Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1812. Odlok o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju, stran 2337.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 3. točke prvega odstavka 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 35/95) na seji dne 22. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij ter zelenih površin in ukrepi za varstvo ljudi in njihovega premoženja v Občini Šentjur pri Celju ter prekrški in zanje predpisane kazni.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe, ki se nahajajo v Občini Šentjur pri Celju.
3. člen
Starši, skrbniki in druge osebe, ki vzgajajo mladoletnike, so odgovorni za prekrške, ki jih le ti storijo.
II. VARSTVO REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnih shodih in prireditvah ter v javnih lokalih odgovarja vodja shoda, oziroma prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba v gostinskem lokalu in je dolžan:
1. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti in osebe pod skrbništvom po 22. uri ne zadržujejo brez spremstva staršev, skrbnikov, rejnikov, oziroma tistih, ki jim je zaupano varstvo, poskrbeti za oskrbo in vzgojo le-teh na javnih shodih in javnih prireditvah ali v gostinskih lokalih;
2. zaključiti javni shod ali javno prireditev ob uri, ki je navedena v odločbi o dovolitvi javne prireditve oziroma v potrdilu o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve oziroma zapreti in izprazniti lokal po izteku obratovalnega časa;
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil;
4. po končanem javnem shodu oziroma javni prireditvi takoj očistiti prostor in odstraniti postavljene objekte ter druge predmete, ki so bili uporabljeni za prireditev;
5. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.
5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač;
3. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z napisom prepovedano;
4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem času;
5. motiti ali ovirati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne prireditve;
6. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop prepovedan;
7. prenočevati na avtobusnih in železniških postajah in drugih za to neprimernih prostorih;
8. vznemirjati ljudi z močnimi poki;
9. z vpitjem, prepevanjem ali uporabo zvočnih aparatov in glasbil motiti okolico;
10. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
11. voditi pse in druge živali v javne lokale (z izjemo psov, ki vodijo slepe);
12. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih več kot tri minute;
13. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska opravila so pri tem izvzeta;
14. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
15. na javnih prostorih reklamirati in prodajati pornografski tisk na vsiljiv način;
16. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
17. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače motijo okolico;
18. dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in travnike, ki so v tuji zasebni lasti, površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge javne površine;
19. rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo;
20. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem kopališču.
Za kršitve iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena so soodgovorni lastniki oziroma upravljalci lokalov oziroma javnih prostorov.
6. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 6. uro naslednjega dne na podlagi predhodnega dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki ga izda Oddelek za okolje in prostor občine Šentjur pri Celju.
Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora organizator prireditve vložiti najmanj 10 dni pred prireditvijo.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Prepovedano je:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. zažigati odpadke ali kuriti v bližini stavb ali drugih objektov tako, da to moti okolico s smradom ali dimom;
3. metati kamenje ali druge predmete in streljati s samostrelom, lokom ali fračo na krajih, kjer je ogrožena varnost ljudi ali premoženja;
4. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da se odstranijo;
5. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam ali na druge kraje, če to lahko povzroča škodo ali ovira promet;
6. voziti kolo z motorjem, kolo ali motorno vozilo po pločnikih, igriščih in drugih površinah, ki so namenjene samo za pešce, čeprav to s prometnim znakom ni prepovedano;
7. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih površinah, bazenih ali drugih nevarnih mestih;
8. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati se na javnih prometnih površinah;
9. kopati se v vodah, kjer je prepoved jasno označena;
10. imeti v strnjenem stanovanjskem naselju domače živali, ki bi lahko ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi;
11. opuščati opozorila “HUD PES”, če je pri hiši pes;
12. dražiti, plašiti in ščuvati živali;
13. organizirati tekmovanja, vaje in treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč;
14. nepooblaščenim osebam na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih nositi orožje in predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;
15. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb;
16. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu;
17. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali na javnih krajih;
18. nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih;
19. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih in umetnih vodotokov;
20. vleči hlodovino po lokalnih in krajevnih cestah;
21. voditi, pasti ali puščati živali na površinah, ki so v uporabi šol ali zavodov ter na zelenicah;
22. v strnjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti kopitarje, parkljarje, kunce, kokoši ali druge male živali brez soglasja sosedov – mejašev in inšpekcijske službe;
23. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja pristojne lovske družine in sosedov – mejašev;
24. rediti golobe drugje kot v golobnjaku, ki mora biti redno čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen.
Vsako rejo iz 22., 23. in 24. alinee prvega odstavka tega člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziroma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
8. člen
Prepovedano je:
1. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim;
2. odlagati predmete, snovi in odpadke v reke, potoke, jezera, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
3. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
4. pustiti greznice, odtočne kanale in smetiščne jame odprte ali opustiti pravočasno izpraznjevanje;
5. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije v vozilih, ki niso ustrezno zaprta;
6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sredstvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;
7. prati motorna vozila, kmetijske in druge stroje ob neposredni bližini ribnikov, jezer, potokov in drugih voda;
8. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici, da to moti okolico ali utegne škodovati zdravju ljudi;
9. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
10. stepati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi;
11. kopati živali v vodah, kjer se kopajo ljudje;
12. dopustiti, da male domače živali onesnažujejo skupne stanovanjske prostore in javne površine;
13. odlagati gnoj v nasprotju s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85);
14. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake ali klopi;
15. v mestnem območju gnojiti vrtove, sadovnjake ali travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da to moti občane;
16. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij ali jih kakorkoli onesnaževati.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA KRAJA
9. člen
Prepovedano je:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljalca zemljišča in pristojne inšpekcijske službe;
2. puščati neuporabno motorno vozilo na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini;
3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
4. nameščati lepake in druge oglase na stavbe in izložbena okna brez predhodnega soglasja lastnika oziroma upravljalca stavbe ali izložbenega okna oziroma puščati lepake in druge oglase izobešene več kot 24 ur po prenehanju razloga, zaradi katerega so bili izobešeni;
5. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje.
Lastnik motornega vozila iz 2. točke prvega odstavka tega člena oziroma lastnik zemljišča je dolžan vozilo odstraniti v osmih dneh od ugotovitve prekrška, sicer pristojni organ odredi odstranitev na stroške lastnika oziroma lastnika zemljišča.
10. člen
Upravljalci stanovanjskih in drugih zgradb, upravljalci javnih površin, lastniki ter imetniki stanovanjske pravice, so dolžni:
1. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, iz kanalizacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop;
2. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;
3. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;
4. poskrbeti, da so na objektih ob cestah in poteh nameščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, snežni ščitniki, strešne kritine in podobne naprave.
11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
12. člen
Občinski svet občine Šentjur pri Celju določi, ob katerih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v Občini Šentjur pri Celju.
Na stavbi občinske zgradbe je vedno izobešena šentjurska zastava.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 7.500 SIT do 60.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določbe 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 7.500 SIT do 60.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določbe 2. do 20. točke 5. člena, 7., 8. in 9. člena v zvezi s 3. členom tega odloka.
14. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti krši določila 4. člena; 1. in 13. točke 5. člena; 6. člena; 2., 13., 17. in 20. točke 7. člena; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 13. in 16. točke 8. člena; 4. točke 9. člena; 10. člena in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 7.500 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
15. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznih, ki krši določila iz 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Za prekrške iz 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka lahko izterja kazen na kraju samem policist ali inšpektor, ki izda potrdilo o plačilu.
VII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za primere po 3. členu tega odloka se zoper tam naštete osebe uvede postopek o prekršku.
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga policijska postaja, pristojna inšpekcija ali oškodovanec.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 7/91 in 60/93).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-26/96-2
Šentjur pri Celju, dne 22. aprila 1996.
Predsednica
Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti