporabljajo kot izhodiščne v državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Zneski sejnin veljajo na podlagi meril za povprečno trajanje seje do 4 ure.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Prejemki, določeni na način, ki ga določa ta pravilnik ter plače in sejnine funkcionarjev iz prvega odstavka 16. člena se izplačujejo po uveljavitvi pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-18/96-1
Zreče, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti