Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1813. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 1996, stran 2339.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 12. seji dne 23. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Škofljica (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Škofljica.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
.          Bilanca prihodkov    Račun financiranja
           in odhodkov              SIT
           SIT
---------------------------------------------------------------
Prihodki       419,446.238               –
Odhodki       419,446.238               –
Primanjkljaj
Presežek
---------------------------------------------------------------
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, račun financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del proračuna.
4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v stalno in tekočo proračunsko rezervo izloča najmanj 0,50% sredstev.
5. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se razporejajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
7. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti finančni načrt in zaključni račun,
– najmanj četrtletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjen za financiranje nepredvidenih proračunskih odhodkov;
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 500.000 SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti;
– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tega proračunskega leta;
– v primeru neenakomernega priliva sredstev ali ugotovljene neracionalne porabe dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu; o ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo za namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin. O zadolževanju proračuna odloča župan, mora pa si predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
11. člen
Občinski svet sprejme na predlog župana premoženjsko bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1996, najkasneje do 30. 9. 1997.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1545/96
Škofljica, dne 3. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti