Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1815. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije, stran 2341.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 18. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se skladno s 33. členom zakona o gospodarskih javnih službah opredelijo dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, območje izvajanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, trajanje koncesije in vse druge sestavine, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Občina Škofja Loka s podelitvijo koncesije po tem odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilstvo,
– oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture,
– upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
– javna razsvetljava,
– urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina.
III. OBSEG IN OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb navedenih v 2. členu tega odloka obsega:
1. vzdrževanje celotnih infrastrukturnih in drugih sistemov, objektov in naprav, ki so last koncedenta,
2. izdajanje soglasij k lokaciji in gradnji za priključitev porabnikov na infrastrukturne sisteme, objekte in naprave, katerih vzdrževalec je koncesionar,
3. opravljanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog v smislu priprave predlogov strokovnih usmeritev za razvoj posamezne gospodarske javne službe na podlagi odločitev koncedenta.
Obseg in območje izvajanja koncesije se ne nanašata na investicijsko vzdrževanje.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora ustrezno strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, da s tem uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotavlja dobrine in storitve;
– razpolagati mora s premoženjem v vrednosti najmanj 5% od predvidenega letnega prometa ali predložiti garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal eventuelno škodo, nastalo pri izvajanju koncesije, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar.
Merilo strokovnosti iz dosedanjih izkušenj so predvsem reference in doseženi rezultati dosedanjega dela na področjih, ki so predmet koncesije.
Podrobnejša opredelitev pogojev iz tega člena, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, bo določena v javnem razpisu.
V. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Koncedent daje koncesionarju naslednja javna pooblastila:
– pravico in dolžnost upravljanja in vzdrževanja objektov, naprav, omrežij in drugih sredstev, ki so last koncedenta ter skrb za strokovno tehnično podlago razvoja le-teh;
– pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembo cen javnih dobrin oziroma storitev in po soglasju koncedenta zaračunavanje le-teh;
– pravico sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije;
– pravico obračunavati in pobirati pristojbine in prispevke;
– pravico dajati soglasja in dovoljenja za priključitev uporabnikov na obstoječe omrežje in naprave, ki so predmet koncesije;
– pravico prekiniti dobavo javnih dobrin neplačnikom v skladu s predpisi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
6. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav, omrežij, ki so vezana na predmet koncesije,
– v okviru tehničnih in finančnih možnosti koncedenta izdajati soglasja za priključitev na objekte, naprave in omrežja, ki so last koncedenta,
– opravljati strokovno tehnične podlage za razvojne naloge v soglasju s koncedentom, vse s ciljem, da so uporabnikom kontinuirano in kvalitetno zagotovljene javne dobrine oziroma pravočasno in kvalitetno zagotovljene storitve,
– upoštevati tehnične, sanitarne in druge standarde in normative, povezane z izvajanjem koncesije,
– omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije s strani koncedenta.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
7. člen
Koncesionar ima izključno pravico opravljati naloge, ki so kot predmet koncesije, določene v 2. in 3. členu tega odloka.
Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita za prenos dela koncesije na podizvajalca, pri čemer vrsto in obseg prenosa določita s koncesijsko pogodbo.
VIII. VIRI FINANCIRANJA, DELOVANJA IN RAZVOJA
8. člen
Viri financiranja gospodarskih javnih služb so:
– cene proizvodov in storitev,
– proračun občine,
– prispevki za priključek,
– takse, nadomestila in povračila,
– krediti,
– nepovratna sredstva.
IX. CENE PROIZVODOV IN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Koncesionar izoblikuje ceno posamezne javne dobrine ali storitve na osnovi:
– deleža materialnih stroškov, upoštevajoč normative in standarde dobrine ali storitve ter načela dobrega gospodarjenja,
– deleža plač neposredno zaposlenih pri izvajanju koncesije,
– deleža za vračilo kreditov, najetih za financiranje razvoja dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– deleža obračunane amortizacije,
– izjemoma tudi delež kalkulativnega dobička.
H kalkulacijam daje soglasje od sveta pooblaščeni odbor sveta, cene pa potrjuje občinski svet.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJU
10. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom in je odgovoren za izterjavo zaračunanih zneskov.
Konsecionar zaračunava vkalkulirano amortizacijo za račun koncedenta.
Koncesionar ima pravico do dodatnega financiranja, če:
– koncedent ni dal pravočasno soglasja k upravičeni ceni dobrine ali storitve, ali če so cene pod nadzorom države,
– koncedent zahteva hitrejši razvoj s koncesijo opredeljene dejavnosti.
V takem primeru zagotovi koncedent potrebna dodatna sredstva iz proračuna ali iz drugih virov.
XI. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA
11. člen
Koncesionar je skladno z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči koncedentu, uporabnikom ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja župan občine in od njega imenovana komisija ter občinski nadzorni odbor.
XIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
13. člen
Koncesijsko razmerje se vzpostavi z dnem obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
Doba trajanja se določi z javnim razpisom. Postopek javnega razpisa se mora začeti vsaj 6 mesecev pred iztekom koncesijske pogodbe.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
– z odkupom koncesije.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če jo pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali jo prevzame v režijo:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
– če koncesionar ne izvaja koncesije po lastni krivdi in zato nastajajo motnje pri oskrbi uporabnikov,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo,
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
XV. IZBOR KONCESIONARJA IN SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
17. člen
Koncesionarja izbere posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po končanem postopku pripravi komisija iz prvega odstavka tega člena predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ta pa odloči z upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun občine.
XVI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 18. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti